SI Jesus subsob nga nagtudlo bahin sa pag-ampo. Sa iyang adlaw, ang Hudiyong mga lider sa relihiyon nag-ampo diha “sa mga eskina sa halapad nga kadalanan.” Ngano? “Aron makita sa mga tawo.” Dayag nga gusto nilang dayegon tungod sa ilang pagkadiyosnon. Daghan ang naglitok ug tag-as, balikbalik nga mga pag-ampo, nga daw gikinahanglan ang ‘paggamit ug daghang pulong’ aron dunggon ang pag-ampo. (Mateo 6:5-8) Miingon si Jesus nga kana kakawangan lamang, sa ingon, iyang gitabangan ang sinserong mga tawo nga mahibalo kon unsay likayan sa dihang mag-ampo. Apan, dili kay kana ra ang iyang gitudlo.

Si Jesus nagtudlo nga kinahanglang madayag diha sa atong mga pag-ampo ang atong tinguha nga mabalaan ang ngalan sa Diyos, moabot ang Iyang Gingharian, ug matuman ang Iyang pagbuot. Nagtudlo usab siya nga makahangyo kita sa Diyos nga tabangan kita sa atong personal nga mga problema. (Mateo 6:9-13; Lucas 11:2-4) Pinaagi sa mga ilustrasyon, gipakita ni Jesus nga kita nagkinahanglag pagkamalahutayon, pagtuo, ug pagkamapaubsanon aron dunggon ang atong mga pag-ampo. (Lucas 11:5-13; 18:1-14) Gawas nga siya nagtudlo bahin sa pag-ampo, gibuhat usab niya kon unsay iyang gitudlo.—Mateo 14:23; Marcos 1:35.

Sa walay duhaduha, kining maong instruksiyon nakatabang sa mga tinun-an ni Jesus sa pagpauswag sa kalidad sa ilang mga pag-ampo. Apan, sa kataposang gabii lamang ni Jesus sa yuta nga gitudlo niya sa iyang mga tinun-an ang labing hinungdanong pagtulon-an bahin sa pag-ampo.

 “Usa ka Dakong Kausaban sa Paagi sa Pag-ampo”

Gigugol ni Jesus ang iyang kataposang gabii sa pagdasig sa iyang matinumanong mga apostoles. Mao kadto ang hustong panahon nga ipadayag ang usa ka bag-ong butang. Miingon si Jesus: “Ako ang dalan ug ang kamatuoran ug ang kinabuhi. Walay makaadto sa Amahan kon dili pinaagi kanako.” Sa ulahi, siya mipasalig kanila: “Bisan unsa nga inyong pangayoon sa akong ngalan, kini akong pagabuhaton, aron nga ang Amahan mahimaya maylabot sa Anak. Kon kamo mangayo ug bisan unsa sa akong ngalan, kini akong pagabuhaton.” Sa hapit nang matapos ang ilang panag-estoryahay, siya miingon: “Hangtod karon kamo wala pay gipangayo nga bisan usa ka butang sa akong ngalan. Pangayo ug kamo makadawat, aron ang inyong kalipay mabug-os.”—Juan 14:6, 13, 14; 16:24.

Hinungdanon kaayo kanang mga pulonga. Ang usa ka diksiyonaryo bahin sa Bibliya naghubit niana ingong “dakong kausaban sa paagi sa pag-ampo.” Dili tuyo ni Jesus nga ang pag-ampo itumong kaniya imbes sa Diyos. Hinunoa, iyang gitudlo ang usa ka bag-ong paagi sa pagduol kang Jehova nga Diyos.

Tinuod nga ang Diyos mamati sa mga pag-ampo sa iyang matinumanong mga alagad. (1 Samuel 1:9-19; Salmo 65:2) Apan, sa dihang gihimo sa Diyos ang pakigsaad uban sa Israel, kadtong nagtinguha nga dunggon ang ilang mga pag-ampo kinahanglang moila nga ang Israel mao ang pinili nga nasod sa Diyos. Ug sukad sa panahon ni Solomon, kinahanglang ilhon nila ang templo ingong dapit nga gipili sa Diyos alang sa pagtanyag ug mga halad. (Deuteronomio 9:29; 2 Cronicas 6:32, 33) Bisan pa niana, kining maong paagi sa pagsimba temporaryo lamang. Sumala sa gisulat ni apostol Pablo, ang Balaod nga gihatag ngadto sa Israel ug ang mga halad nga gitanyag diha sa templo maoy ‘landong sa maayong mga butang nga moabot, apan dili ang matuod nga dagway mismo sa mga butang.’ (Hebreohanon 10:1, 2) Ang landong kinahanglang pulihan sa katumanan, nga mao si Kristo. (Colosas 2:17) Sukad sa tuig 33 K.P., ang relasyon sa usa ngadto kang Jehova wala na magdepende sa pagsunod sa Balaod nga gihatag kang Moises. Hinunoa, nagdepende kini sa iyang pagsunod sa usa nga gipunting sa Balaod—si Kristo Jesus.—Juan 15:14-16; Galacia 3:24, 25.

Ngalan nga “Labaw sa Tanang Uban Pa nga Ngalan”

Gitudlo ni Jesus kanato ang kinamaayohang paagi sa pagduol kang Jehova. Iyang gipaila ang iyang kaugalingon ingong gamhanang higala, nga pinaagi kaniya dunggon ug tubagon sa Diyos ang atong mga pag-ampo. Unsay nagtukmod kang Jesus sa pagbuhat niana alang kanato?

