“Akong gikahinangpan . . . [ang] mga anak sa mga tawo.”—PROV. 8:31.

1, 2. Unsay usa ka pamatuod nga gihigugma pag-ayo ni Jesus ang mga tawo?

ANG panganayng Anak sa Diyos mao ang una ug labing maayong pananglitan sa dili matugkad nga kaalam ni Jehova. Siya mao ang personipikasyon sa kaalam, usa ka “batid nga magbubuhat,” tupad sa iyang Amahan. Handurawa ang iyang kalipay ug katagbawan dihang ang iyang Amahan ‘nag-andam sa kalangitan’ ug ‘naglagda sa mga patukoranan sa yuta.’ Apan bisag gipabilhan niya kining walay kinabuhing butang, ang panganayng Anak sa Diyos ‘nahinangop sa mga anak sa mga tawo.’ (Prov. 8:22-31) Oo, si Jesus nahinangop, o nagmahal, sa mga tawo bisan sa wala pa siya moanhi sa yuta.

2 Sa ulahi, ingong pamatuod sa iyang pagkamaunongon ug gugma sa iyang Amahan, ingon man sa iyang dakong gugma sa “mga anak sa mga tawo,” ang panganayng Anak sa Diyos kinabubut-ong mibiya sa langit ug nahisama sa mga tawo. Gihimo niya kadto aron itagana ang “usa ka lukat baylo sa daghan.” (Filip. 2:5-8; Mat. 20:28) Dako gayod ang iyang gugma sa mga tawo! Sa dinhi si Jesus sa yuta, gihatagan siyag gahom sa  Diyos sa paghimog mga milagro nga nagpakita sa maong gugma. Sa ingon, gipasundayag ni Jesus ang katingalahang mga butang nga mahitabo sa tibuok yuta sa dili madugay.

3. Unsay atong hisgotan niini nga artikulo?

3 Ang pag-anhi ni Jesus sa yuta nagpaposible usab nga iyang ‘mapahayag ang maayong balita sa gingharian sa Diyos.’ (Luc. 4:43) Nahibalo si Jesus nga ang maong Gingharian magbalaan sa ngalan sa iyang Amahan ug permanenteng magsulbad sa mga problema sa tawo. Dili ikatingala nga sa iyang pagwali, makita usab ang iyang tinuod nga kahingawa sa mga tawo. Nganong hinungdanon kini kanato? Tungod kay ang atong mga makat-onan maghatag kanatog paglaom ug pagsalig sa umaabot. Atong hisgotan ang upat sa mga milagro ni Jesus.

‘ANG GAHOM DIHA KANIYA ARON SA PAGPANG-AYO’

4. Hubita ang nahitabo dihang nahibalag ni Jesus ang usa ka sanlahon.

4 Si Jesus puliki sa iyang publikong ministeryo, ug nakaabot sa Galilea. Sa usa sa mga siyudad didto, iyang nahibalag ang usa ka tawo nga makaluluoy kaayong tan-awon. (Mar. 1:39, 40) Kini may grabeng sakit nga sanla. Sa pagpamatuod kon unsa ka grabe ang sakit sa maong tawo, ang doktor nga si Lucas naghubit kaniya ingong “punog sanla.” (Luc. 5:12) “Sa nakakita [ang sanlahon] kang Jesus mihapa siya ug nagpakiluoy kaniya, nga nag-ingon: ‘Ginoo, kon buot mo lamang, ikaw makahinlo kanako.’” Masaligon ang tawo nga may gahom si Jesus sa pag-ayo kaniya, apan gusto niyang mahibaloan kon buot ba ni Jesus nga ayohon siya. Unsay tubag ni Jesus sa maong kinasingkasing nga hangyo? Unsay gihunahuna ni Jesus samtang nagtan-aw niining tawhana nga lagmit nadaot ang dagway? Pareho ba si Jesus sa mga Pariseo, kinsa way kaluoy sa mga tawong nag-antos niining sakita? Unsa kahay imong buhaton?

