“Tabangi ako kon asa ako nakulangan ug pagtuo.”—MAR. 9:24.

AWIT: 81, 135

1. Unsa ka importante ang pagtuo? (Tan-awa ang hulagway sa sinugdan sa artikulo.)

NAKAHUNAHUNA ka na ba sukad, ‘Luwason kaha ko ni Jehova sa dakong kasakitan ug papuy-on sa bag-ong kalibotan?’ Siyempre, daghan tag angayng buhaton aron maluwas, pero gipasiugda ni apostol Pablo ang usa ka importante kaayong kinahanglanon: “Kon walay pagtuo imposible ang pagpahimuot kaniya.” (Heb. 11:6) Morag simple kining paminawon, apan ang tinuod mao, “ang pagtuo wala mabatoni sa tanang tawo.” (2 Tes. 3:2) Kini nga mga teksto motabang kanato nga masabtan ang kahinungdanon sa pag-ugmad ug lig-ong pagtuo.

2, 3. (a) Unsay atong makat-onan kang Pedro bahin sa kahinungdanon sa pagtuo? (b) Unsang mga pangutana ang atong hisgotan?

2 Si apostol Pedro nagpasiugda sa kahinungdanon sa pagtuo dihang siya naghisgot sa “sinulayang kalidad” niini nga mahimong “usa ka hinungdan sa pagdayeg ug himaya ug dungog sa pagpadayag ni Jesu-Kristo.” (Basaha ang 1 Pedro 1:7.) Sanglit nagkaduol na ang dakong kasakitan, dili ba nato seguroon nga atong nabatonan ang matang sa pagtuo nga maglakip kanato niadtong kansang pagtuo pagadayegon sa atong mahimayaong Hari dihang siya ipadayag na? Seguradong gusto nato nga mahimong “ang matang nga adunay pagtuo ngadto sa pagtipig nga buhi sa kalag.” (Heb. 10:39) Kay kana ang atong tumong, mangamuyo tingali kita sama sa tawo nga miingon: “Tabangi ako kon asa ako nakulangan ug pagtuo!”  (Mar. 9:24) O sama sa mga apostoles ni Jesus, matukmod tingali kita sa pag-ingon: “Hatagi kami ug dugang pa nga pagtuo.”—Luc. 17:5.

3 Ang panginahanglan ug dugang pa nga pagtuo makapatunghag pipila ka pangutana. Unsaon nato kini pagpalig-on? Unsaon nato pagpakita nga kita may pagtuo? Nganong makasalig ta nga tubagon ang atong hangyo alang sa dugang pa nga pagtuo?

ANG PAGPALIG-ON SA PAGTUO MAKAPAHIMUOT SA DIYOS

4. Kang kinsang mga ehemplo ang magtukmod kanato sa pagpalig-on sa atong pagtuo?

4 Kay “ang tanang butang nga gisulat kanhi gisulat alang sa pagtudlo kanato,” kita makakat-on gikan sa daghang ehemplo nga narekord sa Bibliya. (Roma 15:4) Dihang magbasa kitag asoy bahin kang Abraham, Sara, Isaac, Jacob, Moises, Rahab, Gideon, Barak, ug uban pa, matukmod kita sa pagsusi sa atong pagtuo. (Heb. 11:32-35) Dugang pa, dihang magbasa kitag modernong mga asoy bahin sa atong mga igsoon nga nagpakitag talagsaong pagtuo, matukmod kita sa pagpalig-on sa atong pagtuo. *

5. Giunsa pagpakita ni Elias ang iyang lig-ong pagtuo kang Jehova, ug kini magtukmod kanato sa pagbuhat sa unsa?

5 Ang usa ka ehemplo sa Bibliya mao ang propetang si Elias. Handurawa ang mosunod nga mga esena nga nagpakita sa iyang dakong pagsalig kang Jehova. Dihang gipahibalo ni Elias si Haring Ahab nga ipahinabo ni Jehova ang hulaw, si Elias masaligong miingon: “Ingon nga buhi si Jehova . . . walay yamog ni ulan nga moabot, gawas kon imando sa akong pulong!” (1 Hari 17:1) Si Elias may pagtuo nga itagana ni Jehova ang iyang panginahanglan ug nianang sa uban panahon sa hulaw. (1 Hari 17:4, 5, 13, 14) Masaligon siya nga makabanhaw si Jehova sa usa ka bata. (1 Hari 17:21) Wala siya magduhaduha nga magpadala si Jehova ug kalayo aron lamyon ang iyang halad didto sa Bukid sa Carmelo. (1 Hari 18:24, 37) Dihang miabot na ang panahon nga taposon ni Jehova ang hulaw, bisag wala pay timailhan nga moulan, giingnan ni Elias si Ahab: “Lakaw, kaon ug inom; kay adunay dinaguok sa pagbundak sa ulan.” (1 Hari 18:41) Dili ba ang maong mga asoy magtukmod kanato sa pagsusi sa kaugalingon kon ingon ba niana ka lig-on ang atong pagtuo?

