Laktaw ngadto sa video

Mga Saksi ni Jehova

Pagpilig pinulongan Cebuano

 Sekreto sa Kalipay sa Pamilya

Pagsulbad sa mga Problema

Pagsulbad sa mga Problema

Bana: “Asa man ang atong mga anak?”

Asawa: “Tua sa shopping mall, mamalit man daw to silag sinina.”

Bana: [Naglagot ug misingka] “Unsa, sinina na pod? Mao pa ganiy pagpalit nila sa miaging bulan, karon palit na pod!”

Asawa: [Nangatarongan ug gisakitan kay morag siyay gibasol] “Naa man goy baratilyo karon. Total nananghid man sab sila nako, ako na lang silang gitugtan.”

Bana: [Nasuko ug misinghag] “Nahibalo gyod ka nga kontra kaayo sa akong buot nang magpatuyang silag gasto nga dili mananghid nako! Nganong nagbuotbuot man ka?”

SA IMONG hunahuna, unsa kaha nga mga problema ang kinahanglang sulbaron niining magtiayona? Dayag gayod nga nalisdan ang bana sa pagpugong sa iyang kasuko. Gawas pa, wala sila magkauyon kon unsa ka dakong kagawasan ang ilang ihatag sa ilang mga anak. Morag duna say problema sa ilang komunikasyon.

Walay kaminyoon nga hingpit. Makasinati gayod ug lainlaing problema ang tanang magtiayon. Hinungdanon gayod nga maantigong mosulbad ang bana ug asawa sa dagko o gagmayng problema nga ilang masinati. Ngano?

Paglabay sa panahon, ang mga problema nga wala masulbad maoy samag pader nga mobabag sa komunikasyon. “May mga panaglalis nga sama sa trangka sa usa ka puloy-anang torre,” sumala sa maalamong hari nga si Solomon. (Proverbio 18:19) Unsay imong himoon aron mahimong mas epektibo ang inyong komunikasyon sa dihang mag-atubang ug mga problema?

Aron maayo ang komunikasyon sa magtiayon, kinahanglan nga sila may gugma ug pagtahod sa usag usa. (Efeso 5:33) Kon maylabot sa pagsulbad sa mga problema, gugma ang motukmod sa mga magtiayon nga kalimtan ang mga kasaypanan sa nangagi ug ang kasakit nga dala niana, ug sulbaron ang ilang presenteng problema. (1 Corinto 13:4, 5; 1 Pedro 4:8) Kon ang magtiayon may pagtahod sa usag usa, tugotan niya ang iyang kapikas sa pagpahayag sa iyang gibati ug maningkamot nga masabtan gayod kana.

Upat ka Paagi sa Pagsulbad sa mga Problema

Tagda ang upat ka paagi nga gilista sa ubos, ug matikdi kon sa unsang paagi makatabang kanimo ang mga prinsipyo sa Bibliya aron masulbad ang mga problema sa mahigugmaon ug matinahorong paagi.

1. Pagpilig hustong panahon aron hisgotan ang problema.

“Adunay tinudlong panahon   alang sa tanang butang, . . . panahon sa paghilom ug panahon sa pagsulti.” (Ecclesiastes 3:1, 7) Sama sa gipakita sa panaglalis nga gikutlo sa sinugdanan, ang ubang mga problema tingali makahaling sa kasuko. Kon mahitabo kana, gikinahanglan ang pagpugong sa kaugalingon aron sa “paghilom,” una mosilaob ang kasuko. Malikayan ang grabeng epekto sa panaglalis diha sa kaminyoon kon imong sundon ang tambag sa Bibliya: “Ang sinugdan sa panaglalis sama sa liki diha sa tangke sa tubig, busa hunonga kini sa dili pa modako.”—Proverbio 17:14, Ang Bag-ong Maayong Balita Biblia.

Hinunoa, duna usay “panahon sa pagsulti.” Ang mga problema samag sagbot nga molabong kon mapasagdan. Busa sulbara dayon kana, ug ayaw pagdahom nga mawala ra kana paglabay sa panahon. Kon putlon ang panaglalis, ipakita ang pagtahod sa imong kapikas pinaagi sa pagpangita dayon ug hustong panahon aron inyong hisgotan ang problema. Kon inyo kining himoon, mapadapat ninyo ang tambag sa Bibliya: “Ayaw pasalopi sa adlaw ang inyong kasuko.” (Efeso 4:26) Siyempre, kon imo siyang gisaaran kon kanus-a ninyo hisgotan ang problema, tumana gayod kana.