5. Unsay nagtukmod kang Jesus sa pag-ingong “buot ko” ngadto sa sanlahon?

5 Dayag, ang maong sanlahon wala mosinggit ug “Mahugaw, mahugaw!” ingon sa gisugo sa Moisesnong Balaod. Apan wala siya badlonga ni Jesus. Hinunoa, si Jesus nagpokus sa maong tawo ug sa panginahanglan niini. (Lev. 13:43-46) Wala kita mahibalo kon unsa gyoy gihunahuna ni Jesus, apan nahibalo ta kon unsay anaa sa iyang kasingkasing. Kay naluoy, gihimo ni Jesus ang usa ka milagro. Iyang gituy-od ang iyang kamot, gihikap ang sanlahon, ug pinaagi sa malumong tingog, iya kining gipasaligan: “Buot ko. Mamahinlo ka.” Dihadiha “nahanaw ang sanla gikan kaniya.” (Luc. 5:13) Klaro nga ang gahom ni Jehova anaa kang Kristo—dili lang sa paghimo sa maong milagro kondili sa pagpasundayag usab sa kadako sa iyang gugma sa mga tawo.—Luc. 5:17.

6. Unsay makapainteres sa mga milagro ni Jesus, ug unsay gipakita niana?

6 Tungod sa gahom sa Diyos, si Jesu-Kristo nakahimog daghang katingalahan nga mga milagro. Siya nag-ayo dili lang sa sanla kondili usab sa tanang matang sa sakit ug balatian. Ang Bibliya nag-ingon: “Ang panon sa katawhan nahibulong sa nakita nila ang mga amang nga nagsulti ug ang mga bakol nga naglakaw ug ang mga buta nga nakakita.” (Mat. 15:31) Sa paghimo niana nga mga buhat sa kaluoy, si Jesus wala magkinahanglag donor aron ilisan ang mga organo sa lawas. Iyang giayo ang mismong mga organo o parte sa lawas nga may depekto! Ug dihadiha niyang giayo ang mga tawo, nga usahay bisag layo siya. (Juan 4:46-54) Unsay gipakita niana nga pagpang-ayo? Nagpakita kana nga si Jesus, kinsa  naentrono na ingong langitnong Hari, adunay gahom ug tinguha nga permanenteng ayohon ang sakit sa mga tawo. Ang pagkakat-on sa paagi sa pagtratar ni Jesus sa mga tawo naghatag kanatog pagsalig nga sa bag-ong kalibotan, matuman ang tagna: “Maluoy siya sa timawa ug sa kabos.” (Sal. 72:13) Nianang panahona, tabangan ni Jesus ang tanang nag-antos kay buot niyang buhaton kana.

“BANGON, ALSAHA ANG IMONG TEHERAS UG LAKAW”

7, 8. Hubita ang mga panghitabo una mahibalag ni Jesus ang tawong masakiton sa linaw sa Bethzatha.

7 Pipila ka bulan human mahibalag ni Jesus ang sanlahon sa Galilea, siya miadto sa Judea aron ipahayag ang maayong balita sa Gingharian sa Diyos. Seguradong linibo ang natandog sa mensahe ug sa paagi sa pagtratar ni Jesus. Tin-aw nga nagtinguha siya sa pagpahayag sa maayong balita ngadto sa mga kabos, sa pagmantala ug kagawasan ngadto sa mga binihag, ug sa paghupay niadtong nagmagul-anon.—Isa. 61:1, 2; Luc. 4:18-21.

8 Dayon, miabot ang bulan sa Nisan. Ingong pagsunod sa sugo sa iyang Amahan, si Jesus miadto sa Jerusalem alang sa Paskuwa. Puliki ang siyudad tungod sa daghang tawo nga nangabot alang niining sagradong pista. Sa amihanang bahin sa templo, dihay linaw nga gitawag ug Bethzatha, ug didto nahibalag ni Jesus ang tawong masakiton.

9, 10. (a) Nganong nagtapok ang mga tawo sa linaw sa Bethzatha? (b) Unsay gibuhat ni Jesus didto sa linaw, ug unsay atong makat-onan niini? (Tan-awa ang hulagway sa sinugdan sa artikulo.)

9 Daghang masakiton ug baldado ang magtapok sa Bethzatha. Ngano? Sa wala ipatin-awng rason, sila nagtuo nga kon ang usa ka masakiton motuslob sa linaw dihang ang tubig matugaw, siya maulian. Handurawa ang gibati sa mga tawo didto! Seguradong daghan didto ang nagmagul-anon ug nawad-ag paglaom. Apan nganong miadto si Jesus didto nga hingpit man siya ug walay sakit? Aw, tungod sa kaluoy, siya miduol sa usa ka tawo nga dugay nang nasakit, mas dugay pa kay sa pagkinabuhi ni Jesus sa yuta.—Basaha ang Juan 5:5-9.

