Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Ang Bantayanang Torre—Tun-anang Edisyon  |  Nobyembre 2015

Imo Bang ‘Gihigugma ang Imong Silingan Sama sa Imong Kaugalingon’?

Imo Bang ‘Gihigugma ang Imong Silingan Sama sa Imong Kaugalingon’?

“Higugmaon mo ang imong silingan sama sa imong kaugalingon.”MAT. 22:39.

AWIT: 73, 36

1, 2. Giunsa pagpakita sa Kasulatan ang kahinungdanon sa gugma?

ANG gugma mao ang pangunang hiyas ni Jehova. (1 Juan 4:16) Ang iyang unang linalang mao si Jesus, kinsa nakauban niya sa langit sa bilyonbilyong katuigan ug nakakat-on sa iyang mahigugmaong mga paagi. (Col. 1:15) Sa tibuok kinabuhi ni Jesus, lakip na sa iyang kinabuhi sa yuta, iyang gipakita nga bug-os niyang nasabtan kon unsa ka mahigugmaon si Jehova, ug iyang gisundog ang maong gugma. Busa, makaseguro kita nga ang pagmando ni Jehova ug Jesus kanunayng giniyahan sa gugma.

2 Dihang gipangutana kon unsa ang kinadak-ang sugo sa Balaod, si Jesus mitubag: “‘Higugmaon mo si Jehova nga imong Diyos sa tibuok mong kasingkasing ug sa tibuok mong kalag ug sa tibuok mong kaisipan.’ Kini mao ang kinadak-an ug unang sugo. Ang ikaduha, nga susama niini, mao kini, ‘Higugmaon mo ang imong silingan sama sa imong kaugalingon.’”Mat. 22:37-39.

3. Kinsa ang atong “silingan”?

3 Matikdi nga miingon si Jesus nga ang gugma sa silingan ikaduha lang sa gugma kang Jehova. Kini nagpasiugda sa kaimportante sa pagpakitag gugma ngadto sa tanan. Pero kinsa ba ang atong “silingan”? Kon minyo ta, ang atong kinasuorang silingan mao ang  atong kapikas. Ang lain pang suod kanato mao ang mga membro sa kongregasyon, sa ato pa, ang atong isigkamagsisimba sa matuod nga Diyos. Lakip sab sa atong mga silingan mao ang mga tawo nga atong mahibalag sa kanataran. Sa unsang paagi ang mga nagasimba kang Jehova ug nagasunod sa pagtulon-an sa iyang Anak makapakitag gugma sa silingan?

HIGUGMAA ANG IMONG KAPIKAS

4. Nganong mahimong molampos ang kaminyoon bisan pa sa pagkadili-hingpit?

4 Gihimo ni Jehova ang unang kasal pinaagi sa paglalang kang Adan ug Eva ug paghiusa kanila. Katuyoan niya nga magmalipayon ug magmalungtaron ang ilang kaminyoon, ug pun-on ang yuta sa ilang kaliwat. (Gen. 1:27, 28) Apan ang rebelyon batok sa pagmando ni Jehova nakadaot sa unang kaminyoon ug nagdalag sala ug kamatayon sa tanang tawo. (Roma 5:12) Bisan pa niana, ang Kasulatan nagtug-an kanato kon sa unsang paagi magmalamposon ang kaminyoon. Duna kiniy kinamaayohang tambag bahin sa kaminyoon kay kini naggikan kang Jehova, ang Tagmugna sa kaminyoon.Basaha ang 2 Timoteo 3:16, 17.

