“Ang Diyos gugma.”1 JUAN 4:8, 16.

AWIT: 18, 91

1. Unsa ang pangunang hiyas sa Diyos, ug unsay imong gibati kaniya sa pagkahibalo niini?

ANG inspiradong Pulong ni Jehova, ang Bibliya, nagtug-an kanato nga “ang Diyos gugma.” Kini wala lamang mag-ingon nga ang gugma maoy usa sa iyang dalayegong mga hiyas kondili nga “ang Diyos gugma.” (1 Juan 4:8) Kini mao ang iyang panguna ug labing importanteng hiyas. Si Jehova wala lamang makabaton ug gugma—siya ang personipikasyon niini. Pagkamapasalamaton nato sa pagkahibalo nga ang Maglalalang sa uniberso ug sa tanang buhing butang maoy Diyos sa gugma! Ang tanan niyang ginahimo gipasukad sa gugma.

2. Unsay gipasalig kanato sa gugma sa Diyos? (Tan-awa ang hulagway sa sinugdan sa artikulo.)

2 Ang mabinationg gugma sa Diyos sa iyang mga linalang nagpasalig kanato nga ang tanan niyang katuyoan para sa katawhan matuman sa labing maayong paagi ug makahatag ug dakong kaayohan sa tanang magpasakop sa iyang pagmando. Pananglitan, tungod sa gugma, si Jehova ‘nagtakda ug adlaw aron iyang pagahukman ang gipuy-ang yuta subay sa pagkamatarong pinaagi sa usa ka tawo nga iyang gitudlo,’ si Jesu-Kristo. (Buh. 17:31) Makasalig  kita nga mahitabo gayod kini. Alang sa masinugtanong katawhan, ang maong paghukom moresulta sa maanindot ug dumalayong kaugmaon.

KON UNSAY GIPAKITA SA KASAYSAYAN

3. Unsa kahay kahimtang kon ang Diyos wala pay gugma sa katawhan?

3 Unsa kahay kahimtang kon wala pay gugma ang Diyos sa katawhan? Ang mga tawo magpadayon sa pagmando ug maimpluwensiyahan sa dili mahigugmaon ug masuk-anong diyos, si Satanas nga Yawa. (2 Cor. 4:4; 1 Juan 5:19; basaha ang Pinadayag 12:9, 12.) Busa, makahahadlok gayod ang atong kaugmaon kon wala pay gugma ang Diyos sa katawhan.

4. Nganong gitugotan ni Jehova ang pagrebelde batok sa iyang matarong nga pagmando?

4 Dihang mirebelde ang Yawa sa pagmando ni Jehova, iyang giimpluwensiyahan ang unang magtiayon sa pagrebelde usab. Iyang gikuwestiyon ang katungod ug pagkamatarong sa pagmando sa Diyos sa uniberso. Sama rag giangkon ni Satanas nga mas maayo ang iyang pagmando kay nianang sa Maglalalang. (Gen. 3:1-5) Bisag gitugotan ni Jehova si Satanas nga pamatud-an ang iyang pangangkon, kana temporaryo lamang. Sa iyang dakong kaalam, gitugotan ni Jehova nga molabay ang igong panahon aron mayagyag pag-ayo nga pakyas ang bisan unsang pagmando gawas sa iyaha. Ang miserableng kasaysayan nagpakita nga ang mga tawo ug si Satanas dili maayong mga magmamando.

5. Unsay klarong gipamatud-an sa kasaysayan?

5 Sa milabayng 100 ka tuig, kapig 100 ka milyong tawo ang nangamatay sa mga gubat. Karon, mas migrabe pa ang kahimtang. Kini maoy gitagna sa Pulong sa Diyos nga mahitabo sa “kataposang mga adlaw” sa presenteng sistema sa mga butang dihang “ang mga tawong daotan ug mga impostor mosamot pa kangil-ad.” (2 Tim. 3:1, 13) Gipamatud-an sa kasaysayan nga tinuod gayod ang giingon sa Bibliya: “Ako nahibalo pag-ayo, Oh Jehova, nga dili iya sa yutan-ong tawo ang iyang dalan. Dili iya sa tawo nga nagalakaw bisan ang pagtultol sa iyang lakang.” (Jer. 10:23) Wala lalanga ni Jehova ang tawo uban ang katakos o katungod nga magmandong independente Kaniya.