10 Si Jesus nangutana sa masakiton kon gusto ba niyang maayo. Handurawa ang kaguol sa tawo dihang siya miingon kang Jesus nga gusto niyang maayo apan wala siya mahibalo kon unsaon, kay walay makatabang niya sa pagtuslob sa linaw. Gisugo ni Jesus ang tawo nga buhaton ang imposible—alsahon ang iyang teheras ug molakaw. Gisunod sa tawo ang giingon ni Jesus. Gialsa niya ang iyang teheras ug milakaw. Makapalipay gayod kadto nga pasiuna sa pagabuhaton ni Jesus sa bag-ong kalibotan! Sa maong milagro, makita usab ang kaluoy ni Jesus sa mga tawo. Iyang gipangita ang mga nanginahanglan. Ang ehemplo ni Jesus angayng magtukmod kanato sa padayong pagpangita sa mga tawo sa atong teritoryo nga nagmagul-anon tungod sa daotang mga panghitabo sa kalibotan.

“KINSAY MIHIKAP SA AKONG PANGGAWAS NGA MGA BESTI?”

11. Giunsa pagpasiugda sa Marcos 5:25-34 ang kaluoy ni Jesus sa mga masakiton?

11 Basaha ang Marcos 5:25-34. Sulod sa 12 ka tuig, ang babaye nag-antos sa makauulawng sakit. Ang iyang sakit nakaapektar sa tanang bahin sa iyang kinabuhi, apil na sa iyang pagsimba. Bisag “gipaantos siyag daghang kasakit sa daghang mananambal ug nagasto na ang tanan niyang kahinguhaan,” migrabe pa hinuon ang iyang sakit. Apan usa ka adlaw niana, ang babaye may laing plano aron siya maayo. Nangita siyag paagi nga mahiduol kang Jesus. Siya miukiok  sa panon ug mihikap sa panggawas nga besti ni Jesus. (Lev. 15:19, 25) Namatikdan ni Jesus nga may migula nga gahom gikan kaniya, mao nga nangutana siya kon kinsay mihikap niya. “Nalisang ug nangurog,” ang babaye ‘misulti kaniya sa tibuok kamatuoran.’ Kay naamgohan ni Jesus nga giayo ang babaye sa iyang Amahan, si Jehova, mabination siyang miingon: “Anak, ang imong pagtuo nakapaayo kanimo. Lakaw nga malinawon, ug mamaayo na ang imong lawas gikan sa imong grabeng sakit.”

Pinaagi sa iyang mga milagro, gipamatud-an ni Jesus nga siya mahunahunaon kanato ug sa atong mga problema (Tan-awa ang parapo 11, 12)

12. (a) Sumala sa atong nahisgotan, unsaon nimo paghubit si Jesus? (b) Unsang ehemplo ang gipakita ni Jesus alang kanato?

12 Pagkamabination ni Jesus! Atong makita nga gimahal niya ang mga masakiton. Apan lahi si Satanas. Gusto ta niyang patuohon nga wala kita higugmaa ug dili ta bililhon. Pinaagi sa iyang mga milagro, klarong gipamatud-an ni Jesus nga siya mahunahunaon kanato ug sa atong mga problema. Maluluy-on gayod siya nga Hari ug Hataas nga Saserdote! (Heb. 4:15) Lagmit dili sayon para nato nga masabtan ang pagbati sa mga nag-antos ug laygay nga sakit, ilabina kon wala pa nato kini masinatii. Apan hinumdoman nato nga si Jesus naluoy sa mga masakiton bisag wala gayod siya masakit. Hinaot nga atong sundogon ang ehemplo ni Jesus, kutob sa atong maarangan.—1 Ped. 3:8.

“SI JESUS MIHILAK”

13. Unsang personalidad ni Jesus ang napadayag dihang iyang gibanhaw si Lazaro?

13 Natandog si Jesus sa pag-antos sa uban. Kay grabeng natandog sa reaksiyon sa uban tungod sa kamatayon sa iyang higalang si Lazaro, si Jesus “miagulo” ug “naguol.” Gibati gihapon niya kadto bisag nahibalo siya nga hapit na niyang banhawon si Lazaro. (Basaha ang Juan 11:33-36.) Si Jesus  wala maulaw nga ipakita ang iyang emosyon. Makita sa tanan ang pagmahal ni Jesus kang Lazaro ug sa pamilya niini. Pagkadako sa kaluoy nga gipakita ni Jesus dihang iyang gigamit ang hinatag sa Diyos nga gahom aron banhawon ang iyang higala!—Juan 11:43, 44.