5. Unsa ka importante ang gugma diha sa kaminyoon?

5 Ang Pulong sa Diyos nagpakita nga ang gugma—mainiton o lalom nga pagbati—hinungdanon aron makabatog malipayong relasyon. Tinuod gayod kini diha sa kaminyoon. Sa iyang tambag sa kongregasyon, si apostol Pablo miingon: “Ang gugma hataas-ug-pailob ug maluloton. Ang gugma dili abughoan, kini dili manghambog, dili magpaburot, dili bastos, dili mangita sa kaugalingong kaayohan niini, dili mapasuko. Kini dili maghupot ug talaan sa kadaot. Kini dili magmaya sa pagkadili-matarong, apan magmaya uban sa kamatuoran. Kini moantos sa tanang butang, motuo sa tanang butang, molaom sa tanang butang, molahutay sa tanang butang. Ang gugma dili gayod mapakyas.” (1 Cor. 13:4-8) Ang pagpamalandong ug pagpadapat nianang inspiradong mga pulong seguradong makadugang sa kalipay sa kaminyoon.

Gipakita sa Pulong sa Diyos kon sa unsang paagi magmalamposon ang kaminyoon (Tan-awa ang parapo 6, 7)

6, 7. (a) Unsay giingon sa Bibliya bahin sa pagkaulo? (b) Unsaon pagtratar sa bana ang iyang asawa?

6 Tungod sa prinsipyo sa pagkaulo diha sa kahikayan sa Diyos, hinungdanon kaayo ang gugma. Si Pablo nagsaysay: “Buot ko nga mahibalo kamo nga ang ulo sa matag lalaki mao si Kristo; sa baylo ang ulo sa usa ka babaye  mao ang lalaki; sa baylo ang ulo ni Kristo mao ang Diyos.” (1 Cor. 11:3) Pero ang pagkaulo kinahanglang dili ipasundayag sa maharihariong paagi. Pananglitan, si Jehova maoy mabination ug dili hakog nga Ulo ni Kristo. Tungod niana, gitahod ni Jesus ang mahigugmaong pagkaulo sa Diyos, ug siya miingon: “Gihigugma ko ang Amahan.” (Juan 14:31) Dili unta ingon niana ang pagbati ni Jesus kon mahariharion pa si Jehova.

7 Bisag ang bana maoy ulo sa asawa, gisugo sa Bibliya ang bana nga ‘hatagan ug kadungganan’ ang iyang asawa. (1 Ped. 3:7) Ang usa ka paagi nga mapasidunggan sa bana ang iyang asawa maoy pinaagi sa pagkamahunahunaon sa panginahanglan niini ug pag-una sa gusto niini diha sa pipila ka butang. Sa pagkatinuod, ang Pulong sa Diyos nag-ingon: “Mga bana, magpadayon sa paghigugma sa inyong mga asawa, ingon nga si Kristo nahigugma usab sa kongregasyon ug nagtugyan sa iyang kaugalingon alang niini.” (Efe. 5:25) Oo, gihatag ni Jesus ang iyang kinabuhi para sa iyang mga sumusunod. Kon sundogon sa bana ang mahigugmaong pagkaulo ni Jesus, mas sayon para sa asawa ang paghigugma, pagtahod, ug pagpasakop kaniya.Basaha ang Tito 2:3-5.

HIGUGMAA ANG MGA ISIGKAMAGSISIMBA

8. Unsay angayng panglantaw sa matag magsisimba ni Jehova sa iyang isigka-Kristohanon?

8 Sa tibuok kalibotan, minilyon ang nagasimba kang Jehova ug nagapamatuod bahin sa iyang ngalan ug katuyoan. Unsay angayng panglantaw sa matag magsisimba ni Jehova sa iyang isigka-Saksi? Ang Pulong sa Diyos nagtubag: “Buhaton nato ang maayo ngadto sa tanan, apan ilabina kanila nga atong kabanay sa pagtuo.” (Gal. 6:10; basaha ang Roma 12:10.) Si apostol Pedro misulat: “Karon nga nalunsay na ninyo ang inyong mga kalag pinaagi sa inyong pagkamasinugtanon sa kamatuoran uban sa dili-salingkapaw nga inigsoong pagbati ingong sangpotanan, mainiton nga maghigugmaay sa usag usa gikan sa kasingkasing.” Giingnan sab niya ang iyang isigkamagtutuo: “Labaw sa tanang butang, batoni ang mainit nga gugma alang sa usag usa.”1 Ped. 1:22; 4:8.

