“Kita nahigugma, tungod kay siya unang nahigugma kanato.”—1 JUAN 4:19.

AWIT: 56, 138

1, 2. Sumala ni Juan, giunsa pagpakita sa Diyos kanato kon unsaon siya paghigugma?

DAGHAN ang mouyon nga ang labing maayong paagi nga matudloan sa amahan ang iyang mga anak maoy pinaagi sa ehemplo. Si apostol Juan miingon nga “kita nahigugma, tungod kay [ang Diyos] unang nahigugma kanato.” (1 Juan 4:19) Busa, klaro nga si Jehova naghatag ug kinalabwang panig-ingnan sa amahanong gugma nga makatabang kanato sa paghigugma kaniya.

2 Sa unsang paagi ang Diyos “unang nahigugma kanato”? Si apostol Pablo miingon: “Ang Diyos nagrekomendar sa iyang kaugalingong gugma kanato sa pagkaagi nga, samtang kita mga makasasala pa, si Kristo namatay alang kanato.” (Roma 5:8) Pinaagi sa paghimo nianang dako kaayong sakripisyo—ang paghalad sa iyang Anak ingong lukat alang sa matinuohong katawhan—gipasundayag ni Jehova ang tinuod nga gugma. Kini gipakita pinaagig dili mahakogon o masakripisyohong mga buhat. Tungod sa dakong sakripisyo nga gihimo sa Diyos, kita makaduol kaniya aron makabenepisyo sa iyang gugma ug sa baylo makapakita sa atong gugma kaniya.—1 Juan 4:10.

3, 4. Unsaon nato pagpakita ang atong gugma kang Jehova?

3 Ang gugma mao ang pangunang hiyas ni Jehova, busa atong masabtan kon nganong giingnan ni Jesus ang tawo nga nangutana  kaniya kon unsa ang unang sugo sa Diyos: “Higugmaon mo si Jehova nga imong Diyos sa tibuok mong kasingkasing ug sa tibuok mong kalag ug sa tibuok mong kaisipan ug sa tibuok mong kusog.” (Mar. 12:30) Sa gipamulong ni Jesus, atong makat-onan nga, una sa tanan, ang paghigugma sa Diyos naglangkit sa atong kasingkasing. Malipay si Jehova kon bug-os kasingkasing ang atong paghigugma kaniya. Pero ang paghigugma sa Diyos naglangkit usab sa atong tibuok kalag, hunahuna, ug kusog. Kini nagpasabot nga ang tinuod nga paghigugma sa Diyos dili lang pagbati sa kasingkasing. Kini kinahanglang maglangkit sa tanan natong espirituwal ug pisikal nga katakos. Sumala ni propetang Miqueas, kana ang gipangayo ni Jehova kanato.—Basaha ang Miqueas 6:8.

4 Unsaon nato pagpakita nga gihigugma gayod nato ang atong langitnong Amahan? Kinahanglan nato siyang higugmaon sa bug-os. Ingon sa gipakita ni Jesus, kinahanglang malangkit ang tanan natong pisikal, emosyonal, ug espirituwal nga katakos. Sa nag-unang artikulo, gihisgotan nato ang upat ka paagi nga gipakita ni Jehova ang iyang gugma sa iyang mga anak. Atong hisgotan karon kon unsaon nato pagpakita ug pagpalalom ang atong gugma kang Jehova sa paagi nga dalawaton ug makapalipay kaniya.

MAPASALAMATON SA MGA TAGANA NI JEHOVA

5. Ang pagpamalandong sa nahimo ni Jehova alang kanato magtukmod kanato sa pagbuhat sa unsa?

5 Dihang makadawat kag regalo, unsay imong buhaton? Lagmit, pabilhan nimo kana. Tingali, gamiton nimo ang maong regalo, ug dili balewalaon. “Ang matag maayong gasa ug matag hingpit nga regalo naggikan sa itaas,” misulat ang tinun-ang si Santiago, “kay kini gikan sa Amahan sa langitnong mga kahayag, ug kaniya walay pagkausab sa pagbalhin sa landong.” (Sant. 1:17) Si Jehova kanunayng nagtagana sa atong gikinahanglan aron mabuhi ug malipay. Dili ba kana magtukmod kanato sa paghigugma usab kaniya?

6. Unsay angayng buhaton sa mga Israelinhon aron padayon nilang madawat ang mga panalangin ni Jehova?

6 Ang mga Israelinhon mahigugmaong giatiman ni Jehova sulod sa gatosan ka tuig ug dagayang gipanalanginan sa materyal ug espirituwal. (Deut. 4:7, 8) Apan padayon lang nilang madawat ang maong mga panalangin kon sila magmasinugtanon sa Balaod sa Diyos, nga naglakip sa regular nga pagtanyag kang Jehova sa “labing maayo sa unang hinog nga mga bunga” sa yuta. (Ex. 23:19) Busa, angayng ipakita sa mga Israelinhon nga ilang gipabilhan ang gugma ug mga panalangin ni Jehova.—Basaha ang Deuteronomio 8:7-11.