14, 15. (a) Unsay nagpakita nga gusto gayod ni Jehova nga wad-on ang pag-antos? (b) Nganong makapainteres ang paggamit sa ekspresyong “handomanang mga lubnganan”?

14 Ang Bibliya naghubit kang Jesus ingong “tukma nga larawan” sa Maglalalang. (Heb. 1:3) Busa, pinaagi sa iyang mga milagro, gipamatud-an ni Jesus nga siya ug ang iyang Amahan nagtinguha nga wagtangon ang sakit ug kamatayon. Sa dili madugay, mas daghan pa ang ilang banhawon kay sa niadtong narekord sa Bibliya. Si Jesus miingon: “Ang takna nagsingabot nga ang tanan nga anaa sa handomanang mga lubnganan . . . manggula.”—Juan 5:28, 29.

15 Haom ang paggamit ni Jesus sa ekspresyong “handomanang mga lubnganan,” kay nalangkit niana ang panumdoman sa Diyos. Ang Labing Gamhanang Diyos, ang Usa nga naglalang sa dako kaayong uniberso, makahinumdom sa tanang detalye sa matag minahal natong namatay, apil niana ang natural ug naugmad nga mga kinaiya. (Isa. 40:26) Ug dili lang kay makahimo si Jehova sa paghinumdom kanila, kondili gusto gyod niya ug sa iyang Anak nga hinumdoman sila. Ang pagkabanhaw ni Lazaro ug sa uban pa nga narekord sa Bibliya nagpakita kon unsay mahitabo sa bag-ong kalibotan.

IKAW UG ANG MGA MILAGRO NI JESUS

16. Unsa unyay pribilehiyo sa daghang matinumanong Kristohanon karon?

16 Kon kita magmatinumanon, atong masaksihan ang usa sa kinadak-ang mga milagro sa kasaysayan—ang paglabang buhi sa dakong kasakitan. Sa dili madugay, human sa gubat sa Armagedon, daghan pang milagro ang mahitabo nga magpasig-uli sa mga tawo sa maayong panglawas. (Isa. 33:24; 35:5, 6; Pin. 21:4) Handurawa nga gipanglabay na sa mga tawo ang ilang antiyohos, sungkod, wheelchair, hearing aid, ug uban pa nga sama niana. May maayong rason nga ipasig-uli ni Jehova sa maayong panglawas ang mga makalabang sa Armagedon. Daghan silag pagabuhaton. May kusog na sila sa paghimo sa tibuok yuta, ang gasa sa Diyos, nga paraiso.—Sal. 115:16.

17, 18. (a) Unsay pangunang katuyoan sa mga milagro ni Jesus? (b) Nganong angay kang maningkamot nga makapuyo sa bag-ong kalibotan?

17 Ang pagpang-ayo ni Jesus kaniadto nagdasig karon sa “dakong panon,” nga nagpalig-on sa ilang makapalipayng paglaom nga mamaayo sa tanang sakit. (Pin. 7:9) Ang maong pagpang-ayo nagpakita sa dakong gugma sa panganay nga Anak sa Diyos alang sa mga tawo. (Juan 10:11; 15:12, 13) Ang kaluoy ni Jesus nagpasundayag sa dakong gugma ni Jehova sa matag usa sa Iyang mga alagad.—Juan 5:19.

18 Ang katawhan nag-agulo, punog kasakit, ug himalatyon. (Roma 8:22) Atong gikinahanglan ang bag-ong kalibotan sa Diyos, diin ang tanang tawo makabaton nag hingpit nga panglawas sumala sa iyang gisaad. Ang Malaquias 4:2 nagpasalig kanato nga ang mangaayo “magpanikad” o maghinamhinam ug malipay nga mahigawas sa pagkadili-hingpit. Hinaot nga ang kinasingkasing nga pasalamat, uban ang lig-ong pagtuo sa mga saad sa Diyos, magtukmod kanato karon nga buhaton ang tanan aron makapuyo sa bag-ong kalibotan. Pagkamakapadasig ang pagkahibalo nga ang mga milagro ni Jesus dihang dinhi siya sa yuta maoy mga pasiuna sa permanenteng kahupayan nga matagamtam sa mga tawo ilalom sa iyang pagmando!