“Pagabalaanon unta ang imong ngalan.”—MAT. 6:9.

1. Lagmit giunsa nato paggamit sa atong pagsangyaw ang pag-ampo nga narekord sa Mateo 6:9-13?

DAGHAN ang makamemorya sa Pag-ampo sa Ginoo. Sa atong pagpamalaybalay, sagad gamiton nato kini aron masabtan sa tagbalay nga ang Gingharian sa Diyos maoy usa ka tinuod nga gobyerno nga magdalag maanindot nga mga kausaban sa yuta. O tingali gamiton nato ang unang bahin sa maong pag-ampo aron ipakita nga dunay personal nga ngalan ang Diyos, nga angayng balaanon, o isipong balaan.—Mat. 6:9.

2. Giunsa nato pagkahibalo nga dili tuyo ni Jesus nga ang modelong pag-ampo pulong por pulong nga balikbalikon paglitok matag higayon nga kita mag-ampo?

2 Tuyo ba ni Jesus nga pulong por pulong kining balikbalikon paglitok matag higayon nga kita mag-ampo, sama sa gihimo sa kadaghanan sa Kakristiyanohan? Dili. Sa wala pa ihatag ni Jesus kini nga pag-ampo ingong sumbanan, siya miingon: “Dihang mag-ampo, ayaw balikbalika pagsulti ang samang mga butang.” (Mat. 6:7) Sa laing higayon, gisulti pag-usab ni Jesus ang maong pag-ampo apan migamit siyag laing mga pulong. (Luc. 11:1-4) Busa, gitudloan  ta ni Jesus kon unsay angayng pangayoon ug kon unsay angayng unahon. Maong haom lang nga tawgon kini nga modelong pag-ampo.

3. Unsay atong ipangutana sa kaugalingon samtang atong susihon ang modelong pag-ampo?

3 Niining artikuloha ug sa sunod, atong susihon ang unod sa modelong pag-ampo. Samtang buhaton nato kini, pangutan-a ang kaugalingon, ‘Sa unsang paagi makatabang kini nako sa pagpauswag sa akong pag-ampo? Ug, labaw sa tanan, ako ba nagkinabuhi nga kaharmonya sa maong pag-ampo?’

“AMAHAN NAMO NGA ANAA SA MGA LANGIT”

4. Unsay gipahinumdom kanato sa ekspresyong “Amahan namo,” ug sa unsang diwa si Jehova matawag nga “Amahan” niadtong may yutan-ong paglaom?

4 Ang ekspresyong “Amahan namo,” dili “Amahan nako,” nagpahinumdom kanato nga kita bahin “kapunongan sa mga igsoon” kinsa tinuod nga nahigugma sa usag usa. (1 Ped. 2:17) Pagkanindot kana nga pribilehiyo! Ang dinihogang mga Kristohanon, kinsa gipanganak ingong mga anak sa Diyos ug may paglaom nga mabuhi sa langit, haom nga makatawag kang Jehova nga “Amahan” sa bug-os nga diwa. (Roma 8:15-17) Ang mga Kristohanon nga may paglaom nga mabuhi sa walay kataposan sa yuta makatawag usab kang Jehova nga “Amahan.” Siya ang ilang Maghahatag ug Kinabuhi, ug siya mahigugmaong nagtagana sa panginahanglan sa tanang matuod nga mga magsisimba. Kadtong may paglaom nga mabuhi sa yuta mahimong mga anak sa Diyos sa bug-os nga diwa dihang sila mahingpit na ug makapamatuod sa ilang pagkamaunongon panahon sa kataposang pagsulay.—Roma 8:21; Pin. 20:7, 8.

5, 6. Unsa ang labing maayong gasa nga ikahatag sa mga ginikanan sa ilang mga anak, ug unsay angayng buhaton sa mga anak sa maong gasa? (Tan-awa ang hulagway sa sinugdan sa artikulo.)

5 Ang mga ginikanan naghatag sa ilang mga anak ug maayong gasa dihang tudloan nila kini sa pag-ampo ug sa paglantaw kang Jehova ingong usa ka mahigugmaon nga langitnong Amahan. Usa ka brader nga nag-alagad karon ingong circuit overseer sa South Africa miingon: “Sukad matawo ang among mga anak nga babaye, kada gabii kong mag-ampo uban nila gawas lang kon wala ko sa balay. Ang akong mga anak sagad moingon nga wala sila mahinumdom sa eksaktong mga pulong sa maong mga pag-ampo. Apan nahinumdoman nila ang maong kahimtang, ang matinahorong pagpakig-estorya sa atong Amahan, si Jehova, ug ang pagbatig kalinaw ug kasegurohan. Dihang makahimo na sila, ako silang giawhag nga kusgon ang ilang mga pag-ampo aron madungog nako sila nga magpahayag sa ilang hunahuna ug pagbati kang Jehova. Talagsaon kini nga kahigayonan nga mahibaloan kon unsay anaa sa ilang kasingkasing. Dayon, mabination nakong sultihan sila nga iapil ang importanteng mga bahin sa modelong pag-ampo aron mahimong makahuloganon ang ilang mga pag-ampo.”