SULAYI KINI: Pagpilig panahon kada semana aron hisgotan ninyo ang mga problema sa pamilya. Kon inyong namatikdan nga may mga panahon sa adlaw nga dali ra mong mapikal—pananglitan kon mao pay inyong pag-abot gikan sa trabaho, o kaha kon kamo gigutom—ayaw hisgoti ang mga problema nianang panahona. Mas maayo kon mopili kamog panahon nga medyo relaks mong duha.

2. Ipahayag ang imong gibati sa matinud-anon ug matinahorong paagi.

“Magsulti sa tinuod ang matag usa kaninyo sa iyang silingan.” (Efeso 4:25) Kon ikaw minyo, ang imong kinasuorang silingan mao ang imong kapikas. Busa magmatinud-anon ug isulti gayod ang imong gibati ngadto kaniya. Si Margareta, * nga 26 ka tuig nang minyo, miingon: “Sa bag-o pa ming minyo, nagtuo ko nga masabtan dayon sa akong bana ang akong gibati sa pagsugod pa lang sa problema. Apan sayop diay kini nga panahom. Busa karon, naningkamot ako sa pagpahayag sa akong gibati sa tin-awng paagi.”

Hinumdomi nga sa dihang maghisgot ug problema, ang inyong tumong mao lamang ang pagpahayag sa inyong opinyon, dili aron modaog sa diskusyon. Aron mahimo nimo kini nga epektibo, isulti kon unsa ang problema, kanus-a kana nahitabo, ug kon unsay imong gibati. Pananglitan, kon naglagot ka tungod sa kadamak sa imong bana, mahimong matinahoron kang moingon, ‘Abi nimo, inig-uli nimo gikan sa trabaho unya makita nako nga idam-ok ra nimo ang imong bulingon diha sa salog [kon kanus-a ug unsa ang problema], mobati ko nga wala nimo pabilhi ang akong kahago sa paglimpiyo dinhi sa balay [kon unsay imong gibati].’ Dayon mataktikanhong isugyot kon unsay angayng himoon aron masulbad kana.

SULAYI KINI: Aron dili nimo malimtan ang mga punto nga buot nimong isulti sa imong kapikas, isulat kon unsa ang problema ug sa unsang paagi kana masulbad.

3. Sabta ang pagbati sa imong kapikas.

Ang tinun-an nga si Santiago misulat nga ang mga Kristohanon kinahanglang “magmaabtik sa pagpaminaw, magmahinay sa pagsulti, magmahinay sa pagkapungot.” (Santiago 1:19) Ang pagbati nga wala ka masabti sa imong kapikas sagad makapawala sa kalipay sa kaminyoon. Busa ayaw gayod tugoti nga mobati niana ang imong kapikas—Mateo 7:12.

Si Wolfgang, nga 35 ka tuig nang minyo, miingon, “Sa dihang maghisgot mig mga problema, dili ako mahimutang, ilabina kon dili masabtan sa akong asawa ang buot nakong ipasabot.” Si Dianna, nga minyo sulod na sa 20 ka tuig, miangkon, “Kanunay akong moreklamo sa akong bana tungod kay dili siya maminaw nako sa dihang maghisgot mig mga problema.” Sa unsang paagi ninyo kini mabuntog?

Ayaw pagpakaaron-ingnon nga nahibalo ka sa gihunahuna o gibati sa imong kapikas. “Tungod sa pagkamapangahason ang usa magpahinabo lamang ug panagbugno, apan kadtong  nagkonsultahanay adunay kaalam,” nag-ingon ang Pulong sa Diyos. (Proverbio 13:10) Tahora ang imong kapikas pinaagi sa paghatag kaniyag higayon sa pagpahayag sa iyang gibati. Ayaw pagsal-ot hangtod nga dili siya mahuman. Dayon, aron makaseguro ka nga nasabtan gayod nimo siya, sublia kana pagsulti sumala sa imong nasabtan. Apan likayi ang pagsumaysumay. Pasagdi lang siya kon iya kang koreksiyonan sa butang nga wala nimo masabti. Pasultiha usab siya, hinumdomi nga dili lamang ikaw ang may katungod sa pagpahayag sa gibati. Magpulihanay kamo sa pagpaminaw ug pagpahayag sa gibati, hangtod nga magkasinabot mong duha.

