Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Ang Bantayanang Torre  |  Marso 2008

Kon sa Unsang Paagi ang Kamatayon ni Jesus Makaluwas Kanimo

Kon sa Unsang Paagi ang Kamatayon ni Jesus Makaluwas Kanimo

DUOLAG 2,000 ka tuig kanhi, sa Hudiyohanong Paskuwa sa tuig 33 K.P., usa ka tawong inosente ang namatay aron mabuhi unta ang uban. Kinsa ba kadtong tawhana? Si Jesus nga taga-Nasaret. Ug kinsay makabenepisyo sa maong hamili nga buhat? Ang tibuok katawhan. Usa ka iladong bersikulo sa Bibliya nagsumaryo sa maong halad nga makaluwas ug kinabuhi: “Gihigugma sa Diyos ang kalibotan nga tungod niana gihatag niya ang iyang bugtong nga Anak, aron nga ang motuo kaniya dili malaglag, hinunoa may kinabuhing dayon.”—Juan 3:16, Ang Biblia—Bag-ong Hubad nga Binisaya.

Bisag ang daghan nasinati na nianang bersikuloha, diyutay ray nakasabot sa kahulogan niini. Nahibulong sila: ‘Nganong gikinahanglan man nato ang halad ni Kristo? Sa unsang paagi ang kamatayon sa usa ka tawo makaluwas sa katawhan gikan sa kamatayong dayon?’ Ang Bibliya naghatag sa tin-aw ug makapatagbawng mga tubag niining mga pangutanaha.

Kon sa Unsang Paagi ang Kamatayon Naghari sa Katawhan

Ang pipila nagtuo nga gilalang ang mga tawo aron mabuhig mubong panahon sa yuta, mag-antos ug mga suliran, magtagamtam ug diyutayng kalipay, unya mamatay aron moadto sa mas maayong dapit. Sumala niana, ang kamatayon maoy bahin sa katuyoan sa Diyos alang sa mga tawo. Apan gipadayag sa Bibliya nga ang mga tawo nangamatay tungod sa lahi nga hinungdan. Kini nag-ingon: “Ang sala misulod sa kalibotan pinaagi sa usa ka tawo ug ang kamatayon pinaagi sa sala, ug sa ingon ang kamatayon mikaylap sa tanang tawo tungod kay silang tanan nakasala man.” (Roma 5:12) Kining bersikuloha nagpakita nga ang mga tawo mamatay tungod sa sala. Apan, kinsa ba ang “usa ka tawo” nga pinaagi kaniya ang katawhan nakaagom sa makapatayng mga epekto sa sala?

Ang The World Book Encyclopedia nag-ingon nga ang kadaghanang siyentipiko nagtuo nga ang tanang tawo usa rag gigikanan, ug ang Bibliya tin-awng nagpaila kaniya ingong “usa ka tawo.” Kini ang atong mabasa sa Genesis 1:27: “Gilalang sa Diyos ang tawo sumala sa iyang larawan, sa larawan sa Diyos iyang gilalang siya; lalaki ug babaye iyang gilalang sila.” Busa ang Bibliya nag-ingon nga ang unang tawhanong magtiayon mao ang labing matahom sa mga linalang sa Diyos nga Labing Gamhanan.

 Ang asoy diha sa Genesis naghatag ug dugang detalye bahin sa pagkinabuhi sa tawo human lalanga ni Jehova nga Diyos si Adan. Mamatikdan nga sa maong tibuok nga asoy, naghisgot lang ang Diyos bahin sa kamatayon ingong resulta sa pagkadili-masinugtanon. (Genesis 2:16, 17) Buot niyang ang mga tawo magpuyo sa usa ka matahom nga paraisong yuta, nga malipayon ug mahimsog hangtod sa hangtod. Dili niya buot nga sila matigulang ug dayon mamatay. Nan, sa unsang paagi ang kamatayon naghari na hinuon sa tanang tawo?

Ang talaan sa Genesis kapitulo 3 nagpakita nga ang unang tawhanong magtiayon midesisyon sa pagsupak sa ilang Maghahatag-Kinabuhi nga si Jehova nga Diyos. Busa, ang Diyos nagpatuman sa silot nga abante niyang gipahibalo kanila. Iyang giingnan ang lalaki: “Kay abog ikaw ug sa abog ikaw mopauli.” (Genesis 3:19) Ingong katumanan sa giingon sa Diyos, ang duha ka dili-masinugtanong tawo sa kadugayan nangamatay.