6 Dili ikatingala nga ang mga anak sa maong brader miuswag sa espirituwal. Sila karon malipayon sa ilang kaminyoon, ug anaa sa bug-os panahong pag-alagad kauban sa ilang mga bana. Ang mga ginikanan makatabang sa ilang mga anak nga maugmad ang suod nga relasyon kang Jehova ug kana ang labing maayong gasa nga ikahatag nila. Siyempre, nagdepende sa matag usa ang pagmentinar niining bililhong relasyon. Lakip niana ang pagkakat-on sa paghigugma sa ngalan sa Diyos, nga isipon kana uban ang halawom nga pagtahod.—Sal. 5:11, 12; 91:14.

“PAGABALAANON UNTA ANG IMONG NGALAN”

7. Unsang pribilehiyo ang nabatonan sa katawhan sa Diyos, ug unsay kinahanglan natong buhaton?

7 Pagkadako sa atong pribilehiyo nga mahibalo sa personal nga ngalan sa Diyos ug magdala niana ingong “katawhan alang sa iyang ngalan.” (Buh. 15:14; Isa. 43:10) Kita naghangyo sa atong langitnong Amahan:  “Pagabalaanon unta ang imong ngalan.” Ang imong paghangyo niana magpalihok kanimo sa pagpangayog tabang kang Jehova nga makalikay sa pagbuhat o pagsultig bisan unsa nga makapasipala sa iyang balaang ngalan. Dili nato gustong mahisama niadtong pipila sa unang siglo nga wala magkinabuhi nga kaharmonya sa ilang gisangyaw. Si apostol Pablo misulat labot kanila: “Ang ngalan sa Diyos gipasipalahan tungod kaninyo taliwala sa kanasoran.”—Roma 2:21-24.

8, 9. Paghatag ug pananglitan kon giunsa pagpanalangin ni Jehova kadtong nagtinguha sa pagbalaan sa iyang ngalan.

8 Gusto natong balaanon ang ngalan sa Diyos. Usa ka sister sa Norway nga may dos anyos nga anak nga lalaki ang kalit nga nabiyuda. “Lisod kaayo to nga panahon sa akong kinabuhi,” siya miingon. “Kada adlaw kong mag-ampo, halos kada oras, aron magpabilin kong timbang ug dili nako mahatagag higayon si Satanas nga tamayon si Jehova tungod sa akong dili maalamong mga desisyon o pagkadili-matinumanon. Gusto nakong balaanon ang ngalan ni Jehova, ug gusto nakong makita pag-usab sa akong anak ang iyang papa sa Paraiso.”—Prov. 27:11.

9 Gitubag ba ni Jehova ang maong dili mahakogong pag-ampo? Oo. Ang maong sister nakadawat ug tabang gikan sa regular nga pagpakig-uban sa mahigugmaong mga igsoon. Lima ka tuig sa ulahi, naminyo siya sa usa ka ansiyano. Ang iyang anak, nga karon 20 anyos, bawtismado na. Siya miingon: “Nalipay kaayo ko nga gitabangan ko sa akong bana sa pagpadako sa akong anak.”

10. Unsay gikinahanglan aron bug-os nga mabalaan ang ngalan sa Diyos?

10 Unsay gikinahanglan aron ang ngalan sa Diyos bug-os nga mabalaan ug mahinloan sa tanang pasipala? Aron mahitabo kana, kinahanglang molihok si Jehova sa pagwagtang sa tanan nga tinuyong mosalikway sa iyang pagkasoberano. (Basaha ang Ezequiel 38:22, 23.) Ang katawhan anam-anam nga mahimong hingpit. Naghinamhinam gayod kita sa panahon dihang ang tanang intelihenteng linalang mag-isip sa ngalan ni Jehova nga balaan! Sa kataposan, ang atong mahigugmaong langitnong Amahan “mahimong tanang butang ngadto sa tanan.”—1 Corinto 15:28.

