“Ang Diyos nga inyong Amahan nahibalo sa mga butang nga inyong gikinahanglan.”—MAT. 6:8.

1-3. Nganong kombinsido ang usa ka sister nga si Jehova nahibalo kon unsay atong gikinahanglan?

DILI gayod malimot si Lana sa nahitabo usa ka adlaw niana sa Germany niadtong ting-init sa 2012. Gibati niya nga duha sa iyang espesipikong pag-ampo ang gitubag. Nag-ampo siya samtang nagsakay sa tren paingon sa erport. Iyang gihangyo si Jehova nga tabangan siyang makasangyaw. Dayon miampo na sab siya pag-abot niya sa erport dihang iyang nahibaloan nga nabalhin ang iyang flight pagkaugma. Mihangyo siya kang Jehova nga tabangan siya kay halos nahurot na ang iyang kuwarta ug wala siyay kasak-an.

2 Igo lang nahuman ni Lana ang iyang ikaduhang pag-ampo dihang may miingon, “Oy, Lana, nag-unsa man ka dinhi?” Eskolmet niya kaniadto ang batan-ong lalaki nga mitimbaya niya. Paingon kini sa South Africa ug gihatod siya sa iyang mama ug lola sa erport. Pagkahibalo nila sa kahimtang ni Lana, ang inahan, si Elke, nagdapit kang Lana sa pag-estar sa ilang balay. Si Elke ug ang iyang inahan maabiabihon kaayo kang Lana ug daghan silag pangutana bahin sa iyang tinuohan ug sa iyang buluhaton ingong bug-os panahong magwawali.

 3 Pagkaugma, human sa lamiang pamahaw, gitubag ni Lana ang dugang mga pangutana bahin sa Bibliya, ug gikuha niya ang ilang adres ug numero sa telepono aron dunay moduaw nila. Si Lana nakauli nga luwas ug nagpadayon sa iyang pagregular payunir. Gibati niya nga ang “Tigpatalinghog sa pag-ampo” maoy nagmaniobra niining tanan.—Sal. 65:2.

4. Unsang mga panginahanglan ang atong hisgotan?

4 Kon kalit kitang makaatubang ug problema, tingali dili ta maglisod sa pag-ampo alang sa tabang, ug si Jehova malipay nga maminaw sa mga pag-ampo sa mga maunongon kaniya. (Sal. 34:15; Prov. 15:8) Apan kon atong pamalandongon ang modelong pag-ampo, atong mahibaloan nga dunay ubang mas hinungdanong panginahanglan nga tingali atong makalimtan. Pananglitan, tagda kon sa unsang paagi gipadayag ang atong espirituwal nga mga panginahanglan sa kataposang tulo ka hangyo sa modelong pag-ampo. Ug duna pa ba kitay mahimo aron magkinabuhi nga kaharmonya sa ikaupat nga hangyo, maylabot sa tinapay sa matag adlaw?—Basaha ang Mateo 6:11-13.

“IHATAG KANAMO KARONG ADLAWA ANG AMONG TINAPAY ALANG NIINING ADLAWA”

5, 6. Nganong hinungdanon nga mohangyo kita alang sa tinapay sa adlaw-adlaw bisan pag daghan kitag pagkaon?

5 Matikdi nga kini maoy personal nga hangyo dili lamang alang sa “akong” tinapay niining adlawa kondili sa “among” tinapay niining adlawa. Si Victor, usa ka circuit overseer sa Africa, miingon: “Kanunay kong magpasalamat kang Jehova nga kami sa akong asawa dili kaayo mabalaka kon unsay kan-on, ni mabalaka mi kon kinsay mobayad sa abang sa balay. Ang mga igsoon maoy nagtagana sa among adlaw-adlawng panginahanglan. Apan nag-ampo ko nga kadtong nagtabang namo makasagubang unta sa kalisod sa kinabuhi.”

6 Kon daghan tag pagkaon, mahimong hinumdoman nato ang pobreng mga igsoon o kadtong naapektohan sa mga kalamidad. Dili kay moampo lang ta alang kanila kondili molihok usab kita nga kaharmonya niana. Pananglitan, makapaambit kita sa atong nabatonan ngadto sa atong mga igsoon nga nanginahanglan. Regular usab kitang makahatag ug amot sa tibuok kalibotang buluhaton, kay nasayod kita nga ang maong mga amot gamiton sa maalamong paagi.—1 Juan 3:17.

