“Hangtod kitang tanan makadangat . . . sa pagkahingkod nga tawo, sa gidak-on nga iya sa kabug-osan ni Kristo.”—EFE. 4:13.

AWIT: 69, 70

1, 2. Unsang tumong ang angayng kab-oton sa matag Kristohanon? Iilustrar.

DIHANG ang usa ka eksperyensiyadong asawa mopilig preskong prutas diha sa merkado, siya dili kanunayng mopili sa kinadak-an o kinabaratohan. Hinunoa, siya mopilig hinog. Gusto niyag prutas nga lami, humot, ug sustansiyado. Oo, mopili siyag prutas nga gulang o hinog na.

2 Human ang usa makapahinungod ug mabawtismohan, siya padayong mouswag. Iyang tumong nga mahimong hamtong nga alagad sa Diyos. Kini nga pagkahamtong dili pisikal kondili espirituwal. Si apostol Pablo nagsulat sa mga Kristohanon sa Efeso bahin sa panginahanglan nga mouswag sa espirituwal. Siya nagdasig kanila sa pagpangab-ot aron “makadangat sa pagkausa sa pagtuo ug sa tukmang kahibalo sa Anak sa Diyos, sa pagkahingkod nga tawo, sa gidak-on nga iya sa kabug-osan ni Kristo.”—Efe. 4:13.

3. Unsang situwasyon sa kongregasyon sa Efeso ang makita usab sa katawhan ni Jehova karon?

3 Sa dihang gisulat kana ni apostol Pablo, ang kongregasyon sa Efeso taudtaod nang natukod. Daghan sa mga tinun-an didto ang hamtong na sa espirituwal. Apan, ang pipila kinahanglan pang  mouswag ngadto sa pagkahamtong. Susama niana ang situwasyon sa mga Saksi ni Jehova karon. Daghang igsoon ang dugay nang nag-alagad sa Diyos ug hamtong na sa espirituwal. Pero dayag nga duna pay dili hamtong. Pananglitan, linibo ang mabawtismohan kada tuig, busa duna pay kinahanglang mangab-ot sa pagkahamtong. Komosta sa imong bahin?—Col. 2:6, 7.

ESPIRITUWAL NGA PAG-USWAG

4, 5. Sa unsang mga paagi managlahi tingali ang hamtong nga mga Kristohanon, apan sa unsa sila managsama? (Tan-awa ang hulagway sa sinugdan sa artikulo.)

4 Dihang susihon nimo ang hinog nga mga prutas sa merkado, imong mamatikdan nga dili kini parehas. Bisan pa niana, dunay susamang mga timailhan nga kini hinog na. Sa samang paagi, ang hamtong nga mga Kristohanon managlahi tingalig nasyonalidad, kagikan, panglawas, edad, ug kasinatian. May kalainan pa gani sa personalidad o kultura. Bisan pa niana, ang tanan nga mouswag sa espirituwal makaugmad ug mga hiyas nga magpaila nga sila hamtong. Sa unsang paagi?

5 Ang hamtong nga alagad ni Jehova nagsundog kang Jesus, kinsa naghatag ug sulondan kanato ‘aron kita managsunod pag-ayo sa iyang mga tunob.’ (1 Ped. 2:21) Unsay gipasiugda ni Jesus ingong labing importante? Ang paghigugma kang Jehova uban ang tibuok kasingkasing, kalag, ug hunahuna, ug ang paghigugma sa uban sama sa kaugalingon. (Mat. 22:37-39) Ang hamtong nga Kristohanon maningkamot sa pagkinabuhi nga kaharmonya sa maong tambag. Ang iyang pagkinabuhi nagpamatuod nga prayoridad niya ang iyang relasyon kang Jehova ug siya nagpakitag nagsakripisyong gugma sa uban.

Ang tigulang nga mga Kristohanon makapakitag samag-Kristong pagpaubos pinaagi sa pagpaluyo sa bata-batang mga brader nga nagapanguna karon (Tan-awa ang parapo 6)

6, 7. (a) Unsa ang pipila ka hiyas nga magpaila sa usa ka hamtong nga Kristohanon? (b) Unsay angay natong ipangutana sa kaugalingon?