“PAANHIA ANG IMONG GINGHARIAN”

11, 12. Sa hinapos sa ika-19ng siglo, unsay nasabtan sa matuod nga mga Kristohanon?

11 Sa wala pa mosaka si Jesus sa langit, ang iyang mga apostoles nangutana: “Ginoo, ipasig-uli mo ba ang gingharian sa Israel niining panahona?” Ang tubag ni Jesus nagpakita nga dili pa panahon nga mahibalo sila kon kanus-a magsugod ang pagmando sa Gingharian sa Diyos. Giingnan niya sila sa pagpokus sa importanteng buluhaton nga kinahanglan nilang himoon—ang pagsangyaw. (Basaha ang Buhat 1:6-8.) Bisan pa niana, gitudloan ni Jesus ang iyang mga sumusunod sa pagpaabot sa Gingharian sa Diyos. Busa sukad sa mga adlaw sa mga apostoles, ang mga Kristohanon nag-ampo nga moabot unta kana.

12 Dihang hapit nang magsugod si Jesus sa pagmando sa Gingharian sa Diyos, gitabangan ni Jehova ang iyang katawhan nga masabtan kon kanus-a kana mahitabo. Niadtong 1876, usa ka artikulo nga gisulat ni Charles Taze Russell ang gipatik sa magasing Bible Examiner. Ang artikulong “Panahon sa mga Hentil: Kanus-a Kini Matapos?” nagpunting sa 1914 ingong hinungdanong tuig. Ang maong artikulo naglangkit sa “pito ka panahon” nga gitagna ni Daniel ug sa “tinudlong mga panahon” nga gihisgotan ni Jesus. *Dan. 4:16; Luc. 21:24.

13. Unsay nahitabo niadtong 1914, ug unsay gipamatud-an sa mga panghitabo sa kalibotan sukad niadto?

 13 Pagka-1914, mibuto ang gubat sa Europe—gubat nga milukop sa tibuok kalibotan. Pagkatapos niini sa 1918, nahitabo ang grabeng kakulang sa pagkaon ug may epidemya sa trangkaso nga mas daghag napatay kay sa nakalas sa gubat. Busa, nagsugod pagkatuman ang “ilhanan” nga gihatag ni Jesus nga magtimaan sa iyang dili makitang presensiya ingong bag-ong Hari sa yuta. (Mat. 24:3-8; Luc. 21:10, 11) Daghang ebidensiya ang nagpakita nga sa 1914 “gihatag [kang Ginoong Jesu-Kristo] ang usa ka korona.” Siya “miasdang nga nagapangdaog ug sa pagtapos sa iyang pagpangdaog.” (Pin. 6:2) Iyang gihinloan ang mga langit dihang nakiggubat siya kang Satanas ug sa mga demonyo, kinsa gipangtambog sa yuta. Sukad niadto, ang katawhan nakasinati sa katumanan niining inspiradong mga pulong: “Alaot ang yuta ug ang dagat, tungod kay ang Yawa nanaog kaninyo, nga may dakong kasuko, kay nahibalo nga hamubo na lamang ang iyang panahon.”—Pin. 12:7-12.

14. (a) Nganong importante nga moampo gihapon nga moabot unta ang Gingharian sa Diyos? (b) Unsay pribilehiyo natong buhaton karon?

14 Ang tagna nga narekord sa Pinadayag 12:7-12 nagsaysay kon nganong ang pagkatukod sa Gingharian sa Diyos mitakdo sa pagsugod sa mga katalagman nga padayong nagpaantos sa mga tawo. Si Jesus, ang Hari sa Gingharian sa Diyos, nagsugod pagmando taliwala sa iyang mga kaaway. Samtang wala pa mabug-os ang iyang pagpangdaog ug wala pa niya malaglag ang mga daotan sa  yuta, kita magpadayon sa pag-ampo nga moabot unta ang Gingharian sa Diyos. Sa samang higayon, kita kinahanglang magkinabuhi nga kaharmonya sa atong pag-ampo pinaagi sa pagpakig-ambit sa katumanan sa labing talagsaong bahin sa “ilhanan.” Si Jesus mitagna: “Kining maayong balita sa gingharian igawali sa tibuok gipuy-ang yuta ingon nga pagpamatuod ngadto sa tanang kanasoran; ug unya moabot ang kataposan.”—Mat. 24:14.

“MATUMAN UNTA ANG IMONG KABUBUT-ON . . . SA YUTA”

15, 16. Unsaon nato pagkinabuhi nga kaharmonya sa hangyo nga matuman unta ang kabubut-on sa Diyos sa yuta?