7. Giunsa pag-ilustrar ni Jesus ang iyang tambag nga dili kita angayng ‘mabalaka bahin sa sunod nga adlaw’?

7 Sa paghisgot sa tinapay sa matag adlaw, lagmit ang gipasabot ni Jesus mao ang atong adlaw-adlawng panginahanglan. Mao nga iyang gihisgotan kon sa unsang paagi ang Diyos nagbesti sa ihalas nga mga bulak, ug dayon siya miingon: “Dili ba kamo labaw pa nga iyang pagabestihan, kamo nga diyutay ug pagtuo? Busa ayaw gayod pagkabalaka ug moingon, . . . ‘Unsa may among isul-ob?’” Unya iyang gisubli kining hinungdanong tambag: “Ayaw gayod kamo kabalaka bahin sa sunod nga adlaw.” (Mat. 6:30-34) Kini nagpakita nga imbes mahimong materyalistiko, angay tang magmakontento sa atong adlaw-adlawng panginahanglan. Mahimong maglakip kana sa puy-anan, trabaho aron matagan-an ang pamilya, ug kaalam aron masagubang ang dili maayong panglawas. Apan kon mag-ampo lang ta alang sa maong pisikal nga panginahanglan, magpakita kana nga kita dili timbang. Duna kitay espirituwal nga panginahanglan nga labawng hinungdanon.

8. Ang paghisgot ni Jesus sa tinapay sa matag adlaw angayng magpahinumdom kanato sa unsang importanteng panginahanglan? (Tan-awa ang hulagway sa sinugdan sa artikulo.)

8 Ang paghisgot ni Jesus sa atong tinapay sa matag adlaw angayng magpahinumdom kanato sa atong panginahanglan alang sa espirituwal nga pagkaon. Miingon ang atong Agalon: “Ang tawo mabuhi, dili sa tinapay lamang, kondili sa matag pulong nga magagula sa baba ni Jehova.” (Mat. 4:4) Busa angay kitang mag-ampo nga si Jehova padayong magtagana kanato  ug espirituwal nga pagkaon sa hustong panahon.

“PASAYLOA KAMI SA AMONG MGA UTANG”

9. Nganong ang atong mga sala gipakasamag “mga utang”?

9 Nganong gigamit man ni Jesus ang pulong nga “mga utang,” samtang sa laing higayon, siya naghisgot bahin sa “mga sala”? (Mat. 6:12; Luc. 11:4) Kapig 60 ka tuig kanhi, kining magasina nagpatin-aw: “Kon kita molapas sa balaod sa Diyos, kita utangan niya. . . . Tungod sa atong sala, mahimong pangayoon ug kuhaon sa Diyos ang atong kinabuhi. . . . Mahimong kuhaon niya ang iyang kalinaw gikan kanato, nga magbugto sa atong maayong relasyon kaniya. . . . Utang nato kaniya ang gugma, nga gipadayag sa pagkamasinugtanon; ug kon kita makasala mapakyas ta sa pagbayad sa atong utang niya nga gugma, sanglit ang sala maoy pagkawalay gugma ngadto sa Diyos.”—1 Juan 5:3.

10. Base sa unsa nga si Jehova magpasaylo sa atong mga sala, ug unsay angay natong bation maylabot niana?

10 Ang atong adlaw-adlawng panginahanglan alang sa kapasayloan nagpasiugda sa bugtong legal nga basehanan sa pagpapas sa Diyos sa atong mga sala—ang halad lukat ni Jesus. Bisag kini nga lukat nabayran duolan nag 2,000 ka tuig kanhi, angay nato kining pabilhan nga sama rag karon nato kini nadawat. “Ang bili nga pangtubos” alang sa atong kinabuhi “bililhon kaayo” nga bisag unsay himoon sa dili hingpit nga tawo dili arang makabayad niini. (Basaha ang Salmo 49:7-9; 1 Pedro 1:18, 19.) Sa pagkatinuod, dili gayod kita angayng mohunong sa pagpasalamat kang Jehova alang niining bililhong gasa. Dugang pa, ang ekspresyong “among mga sala,” dili “akong mga sala,” angayng magpahinumdom kanato nga kitang tanan nagkinahanglan niining maong tagana. Tin-aw nga buot ni Jehova nga kita magmahunahunaon dili lang sa atong espirituwal nga kaayohan kondili nianang sa uban usab, lakip na niadtong nakasala kanato. Sagad, ang maong mga sala ginagmay ra ug maghatag natog kahigayonan sa pagpakita nga kita tinuod nga nahigugma sa atong mga igsoon ug andam mopasaylo, maingon nga ang Diyos nagpasaylo kanato.—Col. 3:13.