7. Unsaon nato paggamit ang atong “bililhong mga butang” sa pagpakita sa atong gugma kang Jehova?

7 Komosta sa atong bahin? Bisag dili ta kinahanglang motanyag ug literal nga halad, haom lang nga ipakita nato ang atong gugma sa Diyos pinaagi sa paghatag kaniya sa atong “bililhong mga butang.” (Prov. 3:9) Unsa ang pipila ka paagi nga mahimo nato kana? Dayag nga puwede natong gamiton ang atong materyal nga mga butang sa pagsuportar sa buluhaton sa Gingharian sa lokal ug sa tibuok kalibotan. Maayo kaayo kini nga paagi sa pagpakita sa atong gugma kang Jehova, dato man kita o pobre. (2 Cor. 8:12) Apan, may lain pang mga paagi nga atong ikapakita ang atong gugma kang Jehova.

8, 9. Sa unsang paagi ang pagsalig sa saad ni Jehova nalangkit sa paghigugma kaniya? Iilustrar.

8 Gipahinumdoman ni Jesus ang iyang mga sumusunod nga dili sila angayng mabalaka kon unsay kaonon ug isul-ob kondili magpadayon sa pagpangita pag-una sa Gingharian. Siya miingon nga nahibalo ang Amahan sa atong mga panginahanglan. (Mat. 6:31-33)  Ang kadako sa atong pagsalig sa maong saad magpaila sa kalalom sa atong gugma kang Jehova tungod kay kanunayng mag-uban ang gugma ug pagsalig. Dili ta tinuod nga nahigugma sa usa kon wala ta mosalig kaniya. (Sal. 143:8) Busa makapangutana tingali kita sa kaugalingon: ‘Ang ako bang gitakdang mga tumong ug paagi sa pagkinabuhi nagpakita nga gihigugma gyod nako si Jehova? Sa matag adlaw, ako bang gipakita ang akong pagsalig nga itagana niya ang akong panginahanglan?’

9 Ang usa ka brader nga ginganlag Mike nagpakitag ingon niana nga gugma ug pagsalig. Sa batan-on pa, naugmad na ni Mike ang dakong tinguha sa pag-alagad kang Jehova sa laing nasod. Siya naminyo ug nakabatog duha ka anak, pero wala gihapon mawala ang maong tinguha. Kay nadasig sa daghang artikulo ug report bahin sa pag-alagad diin mas dako ang panginahanglan, si Mike ug iyang pamilya midesisyon nga pasimplehon ang ilang kinabuhi. Ilang gibaligya ang ilang balay ug mibalhin sila sa usa ka apartment. Dayon, gimenosan niya ang mga kliyente sa iyang janitorial business ug iyang nakat-onan kon unsaon pagdumala ang negosyo gikan sa laing nasod pinaagig Internet. Ang pamilya mibalhin, ug human sa duha ka tuig nga malipayong pag-alagad sa laing nasod, si Mike miingon: “Naeksperyensiyahan namo nga tinuod gyod ang giingon ni Jesus sa Mateo 6:33.”

PALANDONGA ANG KAMATUORAN NGA GIKAN SA DIYOS

10. Ingon sa gipakita sa kahimtang ni Haring David, nganong maayong palandongon ang kamatuoran bahin kang Jehova?

10 Mga 3,000 ka tuig kanhi, natandog si Haring David sa iyang nakita sa pisikal nga kalangitan. Siya misulat: “Ang kalangitan nagapahayag sa himaya sa Diyos; ug ang kawanangan nagasaysay sa buhat sa iyang mga kamot.” Dayon, kay natandog sa kaalam sa Balaod sa Diyos, siya miingon: “Ang balaod ni Jehova hingpit, nga nagapahiuli sa kalag. Ang pahinumdom ni Jehova kasaligan, nga nagahimo nga maalamon sa walay kasinatian.” Unsay resulta sa maong mapabilhong pagpamalandong? Si David mipadayon: “Hinaot nga ang mga pulong sa akong baba ug ang pagpamalandong sa akong kasingkasing mahimong kahimut-anan sa imong atubangan, Oh Jehova nga Bato ko ug Manunubos ko.” Klaro, si David may suod nga relasyon sa Diyos.—Sal. 19:1, 7, 14.

11. Aron ipakita ang atong gugma sa Diyos, unsay atong buhaton sa dagayang kahibalo sa kamatuoran nga gihatag niya kanato? (Tan-awa ang hulagway sa sinugdan sa artikulo.)