15 Mga 6,000 ka tuig kanhi, ang kabubut-on sa Diyos hingpit nga natuman sa yuta. Maong miingon si Jehova nga ang tanan “maayo kaayo.” (Gen. 1:31) Dayon mirebelde si Satanas, ug sukad niadto, pipila na lang ka tawo ang nagtuman sa kabubut-on sa Diyos dinhi sa yuta. Apan karon, kita nakapribilehiyo nga mabuhi sa panahon diin kapig walo ka milyong Saksi ang nag-ampo nga matuman unta ang kabubut-on sa Diyos dinhi sa yuta ug naningkamot nga magkinabuhing kaharmonya sa maong pag-ampo. Gibuhat nila kana pinaagi sa ilang paagi sa pagkinabuhi ug sa ilang madasigong pagpakigbahin sa buluhatong paghimog mga tinun-an.

Gitabangan ba ninyo ang inyong anak nga magkinabuhing kaharmonya sa hangyo nga matuman unta ang kabubut-on sa Diyos sa yuta? (Tan-awa ang parapo 16)

16 Pananglitan, usa ka sister nga nabawtismohan niadtong 1948 ug karon misyonarya sa Africa miingon: “Kaharmonya niining bahina sa modelong pag-ampo, kanunay kong mag-ampo nga makaplagan unta ang tanang karnerohong tawo ug matabangan sa pagkaila kang Jehova samtang dili pa ulahi ang tanan. Ug una ko mosangyaw sa usa ka tawo, mangayo kog kaalam aron maabot ang iyang kasingkasing. Ug bahin sa mga karnerohon nga nakaplagan na, mag-ampo ko nga panalanginan ang among paningkamot sa pag-atiman kanila.” Dili ikatingala nga kining 80 anyos nga sister nagmalamposon sa iyang ministeryo ug, sa tabang sa uban, nakatabang sa daghan nga mahimong Saksi ni Jehova. Seguradong may nahunahunaan ka pang maayong mga panig-ingnan sa mga indibiduwal nga nagmadasigon sa pagbuhat sa kabubut-on sa Diyos bisan pa sa katigulangon.—Basaha ang Filipos 2:17.

17. Unsay imong pagbati sa pagabuhaton ni Jehova sa umaabot agig tubag sa atong hangyo nga matuman unta ang iyang kabubut-on sa yuta?

17 Samtang wala pa malaglag ang mga kaaway sa Gingharian sa Diyos dinhi sa yuta, kita padayong mag-ampo nga matuman unta ang kabubut-on sa Diyos. Sa umaabot, atong masaksihan nga matuman ang kabubut-on sa Diyos sa mas bug-os pa dihang binilyon ang banhawon sa paraisong yuta. “Ayaw kahibulong niini,” si Jesus miingon, “kay ang takna nagsingabot nga ang tanan nga anaa sa handomanang mga lubnganan makadungog sa [akong] tingog ug manggula.” (Juan 5:28, 29) Pagkanindot nga mabuhi sa panahon dihang atong abiabihon ang nabanhaw natong mga minahal! Ang Diyos ‘magpahid sa tanang luha sa [atong] mga mata.’ (Pin. 21:4) Kadaghanan sa mga banhawon mao kadtong mga “dili-matarong,” kinsa nabuhi ug namatay nga wala mahibalo sa kamatuoran bahin kang Jehova ug sa iyang Anak. Pribilehiyo gayod nga tudloan ang mga binanhaw bahin sa kabubut-on ug katuyoan sa Diyos, nga magtabang kanila nga mahimong kuwalipikado alang sa “kinabuhing walay kataposan.”—Buh. 24:15; Juan 17:3.

18. Unsa ang labing importanteng panginahanglan sa tawo?

18 Ang kalinaw ug panaghiusa sa tibuok uniberso nagdepende sa pagbalaan sa ngalan ni Jehova pinaagi sa iyang Gingharian. Busa, ang tubag sa unang tulo ka hangyo sa modelong pag-ampo mao ang makatagana sa labing importanteng panginahanglan sa tawo. Sa kasamtangan, kita may uban pang importanteng panginahanglan nga gihisgotan sa nahibiling upat ka hangyo sa modelong pag-ampo ni Jesus. Hisgotan kini sa sunod nga artikulo.

^ par. 12 Alang sa eksplinasyon kon sa unsang paagi natuman kining tagnaa niadtong 1914 dihang natukod ang Mesiyanikong Gingharian, tan-awa ang panid 215-218 sa librong Unsay Tinuod nga Gitudlo sa Bibliya?