6. Unsay katuyoan sa temporaryong pagtugot sa Diyos sa pagkadaotan?

6 Gawas nga gipakita niini nga pakyas ang pagmando sa tawo, may laing katuyoan ang temporaryong pagtugot sa Diyos sa pagkadaotan. Gipamatud-an niini nga ang pagmando lamang sa Diyos ang magmalamposon. Sa umaabot, wagtangon ni Jehova ang pagkadaotan ug kadtong nagahimo niini. Human niana, kon dunay mokuwestiyon pag-usab sa iyang mahigugmaong pagmando, siya molihok dayon. Magamit niya ang nahitabo sa kasaysayan ingong rason nga laglagon dayon ang mga rebelde, nga dili na sila tugotan sa paghimog daotan.

GIPAKITA NA NI JEHOVA ANG IYANG GUGMA

7, 8. Unsa ang pipila sa daghang paagi nga si Jehova nagpakita sa iyang dakong gugma?

7 Gipakita ni Jehova ang iyang dakong gugma sa daghang paagi. Pananglitan, matikdi ang katahom sa uniberso. Kini adunay bilyonbilyong galaksiya, nga ang matag usa may bilyonbilyong bituon ug planeta. Sa atong galaksiyang Milky Way, usa sa mga bituon mao ang adlaw, nga kon wala kini, walay kinabuhi dinhi sa yuta. Kining tanang linalang nagpamatuod sa pagka-Diyos ni Jehova ug sa iyang mga hiyas, sama sa gahom, kaalam, ug gugma. Oo, ang “dili-makita nga mga hiyas [sa Diyos], nga mao ang iyang walay kataposang gahom ug pagka-Diyos, tin-awng makita sukad sa paglalang sa kalibotan padayon, tungod kay kini sila maila pinaagi sa mga butang nga gihimo.”Roma 1:20.

 8 Gilalang ni Jehova ang tanang butang nga anaa sa yuta aron mabuhi ang mga nagpuyo niini. Alang sa mga tawo, siya naghimog matahom nga paraiso ug naghatag kanilag hingpit nga hunahuna ug lawas nga puwedeng mabuhi sa walay kataposan. (Basaha ang Pinadayag 4:11.) Dugang pa, siya “nagahatag ug pagkaon sa tanan nga unod: kay ang iyang mahigugmaong-kalulot maoy hangtod sa panahong walay tino.”Sal. 136:25.

9. Gawas sa gugma, unsay bation usahay ni Jehova, ug ngano?

9 Bisag si Jehova maoy Diyos sa gugma, siya nagdumot usab sa pagkadaotan. Pananglitan, ang Salmo 5:4-6 nag-ingon bahin kaniya: “Ikaw dili man Diyos nga may kahimuot sa pagkadaotan . . . Ginadumtan mo ang tanang nagabuhat sa butang nga makadaot.” Ug kini nagdugang: “Ang tawo nga tig-ula ug dugo ug limbongan ginadumtan ni Jehova.”

HAPIT NANG MATAPOS ANG PAGKADAOTAN

10, 11. (a) Unsay buhaton ni Jehova sa mga daotan? (b) Unsay iganti ni Jehova sa mga matarong?

10 Kay siya Diyos sa gugma ug nagdumot sa pagkadaotan, katuyoan ni Jehova nga wagtangon ang pagkadaotan sa yuta ug sa tibuok uniberso dihang bug-os nang mahusay ang isyu bahin sa iyang katungod sa pagmando. Ang Pulong sa Diyos nagsaad: “Ang mga mamumuhat ug daotan pagaputlon, apan ang mga nagalaom kang Jehova mao ang magapanag-iya sa yuta. Sa dili na madugay, ug ang daotan mawala na.” Ang mga kaaway ni Jehova ‘mahanaw sama sa aso.’Sal. 37:9, 10, 20.

11 Sa laing bahin, ang Pulong sa Diyos nagsaad usab: “Ang mga matarong magapanag-iya sa yuta, ug sila magapuyo sa ibabaw niini hangtod sa kahangtoran.” (Sal. 37:29) Ang mga matarong “makakaplag gayod sa ilang tumang kalipay sa kadagaya sa pakigdait.” (Sal. 37:11) Matuman gyod kini kay kanunayng buhaton sa atong mahigugmaong Diyos kon unsay makaayo sa iyang matinumanong mga alagad. Ang Bibliya nag-ingon: “Iyang pagapahiran ang tanang luha gikan sa ilang mga mata, ug ang kamatayon mawala na, ni may pagbangotan ni pagtiyabaw ni may kasakit pa. Ang unang mga butang nangagi na.” (Pin. 21:4) Pagkanindot nga kaugmaon ang naghulat kanatong tanan nga nagpabili sa gugma ni Jehova ug nagsunod kaniya ingong Magmamando!