Sanglit kitang tanan natawo sa kasal-anan, walay   mga buhat o mga halad nga arang natong mahimo ang makapapas sa atong kasal-anan o makatabang kanato nga makabaton ug maayong relasyon sa atong balaan nga Diyos, si Jehova. (Roma 3:20, 24; Hebreohanon 1:3, 4) Apan, gihalad ni Jesus ang iyang hingpit nga tawhanong kinabuhi ug gilukat ang mga sala sa mga tawo nga mahimong mapasig-uli sa Diyos. (Roma 5:12, 18, 19) Busa ang tanan nga gustong mahinloan sa ilang kasal-anan may kahigayonan nga makahupot ug hinlo nga baroganan atubangan kang Jehova ug makabaton ug “kagawasan sa pagsulti” ngadto sa Diyos. Apan, posible lamang kini kon sila magpasundayag ug pagtuo sa halad ni Jesus ug mag-ampo pinaagi sa iyang ngalan.—Efeso 3:11, 12.

Sa dihang kita mag-ampo sa iyang ngalan, kita nagpakitag pagtuo sa labing menos tulo ka papel ni Jesus diha sa pagtuman sa katuyoan sa Diyos: (1) Siya mao “ang Kordero sa Diyos,” kansang halad nahimong basehanan sa kapasayloan sa kasal-anan. (2) Siya gibanhaw ni Jehova ug karon nag-alagad na ingong “hataas nga saserdote” aron sa pagpadapat sa mga kaayohan sa lukat. (3) Siya lamang “ang dalan” o paagi nga kita makaduol kang Jehova diha sa pag-ampo.—Juan 1:29; 14:6; Hebreohanon 4:14, 15.

Ang pag-ampo sa ngalan ni Jesus nagpasidungog kaniya. Haom ang maong pasidungog, kay kabubut-on ni Jehova nga “sa ngalan ni Jesus moluhod ang tanang tuhod . . . , ug ang tanang dila magaila sa dayag nga si Jesu-Kristo maoy Ginoo alang sa kahimayaan sa Diyos nga Amahan.” (Filipos 2:10, 11) Apan labawng hinungdanon, ang pag-ampo pinaagi sa ngalan ni Jesus naghimaya kang Jehova, ang usa nga naghatag sa iyang Anak alang sa atong kaayohan.—Juan 3:16.

Kita kinahanglang mag-ampo nga kinasingkasing

Aron atong masabtan ang kadako sa katungdanan ni Jesus, ang Bibliya naggamit ug lainlaing titulo ug mga ngalan sa paghubit kaniya. Kini motabang kanato nga masabtan ang daghang kaayohan nga atong mabatonan tungod sa nahimo ni Jesus, sa iyang ginahimo karon, ug himoon pa alang kanato. (Tan-awa ang kahon nga “ Ang Papel ni Jesus”.) Sa pagkatinuod, gihatag kang Jesus ang “ngalan nga labaw sa tanang uban pa nga ngalan.” * Ang tanang awtoridad sa langit ug sa yuta gihatag na kaniya.—Filipos 2:9; Mateo 28:18.

 Hinungdanon ang Kinasingkasing nga Paglitok sa Ngalan ni Jesus

Oo, kinahanglang itanyag nato ang atong mga pag-ampo pinaagi sa ngalan ni Jesus kon buot nato nga dunggon kini ni Jehova. (Juan 14:13, 14) Apan dili gayod nato buot nga litokon ang mga pulong “sa ngalan ni Jesus” nga wala ra sa buot. Ngano man?

Tagda ang usa ka ilustrasyon. Sa dihang makadawat ka ug sulat gikan sa usa ka negosyante, mahimong taposon kini pinaagi sa naandang mga pulong nga “kanimo matinuoron.” Sa imong hunahuna, nagpahayag ba kini sa tinuod nga gibati sa negosyante, o nagsunod lamang siya sa maayong pamatasan sa pagsulat? Sa pagkatinuod, ang paglitok sa ngalan ni Jesus diha sa atong mga pag-ampo kinahanglan nga mas makahuloganon kay sa matinahorong panapos sa usa ka sulat. Bisan tuod giawhag kita sa “pag-ampo nga walay hunong,” kinahanglang buhaton nato kana nga kinasingkasing, dili kay wala ra sa buot.—1 Tesalonica 5:17; Salmo 119:145.

Sa unsang paagi malikayan nimo ang paggamit sa mga pulong “sa ngalan ni Jesus” ingong naandan lamang nga ekspresyon? Nganong dili nimo palandongon ang makapadasig nga mga hiyas ni Jesus? Hunahunaa kon unsa nay iyang nahimo ug andam nga himoon alang kanimo. Pinaagi sa pag-ampo, pasalamati si Jehova ug dayega siya tungod sa kahibulongang paagi nga iyang gigamit ang iyang Anak. Samtang buhaton nimo kana, mas makasalig ka sa saad ni Jesus: “Kon kamo mangayo sa Amahan sa bisan unsa kini iyang ihatag kaninyo sa akong ngalan.”—Juan 16:23.

^ par. 14 Ang Expository Dictionary of New Testament Words ni Vine nag-ingon nga ang Gregong pulong nga gihubad ug “ngalan” mahimong magtumong sa “tanan nga gipaila sa usa ka ngalan, lakip na ang awtoridad, mga hiyas, ranggo, kahalangdon, gahom, [ug] kahamili.”