“Wala sila makabaton sa katumanan sa mga saad, apan sila nakakita niini sa halayo.”—HEB. 11:13.

1. Sa unsang paagi makabenepisyo kita gikan sa atong katakos sa paghanduraw sa mga butang nga dili makita? (Tan-awa ang hulagway sa sinugdan sa artikulo.)

ANG atong katakos sa paghanduraw sa mga butang nga wala pa nato makita maoy gasa gikan sa Diyos. Motabang kini kanato sa paghimog maalamong mga plano ug sa pagpaabot sa maayong mga butang. Si Jehova nahibalo kon unsay mahitabo sa umaabot, ug abante niya kitang gisultihan bahin niana diha sa Kasulatan. Mahimo natong mahanduraw kon unsay mahitabo. Gani, ang atong katakos sa paghanduraw sa mga butang nga dili makita motabang nato sa pagbatog pagtuo.—2 Cor. 4:18.

2, 3. (a) Nganong importante nga dunay basehanan ang atong gihanduraw? (b) Unsang mga pangutana ang atong hisgotan niining artikuloha?

2 Siyempre, may mga higayon nga maghanduraw kitag mga butang nga dili gayod mahitabo. Pananglitan, kon ang usa ka batang babaye maghanduraw nga nagsakay siya sa alibangbang, kana dili gayod mahitabo. Apan dihang si Ana naghunahuna bahin sa adlaw nga iyang dad-on ang iyang anak nga si Samuel sa tabernakulo aron moalagad didto, siya may basehanan sa iyang paghanduraw. Kana gibase sa kon unsay iyang nahukmang buhaton, ug kini nakatabang niya sa pagtuman sa iyang gisaad kang Jehova. (1 Sam. 1:22) Kon kita maghanduraw sa mga saad sa Diyos, kita  naghunahuna bahin sa mga butang nga seguradong mahitabo.—2 Ped. 1:19-21.

3 Walay duhaduha, daghang matinumanong tawo sa kapanahonan sa Bibliya ang naghanduraw sa mga saad sa Diyos. Sa unsang paagi nakabenepisyo sila sa paghanduraw sa mga panalangin sa umaabot? Ug sa unsang paagi makabenepisyo kita sa paghunahuna bahin sa mga panalangin nga gisaad sa Diyos sa masinugtanong katawhan?

NAPALIG-ON KAY “NAKITA” NILA ANG ILANG PAGLAOM

4. Unsay basehanan ni Abel sa paghanduraw sa umaabot?

4 “Nakita” ba sa unang matinumanong tawo nga si Abel ang mga butang nga gisaad ni Jehova? Wala ta masayod kon nahibalo ba si Abel kon sa unsang paagi matuman ang giingon sa Diyos sa halas: “Ibutang ko ang panag-away tali kanimo ug sa babaye ug tali sa imong binhi ug sa iyang binhi. Siya magsamad kanimo sa ulo ug ikaw magsamad kaniya sa tikod.” (Gen. 3:14, 15) Apan, lagmit si Abel namalandong sa maong saad ug nakaamgo nga dunay usa nga ‘samaran sa tikod’ aron ang katawhan mahibalik sa kahingpitan sama sa natagamtam ni Adan ug Eva sa wala pa sila makasala. Bisag unsa pay gihunahuna ni Abel bahin sa umaabot, siya may pagtuo nga gibase sa saad sa Diyos, ug busa gidawat ni Jehova ang iyang halad.—Basaha ang Genesis 4:3-5; Hebreohanon 11:4.

5. Nganong lagmit nakadasig kang Enoc ang paghanduraw sa umaabot?

5 Ang matinumanong si Enoc nagpakitag pagtuo, bisan pag nagkinabuhi siya uban sa dili diyosnong mga tawo nga nagsultig mangil-ad nga mga butang batok sa Diyos. Siya giinspirar sa pagtagna nga si Jehova moabot “uban sa iyang balaang mga tinagpulo ka libo, aron ipahamtang ang paghukom batok sa tanan, ug aron hukmang sad-an ang tanang dili-diyosnon labot sa tanan nilang dili-diyosnong binuhatan nga ilang gibuhat sa dili-diyosnong paagi, ug labot sa tanang makalilisang nga mga butang nga gisulti sa dili-diyosnong mga makasasala batok kaniya.” (Jud. 14, 15) Ingong tawo nga may pagtuo, lagmit gihanduraw ni Enoc ang usa ka kalibotan diin wala nay pagkadaotan.—Basaha ang Hebreohanon 11:5, 6.