12. Kinsay isipong “walay-ikasaway”?

12 Ang Pulong ni Jehova nag-ingon: “Bantayi ang walay-ikasaway ug tan-awa kanunay ang matul-id, kay ang kaugmaon nianang tawhana maoy malinawon. Apan pagapuohon sa tingob ang mga malapason; pagaputlon gayod ang kaugmaon sa mga tawong daotan.” (Sal. 37:37, 38) “Ang walay-ikasaway” nakaila kang Jehova ug sa iyang Anak ug matinumanong nagbuhat sa kabubut-on sa Diyos. (Basaha ang Juan 17:3.) Kombinsido siya sa giingon sa 1 Juan 2:17: “Ang kalibotan nagakahanaw ingon man ang tinguha niini, apan siya nga nagabuhat sa kabubut-on sa Diyos magpabilin hangtod sa kahangtoran.” Samtang nagkaduol na ang kataposan niining kalibotana, kinahanglan kitang ‘molaom kang Jehova ug [mosubay] sa iyang dalan.’Sal. 37:34.

KINALABWANG PAMATUOD SA GUGMA SA DIYOS

13. Unsa ang kinalabwang pamatuod sa gugma ni Jehova alang sa mga makasasala?

13 Bisag dili ta hingpit, kita makasubay sa dalan ni Jehova. Mahimo sab tang masuod kang Jehova tungod sa kinalabwang pamatuod sa iyang gugma. Gitagana niya ang halad lukat ni Jesu-Kristo, nga nagpaposible nga ang masinugtanong mga tawo mahigawas sa sala ug kamatayon nga napanunod  kang Adan. (Basaha ang Roma 5:12; 6:23.) Si Jehova may bug-os nga pagsalig sa iyang bugtong Anak, kinsa nagmatinumanon kaniya didto sa langit sulod sa dugayng panahon. Ingong mahigugmaong Amahan, seguradong nasakitan ang Diyos sa dili maayong pagtratar kang Jesus dinhi sa yuta. Pero, matinumanong gipaluyohan ni Jesus ang pagkasoberano sa Diyos ug gipamatud-an niya nga ang usa ka hingpit nga tawo mahimong magmatinumanon kang Jehova bisan pa sa kinagrabehang mga pagsulay.

Ang Diyos mahigugmaong nagpadala sa iyang Anak kinsa kinabubut-ong mianhi sa yuta (Tan-awa ang parapo 13)

14, 15. Unsay nalampos sa kamatayon ni Jesus?

14 Si Jesus nagmaunongon ug nagpaluyo sa pagkasoberano ni Jehova bisan pa sa kinagrabehang mga pagsulay, nga nagmatinumanon sa iyang Amahan hangtod sa kamatayon. Mapasalamaton gayod kita nga tungod sa iyang kamatayon, gibayran usab ni Jesus ang bili sa lukat nga gikinahanglan aron maluwas ang katawhan ug makabatog kinabuhing walay kataposan sa bag-ong kalibotan sa Diyos! Gipakita ni apostol Pablo kon unsa ka mahigugmaon si Jehova ug si Jesus pinaagi sa pag-ingon: “Sa pagkatinuod, si Kristo, samtang kita maluya pa, namatay alang sa dili-diyosnong mga tawo sa tinudlong panahon. Kay makuli nga magpakamatay ang si bisan kinsa alang sa tawong matarong; sa pagkatinuod, alang sa maayong tawo, tingali, aduna pay mangahas pagpakamatay. Apan ang Diyos nagrekomendar sa iyang kaugalingong gugma kanato sa pagkaagi nga, samtang kita mga makasasala pa, si  Kristo namatay alang kanato.” (Roma 5:6-8) Si apostol Juan misulat: “Pinaagi niini ang gugma sa Diyos gipadayag sa atong kahimtang, tungod kay gipadala sa Diyos ang iyang bugtong nga Anak nganhi sa kalibotan aron kita makabaton ug kinabuhi pinaagi kaniya. Ang gugma maoy niining paagiha, dili nga kita nahigugma sa Diyos, kondili nga siya ang nahigugma kanato ug gipadala ang iyang Anak ingong usa ka halad pasig-uli alang sa atong mga sala.”1 Juan 4:9, 10.