6 Apan, nahibalo ta nga ang gugma maoy usa lang sa mga bahin sa bunga sa espiritu nga angayng ipasundayag sa usa ka hamtong nga Kristohanon. (Gal. 5:22, 23) Ang ubang bahin—sama sa kalumo, pagpugong-sa-kaugalingon, ug pailob—importante usab. Kini makatabang kaniya sa pag-atubang sa lisod nga mga situwasyon nga dili mapikal ug sa pagsagubang sa mga kapakyasan nga dili mawad-ag paglaom. Sa iyang personal nga pagtuon, padayon niyang ginasusi ang Kasulatanhong mga prinsipyo nga makatabang niya sa pag-ila sa kalainan tali sa husto ug sayop. Dayon, dihang mohimo siyag mga desisyon, mapamatud-an niya nga siya hamtong sa espirituwal. Pananglitan, sundon niya ang iyang nabansay sa Bibliya nga tanlag. Ang hamtong nga Kristohanon magpakitag pagkamapainubsanon pinaagi sa pag-ila nga ang paagi ni Jehova ug ang Iyang mga sukdanan mas maayo gayod kay sa iyaha. * Siya madasigong magsangyaw sa maayong balita ug motabang sa pagpalambo sa panaghiusa sa kongregasyon.

7 Bisag unsa na kita ka dugayng nag-alagad kang Jehova, ang matag usa kanato makapangutana, ‘May mga bahin ba sa akong kinabuhi nga angayng usbon aron mas masundog nako si Jesus, ug padayong mouswag sa espirituwal?’

“ANG GAHING PAGKAON MAOY ALANG SA MGA TAWONG HAMTONG”

8. Unsay atong ikasulti bahin sa kahibalo ug pagsabot ni Jesus sa Kasulatan?

8 Si Jesu-Kristo sinati kaayo sa Pulong sa Diyos. Bisan niadtong 12 anyos pa siya, nakahimo siya sa paghisgot sa Kasulatan uban sa mga magtutudlo sa templo. “Kadtong tanan nga nagpatalinghog kaniya nahibulong kanunay sa iyang pagsabot ug sa iyang mga tubag.” (Luc. 2:46, 47) Sa ulahi, panahon sa  iyang ministeryo dinhi sa yuta, iyang napahilom ang iyang mga magsusupak pinaagi sa hanas nga paggamit sa Pulong sa Diyos.—Mat. 22:41-46.

9. (a) Unsa nga mga eskedyul sa pagtuon sa Bibliya ang mapuslanon alang niadtong gustong mouswag sa espirituwal? (b) Nganong tun-an nato ang Bibliya?

9 Agig pagsundog sa ehemplo ni Jesus, ang usa ka Kristohanon nga gustong mouswag sa espirituwal dili matagbaw sa mabaw nga kahibalo sa Bibliya. Siya kanunayng mosusi sa laglom nga mga kamatuoran niini, kay nahibalo siya nga “ang gahing pagkaon maoy alang sa mga tawong hamtong.” (Heb. 5:14) Dayag, ang hamtong nga Kristohanon gustong makabaton ug “tukmang kahibalo sa Anak sa Diyos.” (Efe. 4:13) Nag-eskedyul ka bag adlaw-adlawng pagbasa sa Bibliya? Ikaw ba may personal nga pagtuon ug naningkamot sa paggahig panahon matag semana alang sa pamilyahanong pagsimba? Dihang tun-an nimo ang Pulong sa Diyos, tagda ang mga prinsipyo nga makatabang nimo sa pagkahibalo kon unsay hunahuna ug pagbati ni Jehova. Dayon, paningkamoting ipadapat ang mga prinsipyo sa Bibliya, nga mosalig niana dihang mohimog mga desisyon, sa ingon mas masuod ka kang Jehova.

10. Unsay epekto sa kahibalo sa hamtong nga Kristohanon diha sa iyang adlaw-adlawng pagkinabuhi?

10 Nasabtan sa usa ka hamtong nga Kristohanon nga labaw pa ang gikinahanglan kay sa pagkuha lang ug kahibalo. Gawas sa iyang nakat-onan, unsa ka dako ang iyang gugma sa mga tambag ug prinsipyo sa Diyos? Ang usa ka paagi nga ikapakita niya ang maong gugma mao ang pagtakdag prayoridad sa kinabuhi nga kaharmonya sa kabubut-on ni Jehova imbes sa iyaha. Dugang pa, ang maong Kristohanon naningkamot gayod sa ‘paghukas’ sa iyang daang kinaiya ug panggawi. Samtang mohimo siyag kausaban, iyang  isul-ob ang bag-ong samag-Kristong pagkatawo, “nga gilalang sumala sa kabubut-on sa Diyos sa matuod nga pagkamatarong ug pagkamaunongon.” (Basaha ang Efeso 4:22-24.) Ang Bibliya gisulat ubos sa pagtultol sa balaang espiritu sa Diyos. Samtang magkalalom ang kahibalo ug gugma sa usa ka Kristohanon alang sa mga sukdanan sa Bibliya, iyang gitugotan ang balaang espiritu sa paggiya sa iyang kasingkasing ug hunahuna. Kana makaamot sa espirituwal nga pag-uswag.