UNSAON NATO PAGPALIG-ON ANG ATONG PAGTUO?

6. Unsay kinahanglang pangayoon kang Jehova aron molig-on ang atong pagtuo?

6 Dili nato maugmad ang atong pagtuo nga kita-kita lang. Ang pagtuo maoy bahin sa bunga sa balaang espiritu sa Diyos. (Gal. 5:22) Busa, maalamon kita kon atong sundon ang tambag ni Jesus bahin sa pagpangayog dugang nga balaang espiritu kay siya nagpasalig nga ang Amahan “mohatag ug balaang espiritu niadtong nagapangayo kaniya.”—Luc. 11:13.

7. Iilustrar kon sa unsang paagi magpabiling lig-on ang atong pagtuo.

7 Dihang molig-on na ang atong pagtuo, kinahanglan nato kining mentinahon. Ang atong pagtuo ikakomparar sa kalayo. Dihang mahaling na ang kalayo, kini mahimong mosilaob. Apan, kon dili nimo ni sugnoran, kini anam-anam nga mapalong ug maabo. Pero kon pirme nimo ning sugnoran, kini padayong magsiga. Busa, ang atong pagtuo usab magpadayong buhi kon regular kitang magtuon sa Pulong sa Diyos. Kon ato kanang buhaton, atong maugmad ang dakong gugma sa Bibliya ug sa Awtor niini. Ingong resulta, padayong molig-on ang atong pagtuo.

8. Unsay makatabang nato aron magpabiling lig-on ang atong pagtuo?

8 Unsa pay imong mahimo aron magpabiling  lig-on ang imong pagtuo? Ayaw pagkakontento sa imo lang nakat-onan sa wala pa ka mabawtismohi. (Heb. 6:1, 2) Tun-i ang natumang mga tagna sa Bibliya kay kana makahatag nimog lig-ong mga rason sa pagbatog pagtuo. Puwede sab nimong gamiton ang Pulong sa Diyos ingong sukdanan sa pagtino kon lig-on ba gyod ang imong pagtuo.—Basaha ang Santiago 1:25; 2:24, 26.

9, 10. Sa unsang paagi makapalig-on sa pagtuo ang mosunod: (a) maayong panagkauban? (b) panagkatigom? (c) pagsangyaw?

9 Giingnan ni apostol Pablo ang mga isigka-Kristohanon nga puwede silang ‘magdinasigay pinaagi sa pagtuo sa tagsatagsa.’ (Roma 1:12) Samtang kita makig-uban sa mga isigkamagsisimba, kita maglinig-onay sa pagtuo sa usag usa, ilabina kon makig-uban ta niadtong nakapakita nag “sinulayang kalidad” sa ilang pagtuo. (Sant. 1:3) Ang daotang panagkauban makapahuyang sa pagtuo, pero ang maayong panagkauban makapalig-on niana. (1 Cor. 15:33) Kana ang usa ka rason kon nganong gitambagan ta nga dili talikdan “ang atong mga panagkatigom” kondili padayong “magdinasigay sa usag usa.” (Basaha ang Hebreohanon 10:24, 25.) Ang laing rason mao nga ang atong makat-onan sa panagkatigom makapalig-on sa pagtuo. Kaharmonya kana sa giingon ni Pablo: “Ang pagtuo mosunod sa butang nga nadungog.” (Roma 10:17) Regular ba kitang nakig-uban sa mga igsoon diha sa mga tigom?

10 Dihang kita mosangyaw, dili lang ang pagtuo sa uban ang atong ginapalig-on kondili ang atoa usab. Sama sa unang mga Kristohanon, kita nakakat-on sa pagsalig kang Jehova sa bug-os ug sa pagsangyaw nga maisogon bisag unsa pay kahimtang.—Buh. 4:17-20; 13:46.