15 Bahin sa gugma sa Diyos sa katawhan, si Jesus miingon: “Gihigugma pag-ayo sa Diyos ang kalibotan [sa luwasonong katawhan] nga gihatag niya ang iyang bugtong nga Anak, aron nga ang tanan nga magpasundayag ug pagtuo kaniya dili malaglag kondili makabaton ug kinabuhing walay kataposan.” (Juan 3:16) Dako kaayo ang gugma sa Diyos sa katawhan maong wala niya ihikaw ang maayo kanila bisan pag sakit kini sa iyang bahin. Ang iyang gugma walay paglubad ug kita kanunayng makasalig niana. Si Pablo misulat: “Kombinsido ako nga dili ang kamatayon ni kinabuhi ni mga manulonda ni mga kagamhanan ni mga butang nga ania karon ni mga butang nga moabot ni mga gahom ni gihabogon ni giladmon ni bisan unsang ubang linalang ang makabulag kanato gikan sa gugma sa Diyos nga anaa kang Kristo Jesus nga atong Ginoo.”Roma 8:38, 39.

ANG GINGHARIAN NAGMANDO NA

16. Unsa ang Mesiyanikong Gingharian, ug kinsay gitudlo ni Jehova nga magmando niini?

16 Ang gugma sa Diyos sa katawhan madayag diha sa kahikayan nga iyang gihimo alang sa Mesiyanikong Gingharian. Si Jehova nakatudlo nag kuwalipikadong magmamando nga nahigugma sa katawhan, si Jesu-Kristo. (Prov. 8:31) Sa ilang pagkabanhaw, madala sa 144,000 nga kaubang magmamando ni Jesus sa langit ang ilang kasinatian ingong tawo. (Pin. 14:1) Ang Gingharian mao ang pangunang tema sa pagpanudlo ni Jesus, ug gitudloan niya ang iyang mga tinun-an nga moampo: “Amahan namo nga anaa sa mga langit, pagabalaanon unta ang imong ngalan. Paanhia ang imong gingharian. Matuman unta ang imong kabubut-on, maingon sa langit, mao man usab sa yuta.” (Mat. 6:9, 10) Pagkadakong panalangin ang madawat sa masinugtanong katawhan dihang matuman na ang maong mga pag-ampo!

17. Itandi ang pagmando ni Jesus sa pagmando sa makasasalang mga tawo.

17 Pagkalahi gayod sa mahigugmaong pagmando ni Jesus sa langit kon itandi sa pagmando sa tawo nga nagpahinabog kamatayon sa milyonmilyon diha sa mga gubat! Si Jesus nahigugma gayod sa iyang mga sakop ug nagsundog sa maanindot nga mga hiyas sa Diyos, ilabina ang gugma. (Pin. 7:10, 16, 17) “Umari kanako, kamong tanang nabudlayan ug nabug-atan, ug ako magapalagsik kaninyo,” miingon si Jesus. “Isangon diha kaninyo ang akong yugo ug magtuon gikan kanako, kay ako malumog-buot ug mapainubsanon sa kasingkasing, ug kamo makakaplag ug kahayahay alang sa inyong mga kalag. Kay ang akong yugo masayon ug ang akong luwan magaan.” (Mat. 11:28-30) Pagkamahigugmaon niana nga pasalig!

18. (a) Unsay gihimo sa Gingharian sa Diyos sukad sa pagkatukod niana? (b) Unsay atong hisgotan sa sunod nga artikulo?

18 Ang tagna sa Bibliya nagpakita nga ang langitnong Gingharian sa Diyos natukod dihang nagsugod ang presensiya ni Kristo niadtong 1914. Sukad niadto, gitigom ang nahibilin sa kaubang mga magmamando ni Jesus sa langit ug ang “dakong panon” sa katawhan nga makalabang buhi sa kataposan niining sistemaha ug papuy-on sa bag-ong kalibotan. (Pin. 7:9, 13, 14) Unsa ka dako ang dakong panon karon? Unsay kinahanglang buhaton aron malakip kanila? Tubagon kana sa sunod nga artikulo.