9, 10. Nganong nagkahiusa ang katawhan sa Diyos?

9 Tungod kay duna kitay mainitong gugma sa atong isigkaalagad ni Jehova, kita maoy usa ka talagsaon nga tibuok kalibotang organisasyon. Dugang pa, kay kita nahigugma kang Jehova ug nagsunod sa iyang mga sugo, gitabangan ta niya pinaagi sa labing puwersadong gahom sa uniberso, ang iyang balaang espiritu, o aktibong puwersa. Kini nakatabang kanato nga matagamtam ang talagsaong panaghiusa ingong tinuod nga internasyonal nga panag-igsoonay.Basaha ang 1 Juan 4:20, 21.

10 Aron ipasiugda nga kinahanglang maghigugmaay ang mga Kristohanon, si Pablo misulat: “Isul-ob ninyo ang malumong mga pagmahal sa pagkamabination, kalulot, pagpaubos sa hunahuna, kalumo, ug hataas-nga-pailob. Magpadayon sa pag-antos sa usag usa ug kinabubut-on nga magpasaylo sa usag usa kon ang usa adunay reklamo batok sa lain. Ingon nga si Jehova kinabubut-on nga nagpasaylo kaninyo, buhata usab ninyo ang ingon. Apan, gawas pa niining tanang butanga, isul-ob ninyo ang gugma, kay kini maoy usa ka hingpit nga bugkos sa panaghiusa.” (Col. 3:12-14) Mapasalamaton gayod kita nga ang gugma—“usa ka hingpit nga bugkos sa panaghiusa”—anaa sa atong taliwala bisag unsay atong kagikan o rasa!

11. Unsay gipaila sa gugma ug panaghiusa diha sa organisasyon ni Jehova?

11 Ang tinuod nga gugma ug panaghiusa nagpaila nga ang mga alagad ni Jehova nagsunod sa matuod nga relihiyon, kay si Jesus nag-ingon: “Pinaagi niini ang tanan makaila nga kamo akong mga tinun-an, kon kamo  adunay gugma sa inyong taliwala.” (Juan 13:34, 35) Ug si apostol Juan misulat: “Ang mga anak sa Diyos ug ang mga anak sa Yawa dayag niining butanga: Ang matag usa nga wala magpadayon sa pagbuhat ug pagkamatarong wala magagikan sa Diyos, ni siya nga wala mahigugma sa iyang igsoon. Kay kini mao ang mensahe nga inyong nadungog sukad pa sa sinugdan, nga kita kinahanglang magbaton ug gugma alang sa usag usa.” (1 Juan 3:10, 11) Ang gugma nga miresultag talagsaon kaayong panaghiusa nagpaila sa mga Saksi ni Jehova ingong matuod nga mga sumusunod ni Kristo, ang gigamit sa Diyos sa pagsangyaw sa maayong balita sa Gingharian sa tibuok yuta.Mat. 24:14.

PAGTIGOM SA “DAKONG PANON”

12, 13. Unsay ginahimo sa “dakong panon” karon, ug unsay hapit na nilang matagamtam?

12 Ang kadaghanan sa mga alagad ni Jehova maoy bahin sa “dakong panon . . . gikan sa tanang kanasoran ug mga tribo ug katawhan ug mga pinulongan.” Sila “nagbarog atubangan sa trono [sa Diyos] ug atubangan sa Kordero [si Jesu-Kristo].” Kinsa sila? “Kini sila ang nakalabang sa dakong kasakitan, ug ilang gilabhan ang ilang tag-as nga mga besti ug gipaputi kini sa dugo sa Kordero,” kay sila nagpakitag pagtuo sa halad lukat ni Jesus. Ang mga sakop sa nagakadaghan nga “dakong panon” nahigugma kang Jehova ug sa iyang Anak, ug “nagahatag [sa Diyos] ug sagradong pag-alagad adlaw ug gabii.”Pin. 7:9, 14, 15.