Apan ang unang tawhanong magtiayon dili kay mao ray nadaot. Tungod kay sila wala magmasinugtanon, nagun-ob ang palaabotong hingpit nga kinabuhi nga mapahimuslan unta sa ilang mga kaliwat. Kadtong wala pa mangatawo gilakip ni Jehova sa iyang katuyoan sa miingon siya kang Adan ug Eva: “Magmabungahon ug magdaghan kamo ug pun-a ang yuta ug gamhi kini, ug pagabut-i ang mga isda sa dagat ug ang nagalupad nga mga linalang sa kalangitan ug ang matag buhing linalang nga nagalihok diha sa yuta.” (Genesis 1:28) Sa ngadtongadto, ang yuta mapunog mga tawo ug ilang matagamtam ang di-masukod nga kalipay ug dili gayod sila mamatay. Apan ang ilang katigulangan nga si Adan, ang “usa ka tawo,” nagbaligya kanila ingong mga ulipon sa sala ug busa ang kamatayon mao na ang ilang di-kalikayang dulnganan. Si apostol Pablo, nga kaliwat sa unang tawo, misulat: “Ako unodnon, gibaligya ilalom sa sala.”—Roma 7:14.

Sama nga ang mga bugoy nagdaot sa pipila ka mahalong obra sa arte sa atong panahon, si Adan grabe nga nagdaot sa kahibulongang tawhanong mga linalang sa Diyos tungod sa iyang pagpakasala. Ang mga anak ni Adan nanganak, unya nangapo, ug misanay pa. Ang matag kaliwatan sunodsunod nga nangatawo, nangahamtong, unya nanganak, ug dayon nangamatay. Nganong nangamatay man silang tanan? Kay silang tanan gikan man ni Adan. Ang Bibliya nag-ingon: “Sa paglapas sa usa ka tawo daghan ang nangamatay.” (Roma 5:15) Ang sakit, pagkatigulang, kiling sa pagbuhat ug daotan, ug ang kamatayon mismo maoy makapasubong mga sangpotanan sa pagbudhi ni Adan sa iya mismong pamilya. Kitang tanan nalakip sa maong pamilya.

Sa sulat ni apostol Pablo sa mga Kristohanon sa Roma, siya naghisgot bahin sa pagkamakaluluoy  sa mga tawong dili hingpit, lakip siya, ug ang kawang nga pagpakigbisog batok sa mga epekto sa sala. Siya mipatugbaw: “Alaot ako nga tawo! Kinsa ang magluwas kanako gikan sa lawas nga nahiagom niini nga kamatayon?” Usa ka maayong pangutana, di ba? Kinsay motanyag kang Pablo ug sa uban pang nangandoy nga luwason gikan sa pagkaulipon sa sala ug kamatayon? Si Pablo mismo ang mitubag: “Salamat sa Diyos pinaagi kang Jesu-Kristo nga atong Ginoo!” (Roma 7:14-25) Oo, gihikay sa atong Maglalalang nga luwason kita pinaagi sa iyang Anak, si Jesu-Kristo.

Ang Papel ni Jesus Diha sa Pagluwas sa Diyos sa Katawhan

Si Jesus nagbatbat sa iyang papel sa pagluwas sa katawhan gikan sa makapatay nga pagkaulipon sa sala. Siya miingon: “Ang Anak sa tawo mianhi . . . sa pagtugyan sa iyang kinabuhi ingon nga lukat alang sa daghan.” (Mateo 20:28, Ang Biblia—Bag-ong Hubad nga Binisaya) Sa unsang paagi ang kinabuhi ni Jesus nagsilbing usa ka lukat? Sa unsang paagi ang iyang kamatayon makabenepisyo kanato?

Gitanyag ni Jesus ang iyang kinabuhi aron mapapas ang mga epekto sa sala ni Adan

Ang Bibliya nagbatbat kang Jesus ingong “walay sala” ug “nahimulag sa mga makasasala.” Sa tibuok niyang kinabuhi, hingpit nga gisunod ni Jesus ang Balaod sa Diyos. (Hebreohanon 4:15; 7:26) Busa, si Jesus namatay dili tungod sa sala ug pagkadili-masinugtanon nga sama kang Adan. (Ezequiel 18:4) Sa pagkatinuod, gidawat ni Jesus ang kamatayon bisan pag siya dili takos niana aron makatuman siya sa kabubut-on sa iyang Amahan nga luwason ang katawhan gikan sa sala ug kamatayon. Sumala sa gipahayag na, si Jesus kinabubut-ong mianhi “sa pagtugyan sa iyang kinabuhi ingon nga lukat.” Tungod sa gugma nga wala hitupngi sa tibuok nga kasaysayan, si Jesus kinabubut-ong ‘mitilaw ug kamatayon alang sa matag tawo.’—Hebreohanon 2:9.

Ang kinabuhing gihalad ni Jesus maoy eksakto gayong katumbas sa kinabuhing giwala ni Adan sa dihang siya nakasala. Unsay resulta sa kamatayon ni Jesus? Gidawat ni Jehova ang maong halad ingong “katugbang nga lukat alang sa tanan.” (1 Timoteo 2:6) Sa pagkatinuod, gigamit sa Diyos ang bili sa kinabuhi ni Jesus aron mapalit pag-usab o matubos ang katawhan gikan sa pagkaulipon sa sala ug kamatayon.