11. Nganong lig-on ang pagtuo ni Caleb ug Josue, ug sa unsang paagi kita mahisama kanila?

11 Dihang atong makita kon giunsa ta pagtabang ni Jehova ug kon giunsa pagtubag ang atong mga pag-ampo, molig-on ang atong pagtuo. Tinuod kini kang Caleb ug Josue. Sila nagpakitag pagtuo kang Jehova dihang nangespiya sila sa Yutang Saad. Human niadto, mas milig-on pa ang ilang pagtuo matag higayon nga makita nila ang paggiya ni Jehova sa ilang kinabuhi. Dili ikatingala nga si Josue puwersadong miingon sa mga Israelinhon: “Walay usa ka pulong gikan sa tanang maayong pulong nga gisulti ni Jehova nga inyong Diyos kaninyo nga napakyas.” Sa ulahi, siya midugang: “Kahadloki si Jehova ug mag-alagad kaniya sa paaging walay-ikasaway ug sa kamatuoran . . . Kon bahin kanako ug sa akong panimalay, kami mag-alagad kang Jehova.” (Jos. 23:14; 24:14, 15) Dihang atong masulayan ang kaayo ni Jehova, maugmad usab nato ang susamang kombiksiyon.—Sal. 34:8.

IPAKITA ANG IMONG PAGTUO

12. Unsang kinahanglanon ang giingon ni Santiago maylabot sa pagtuo?

12 Unsaon nato pagpakita nga duna tay buhing pagtuo? Gitubag kana sa tinun-ang si Santiago: “Akong ipakita kanimo ang akong pagtuo pinaagi sa akong binuhatan.” (Sant. 2:18) Ang atong binuhatan magpakita nga tinuod ang atong pagtuo. Atong hisgotan ang pipila ka pananglitan.

Kadtong maningkamot sa pagpakigbahin sa ministeryo nagpakita nga lig-on ang ilang pagtuo (Tan-awa ang parapo 13)

13. Sa unsang mga paagi nga ang pagsangyaw magpakita nga lig-on ang atong pagtuo?

13 Ang labing maayong paagi sa pagpakita sa atong pagtuo mao ang pagpakigbahin sa pagsangyaw. Ngano? Tungod kay niining buluhatona nagkinahanglan kitag pagtuo nga hapit nang taposon sa Diyos kining sistemaha sa mga butang, ug nga “kini dili maulahi”! (Hab. 2:3) Ang usa ka paagi nga masukod nato ang atong pagtuo mao ang pagsusi kon unsa ka dako ang atong tinguha nga makigbahin sa ministeryo. Gibuhat ba nato ang atong maarangan, tingali sa pagpangitag mga paagi sa pagpalapad sa atong ministeryo? (2 Cor. 13:5) Oo, ang “pagpahayag sa dayag alang sa  kaluwasan” magpakita nga lig-on ang atong pagtuo.—Basaha ang Roma 10:10.

14, 15. (a) Unsaon nato pagpakita ang pagtuo diha sa atong adlaw-adlawng pagkinabuhi? (b) Pag-asoy ug eksperyensiya niadtong nagpakitag lig-ong pagtuo.

14 Makapakita usab kitag pagtuo samtang nakigbisog ta sa adlaw-adlawng mga problema. Nag-antos man kita sa sakit, kaluya sa buot, depresyon, kapobrehon, o ubang lisod nga problema, masaligon ta nga si Jehova ug ang iyang Anak ‘motabang sa hustong panahon.’ (Heb. 4:16) Ikapakita nato ang maong pagsalig pinaagi sa pag-ampo dili lang para sa atong espirituwal nga panginahanglan. Si Jesus miingon nga makaampo kita alang sa materyal nga mga butang, apil na ang atong gikinahanglang “tinapay” sa matag adlaw. (Luc. 11:3) Gipakita sa rekord sa Bibliya nga si Jehova makatagana sa atong panginahanglan. Panahon sa grabeng hulaw sa Israel, gitagan-an ni Jehova si Elias ug pagkaon ug tubig. Sa mando ni Jehova, “ang mga uwak nagdala [kang Elias] ug tinapay ug karne sa buntag ug tinapay ug karne sa gabii, ug gikan sa bul-oganang walog siya nag-inom.” (1 Hari 17:3-6) May pagtuo kita nga mahimong maniobrahon ni Jehova ang mga panghitabo sa pagtagana sa atong panginahanglan.

