TINGPAMULAK kadto sa 1931. Ang entrada sa iladong Pleyel nga konsiyertohanan sa Paris napunog mga delegado gikan sa 23 ka nasod. Ang dagkong taksi naghatod ug maayog sininaan nga mga pasahero atubangan sa konsiyertohanan, ug wala madugay napuno ang kinadak-ang awditoryum. Mga 3,000 ang nangadto, dili aron sa pagpaminaw ug konsiyerto, kondili sa pagpamati kang Joseph F. Rutherford, nga maoy nanguna sa buluhatong pagsangyaw niadtong panahona. Ang iyang puwersado nga mga pakigpulong gihubad ngadto sa French, German, ug Polish. Ang tingog ni Brader Rutherford naglanoglanog sa konsiyertohanan.

Ang kombensiyon sa Paris maoy hinungdanong yugto sa buluhatong pagsangyaw sa France. Giawhag ni Brader Rutherford ang mamiminaw nga gikan sa lainlaing nasod—ilabina ang batan-ong mga Kristohanon—sa pag-alagad ingong mga colporteur sa France. Si John Cooke, usa ka tin-edyer ug English nga delegado, wala gayod malimot sa makapatandog nga awhag: “Walay bisan unsa ilalom sa adlaw ang angayng mopugong ninyo sa pagkahimong colporteur!” *

Gawas pa kang John Cooke, kinsa sa ulahi nahimong misyonaryo, daghan pa ang misanong niining tawag sa Macedonia. (Buh. 16:9, 10) Gani, ang gidaghanon sa colporteur sa France miuswag gikan sa 27 niadtong 1930 ngadto sa 104 sa 1931—talagsaong pag-uswag sulod lang sa usa ka tuig. Sanglit kadaghanan niining unang mga payunir dili makasultig French, unsaon nila pagsagubang ang panaglahig pinulongan, kalisod, ug kamingaw?

PAGSAGUBANG SA PANAGLAHIG PINULONGAN

Ang langyawng mga colporteur nagdepende sa testimony card nga maoy mosulti para nila bahin sa paglaom sa Gingharian. Usa ka brader nga nagsultig German kinsa maisogong nagsangyaw sa Paris nahinumdom: “Nahibalo mi nga gamhanan ang among Diyos. Kon gikulbaan mi dihang nagsangyaw, dili na tungod sa kahadlok sa tawo kondili sa kahadlok nga malimtan namo ang pamulong: ‘Voulez-vous lire cette carte, s’il vous plaît? [Puwede ba nimong basahon ni nga card?]’ Kombinsido mi nga hinungdanon gayod ang among buluhaton.”

Ang unang mga colporteur naggamit ug mga bisikleta ug motorsiklo sa pagpakaylap sa maayong balita sa France

Dihang magsangyaw sa mga apartment, ang mga colporteur sagad abogon sa mga piyado o caretaker sa bilding. Usa ka adlaw niana, duha ka English nga sister nga diyutay rag nahibaloang French ang gipangutana sa isog nga piyado kon kinsay ilang tuyo. Samtang gisulayan nila kini pagpakalma, ang usa sa mga sister nakakitag gamayng karatula diha sa usa ka pultahan. Nasulat niana ang mga pulong: “Tournez le bouton [Pislita ang door bell].” Kay naghunahuna nga ngalan ni sa tagbalay, siya mapahiyomong mitubag: “Gusto ming makigkita kang Madame ‘Tournez le bouton.’” Ang malipayong tinamdan nakatabag dako niining madasigong mga colporteur!

 WALA MAKAPUGONG ANG KALISOD UG KAMINGAW

Sa katuigan sa 1930, ang kadaghanan sa France kinahanglang mag-antos sa kalisod, mao man usab ang langyawng mga colporteur. Maylabot sa naeksperyensiyahan nila sa iyang partner, usa ka nagsultig Iningles nga sister, si Mona Brzoska, nag-ingon: “Ang among sak-anan simple ra, ug problema kaayo kay walay heater panahon sa tingtugnaw. Sagad agwantahon na lang namo ang sobrang kabugnaw sa kuwarto ug inigkabuntag kinahanglan namong pahilison ang mibagtok nga tubig sa pitsil aron makapanghilam-os mi.” Naluya ba ang unang mga payunir tungod sa kalisod? Wala gayod! Nindot kaayo ang gikomento sa usa kanila: “Wala miy nabatonan, apan wala mi makulangi.”Mat. 6:33.

English nga mga payunir nga mitambong sa 1931 nga kombensiyon sa Paris

Kinahanglang sagubangon usab niining maisogong mga colporteur ang kamingaw. Sa unang bahin sa katuigan sa 1930, wala ray 700 ang mga magmamantala sa France, ug kadaghanan kanila anaa sa lainlaing bahin sa nasod. Unsay nakatabang niining mga colporteur nga magmalipayon bisag layo sila sa usag usa? Si Mona, kinsa nakasinati niini uban sa iyang partner, nag-ingon: “Kinahanglan namong pakigbisogan ang kamingaw pinaagi sa regular nga pagtuon sa mga publikasyon sa Sosyedad nga magkauban. Sanglit niadtong mga panahona wala mi magbalikduaw o magdumalag pagtuon sa Bibliya, makahigayon mi sa gabii sa pagsulat sa among pamilya ug ilabina sa ubang payunir, aron iestorya ang among mga eksperyensiya ug dasigon ang usag usa.”1 Tes. 5:11.

Ang maong masakripisyohong mga colporteur naghupot ug positibong tinamdan bisan pa sa mga kababagan. Makita kini diha sa mga sulat nga ilang gipadala sa branch office, usahay mga katuigan human sila magpayunir sa France. Sa paghinumdom sa maong katuigan, si Annie Cregeen, usa ka dinihogang sister nga nakabiyahe sa tibuok France uban sa iyang bana sukad sa 1931 hangtod sa 1935, misulat: “Kami malipayon ug puliki kaayo! Kaming mga payunir suod kaayo sa usag usa. Sama sa giingon ni apostol Pablo, ‘Ako ang nagtanom, si Apolos ang nagbisibis, apan ang Diyos ang nagpadayon sa pagpatubo niini.’ Makapahinam kaayo kini alang namo nga nakatabang sa buluhaton katuigan kanhi.”1 Cor. 3:6.

Sa pagkatinuod, ang maong mga payunir nagbilin ug maayong panig-ingnan sa paglahutay ug kadasig nga angayng palandongon sa uban nga gustong magpalapad sa ilang ministeryo. Karon, duna nay mga 14,000 ka regular payunir sa France. Daghan ang nag-alagad sa langyawg pinulongan nga mga grupo o kongregasyon. * Sama sa mga nag-una kanila, wala nila tugoti ang bisan unsa ilalom sa adlaw nga mopugong kanila!—Gikan sa among archives sa France.

^ par. 4 Maylabot sa buluhaton sa Polish nga mga lalin sa France, tan-awa ang artikulong “Gidala Mo ni Jehova sa France Aron Makakat-on sa Kamatuoran,” sa Agosto 15, 2015 nga gula sa Bantayanang Torre.

^ par. 13 Niadtong 2014, kapig 900 ka kongregasyon ug mga grupo nga langyawg pinulongan ang nag-alagad ubos sa pagdumala sa branch sa France, nga nagtabang sa mga tawo nga sinserong nangita sa kamatuoran diha sa 70 ka pinulongan.