Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Pagpilig pinulongan Cebuano

Kon Sa Unsang Paagi ang Akong Pagtuo Nakatabang Kanako sa Pagsagubang sa mga Kalisdanan

Kon Sa Unsang Paagi ang Akong Pagtuo Nakatabang Kanako sa Pagsagubang sa mga Kalisdanan

 Kon Sa Unsang Paagi ang Akong Pagtuo Nakatabang Kanako sa Pagsagubang sa mga Kalisdanan

Sumala sa giasoy ni Soledad Castillo

May mga higayon nga halos malumsan na ko sa kaguol. Sa dihang nagpangedaron kog 34 anyos, ang akong minahal nga bana namatay. Unom ka tuig sa ulahi, namatay usab ang akong amahan. Walo ka bulan human niana, akong nahibaloan nga ang akong bugtong anak adunay sakit nga walay pagkaayo.

ANG akong ngalan maoy Soledad, nga nagkahulogang “Kagul-anan.” Bisan pa niana, gibati nako nga wala ko mag-inusara. Panahon sa mga kalisdanan, si Jehova nga Diyos anaa kanunay, nga ‘naghawid sa akong kamot ug nagtabang kanako aron dili ko mahadlok.’ (Isaias 41:13) Pasaysaya ko kon giunsa nako pagsagubang ang mga kalisdanan ug kon sa unsang paagi kini mas nakapasuod kanako kang Jehova.

Malipayong Kinabuhi nga Wala Kaayoy Problema

Natawo ako sa Barcelona, Espanya, niadtong Mayo 3, 1961, ang bugtong anak ni José ug Soledad. Sa nag-edad kog nuybe anyos, nakat-onan sa akong inahan ang kamatuoran sa Pulong sa Diyos. Daghan siyag pangutana bahin sa relihiyon, apan wala gayod siya matagbaw sa tubag nga gihatag sa iyang relihiyon. Usa ka adlaw niana, dihay duha ka Saksi ni Jehova nga miduaw kang Mama ug ilang gigamit ang Bibliya sa pagtubag sa tanan niyang pangutana. Malipayon niyang gidawat ang ilang gitanyag nga pagtuon sa Bibliya.

Dali rang nahimong bawtismadong Saksi ni Jehova ang akong inahan, ug pipila ka tuig sa ulahi, na-Saksi usab ang akong amahan. Wala madugay nakita ni Eliana, nga maoy nagtudlo sa akong inahan sa Bibliya, ang akong tiunay nga interes sa Pulong sa Diyos. Bisag bata pa ko niadto, miingon si Eliana nga kinahanglan usab akong magtuon sa Bibliya. Tungod sa tabang ug pagdasig ni Eliana ug sa akong inahan, nabawtismohan ko sa edad nga 13.

Sa dihang ako tin-edyer na, kanunay kong mag-ampo kang Jehova—ilabina gayod kon mohimo kog mga desisyon. Sa tinuoray lang, wala kaayo koy problema panahon sa akong pagkabatan-on. Daghan kog suod nga higala sa kongregasyon, ug suod sab ko sa akong ginikanan. Sa 1982, naminyo ko kang Felipe, usa ka Saksi ni Jehova nga buot usab mouswag sa iyang pag-alagad sa Diyos.

Pagtudlo sa Among Anak sa Paghigugma Kang Jehova

Lima ka tuig sa ulahi, akong gipanganak ang usa ka himsog nga bata nga among ginganlag Saúl. Nalipay kaayo mi ni Felipe nga nakabaton mig anak. Gusto namo nga modako si Saúl nga himsog, buotan, ug mahigugmaon sa Diyos mao nga kanunay namo siyang tudloan bahin kang Jehova. Kanunay sab ming mag-uban sa pagpangaon, pagsuroysuroy sa parke, ug sa pagduladula. Ganahan  kaayong mouban si Saúl kang Felipe sa pagtudlo sa uban bahin sa mga kamatuoran sa Bibliya, ug gitabangan siya ni Felipe sa pagpakigbahin sa pagsangyaw bisag bata pa siya, nga nagtudlo kaniya sa pagtimbre sa dorbel ug sa pagtanyag ug mga tract.