6. Unsay lagmit nga gihanduraw ni Noe pagkahuman sa Lunop?

6 Si Noe naluwas sa Lunop tungod sa iyang pagtuo. (Heb. 11:7) Human sa Lunop, ang iyang pagtuo nagpalihok kaniya sa paghalad ug mga hayop. (Gen. 8:20) Sama kang Abel, si Noe nagtuo gayod nga ang katawhan mahigawas ra gikan sa pagkaulipon sa sala ug kamatayon. Siya padayong naghupot ug pagtuo ug paglaom bisag nahimong daotan pag-usab ang kalibotan dihang si Nimrod mirebelde kang Jehova. (Gen. 10:8-12) Lagmit, nadasig gayod si Noe sa paghanduraw sa panahon nga ang katawhan mahigawas na sa madaogdaogong pagmando, napanunod nga sala, ug kamatayon. Kita usab mahimong “makakita” nianang maanindot nga panahon—ug hapit na kana!—Roma 6:23.

“PAGKAKITA” SA KATUMANAN SA MGA SAAD

7. Unsang kaugmaon ang lagmit nga “nakita” ni Abraham, Isaac, ug Jacob?

7 Si Abraham, Isaac, ug Jacob nakahimo sa paghanduraw sa usa ka maayong kaugmaon tungod kay gisaad sa Diyos kanila nga pinaagi sa ilang binhi, ang tanang nasod sa yuta pagapanalanginan. (Gen. 22:18; 26:4; 28:14) Ang kaliwatan sa maong mga patriarka modaghan ug mopuyo sa Yutang Saad nga ihatag sa Diyos kanila. (Gen. 15:5-7) Pinaagi sa pagtuo, ang maong mahinadlokon sa Diyos nga mga tawo “nakakita” sa ilang kaliwat nga nagpuyo sa maong yuta. Gani, sukad nga nakasala ang tawo, si Jehova nagpasalig sa iyang maunongong mga alagad nga ang mga panalanging giwala ni Adan mabatonan pag-usab.

8. Unsay nakatabang kang Abraham sa pagpakitag lig-ong pagtuo?

 8 Lagmit ang paghanduraw ni Abraham sa mga saad sa Diyos nakatabang niya sa paghimog mga butang nga nagpakita sa iyang lig-ong pagtuo. Gipakita sa Kasulatan nga bisag si Abraham ug ang ubang maunongong alagad sa Diyos ‘wala makabaton sa katumanan sa mga saad’ niadtong sila buhi pa, “sila nakakita niini sa halayo ug nahinangop niini.” (Basaha ang Hebreohanon 11:8-13.) Si Abraham daghag pamatuod nga si Jehova motuman gayod sa Iyang mga saad mao nga sama rag nakita niya ang mga butang nga wala pa mahitabo.

9. Sa unsang paagi nakabenepisyo si Abraham sa pagbatog pagtuo sa mga saad sa Diyos?

9 Ang pagtuo ni Abraham sa mga saad sa Diyos nagpalig-on sa iyang determinasyon nga buhaton ang kabubut-on sa Diyos. Tungod sa pagtuo, siya mibiya sa siyudad sa Ur ug wala mopuyo nga permanente sa bisan unsang siyudad sa Canaan. Sama sa Ur, ang maong mga siyudad huyang ug pundasyon tungod kay ang mga magmamando niini dili mga alagad ni Jehova. (Jos. 24:2) Sa tibuok kinabuhi ni Abraham, siya “nagpaabot sa siyudad nga may tinuod nga mga patukoranan, nga ang magtutukod ug magbubuhat niini nga siyudad mao ang Diyos.” (Heb. 11:10) Siya “nakakita” sa iyang kaugalingon nga permanenteng nagpuyo sa yuta nga gimandoan ni Jehova. Si Abel, Enoc, Noe, Abraham, ug ang ubang sama nila nagtuo sa pagkabanhaw ug naglaom nga mabuhi sa yuta ubos sa pagmando sa Gingharian sa Diyos, ang “siyudad nga may tinuod nga mga patukoranan.” Ang pagpamalandong sa maong mga panalangin nagpalig-on sa ilang pagtuo kang Jehova.—Basaha ang Hebreohanon 11:15, 16.

10. Sa unsang paagi nakabenepisyo si Sara sa paghanduraw sa umaabot?

10 Tagda ang asawa ni Abraham, si Sara. Dihang siya 90 anyos ug walay anak, ang iyang positibong panglantaw sa umaabot nakatabang niya sa pagbatog pagtuo. Sama rag nakita niya ang iyang binhi nga malipayong nagtagamtam sa mga panalanging gisaad ni Jehova. (Heb. 11:11, 12) Nganong malaomon si Sara niana? Kay giingnan ni Jehova ang iyang banang si Abraham: “Ako magpanalangin kaniya ug maghatag usab kanimo ug usa ka anak nga lalaki gikan kaniya; ug ako magpanalangin kaniya ug siya mahimong mga nasod; mga hari sa mga katawhan magagikan kaniya.” (Gen. 17:16) Human ipanganak ni Sara si Isaac, siya may lig-ong rason sa pagsalig nga tumanon gayod ni Jehova ang uban pa Niyang mga saad kang Abraham. Usa gayod ka maayong gasa nga kita makahimo sa paghanduraw sa mga butang nga gisaad sa Diyos ug sa seguradong katumanan niana.