13 Sa dili madugay, laglagon sa Diyos kining daotang kalibotan panahon sa “dakong kasakitan.” (Mat. 24:21; basaha ang Jeremias 25:32, 33.) Pero tungod sa gugma ni Jehova sa iyang mga alagad, luwason niya sila ingong grupo ug papuy-on sa bag-ong kalibotan. Sama sa gitagna duolag 2,000 ka tuig kanhi, “pagapahiran [sa Diyos] ang tanang luha gikan sa ilang mga mata, ug ang kamatayon mawala na, ni may pagbangotan ni pagtiyabaw ni may kasakit pa.” Nangandoy ka bang mabuhi sa Paraiso dihang “ang unang mga butang nangagi na”?Pin. 21:4.

14. Unsa na ka daghan ang dakong panon?

14 Dihang nagsugod ang kataposang mga adlaw niadtong 1914, pipila ka libo lang ang alagad ni Jehova sa tibuok kalibotan. Tungod sa gugma sa silingan ug sa tabang sa espiritu sa Diyos, usa ka gamayng nahibilin sa dinihogang mga Kristohanon ang milahutay sa pagsangyaw sa Gingharian. Ingong resulta, natigom karon ang dakong panon nga may yutan-ong paglaom. Dunay kapin sa 8,000,000 ka Saksi diha sa kapig 115,400 ka kongregasyon sa tibuok yuta, ug nagkadaghan pa kita. Pananglitan, sa 2014 nga tuig sa pag-alagad, kapig 275,500 ang nabawtismohan—nga nag-aberids ug mga 5,300 kada semana.

15. Unsa na ka kaylap ang buluhatong pagsangyaw?

15 Kaylap na kaayo ang buluhatong pagsangyaw. Ang atong binase sa Bibliyang mga basahon gipatik na diha sa kapig 700 ka pinulongan. Ang Bantayanang Torre mao ang labing kaylap napanagtag nga magasin sa tibuok kalibotan. Kapig 52,000,000 ka kopya niining magasina ang ginaimprenta kada bulan, ug kini gipatik diha sa 247 ka pinulongan. Kapig 200,000,000 ka kopya sa librong Unsay Tinuod nga Gitudlo sa Bibliya? ang naimprenta diha sa kapig 250 ka pinulongan.

16. Nganong may espirituwal nga kadagaya sa yutan-ong bahin sa organisasyon ni Jehova?

16 Ang talagsaong pag-uswag nga atong nakita karon maoy resulta sa atong pagtuo sa Diyos ug bug-os nga pagdawat sa Bibliya—ang inspiradong Pulong ni Jehova. (1 Tes. 2:13) Ilabinang talagsaon ang espirituwal nga kadagaya sa katawhan ni Jehova—bisan pag sila gidumtan ug gisupak ni Satanas, “ang diyos niini nga sistema sa mga butang.”2 Cor. 4:4.

 KANUNAYNG IPAKITA ANG GUGMA

17, 18. Unsay angayng tinamdan sa mga alagad sa Diyos sa mga dili magtutuo?

17 Unsay angayng tinamdan sa mga alagad ni Jehova niadtong wala magsimba sa bugtong matuod nga Diyos? Sa atong pagsangyaw, lainlain ang reaksiyon sa mga tawo—ang pipila maminaw, ang uban masuko. Pero, bisag unsa pay ilang reaksiyon, ang Pulong sa Diyos naghatag ug sukdanan nga angayng sundon sa iyang mga alagad. Kini nag-ingon: “Himoa ang inyong sinultihan nga kanunayng madanihon, tinimplahan ug asin, aron mahibaloan ninyo kon unsaon pagtubag sa matag usa.” (Col. 4:6) Dihang mohimo kitag pagdepensa atubangan niadtong nangayog katarongan sa atong paglaom, buhaton nato kini “uban ang kalumo sa buot ug halawom nga pagtahod” tungod sa atong gugma sa silingan.1 Ped. 3:15.