11 Karon, nakapribilehiyo ta sa pagbatog dakong kahibalo bahin sa kalalangan ug katuyoan ni Jehova. Ang kalibotan nagpasiugda sa pagkuhag taas nga edukasyon. Bisan pa niana, gipakita sa kasinatian sa daghan nga ang pagpangagpas niana sagad moresultag pagkawala sa pagtuo ug gugma sa Diyos. Apan, ang Bibliya nagdasig kanato dili lang sa pagkuhag kahibalo kondili sa pagbaton usab ug kaalam ug pagsabot. Kana nagkahulogan nga angay natong makat-onan ang paggamit sa kahibalo nga gihatag sa Diyos kanato aron makabenepisyo kita ug ang uban. (Prov. 4:5-7) Ang “kabubut-on [sa Diyos] mao nga ang tanang matang sa mga tawo mangaluwas unta ug makadangat sa tukmang kahibalo sa kamatuoran.” (1 Tim. 2:4) Atong gipakita nga gihigugma nato si Jehova kon maningkamot kita sa pagsulti sa uban sa maayong balita sa Gingharian ug pagtabang kanila nga masabtan ang katuyoan sa Diyos alang sa katawhan.—Basaha ang Salmo 66:16, 17.

12. Giunsa pagpakita sa usa ka batan-on ang iyang apresasyon sa espirituwal nga mga tagana ni Jehova?

12 Ang mga batan-on makapasundayag usab sa ilang gugma kang Jehova pinaagi sa pagpakitag apresasyon sa iyang espirituwal nga mga tagana. Si Shannon nahinumdom nga dihang siya 11 anyos, siya ug ang iyang 10 anyos nga manghod nga babaye mitambong sa  “Diyosnong Debosyon” nga Distritong Kombensiyon uban sa ilang ginikanan. Panahon sa usa ka sesyon, ang mga batan-on gihangyo sa paglingkod sa lahi nga seksiyon. Gikulbaan siya pero miadto gihapon siya. Dayon, nalipay siya dihang ang matag batan-on giregalohag maanindot nga librong Mga Pangutanang Gisukna sa mga Batan-on—Mga Tubag nga Mosaler. Tungod niini, unsay pagbati ni Shannon kang Jehova? Siya miingon: “Naamgohan nako niadto nga tinuod gyod si Jehova ug nga gihigugma ko niya pag-ayo.” Siya midugang: “Pagkamalipayon nato nga ang atong dakong Diyos, si Jehova, dagayang naghatag nato ug maanindot, hingpit nga mga regalo!”

DAWATA ANG TAMBAG UG DISIPLINA SA DIYOS

13, 14. Kon kita nahigugma kang Jehova, unsaon nato paglantaw ang iyang tambag?

13 Ang Bibliya nagpahinumdom kanato: “Ang gihigugma ni Jehova iyang ginabadlong, ingon sa ginabuhat sa usa ka amahan sa anak nga iyang gikahimut-an.” (Prov. 3:12) Unsay atong sanong niana? Si apostol Pablo realistiko dihang siya misulat: “Sa pagkakaron walay disiplina nga daw makapalipay, hinunoa makapaguol.” Sa pag-ingon niana, wala pakamenosa ni Pablo ang importansiya o bili sa disiplina, kay siya mipadayon: “Apan pagkahuman niini alang kanila nga nabansay niini kini magpatunghag madaitong bunga, nga mao, ang pagkamatarong.” (Heb. 12:11) Kon atong gihigugma si Jehova, dili nato angayng balewalaon o kayugtan ang iyang tambag. Para sa pipila, dili gyod kana sayon. Apan makatabang ug dako ang atong gugma sa Diyos.

14 Sa adlaw ni Malaquias, daghang Hudiyo ang wala magpabili sa tambag sa Diyos. Sila nahibalo sa Balaod bahin sa pagtanyag ug mga halad pero gibalewala nila kana maong gihatagan sila ni Jehova ug bug-at nga tambag. (Basaha ang Malaquias 1:12, 13.) Unsa kana ka seryoso? Kini ang giingon ni Jehova: “Ipadala ko usab nganha kaninyo ang tunglo, ug tunglohon ko ang inyong mga panalangin. Oo, gitunglo ko na ang panalangin, tungod kay kamo wala magbutang [sa akong sugo sa inyong] kasingkasing.” (Mal. 2:1, 2) Klaro, ang kanunay o tinuyong pagbalewala sa mahigugmaong tambag ni Jehova mahimong moresultag kadaot.