Miuswag si Saúl tungod sa among gugma ug pagbansay kaniya. Sa edad nga sayis anyos, kanunay na siyang mouban kanamo sa pagsangyaw. Ganahan kaayo siyang maminaw sa mga estorya sa Bibliya, ug maghinamhinam siya sa among pagtuon sa Bibliya ingong pamilya. Wala madugay human siya mosugod pag-eskuyla, siya mihimog ginagmayng desisyon pinasukad sa iyang nahibaloan sa Bibliya.

Apan kalit nga nausab ang among kinabuhi dihang mitungtong na si Saúl sa edad nga siyete anyos. Naimpeksiyon ang baga ni Felipe. Tungod niini, siya nag-antos sulod sa 11 ka bulan, nga dili makatrabaho ug sagad maglubog na lang sa banig. Sa edad nga 36, namatay ang akong bana.

Makahilak pa gihapon ko sa dihang akong mahinumdoman kanang malisod nga panahon. Akong nakita ang akong bana nga nag-anam kaluya, ug wala koy mahimo aron moarang-arang ang iyang kahimtang. Hinuon, kanunay nakong dasigon si Felipe, bisan pag nawad-an na kog paglaom nga matuman pa ang akong pangandoy alang sa akong pamilya. Basahan nako siyag mga artikulo nga gibase sa Bibliya, ug kini ang nakapalig-on kanamo sa mga panahon nga dili kami makatambong sa Kristohanong mga tigom. Sa dihang siya namatay, mibati kog dakong kahaw-ang.

Apan, si Jehova nagtabang kanako. Kanunay akong nangamuyo alang sa iyang balaang espiritu. Mapasalamaton ako sa Diyos tungod sa malipayong katuigan nga gisaw-an namo ni Felipe ug sa paglaom nga ako siyang makita pag-usab dihang siya mabanhaw na. Ako naghangyo sa Diyos nga unta mapalig-on ako samtang akong ginahandom ang malipayong mga gutlo uban sa akong bana ug hatagan unta ko niyag kaalam sa pagmatuto sa akong anak ingong matuod nga Kristohanon. Bisan pag naguol pag-ayo, ako mibatig kahupayan.

Dako kaayog gikatabang nako ang akong mga ginikanan ug mga igsoon sa pagtuo. Bisan pa niana, naningkamot gyod ko nga akong madumalahag pagtuon sa Bibliya si Saúl ug mabansay siya sa pag-alagad kang Jehova. Ang kanhi nakong amo nagtanyag nakog trabaho sa opisina nga dakog suweldo, apan akong gipili ang trabaho nga pagpanglimpiyo aron aduna koy mas dakong panahon alang sa akong anak ug aron ako siyang makauban human sa iyang klase.

Usa ka teksto sa Bibliya ang nakadasig kanako sa kahinungdanon sa pagbansay kang Saúl sumala sa mga paagi ni Jehova: “Bansaya ang bata subay sa dalan nga alang kaniya; bisan kon siya matigulang na dili siya motipas gikan niana.” (Proverbio 22:6) Kining tekstoha naghatag kanakog paglaom nga kon akong himoon ang akong maarangan sa pagtudlo kang Saúl bahin kang Jehova, panalanginan ra Niya ang akong mga paningkamot. Tinuod, akong gipalabay ang kahigayonan nga moasenso, apan kinahanglang mogahin kog panahon alang sa akong anak, ug kana ang mas hinungdanon alang kanako.

Sa dihang si Saúl nagpangedarog 14 anyos, namatay ang akong amahan. Siya ang ilabinang naguol pag-ayo tungod kay kini nakapahinumdom  kaniya sa iyang gibati dihang namatay ang iyang amahan. Si Papa nagpakita usab ug maayong ehemplo sa paghigugma kang Jehova. Human niini, gibati ni Saúl nga siya na lang ang bugtong “lalaki” sa pamilya, ug siya na karon ang moatiman sa iyang inahan ug apohang babaye.

Pagpakigbugno sa Leukemia

Walo ka bulan human mamatay si Papa, gisultihan ko sa among doktor nga dad-on si Saúl sa ospital tungod kay siya luya kaayo. Human sa sunodsunod nga pagsusi, giingnan ko sa mga doktor nga may leukemia si Saúl. *

Sa misunod nga duha ka tuig ug tunga, si Saúl nagsulod-gawas sa ospital samtang siya nakigbisog sa kanser. Siya gipailalom usab sa kemoterapiya. Tungod sa unom ka bulan nga programa sa pagtambal, mikalma ang iyang sakit sulod sa 18 ka bulan. Apan mibalik ang kanser, ug gipailalom na usab si Saúl sa mas mubong sesyon sa kemoterapiya nga nakapaluya pag-ayo kaniya. Mikalma lag kadiyot ang kanser, ug wala na siya makaagwanta sa ikatulong sesyon sa kemoterapiya. Gipahinungod na ni Saúl ang iyang kinabuhi sa Diyos ug gusto na unta niyang magpabawtismo ingong usa sa mga Saksi ni Jehova, apan igo lang siyang mitungtong sa edad nga 17 anyos sa dihang siya namatay.