PALAMBOA ANG PANAGHIUSA

11. Unsay nasinati ni Jesus sa iyang pagpakiglabot sa iyang pamilya ug mga sumusunod?

11 Sa iyang pagkinabuhi sa yuta ingong hingpit nga tawo, nakauban ni Jesus ang dili hingpit nga mga tawo. Siya gipadako sa dili hingpit nga ginikanan, ug nakauban niya ang dili hingpit nga mga membro sa pamilya. Bisan ang iyang suod kaayong mga sumusunod naimpluwensiyahan sa pagkaambisyoso ug pagkamahariharion nga komon sa ilang palibot. Pananglitan, sa gabii una mamatay si Jesus, dihay “mainit nga panaglalis sa ilang taliwala bahin sa kon kinsa kanila ang labing dako.” (Luc. 22:24) Apan siya masaligon nga ang iyang dili hingpit nga mga sumusunod mahimong mouswag sa espirituwal ug makatukod ug nahiusang kongregasyon. Nianang gabhiona usab, si Jesus miampo nga magkahiusa unta ang iyang mga apostoles, nga nangamuyo sa iyang langitnong Amahan: “[Hinaot] nga silang tanan mahimong usa, ingon nga ikaw, Amahan, nahiusa kanako ug ako nahiusa kanimo, nga sila usab mahiusa unta kanato, . . . aron nga sila mahimong usa ingon nga kita usa.”—Juan 17:21, 22.

12, 13. (a) Giunsa pagpakita sa Efeso 4:15, 16 ang panginahanglan nga palamboon ang panaghiusa sa kongregasyon? (b) Giunsa pagbuntog sa usa ka brader ang iyang kahuyangan ug sa ingon nakakat-on sa pagtabang sa pagpalambo sa panaghiusa?

12 Ang usa ka hamtong nga alagad ni Jehova motabang sa pagpalambo sa panaghiusa sulod sa kongregasyon. (Basaha ang Efeso 4:1-6, 15, 16.) Tumong nato nga ang katawhan sa Diyos magkahiusa ug nga ang tanang sakop niini magtinabangay. Sumala sa Pulong ni Jehova, makab-ot ang panaghiusa kon kita magmapainubsanon. Ang hamtong nga igsoon mapainubsanong maningkamot sa pagpalambo sa panaghiusa sa kongregasyon bisan pag naapektohan siya sa pagkadili-hingpit sa uban. Unsay imong reaksiyon dihang makahimog sayop ang usa ka igsoon? O unsay imong buhaton kon may nakapasakit nimo diha sa kongregasyon? Naandan ba nimo ang pagpakigbungol sa nakapasakit nimo? O naningkamot ka bang makig-uli niya? Ang hamtong nga Kristohanon gustong mosulbad sa problema imbes mahimong problema sa uban.

13 Tagda ang pananglitan ni Uwe. Kaniadto, pirme siyang mapikal sa pagkadili-hingpit sa mga igsoon. Dayon midesisyon siya nga tun-an ang kinabuhi ni David gamit ang Bibliya ug Pagtugkad sa Kasulatan. Nganong si David man? Si Uwe mipatin-aw: “Si David nakakita sa dili Kasulatanhong panggawi sa pipila ka alagad sa Diyos. Pananglitan, si Haring Saul misulay pagpatay kaniya, ang pipila buot mobato kaniya, ug bisan ang iyang asawa nagtamay kaniya. (1 Sam. 19:9-11; 30:1-6; 2 Sam. 6:14-22) Pero wala gayod tugoti ni David nga ang panggawi sa uban mopaluya sa iyang gugma kang Jehova. Dugang pa, si David maluluy-on, usa ka hiyas nga angay nakong ugmaron. Ang akong nakat-onan sa akong pagtuon nakapausab sa akong panglantaw sa pagkadili-hingpit sa mga igsoon. Wala na ko maghupot ug listahan sa mga sayop. Hinunoa, naningkamot ko nga makatabang sa pagpalambo sa panaghiusa sa kongregasyon.” Tumong ba usab nimo ang pagtabang sa pagpalambo sa panaghiusa sa kongregasyon?