Sunda ang tambag sa Diyos imbes ang sukdanan sa kalibotan (Tan-awa ang parapo 15)

15. Sa kalibotan karon, unsang komon nga tinamdan ang angay natong likayan?

 15 Sa kalibotan karon diin ang mga tawo mapahitas-on ug kaugalingon ray gihunahuna, dili sayon ang paghisgot bahin sa tambag ug disiplina, labi na gyod ang pagdawat niana. Bisan kadtong midawat ug tambag o disiplina sagad naghimo niana nga kontra gusto. Apan ang mga Kristohanon gitambagan nga ‘mohunong na sa pagpaumol sumala niining sistemaha sa mga butang.’ Kinahanglan natong sabton ug sundon ang “hingpit nga kabubut-on sa Diyos.” (Roma 12:2) Pinaagi sa iyang organisasyon, si Jehova naghatag natog tukma sa panahong tambag maylabot sa lainlaing bahin sa kinabuhi—atong panggawi uban sa kaatbang nga sekso, pakig-uban, ug kalingawan. Pinaagi sa kinabubut-ong pagdawat ug pagpadapat sa maong giya, atong gipakita nga kita mapasalamaton ug tinuod nga nahigugma kang Jehova.—Juan 14:31; Roma 6:17.

SALIG KANG JEHOVA ALANG SA PROTEKSIYON UG KALUWASAN

16, 17. (a) Nganong angay natong konsiderahon ang kabubut-on ni Jehova una mohimog mga desisyon? (b) Giunsa pagpakita sa mga Israelinhon ang kawalay gugma ug pagsalig kang Jehova?

16 Kon mahadlok ang mga bata, sila modagan dayon sa ilang ginikanan. Samtang sila magkadako, makakat-on sila sa pagsalig sa ilang kaugalingong panghukom ug sa paghimog kaugalingong mga desisyon. Bahin kana sa pagkahimong hamtong. Apan, kadtong suod sa ilang ginikanan mangayo gihapog opinyon ug tambag sa dili pa mohimog desisyon. Ingon usab niana sa espirituwal nga paagi. Si Jehova naghatag sa iyang espiritu nga nagpalihok kanato ‘sa pagtinguha ug pagbuhat.’ Pero kon mohimo kitag mga desisyon nga dili una konsiderahon ang iyang kabubut-on, kana magpakita nga kita walay gugma ug pagsalig kaniya.—Filip. 2:13.

17 Kas-a, sa panahon ni Samuel, ang mga Israelinhon napildi sa gubat batok sa mga Filistehanon. Ang katawhan sa Diyos nanginahanglan gayod ug tabang ug proteksiyon. Unsay ilang gihimo? Sila nakahukom: “Atong kuhaon gikan sa Shilo ang arka sa pakigsaad ni Jehova, aron mahianhi kini sa atong taliwala ug magluwas kanato gikan sa kamot sa atong mga kaaway.” Unsay resulta? “Grabe kaayo ang pagpamatay, mao nga sa Israel dihay napukan nga katloan ka libong sundalo nga nagbaktas. Ug nailog ang arka sa Diyos.” (1 Sam. 4:2-4, 10, 11) Ang pagdala nila sa Arka morag nagpakita nga midangop sila kang Jehova alang sa tabang. Apan, sa pagkatinuod wala sila mangayo sa iyang giya; gisunod nila ang ilang kaugalingong ideya, ug sila nag-antos tungod niana.—Basaha ang Proverbio 14:12.

18. Unsay angay natong pagbati bahin sa pagdangop kang Jehova alang sa tabang?

18 Ang salmista nagpakitag hustong tinamdan dihang siya misulat: “Paghulat sa Diyos, kay pagadayegon ko pa siya ingon nga akong dakong kaluwasan. Oh Diyos ko, nawad-an ug paglaom ang akong kalag sa sulod nako. Busa nahinumdom ako kanimo.” (Sal. 42:5, 6) Pagkadako sa iyang gugma ug pagsalig kang Jehova! Nakaugmad ka ba usab ug samang gugma ug pagsalig sa atong langitnong Amahan? Bisag motubag kag oo, mapadako pa nimo ang imong pagsalig kaniya sumala sa giingon sa Bibliya: “Salig kang Jehova sa bug-os mong kasingkasing ug ayaw pagsalig sa kaugalingon mong pagsabot. Sa tanan mong mga dalan tagda siya, ug siya magatul-id sa imong mga alagianan.”—Prov. 3:5, 6.

19. Sa unsang mga paagi ikapakita pa nimo ang imong gugma kang Jehova?

19 Kay si Jehova unang nahigugma kanato, gipakita niya kon unsaon nato siya paghigugma. Hinaot nga kanunay natong hinumdoman ang iyang kinalabwang panig-ingnan. Ug hinaot nga padayon pa natong ipakita nga ato siyang gihigugma ‘sa tibuok natong kasingkasing, kalag, kaisipan, ug kusog.’—Mar. 12:30.