DUNA ka bay nailhan nga tawong grabe ka masakiton?—Gusto ba nimo siyang tabangan? Komosta kon siya taga laing nasod o lahig relihiyon? Imo ba gihapon siyang tabangan aron siya mamaayo?— Mao kanay gihimo sa usa ka batang babaye nga Israelinhon mga 3,000 ka tuig na ang milabay. Hisgotan nato kon unsay nahitabo sa maong panahon.

Kaniadto, pirmeng maggubat ang nasod sa Israel, diin nagpuyo ang batang babaye, ug ang silingan niini nga nasod, ang Sirya. (1 Hari 22:1) Usa ka adlaw niana, gisulong sa Sirya ang Israel ug ilang gibihag ang batang babaye. Siya gidala ngadto sa Sirya ug gihimong ulipon sa asawa ni Naaman, ang pangulo sa mga sundalo sa Sirya. Si Naaman adunay grabeng sakit nga gitawag ug sanla, diin ang iyang unod anam-anam nga madugta.

Gisultian sa batang babaye ang asawa ni Naaman kon unsay himoon sa iyang bana aron siya mamaayo. Siya miingon: ‘Kon si Naaman atua pa lang unta sa Samaria, ayohon gayod siya sa manalagna ni Jehova nga si Eliseo.’ Aw, makapakombinsir kaayo ang pagkasulti sa batang babaye mao nga mituo si Naaman nga makahimo gayod si Eliseo sa pag-ayo kaniya. Busa ubos sa pagtugot sa hari sa Sirya nga si Ben-hadad, si Naaman ug ang iyang mga sulugoon mibiyaheg mga 150 kilometros aron adtoon si Eliseo.

Sila miadto una kang Jehoram, ang hari sa Israel. Ilang gipakita kaniya ang sulat ni Haring Ben-hadad bahin sa pagpangayog tabang ni Naaman. Apan si Jehoram walay pagtuo kang Jehova ug sa manalagnang si Eliseo. Abi ni Jehoram ug nangita lag bikil si Ben-hadad. Sa pagkadungog ni Eliseo bahin niini, siya miingon kang Haring Jehoram: “Palihog, paanhia siya kanako.” Gustong ipakita ni Eliseo ang gahom ni Jehova pinaagi sa pag-ayo sa sakit ni Naaman.—2 Hari 5:1-8.

Pag-abot ni Naaman sa balay ni Eliseo uban sa iyang mga kabayo ug mga karwahe, gipaadto ni Eliseo ang iyang sulugoon aron sultian si Naaman nga ‘siya kinahanglang maligo sa Suba sa Jordan makapito ka higayon aron siya maayo.’ Nasuko niini si Naaman tungod kay nagdahom siya nga mogawas si Eliseo, magwarawara sa iyang kamot ug dayon mamaayo na ang iyang sanla. Apan ang migawas mao ra ang iyang sulugoon! Busa mibiya si Naaman nga puwerteng sukoa ug buot nang mopauli.—2 Hari 5:9-12.

Unsay imong buhaton kon usa ka sa mga sulugoon ni Naaman?— Aw, ang mga sulugoon nangutana kaniya: ‘Kon gisugo ka ni Eliseo sa pagbuhat ug malisod nga butang, dili ba buhaton nimo kana? Busa nganong dili nimo buhaton ang simpleng butang nga iyang gisugo—igo ka lang maligo unya mamaayo ka na?’ Si Naaman namati kanila. “Siya milugsong ug milusbog sa Jordan sa makapito . . . , human niana ang iyang unod nahibalik sama sa unod sa usa ka bata ug siya nahinlo.”

Si Naaman mibalik ug miingon kang Eliseo: “Ania, karon, ako nahibalo gayod nga walay Diyos bisan diin sa yuta gawas sa Israel.” Siya misaad kang Eliseo nga dili na gayod siya “maghalad ug usa ka halad-nga-sinunog o usa ka halad ngadto sa bisan unsang lain nga mga diyos gawas kang Jehova.”—2 Hari 5:13-17.

Gusto ba nimong motabang sa uban nga makakat-on bahin kang Jehova ug sa kon unsay iyang mahimo sama sa gihimo sa batang babaye?— Sa dinhi pa sa yuta si Jesus, dihay sanlahon nga mituo kaniya ug miingon: ‘Makahimo ka sa pag-ayo kanako kon gusto nimo.’ Nahibalo ka ba kon unsay tubag ni Jesus?— ‘Gusto ko.’ Ug giayo siya ni Jesus, sama nga giayo ni Jehova si Naaman.—Mateo 8:2, 3.

Nahibalo ka ba nga ang yuta himoon ni Jehova nga usa ka paraiso diin ang mga tawo dili na masakit ug mabuhi na hangtod sa hangtod?— (2 Pedro 3:13; Pinadayag 21:3, 4) Dili ba gusto gayod nimong sultian ang uban niining maanindot nga saad?