PAGTUTOK SA GANTI

11, 12. Sa unsang paagi naugmad ni Moises ang gugma kang Jehova?

11 Si Moises nagpakita usab ug pagtuo kang Jehova. Iyang naugmad ang lalom nga gugma kang Jehova. Sanglit nagdako si Moises sa palasyo sa Ehipto, dali ra unta niyang maugmad ang gugma sa gahom ug bahandi. Apan, dayag nga pinaagi sa iyang tinuod nga mga ginikanan nakat-onan ni Moises ang mahitungod kang Jehova ug sa Iyang katuyoan sa pagpahigawas sa mga Hebreohanon gikan sa pagkaulipon ug sa paghatag kanila sa Yutang Saad. (Gen. 13:14, 15; Ex. 2:5-10) Kon kanunayng gihunahuna ni Moises ang mga panalangin nga madawat sa katawhan sa Diyos, unsa kahay motubo diha sa iyang kasingkasing—gugma sa pagkainila o gugma kang Jehova?

12 Ang Kasulatan nag-ingon: “Tungod sa pagtuo si Moises, sa pagkadako na, midumili nga tawgong anak sa anak nga babaye ni Paraon, nga mipalabi nga daogdaogon uban sa katawhan sa Diyos inay magpahimulos sa  umalaging kalipay sa pagpakasala, tungod kay giisip niya ang pagpakaulaw sa Kristo ingong bahandi nga labaw pa kay sa mga bahandi sa Ehipto; kay siya nagtutok man ngadto sa pagbayad sa ganti.”—Heb. 11:24-26.

13. Sa unsang paagi nakabenepisyo si Moises sa pagpamalandong sa mga saad sa Diyos?

13 Samtang gipamalandong ni Moises ang mga saad ni Jehova, milig-on ang iyang pagtuo ug midako ang iyang gugma sa Diyos. Sama sa ubang mahinadlokon sa Diyos nga mga tawo, siya lagmit naghanduraw sa panahon nga ipahigawas ni Jehova ang katawhan gikan sa kamatayon. (Job 14:14, 15; Heb. 11:17-19) Mao diay nga gihigugma ni Moises ang Diyos, kinsa mibatig kaluoy sa mga Hebreohanon ug sa tanang tawo. Ang pagtuo ug gugma mao ang nagpalihok kang Moises sa pag-alagad kang Jehova sa tibuok niyang kinabuhi. (Deut. 6:4, 5) Bisan dihang siya gihulga ni Paraon nga patyon, ang iyang pagtuo, gugma sa Diyos, ug lagmit ang paghanduraw sa masanag nga kaugmaon nakapalig-on niya sa pag-atubang nga maisogon sa maong hulga.—Ex. 10:28, 29.

PAGHANDURAW SA PAGABUHATON UNYA SA GINGHARIAN

14. Unsang matanga sa panghunahuna ang dili gayod mahitabo?

14 Daghan karon ang naghunahuna o naghanduraw sa mga butang nga dili gayod mahitabo. Pananglitan, ang pipila ka tawong kabos nangandoy nga unta madato sila ug mawala na ang ilang mga kabalaka. Pero ang Bibliya nag-ingon nga ang kinabuhi sa tawo karon “pulos lamang kagul-anan ug kasamok.” (Sal. 90:10, Maayong Balita Biblia) Sila naghanduraw nga sila nagpuyo ubos sa gobyerno sa tawo diin sila wala nay problema, bisag nag-ingon ang Bibliya nga ang Gingharian sa Diyos lang ang tinuod nga paglaom. (Dan. 2:44) Daghan ang naghunahuna nga dili laglagon sa Diyos kining daotang sistema sa mga butang, apan lahi ang giingon sa Bibliya. (Sof. 1:18; 1 Juan 2:15-17) Dili gayod mahitabo ang gilaoman niadtong nagbalewala sa katuyoan ni Jehova sa umaabot.

Mahanduraw ba nimo ang imong kaugalingon sa bag-ong kalibotan? (Tan-awa ang parapo 15)

15. (a) Sa unsang paagi makabenepisyo ang mga Kristohanon sa paghanduraw sa ilang paglaom? (b) Paghisgot ug mga butang nga imong gilaoman dihang matuman na ang mga saad sa Diyos.