Tinuod, gikinahanglan gayod ang pagkamapainubsanon ug pailob sa pagpaminaw pag-ayo ug pagtahod sa gibati sa imong kapikas. Apan kon ikaw ang manguna sa pagpakita niana, mas sayon alang kaniya nga motahod kanimo.—Mateo 7:2; Roma 12:10.

SULAYI KINI: Sa dihang imong sublion ang gisulti sa imong kapikas, ayaw siyag sumaysumaya. Sa mabinationg paagi, isulti ang imong nasabtan sa iyang gisulti ug gibati.—1 Pedro 3:8.

4. Sulbara ninyong duha ang problema.

“Ang duha mas maayo kay sa usa, tungod kay sila adunay maayong balos sa ilang kahago. Kay kon ang usa kanila mapukan, ang usa makabangon sa iyang kauban.” (Ecclesiastes 4:9, 10) Ang mga problema sulod sa panimalay masulbad lamang kon ang magtiayon magtinabangay.

Tinuod, si Jehova nagtudlo sa bana ingong ulo sa pamilya. (1 Corinto 11:3; Efeso 5:23) Apan ang pagkahimong ulo wala magpasabot nga mahimo siyang diktador. Ang usa ka maalamong bana dili modesisyon nga siyasiya ra. Si David, nga 20 ka tuig nang minyo, nag-ingon, “Mangita kog paagi nga magkauyonay mi sa akong asawa ug sabotan namo kon unsay angayng himoon.” Si Tanya, nga pito ka tuig nang minyo, nag-ingon: “Dili importante kon kinsa ang husto o kon kinsa ang sayop. Usahay managlahi ra ang inyong opinyon kon unsaon pagsulbad ang problema. Akong nadiskobrehan nga ang sekreto mao ang pagkahimong mapasiboon ug makataronganon.”

SULAYI KINI: Ipabati kaniya nga mahimo mong magtinabangay pinaagi sa inyong pagsulat ug posibleng mga solusyon sa inyong problema. Kon wala na moy mahunahunaan, tan-awa pag-usab ang inyong listahan ug ipatuman ang solusyon nga inyong gikauyonan. Dayon pagpilig panahon sa umaabot aron inyong matino kon kana ba napatuman na o kon kana ba epektibo.

Magtinabangay, Dili Mag-iyahay

Gipakasama ni Jesus ang kaminyoon sa usa ka yugo. (Mateo 19:6) Sa iyang adlaw, ang yugo maoy usa ka bawog nga kahoy nga isangon sa tangkugo sa duha ka mananap aron sila mag-uban pagtrabaho. Kon dili sila magtinabangay, halos wala silay mahimong trabaho ug masamad lang ang ilang tangkugo tungod sa yugo. Apan kon sila magkahiusa, maguyod nila ang bug-at nga mga lulan o makadaro sila sa umahan.

Sa samang paagi, kon walay kooperasyon tali sa bana ug asawa, mahimong mabudlayan sila sa yugo sa kaminyoon. Apan kon sila magtinabangay, masulbad nila ang mga problema ug mopatungha kanag maayong resulta. Si Kalala, usa ka bana nga nagmalipayon sa iyang kaminyoon nagsumaryo niini, “Sulod sa 25 ka tuig sa among kaminyoon, nasulbad namo ang mga problema pinaagi sa pagsulti gayod sa among gibati, pagpakitag empatiya sa usag usa, pag-ampo alang sa tabang ni Jehova, ug pagpadapat sa mga prinsipyo sa Bibliya.” Mahimo ba usab nimo kini?

PANGUTAN-A ANG IMONG KAUGALINGON . . .

  • Unsang problema ang gusto gayod nakong hisgotan uban sa akong kapikas?

  • Unsaon nako pagseguro nga nasabtan gayod nako ang gibati sa akong kapikas bahin niining butanga?

  • Kon kanunay nakong ipugos ang akong gusto, unsang mga problema ang mahimong motungha?

^ par. 17 Ang mga ngalan giusab.