Kinsay Makahibalo sa Umaabot?

“Ako ang Diyos . . . , ang Usa nga nagsulti sa kataposan sukad sa sinugdan, ug sa mga butang nga wala mahimo sukad sa kanhing panahon.”Isaias 46:9, 10.

NIINING malisod nga panahon, gitun-an sa mga eksperto sa politika, sa ekonomiya, ug sa kahimtang sa katilingban ang mga panghitabo kaniadto ug karon aron ilang matagna ang umaabot. Ang uban motan-aw sa horoscope o mogamit ug espiritismo tungod kay gusto silang mahibalo sa ilang kaugmaon. Apan, sagad nga mapakyas sila. Imposible ba nga mahibaloan kon unsay mahitabo sa kalibotan, sa atong pamilya, ug sa matag usa kanato? Aduna ba gayoy makahibalo sa umaabot?

Sumala sa gikutlo sa ibabaw, ang Labing Gamhanan nga Diyos, si Jehova, nagsulti pinaagi kang manalagnang Isaias nga siya makatagna sa umaabot. Pinaagi kang Isaias, ang Diyos nagtagna nga ang mga Israelitas makagawas gikan sa pagkabihag sa Babilonya ug ilang tukoron pag-usab ang Jerusalem ug ang templo niini. Unsa ka detalyado ang maong tagna? Mga 200 ka tuig nga abante, gitagna ni Isaias ang ngalan sa usa nga mopukan sa Babilonya nga mao si Ciro. Dugang pa, tukma kaayo ang gitagna ni Isaias nga estratehiya ni Ciro—patipason niya ang Suba sa Euprates, nga maoy nanalipod sa siyudad. Iya pa ganing gitagna nga mapasagdang abli ang dakong ganghaan sa siyudad sa dihang moatake si Ciro ug ingong resulta dali ra kining mapukan.Isaias 44:24–45:7.

Kon itandi sa Diyos, ang tawo walay katakos sa pagtagna sa umaabot. Ang maalamong Hari nga si Solomon nagsulat: “Ayaw panghambog mahitungod sa sunod nga adlaw, kay wala ka mahibalo kon unsay ipatungha sa usa ka adlaw.” (Proverbio 27:1) Kanang mga pulonga tinuod gihapon karon. Walay tawo nga makahibalo sa iyang umaabot. Apan lahi ang Diyos. Siya bug-os nahibalo sa kahimtang sa tanang butang nga iyang gilalang, lakip na sa kinaiyahan ug kaisipan sa tawo. Kon kabubut-on sa Diyos, siya makahibalo kon unsay buhaton sa mga tawo o sa mga nasod. Dugang pa, makahimo gayod siya sa pagkontrolar sa mga panghitabo. Kon siya managna pinaagi sa iyang mga propeta, siya ‘ang Usa nga magpatuman sa pulong sa iyang alagad, ug ang Usa nga bug-os magbuhat sa laraw sa iyang mga mensahero.’ (Isaias 44:26) Walay laing makahimo niana kondili si Jehova nga Diyos lamang.

Si Isaias nagkinabuhi kapin sa 700 ka tuig una matawo si Jesus, ang Mesiyas. Bisan pa niana, siya nagtagna sa pag-abot sa Mesiyas. Apan gikuwestiyon sa mga kritiko sa Bibliya ang pagkakasaligan sa basahon ni Isaias ilabina sukad sa katuigan sa 1700. Dili kono tinuod ang mga tagna niini kondili gisulat lamang kini human mahitabo. Tinuod ba kini? Sa 1947, dihay nakaplagan nga kopya sa basahon ni Isaias uban sa karaang mga sinulat diha sa usa ka langob duol sa Patayng Dagat. Natino sa mga eksperto nga kining basahona gihimo kapin sa usa gatos ka tuig una pa matawo ang gitagna nga Mesiyas, o Kristo. Oo, tinuod gayod ang tagna sa Bibliya bahin sa umaabot!

Si Isaias ug ang ubang magsusulat sa Bibliya  dili gayod makatagna sa umaabot nga mga hitabo kon pinasukad lamang sa ilang kaugalingong kaalam. Hinunoa, sila “nagsulti gikan sa Diyos samtang sila giagak sa balaang espiritu.” (2 Pedro 1:21) Sa mosunod nga mga artikulo, atong hisgotan ang mga tagna ni Isaias bahin sa pipila ka detalye sa kinabuhi ni Jesus. Dayon atong tagdon ang mga tagna ni Jesus ug sa iyang mga tinun-an nga mahitabo sa atong panahon ug sa umaabot.