Sublisubli nga gihisgotan sa Bibliya kining talagsaong buhat sa gugma sa Maglalalang sa tawo. Gipahinumdoman ni Pablo ang mga Kristohanon nga sila “gipalit na sa usa ka bili.” (1 Corinto 6:20; 7:23) Misulat si Pedro nga ang Diyos wala mogamit ug bulawan o plata kondili sa dugo sa iyang Anak aron luwason ang mga Kristohanon gikan sa ilang pagkinabuhi nga mosangko sa kamatayon. (1 Pedro 1:18, 19) Pinaagi sa halad lukat ni Kristo, gihikay ni Jehova nga ang mga tawo luwason gikan sa dulnganan nga kamatayong dayon.

Makabenepisyo Ka ba sa Lukat ni Kristo?

Bahin sa malungtarong mga benepisyo sa lukat ni Kristo, si apostol Juan misulat: “[Si Jesu-Kristo] usa ka halad pasig-uli alang sa atong mga sala, apan dili lamang sa atoa kondili usab nianang sa tibuok kalibotan.” (1 Juan 2:2) Oo, ang lukat ni Kristo gitanyag sa tanang tawo. Nagpasabot ba kana nga ang matag usa awtomatikong makabenepisyo  niining bililhong halad lukat ni Jesus? Dili. Hinumdomi ang pagluwas nga gihisgotan sa naunang artikulo. Ang mga naningkamot sa pagluwas sa natanggong nga mga minero nagtunton ug hawla kanila, apan ang matag minero kinahanglang mosakay niana. Sa susamang paagi, kadtong buot makabenepisyo sa halad lukat ni Kristo dili lang maghulat nga panalanginan sila sa Diyos. Sila kinahanglang molihok.

Unsay giingon sa Diyos nga kinahanglan nilang buhaton? Ang Juan 3:36 nagsulti kanato: “Siya nga magpasundayag ug pagtuo sa Anak adunay kinabuhing walay kataposan; siya nga dili mosugot sa Anak dili makakita sa kinabuhi, apan ang kapungot sa Diyos magpabilin diha kaniya.” Ang Diyos nag-ingon nga kinahanglang motuo kita sa halad ni Kristo. Ug dili kay kana ra. “Pinaagi niini kita nahibalo nga kita nakaila [kang Jesus], nga mao, kon kita magpadayon sa pagbantay sa iyang mga sugo.” (1 Juan 2:3) Nan, tin-aw nga aron kita maluwas gikan sa sala ug kamatayon kinahanglang motuo kita sa lukat ni Kristo ug mosunod sa iyang mga sugo.

Usa ka hinungdanong paagi nga ipahayag ang atong pagtuo sa lukat ni Jesus mao ang paghandom niini sumala sa iyang gisugo isip pagpabili sa iyang kamatayon. Sa wala pa mamatay si Jesus, iyang gisugdan ang usa ka simbolikong pagkaon kauban sa iyang matinumanong mga apostoles, ug siya miingon kanila: “Ipadayon ninyo ang pagbuhat niini sa paghandom kanako.” (Lucas 22:19) Gipabilhan pag-ayo sa mga Saksi ni Jehova ang ilang pagpakighigala sa Anak sa Diyos, ug ilang gisunod kanang sugoa. Karong tuiga, ang Memoryal sa kamatayon ni Jesu-Kristo saulogon sa Sabado, Marso 22, human sa pagsalop sa adlaw. Malipay kaming modapit kanimo sa pagtambong nianang espesyal nga tigom agig pagsunod sa sugo ni Jesus. Ang mga Saksi ni Jehova sa inyong lugar makatug-an kanimo sa oras ug dapit nga tigoman sa maong okasyon. Panahon sa Memoryal daghan kag makat-onan kon unsay kinahanglan nimong buhaton aron ang lukat ni Kristo makapahigawas kanimo gikan sa makapatay nga mga epekto sa sala ni Adan.

Diyutay ra ang bug-os nagpabili sa dakong sakripisyo nga gihimo sa ilang Maglalalang ug sa iyang Anak aron maluwas sila gikan sa kalaglagan. Kadtong magpasundayag ug pagtuo niini makasinatig linaing kalipay. Si apostol Pedro misulat bahin sa iyang mga isigka-Kristohanon: “Kamo nagpasundayag ug pagtuo [kang Jesus] ug nagmaya pag-ayo uban ang dili ikaasoy ug puno sa himaya nga kalipay, samtang gidawat ninyo ang sangpotanan sa inyong pagtuo, ang kaluwasan sa inyong mga kalag.” (1 Pedro 1:8, 9) Pinaagi sa pag-ugmad ug gugma alang kang Jesu-Kristo ug pagtuo sa iyang halad lukat, ang imong kinabuhi karon mahupong sa kalipay ug makalaom ka nga luwason gikan sa sala ug kamatayon.