Kon gusto nimong pasayloon ka sa Diyos, magmapinasayloon sa uban (Tan-awa ang parapo 11)

11. Nganong hinungdanon nga magmapinasayloon?

11 Ikasubo nga ingong dili-hingpit nga mga tawo, kita usahay maghambin ug kayugot sa uban. (Lev. 19:18) Kon ato kanang ipanabi, ang uban tingali modapig nato, nga  magpahinabog pagkabahinbahin sa kongregasyon. Kon atong tugotan nga magpadayon ang maong kahimtang, magpakita kanag kawalay-pagpabili sa kaluoy sa Diyos ug sa lukat. Dili ipadapat sa Amahan kanato ang bili sa halad sa iyang Anak kon dili kita magmapinasayloon. (Mat. 18:35) Gipatin-aw kini ni Jesus human niya ihatag ang modelong pag-ampo. (Basaha ang Mateo 6:14, 15.) Ug aron pasayloon sa Diyos, kinahanglang maningkamot kita nga likayan ang pagbatasan sa paghimog seryosong sala. Ang atong tinguha nga likayan kana motultol ngadto sa sunod nga hangyo.—1 Juan 3:4, 6.

“AYAW KAMI DAD-A NGADTO SA TENTASYON”

12, 13. (a) Unsay nahitabo wala madugay human mabawtismohi si Jesus? (b) Nganong kita ang manubag kon kita matental? (c) Unsay napamatud-an ni Jesus pinaagi sa pagpabiling matinumanon hangtod sa kamatayon?

12 Ang pagkonsiderar sa nahitabo wala madugay human mabawtismohi si Jesus makatabang nato sa pagsabot kon nganong kinahanglan kitang mohangyo: “Ayaw kami dad-a ngadto sa tentasyon.” Si Jesus gidala sa espiritu sa Diyos ngadto sa kamingawan. Ngano? “Aron tentalon sa Yawa.” (Mat. 4:1; 6:13) Matingala ba kita niana? Dili, kon atong nasabtan ang pangunang rason kon nganong gipadala sa Diyos ang iyang Anak sa yuta. Kana mao ang paghusay sa isyu nga gipatungha dihang gisalikway ni Adan ug Eva ang pagkasoberano sa Diyos. May mga pangutana nga nagkinahanglag panahon aron matubag. Pananglitan, duna bay sayop sa paagi sa paglalang sa Diyos sa tawo? Posible ba alang sa usa ka hingpit nga tawo ang pagdapig sa pagkasoberano sa Diyos bisan pa sa mga pagpit-os gikan “sa usa nga daotan”? Ug mas maayo ba ang kahimtang kon ang tawo magmaindependente sa pagmando sa Diyos, ingon sa gipatuo ni Satanas? (Gen. 3:4, 5) Kon matubag na ang maong mga pangutana, mahibaloan sa tanang intelihenteng linalang nga ang paagi sa pagmando ni Jehova mao ang kinamaayohan.

13 Si Jehova balaan, busa dili gayod siya magtental kang bisan kinsa sa pagbuhat ug daotan. Hinunoa, ang Yawa mao ang “Maninental.” (Mat. 4:3) Siya mahimong makatental nato sa daghang paagi. Bisan pa niana, anaa ra sa matag indibiduwal kon tugotan ba niya ang iyang kaugalingon nga matental o dili. (Basaha ang Santiago 1:13-15.) Kon bahin kang Jesus, gisalikway dayon niya ang matag tentasyon pinaagi sa paggamit ug haom nga mga teksto gikan sa Pulong sa Diyos. Sa ingon, midapig siya sa pagkasoberano sa Diyos. Apan wala mosurender si Satanas. Siya nangitag “laing angay nga higayon.” (Luc. 4:13) Padayong gisuklan ni Jesus ang mga paningkamot ni Satanas sa pagbungkag sa iyang integridad. Gibayaw ni Kristo ang pagkamatarong sa pagkasoberano ni Jehova ug gipamatud-an nga ang usa ka hingpit nga tawo mahimong magmatinumanon bisan pa sa kinagrabehang pagsulay. Apan, si Satanas naningkamot sa paglit-ag sa mga sumusunod ni Jesus, lakip kanimo.