Ikapakita nato ang pagtuo samtang nakigbisog kita sa adlaw-adlawng mga problema (Tan-awa ang parapo 14)

15 Masaligon ta nga ang pagpadapat sa mga prinsipyo sa Bibliya mahimong makatabang aron matagan-an ang atong panginahanglan. Si Rebecca, usa ka minyong sister sa Asia, miingon nga tinuod kini sa iyang pamilya. Ilang gipadapat ang Mateo 6:33 ug Proverbio 10:4 pinaagi sa pag-una sa intereses sa Gingharian ug pinaagi sa pagkakugihan. Si Rebecca miingon nga dihay higayon nga gibati sa iyang bana nga ang iyang trabaho ug presyur sa trabahoan magpameligro sa ilang espirituwalidad, busa siya miresayn. Pero upat ang ilang anak. Si Rebecca nag-asoy sa nahitabo: “Nanghimo ug namaligya mig pangsiragana. Latas sa katuigan nga mao niy among panginabuhi, among gibati nga wala gyod mi pasagdi ni Jehova. Wala gyod mi magutmi.” Nakapakita ka na ba usab ug pagtuo nga ang Bibliya nagtaganag kinamaayohang giya alang sa mga tawo karon?

16. Unsay resulta kon mosalig ta sa Diyos?

16 Dili gyod ta magduhaduha nga kon  atong sundon ang sugo sa Diyos, siya motabang kanato. Sa pagkutlo sa inspiradong pulong ni Habacuc, si Pablo misulat: “Ang matarong mabuhi tungod sa pagtuo.” (Gal. 3:11; Hab. 2:4) Busa, importante nga magbutang kitag pagtuo sa Usa nga tinuod nga makatabang kanato. Si Pablo nagpahinumdom kanato nga ang Diyos mao ang “usa kinsa, sumala sa iyang gahom nga nagalihok sulod kanato, makabuhat ug labaw pa sa hilabihan kamadagayaon nga lapaw sa tanang butang nga atong gipangayo o gihunahuna.” (Efe. 3:20) Ang mga alagad ni Jehova maghimo sa ilang maarangan sa pagtuman sa iyang kabubut-on, pero kay nahibalo sila sa ilang limitasyon, sila masaligon nga panalanginan ni Jehova ang ilang paningkamot. Dili ba makapalipay nga ang Diyos nagauban kanato?

TUBAG SA HANGYO ALANG SA PAGTUO

17. (a) Giunsa pagtubag ang hangyo sa mga apostoles alang sa dugang pa nga pagtuo? (b) Nganong makadahom ta nga tubagon ang atong hangyo alang sa dugang pa nga pagtuo?

17 Tungod sa ato nang nahisgotan, lagmit bation nato ang gibati sa mga apostoles dihang sila miingon sa Ginoo: “Hatagi kami ug dugang pa nga pagtuo.” (Luc. 17:5) Gitubag ang ilang hangyo, ilabina niadtong Pentekostes 33 C.E. dihang gibubo ang balaang espiritu kanila ug gihatagan silag mas lalom nga pagsabot sa katuyoan sa Diyos. Kini nakapalig-on sa ilang pagtuo. Ingong resulta, gihimo nila ang kinadak-ang kampanya sa pagsangyaw niadtong panahona. (Col. 1:23) Makadahom ba sab ta nga tubagon ang atong hangyo alang sa dugang pa nga pagtuo? Ang Bibliya nagpasalig nga makadahom kita niana kon ang ‘atong pangayoon maoy sumala sa kabubut-on sa Diyos.’—1 Juan 5:14.

18. Sa unsang paagi panalanginan ni Jehova kadtong nagpalig-on sa ilang pagtuo?

18 Klaro, si Jehova malipay gayod niadtong bug-os nga nagsalig kaniya. Tubagon ni Jehova ang atong hangyo alang sa dugang pa nga pagtuo, molig-on pag-ayo ang atong pagtuo, ug mahimo kitang “takos sa gingharian sa Diyos.”—2 Tes. 1:3, 5.

^ par. 4 Alang sa mga pananglitan, tan-awa ang sugilanon sa kinabuhi ni Lillian Gobitas Klose (Hulyo 22, 1993, Pagmata!), Feliks Borys (Pebrero 22, 1994, Pagmata!), ug Josephine Elias (Septiyembre 2009, Pagmata!).