Mga Luha Diha sa Botelya nga Panit

USA ka batan-ong lalaki ang gipangita sa iyang kaaway mao nga siya nagtagotago. Siya naguol ug naluya pag-ayo. Uban sa mga luha, siya miampo sa iyang Diyos, si Jehova, nga kaluy-an siya. “Isulod ang akong mga luha sa imong botelya nga panit,” matod niya. (Salmo 56:8) Ang maong batan-on mao si David, nga sa ulahi nahimong hari sa Israel. Apan unsa ang botelya nga panit nga iyang gitumong, ug sa unsang paagi ang Diyos magbutang sa atong mga luha diha niana?

Sinati si David sa botelya nga panit. Kini mahimong sudlan ug tubig, lana, bino, o bisan gani mantekilya. Kini gama sa tibuok panit sa kanding o karnero ug hangtod karon kini gigamit gihapon sa mga tawo nga magsigeg balhin ug puyo didto sa Sahara, sama sa mga Tuareg. Kini masudlan ug daghang tubig depende sa gidak-on sa hayop nga gikuhaan niini. Nabantog kining maong sudlanan tungod kay ang tubig nga isulod niini magpabiling bugnaw bisan pa sa kainit sa desyerto. Kaniadto, kini sagad isakay sa mga asno o kamelyo. Karon, kini makita gihapon diha sa pipila ka sakyanan didto!

Ang makapatandog nga mga pulong ni David bahin sa botelya nga panit duna usay kahulogan kanato karon. Unsa kini? Ang Bibliya nag-ingon nga si Satanas maoy nagmando sa kalibotan karon ug siya mibatig “dakong kasuko.” Ingong resulta, ang yuta naalaot pag-ayo. (Pinadayag 12:12) Busa, sama kang David, daghan ang nag-antos sa emosyonal, mental, o pisikal—ilabina kadtong naningkamot sa pagpahimuot sa Diyos. Ikaw ba usa kanila? Bisan pa sa mga problema, ang maong matinumanong mga tawo magpabiling lig-on ug padayong magmatinumanon sa Diyos. (Salmo 126:6) Sila makasalig nga nakita sa ilang langitnong Amahan ang ilang mga pag-antos maingon man ang epekto niini kanila. Ang Diyos nahibalo gayod sa kasakit nga gibati sa iyang mga alagad, ug sa kamaluluy-on, iya gayong hinumdoman ang ilang mga luha ug kasakit, nga samag gisulod diha sa iyang botelya nga panit.