15 Sa laing bahin, kitang mga Kristohanon gidasig sa paghanduraw sa atong paglaom, langitnon man kini o yutan-on. Makita ba nimo ang imong kaugalingon nga nagtagamtam sa mga butang nga gisaad sa Diyos? Ang pagpamalandong sa imo unyang pagabuhaton dihang tumanon na sa Diyos ang iyang mga saad seguradong makapalipay kanimo. Lagmit imong “makita” ang imong kaugalingon nga nagpuyo sa yuta sa walay kataposan. Hunahunaa nga nakigkooperar ka sa uban sa paghimo sa yuta nga paraiso. Ikaw ug ang imong mga silingan nahigugma kang Jehova. Ikaw himsog, lagsik, ug wala nay gikabalak-an. Kadtong nagdumala sa buluhatong pagpasig-uli nakaamot sa kalipay sa kinabuhi kay sila may tinuod nga kahingawa kanimo. Ug ikaw malipayong naggamit sa imong mga talento ug kahanas kay ang tanan nimong ginabuhat naghatag ug kaayohan sa uban ug nagpasidungog sa Diyos. Tingali, ikaw nagtabang sa mga binanhaw nga makaila kang Jehova. (Juan 17:3; Buh. 24:15) Kini dili damgo lamang. Kining makapalipayng paghanduraw gibase sa giingon sa Kasulatan bahin sa umaabot.—Isa. 11:9; 25:8; 33:24; 35:5-7; 65:22.

NGANONG IESTORYA NATO ANG ATONG PAGLAOM?

16, 17. Sa unsang paagi makabenepisyo kita sa pagpakig-estorya sa uban bahin sa atong paglaom?

16 Kon makig-estorya ta sa mga igsoon bahin sa gusto natong buhaton dihang tumanon na ni Jehova ang iyang mga saad, mahimong mas buhi sa atong hunahuna ang atong paglaom. Dili ta makaseguro kon unsa gyoy atong buhaton sa bag-ong kalibotan, apan  kon atong hisgotan ang posibleng himoon nato didto, kita nagdinasigay ug nagtuo nga matuman gayod ang mga saad sa Diyos. Dihang giduaw ni apostol Pablo ang mga igsoon sa Roma, gipabilhan gayod nila ang “pagdinasigay,” ug mao man usab kita niining masamok nga panahon.—Roma 1:11, 12.

17 Ang paghanduraw sa umaabot makatabang usab kanato nga dili kaayo maghunahuna bahin sa atong presenteng mga problema. Si apostol Pedro lagmit may susamang mga kabalaka dihang siya miingon kang Jesus: “Tan-awa! Gibiyaan namo ang tanang butang ug nagsunod kanimo; unsa man gayod unya ang among makuha niana?” Aron tabangan si Pedro ug ang ubang presente nga handurawon ang umaabot, si Jesus mitubag: “Sa pagkatinuod ako magaingon kaninyo, Sa paglalang-pag-usab, sa dihang ang Anak sa tawo molingkod sa iyang mahimayaong trono, kamo nga nagsunod kanako molingkod usab sa napulog-duha ka trono, nga magahukom sa napulog-duha ka tribo sa Israel. Ug ang matag usa nga nagbiyag mga balay o mga igsoong lalaki o mga igsoong babaye o amahan o inahan o mga anak o mga yuta tungod sa akong ngalan magadawat ug pilo-pilo pa ug makapanunod sa kinabuhing walay kataposan.” (Mat. 19:27-29) Busa, si Pedro ug ang ubang tinun-an nakahimo sa paghanduraw sa ilang papel diha sa gobyerno nga magmando sa tibuok yuta ug magpanalangin sa masinugtanong katawhan.

18. Sa unsang paagi makabenepisyo kita sa paghanduraw sa katumanan sa mga saad sa Diyos?

18 Ang mga alagad ni Jehova sa yuta kanunayng nakabenepisyo sa paghunahuna sa mga katumanan sa mga saad sa Diyos. Si Abel may igong kahibalo bahin sa katuyoan sa Diyos maong iyang nahanduraw ang usa ka maayong kaugmaon, nabatonan ang lig-ong pagtuo, ug nahuptan ang tinuod nga paglaom. Si Abraham nakahimo ug talagsaong mga buhat sa pagtuo kay may “nakita” siya bahin sa katumanan sa tagna sa Diyos labot sa gisaad nga “binhi.” (Gen. 3:15) Si Moises ‘nagtutok sa pagbayad sa ganti,’ maong siya milihok nga may pagtuo ug midako ang iyang gugma kang Jehova. (Heb. 11:26) Kon atong handurawon ang katumanan sa mga saad ni Jehova, molig-on ang atong pagtuo ug modako ang atong gugma kaniya. Hisgotan sa sunod nga artikulo ang laing paagi nga magamit nato ang gasa sa paghanduraw.