Sagad nga irekomendar sa mga doktor ang pag-abonog dugo aron masumpo ang dili maayong epekto sa kemoterapiya. Siyempre, ang pag-abonog dugo dili makapaayo sa sakit. Sa dihang unang nadayagnos ang leukemia, giingnan namo ni Saúl ang mga doktor nga dili kami magpaabonog dugo tungod kay dili namo gustong supakon ang sugo ni Jehova nga “mag-ayad . . . sa dugo.” (Buhat 15:19, 20) Sa mga higayon nga wala ko, si Saúl ang magpatin-aw niini ngadto sa mga doktor ug iya silang sultihan nga siya mismo ang mihimo niini nga desisyon. (Tan-awa ang kahon sa panid 31.)

Sa kataposan nakombinsir ra ang mga doktor nga si Saúl maoy usa ka hamtong nga menor de edad ug nga siya nakasabot gayod sa epekto sa iyang sakit. Ilang gitahod ang among desisyon ug wala sila mogamit ug dugo sa pagtambal sa akong anak, apan kanunay mi nilang pit-oson nga usbon ang among desisyon. Mapasigarbohon gayod ako kang Saúl samtang namati ako kaniya nga nagpatin-aw sa iyang baroganan ngadto sa mga doktor. Dayag nga iyang naugmad ang suod nga relasyon kang Jehova.

Sa ting-init nga una namong nahibaloan ang sakit ni Saúl, giluwatan usab ang librong Pakigsuod Kang Jehova sa among distritong kombensiyon sa Barcelona. Kining mapuslanon kaayo nga basahon nahisamag angkla nga nagpalig-on kanamo sa pagsagubang sa mga kalisdanan sa unahan. Samtang anaa kami sa ospital, among basahon ang mga bahin niini. Sa dihang among giatubang ang mga kalisdanan sa ulahi, sagad namong hinumdoman ang mga punto nga among nabasahan. Ilabina gayong nakapalig-on kanamo ang teksto sa Isaias 41:13, nga gihisgotan sa pasiunang mga pulong sa libro. Kini nag-ingon: “Ako, si Jehova nga imong Diyos, nagahawid sa imong tuong kamot, ang Usa nga nag-ingon kanimo, ‘Ayaw kahadlok. Ako magatabang kanimo.’”

Ang Pagtuo ni Saúl Nakatandog sa Uban

Ang mga doktor ug nars sa Vall d’Hebrón Hospital nakadayeg gayod sa kahamtong ug positibong tinamdan ni Saúl. Siya nasuod pag-ayo sa mga kawani sa ospital nga nag-atiman kaniya. Sukad niadto, ang pangulong espesyalista nga nag-atiman sa mga pasyente nga may kanser sa dugo nagtambal na sa mga batang Saksi nga may leukemia, ug siya naghatag kanilag dakong pagtahod ug dignidad. Iyang nahinumdoman ang hugot nga baroganan ni Saúl, ang kalig-on niini bisan pag nag-ungaw na kini sa kamatayon, ug ang malipayong tinamdan niini sa kinabuhi. Ang mga nars nag-ingon nga sa tanang pasyente nga naadmit sa maong ward, si Saúl mao ang labing buotan. Sila  nag-ingon nga siya wala gyod magreklamo ug malipayon gihapon bisan pag hapit na siyang mamatay.

Giingnan ko sa usa ka sikologo nga ang mga bata nga samag edad ni Saúl nga may makamatayng sakit, sagad mosukol sa mga doktor ug sa ilang mga ginikanan tungod sa ilang dili maayong kahimtang ug kaguol. Wala niya kana makita kang Saúl. Nakadayeg siya pag-ayo sa pagkakalmado ug positibong tinamdan sa akong anak. Tungod niini, ako ug si Saúl nakasangyaw kaniya bahin sa among pagtuo.