18 Kita magpakitag gugma sa silingan bisan pag isalikway sa masuk-anong tagbalay ang atong mensahe. Gisundog nato si Jesus: “Sa gisultihan siya ug pasipala, wala siya mobalos sa pagsultig pasipala. Sa nag-antos siya, wala siya manghulga, apan nagpadayon sa pagpiyal sa iyang kaugalingon ngadto sa usa [si Jehova] nga nagahukom sa pagkamatarong.” (1 Ped. 2:23) Kauban man sa mga isigkamagtutuo o dili, kita magmapainubsanon ug atong ipadapat ang tambag: “Dili magabalos ug kadaot sa kadaot o magasultig pasipala sa pasipala, kondili, sa kasukwahi, manghinaot ug kaayohan.”1 Ped. 3:8, 9.

19. Unsang prinsipyo ang gihatag ni Jesus maylabot sa mga magsusupak?

19 Pinaagi sa pagkamapainubsanon, gisunod sa katawhan ni Jehova ang importanteng prinsipyo nga gihatag ni Jesus. Sa iyang Wali sa Bukid, siya miingon: “Nadungog ninyo nga kini giingon, ‘Higugmaon mo ang imong silingan ug dumtan ang imong kaaway.’ Apan, ako magaingon kaninyo: Magpadayon sa paghigugma sa inyong mga kaaway ug sa pag-ampo alang sa mga nagalutos kaninyo; aron inyong mapamatud-an ang inyong kaugalingon nga mga anak sa inyong Amahan nga anaa sa mga langit, sanglit siya magapasubang sa iyang adlaw diha sa mga tawong daotan ug sa mga maayo ug magapaulan diha sa mga tawong matarong ug sa mga dili-matarong.” (Mat. 5:43-45) Oo, ingong mga alagad sa Diyos, kinahanglan tang makakat-on sa ‘paghigugma sa atong mga kaaway,’ bisag unsa pay ilang tinamdan kanato.

20. Nganong malukop sa gugma sa Diyos ug sa silingan ang bag-ong kalibotan? (Tan-awa ang hulagway sa sinugdan sa artikulo.)

20 Sa tanang bahin sa kinabuhi, kinahanglang ipakita sa katawhan ni Jehova pinaagi sa tinamdan ug binuhatan nga ilang gihigugma si Jehova ug ang ilang silingan. Pananglitan, bisag ang pipila dili maminaw sa mensahe sa Gingharian, kita magpakita gihapog gugma dihang sila manginahanglan. Si apostol Pablo misulat: “Ayaw kamo pangutang kang bisan kinsa ug bisan unsang butang, gawas sa paghigugma sa usag usa; kay siya nga nagahigugma sa iyang isigkatawo nakatuman sa balaod. Kay ang kalagdaan sa balaod, ‘Dili ka manapaw, Dili ka magbuno, Dili ka mangawat, Dili ka maibog nga hinakog,’ ug ang bisan unsa pang ubang sugo, nalangkob niining pulonga, nga mao, ‘Higugmaon mo ang imong silingan sama sa imong kaugalingon.’ Ang gugma dili magabuhat ug daotan ngadto sa silingan; busa ang gugma mao ang katumanan sa balaod.” (Roma 13:8-10) Ingong mga Saksi ni Jehova, gipakita nato ang tinuod nga gugma niining nagkabahinbahin, bayolente, ug daotang kalibotan nga nailalom sa pagmando ni Satanas. (1 Juan 5:19) Seguradong gugma na ang maghari sa tanang kalihokan sa yuta sa bag-ong kalibotan human malaglag si Satanas, iyang mga demonyo, ug ang rebelyosong mga tawo. Pagkadakong panalangin unya dihang ang tanang molupyo sa yuta nahigugma sa Diyos ug sa ilang silingan!