 PAKIGHIGALA NIADTONG NAGABUHAT SA KABUBUT-ON SA DIYOS

14. Unsang matanga sa mga indibiduwal ang gipili ni Jesus ingong higala?

14 Si Jesu-Kristo mahigalaon sa mga tawo. Ang tanang matang sa tawo mibating komportable uban kaniya—mga lalaki, babaye, batan-on, tigulang, bisan mga bata. Apan mainampingon si Jesus sa pagpilig suod nga mga higala. Siya miingon sa iyang matinumanong mga apostoles: “Kamo akong mga higala kon inyong buhaton ang ginasugo ko kaninyo.” (Juan 15:14) Si Jesus mipilig mga higala taliwala niadtong maunongong nagsunod kaniya ug kinasingkasing nga nag-alagad kang Jehova. Ikaw ba usab mainampingong nagpilig suod nga mga higala taliwala niadtong bug-os kasingkasing nga nag-alagad kang Jehova? Nganong importante kini?

15. Sa unsang paagi ang mga batan-on makabenepisyo sa pagpakig-uban sa hamtong nga mga Kristohanon?

15 May mga prutas nga maayo ang pagkahinog kon mainitan sa adlaw. Sa susama, ang kainit sa panag-igsoonay makatabang nimo nga mohamtong. Tingali ikaw usa ka batan-on nga naghunahuna kon unsay imong himoon sa kinabuhi. Maalamon gayod kon makigsuod ka sa mga igsoon nga taastaas nag kasinatian sa pag-alagad kang Jehova ug nakatabang sa pagpalambo sa panaghiusa sa kongregasyon. Latas sa katuigan, sila tingali nakasinatig kalisdanan ug nakaatubang pa ganig mga hagit sa pag-alagad sa Diyos. Sila makatabang nimo sa pagpili sa labing maayong paagi sa pagkinabuhi. Ang mainiton ug makapalig-ong pagpakig-uban sa maong mga igsoon makatabang nimo sa paghimog maalamong mga desisyon ug sa pag-uswag ngadto sa pagkahamtong.—Basaha ang Hebreohanon 5:14.

16. Sa unsang paagi ang mga gulanggulang na sa kongregasyon nakatabang sa usa ka batan-on nga sister?

16 Pananglitan, si Helga nahinumdom nga sa iyang kataposang tuig sa pag-eskuyla, ang iyang mga klasmet nag-estoryahanay bahin sa ilang mga tumong. Daghan kanila ang gustong motungha sa unibersidad kay naglaom sila nga pinaagi niana makabaton silag maayong karera. Giestorya kini ni Helga sa iyang mga higala sa kongregasyon. “Daghan nila ang magulang nako,” siya miasoy, “ug sila nakatabang gyod nako. Ila kong gidasig nga himoong tumong ang bug-os panahong ministeryo. Human niadto, nakapayunir ko sulod sa lima ka tuig. Karon, katuigan na ang milabay, malipayon ko nga akong gigamit ang akong pagkabatan-on sa pag-alagad kang Jehova. Wala koy rason nga magmahay sa akong gibuhat.”

17, 18. Sa unsang paagi ang pagkahamtong makatabang kanato sa pagkab-ot sa atong mga tumong?

17 Ang pagpaningkamot sa pagsundog sa ehemplo ni Jesus makatabang nato nga mouswag sa espirituwal. Kita mas masuod kang Jehova, ug modako ang atong tinguha nga alagaran siya kutob sa atong maarangan. Ang usa ka alagad sa Diyos makahatag sa iyang kinamaayohan kang Jehova dihang siya hamtong na sa espirituwal. Si Jesus nagdasig sa iyang mga sumusunod: “Palamdaga ang inyong kahayag atubangan sa mga tawo, aron ilang makita ang inyong maayong mga buhat ug maghimaya sa inyong Amahan nga anaa sa mga langit.”—Mat. 5:16.

18 Sa nahisgotan na, ang hamtong nga Kristohanon mahimong makatabang sa kongregasyon. Ug ang maong pagkahamtong madayag diha sa paagi nga gigamit sa usa ka Kristohanon ang iyang hinatag sa Diyos nga tanlag. Sa unsang paagi ang atong tanlag makatabang nato sa paghimog maalamong mga desisyon? Ug sa unsang paagi nato tahoron ang tanlag sa uban? Hisgotan nato kini sa sunod nga artikulo.

^ par. 6 Pananglitan, ang tigulang ug eksperyensiyadong mga brader hangyoon tingali nga buhian ang pipila nila ka responsabilidad ug tabangan ang bata-batang mga brader nga gihatagan sa maong asaynment.