Mahinumdoman usab nako kon sa unsang paagi natabangan ni Saúl sa dili direktang paagi ang usa ka Saksi sa among kongregasyon. Unom ka tuig na siyang nag-antos sa grabeng kaguol, ug walay tambal nga nakapaarang-arang sa iyang kahimtang. Siya migugol ug daghang gabii sa pagbantay kang Saúl sa ospital. Iya kong giingnan nga siya natandog gayod sa tinamdan ni Saúl bisan pag siya may leukemia. Iyang namatikdan nga bisag luya na kaayo ang akong anak, naningkamot gihapon siya sa pagpalig-on niadtong moduaw kaniya. “Ang ehemplo ni Saúl naghatag kanakog kaisog sa pagsagubang sa akong grabeng kaguol,” matod sa maong Saksi.

Tulo na ka tuig ang milabay sukad mamatay si Saúl. Siyempre, naguol pa gihapon ko. Dili ko lig-on ug balatian, apan ang Diyos naghatag kanakog “gahom nga labaw sa kasarangan.” (2 Corinto 4:7) Akong nakat-onan nga aduna gihapon kitay makuhang kaayohan bisan sa labing malisod ug masakit nga mga kasinatian. Ang akong pagsagubang sa kamatayon sa akong bana, akong amahan, ug sa akong anak nakatabang kanako nga mahimong mas mahigugmaon ug mas masinabtanon sa uban nga nag-antos usab. Labaw sa tanan, kini mas nakapasuod kanako kang Jehova. Dili ko mahadlok sa pag-atubang sa umaabot tungod kay ang akong langitnong Amahan andam kanunay sa pagtabang kanako. Siya padayong naghawid sa akong kamot.

[Potnot]

^ par. 19 Si Saúl adunay lymphoblastic leukemia, usa ka grabe nga kanser sa dugo nga modaot sa puting mga selula.

[Kahon/Hulagway sa panid 31]

NAHIBULONG KA BA?

Tingali imo nang nadunggan nga ang mga Saksi ni Jehova dili magpaabonog dugo. Nahibalo ka ba kon ngano?

Kining maong baroganan nga gibase sa Bibliya sagad wala kaayo masabti sa uban. Usahay, maghunahuna ang mga tawo nga ang mga Saksi ni Jehova dili magpatambal o wala gayod silay pagpabili sa kinabuhi. Dili kana tinuod. Gusto sa mga Saksi ni Jehova nga pahimuslan ang labing maayong paagi sa pagtambal alang kanila ug sa ilang pamilya. Apan, ang pagtambal nga dili mogamit ug dugo mao lang ang ilang dawaton. Ngano man?

Ang ilang baroganan gipasukad sa balaod nga gihatag sa Diyos. Human sa Lunop sa mga adlaw ni Noe, ang Diyos nag-ingon nga mahimo na nilang kaonon ang unod sa mga hayop. Apan adunay usa ka butang nga gibaod sa Diyos kanila: Dili nila pagakan-on ang dugo. (Genesis 9:3, 4) Sanglit ang tanang tawo naggikan man kang Noe, ang tanan nailalom niining balaora. Kini padayong gipatuman. Kapig walo ka gatos ka tuig sa ulahi, gipasiugda pag-usab sa Diyos ang maong balaod ngadto sa nasod sa Israel, ug gipatin-aw kanila nga ang dugo sagrado, nga nagrepresentar sa kalag, o kinabuhi mismo. (Levitico 17:14) Paglabay sa kapig 1,500 ka tuig, ang Kristohanong mga apostol nagsugo sa tanang Kristohanon nga “padayong magaayad . . . sa dugo.”Buhat 15:29.

Alang sa mga Saksi ni Jehova, imposible gayod nga ilang masunod kining sugoa kon sila magpaabonog dugo. Busa mopili gayod silag paagi sa pagtambal nga dili mogamit ug dugo. Kanang maong baroganan nga gipasukad sa Bibliya sagad moresulta sa mas maayong kalidad sa pagtambal. Lagmit mao nay hinungdan nga daghang dili Saksi ni Jehova ang gusto usab ug paagi sa pagtambal nga dili mogamit ug dugo.

[Hulagway sa panid 29]

Uban sa akong bana, si Felipe, ug sa among anak nga si Saúl

[Hulagway sa panid 29]

Akong mga ginikanan, si José ug Soledad

[Hulagway sa panid 30]

Si Saúl usa ka bulan una siya mamatay