14. Unsay angayng buhaton aron dili kita makasala?

14 Tungod kay wala pa mahusay ang isyu maylabot sa pagkasoberano sa Diyos, gitugotan ni Jehova ang Maninental sa paggamit niining kalibotana sa pagtental kanato. Ang Diyos dili magdala kanato ngadto sa tentasyon. Sa kasukwahi, siya may pagsalig kanato ug buot niya nga tabangan kita. Apan agig pagtahod sa atong kagawasan sa pagpili, si Jehova dili awtomatikong mopugong kanato sa pagpakasala. Kinahanglang himoon nato ang duha ka butang—magtukaw sa espirituwal ug magpadayon sa pag-ampo. Sa unsang paagi tubagon ni Jehova ang atong mga pag-ampo?

Hupti ang imong espirituwalidad ug kasibot sa ministeryo (Tan-awa ang parapo 15)

15, 16. (a) Unsa ang pipila ka tentasyon nga kinahanglan natong suklan? (b) Kinsay manubag kon ang usa matental?

15 Si Jehova maghatag kanato sa iyang gamhanang balaang espiritu, nga makapalig-on ug makatabang nato sa pagsukol sa tentasyon. Ang Diyos nagpasidaan usab kanato pinaagi sa iyang Pulong ug sa kongregasyon maylabot  sa mga situwasyon nga angay natong likayan, sama sa paggugol ug sobrang panahon, kuwarta, ug kusog alang sa materyal nga mga butang nga wala nato kinahanglana. Si Espen ug Janne nagpuyo sa usa ka datong nasod sa Europe. Sulod sa daghang katuigan, sila nagregular payunir sa usa ka lugar sa ilang nasod diin dako ang panginahanglan. Pagkatawo sa ilang unang anak, kinahanglan silang mohunong sa pagpayunir, ug dayon nasundan pa ang ilang anak. Si Espen miingon: “Kanunay ming mag-ampo kang Jehova nga dili kami mahulog sa tentasyon karon nga dili na mi makagugol ug daghang panahon alang sa teokratikanhong mga kalihokan sama kaniadto. Naghangyo mi kang Jehova nga tabangan ming mahuptan ang among espirituwalidad ug kasibot sa ministeryo.”

16 Ang laing tentasyon nga komon sa atong panahon mao ang pagtan-awg pornograpiya. Kon matental kita niana, dili nato mabasol si Satanas. Ngano? Tungod kay si Satanas ug ang iyang kalibotan dili makapugos kanato sa pagbuhat ug bisan unsa nga supak sa atong kabubut-on. Ang uban natental niini kay wala nila isalikway ang sayop nga mga hunahuna. Apan makasukol kita, sama sa gibuhat sa daghan natong mga igsoon.—1 Cor. 10:12, 13.

“LUWASA KAMI GIKAN SA USA NGA DAOTAN”

17. (a) Sa unsang paagi kita magkinabuhing kaharmonya sa atong hangyo nga luwason gikan sa usa nga daotan? (b) Unsang kahupayan ang haduol na?

17 Aron magkinabuhing kaharmonya sa hangyo nga “luwasa kami gikan sa usa nga daotan,” kinahanglang maningkamot kita nga dili mahimong “bahin sa kalibotan [ni Satanas].” Kinahanglang dili nato ‘higugmaon ang kalibotan [ni Satanas] o ang mga butang nga anaa sa kalibotan.’ (Juan 15:19; 1 Juan 2:15-17) Ang pagbuhat niana nagkinahanglag padayong pakigbisog. Pagkamakapahupay unya kon dunggon na ni Jehova kini nga hangyo pinaagi sa pagwagtang kang Satanas ug paglaglag sa daotang kalibotan niini! Apan, angay natong hinumdoman nga dihang gitambog si Satanas gikan sa langit, siya nahibalo nga mubo na lang ang iyang panahon. Kay napungot, buhaton niya ang tanan aron mabungkag ang atong integridad. Busa kinahanglang magpadayon kita sa pag-ampo nga luwason kita gikan kaniya.—Pin. 12:12, 17.

18. Aron maluwas dihang laglagon ang kalibotan ni Satanas, unsay padayon natong buhaton?

18 Gusto ba nimo kanang malipayong kahimtang? Nan magpadayon sa pag-ampo nga balaanon sa Gingharian ang ngalan sa Diyos ug matuman ang iyang kabubut-on dinhi sa yuta. Magmasaligon nga itagana ni Jehova ang imong espirituwal ug pisikal nga mga panginahanglan. Oo, magmadeterminado nga magkinabuhing kaharmonya sa modelong pag-ampo.