Among mga Magbabasa Nangutana

Kon Hingpit si Adan, Nganong Nakasala man Siya?

Si Adan posibleng makasala tungod kay siya gilalang sa Diyos nga may kagawasan sa pagpili. Apan, wala kana magpasabot nga siya dili hingpit. Hinunoa, Diyos lamang ang hingpit sa bug-os nga diwa. (Deuteronomio 32:3, 4; Salmo 18:30; Marcos 10:18) Tungod kini kay ang pagkahingpit sa iyang mga linalang adunay limitasyon. Matawag lamang nato nga hingpit ang usa kon iyang matuman ang katuyoan sa paglalang kaniya.

Nan, nganong gilalang man sa Diyos si Adan? Katuyoan sa Diyos nga pinaagi ni Adan motungha ang intelihenteng mga tawo nga may kagawasan sa pagpili. Pinaagi sa pagsunod sa mga balaod sa Diyos, atong ikapakita nga atong gitinguha ang pag-ugmad ug gugma alang kaniya ug sa iyang mga paagi. Ang pagkamasinugtanon wala iprogramang daan diha sa hunahuna sa tawo, kondili kinabubut-on niya kining himoon. (Deuteronomio 10:12, 13; 30:19, 20) Busa, kon si Adan dili pa makahimo sa pagsupak, siya dili bug-osdili hingpitingong tawo nga gihatagag kagawasan sa pagpili. Gipakita sa Bibliya nga gigamit ni Adan ang maong kagawasan pinaagi sa pagnunot sa iyang asawa sa pagsupak sa balaod sa Diyos maylabot sa “kahoy sa kahibalo sa maayo ug sa daotan.”Genesis 2:17; 3:1-6.

Buweno, gilalang ba sa Diyos si Adan nga walay katakos sa pag-ila sa maayo ug daotan, mao nga wala siya makahimog maalamong mga desisyon o makasukol sa tentasyon? Sa wala pa mosupak si Adan, gisusi ni Jehova nga Diyos ang tanan niyang linalang sa yuta, lakip na ang unang magtiayon, ug iyang nakita nga kini “maayo kaayo.” (Genesis 1:31) Busa, sa dihang nakasala si Adan, dili ang iyang Maglalalang ang angayng basolon kondili siya mismo. (Genesis 3:17-19) Wala niya tugoti ang iyang gugma sa Diyos ug sa matarong nga mga prinsipyo sa pagpalihok kaniya nga sugton ang Diyos labaw sa tanan.

Sa dinhi pa si Jesus sa yuta, siya hingpit usab sama kang Adan. Apan, dili sama sa mga kaliwat ni Adan, si Jesus gisamkon pinaagi sa balaang espiritu mao nga wala siyay napanunod nga kahuyangan. (Lucas 1:30, 31; 2:21; 3:23, 38) Iyang gipili nga magpabiling maunongon sa iyang Amahan bisan pa sa grabeng pagpit-os. Si Adan angayng manubag tungod kay tinuyo niyang gisupak ang sugo ni Jehova.

Apan, nganong gisupak man ni Adan ang Diyos? Nagtuo ba siya nga mas makabenepisyo siya niini? Wala, tungod kay si apostol Pablo misulat nga “si Adan wala malimbongi.” (1 Timoteo 2:14) Hinunoa, siya mipasignunot sa iyang asawa, kinsa mikaon sa bunga sa gidili nga kahoy. Mas gusto niyang pahimut-an ang iyang asawa kay sa iyang Maglalalang. Sa dihang gitunol kaniya ang bunga sa gidili nga kahoy, angay untang gipalandong ni Adan ang mahimong epekto sa iyang pagkaon niini diha sa iyang relasyon sa Diyos. Tungod kay dili man dako ang gugma ni Adan alang sa Diyos, dali ra siyang nahaylo sa iyang asawa.

Sanglit nakasala na man si Adan sa wala pa siya makapatunghag mga anak, ang tanan niyang kaliwat natawo nga dili hingpit. Apan sama kang Adan, kita usab adunay kagawasan sa pagpili. Hinaot nga atong palandongon ug pasalamatan ang pagkamaayo ni Jehova ug ugmaron ang dakong gugma alang sa Diyos, kinsa takos sa atong pagkamasinugtanon ug pagsimba.Salmo 63:6; Mateo 22:36, 37.