Kinsa si Gog sa Magog nga gihisgotan sa basahon sa Ezequiel?

Kini gibase sa giingon sa basahon sa Pinadayag nga si Satanas nga Yawa mao ang manguna sa tibuok kalibotang pag-atake batok sa katawhan sa Diyos. (Pin. 12:1-17) Busa gituohan kaniadto nga ang Gog maoy laing matagnaong ngalan ni Satanas.

Apan, kana nga eksplinasyon nagpatunghag pipila ka hinungdanong pangutana. Ngano? Tagda kini: Sa paghisgot sa panahong mapildi si Gog, si Jehova miingon bahin kang Gog: “Ihatag ko ikaw ingong pagkaon sa mga langgam nga mandadagit . . . ug sa ihalas nga mga mananap sa kapatagan.” (Ezeq. 39:4) Dayon, si Jehova midugang: “Mahitabo nianang adlawa nga hatagan ko si Gog ug . . . usa ka lubnganan didto sa Israel . . . Didto ilang ilubong si Gog ug ang tibuok niyang panon.” (Ezeq. 39:11) Apan ang usa ka espiritung linalang ba mahimong kaonon sa ‘mga langgam nga mandadagit ug sa ihalas nga mga mananap sa kapatagan’? Mahimo bang hatagan si Satanas ug “usa ka lubnganan” sa yuta? Ang Bibliya tin-awng nag-ingon nga si Satanas bilanggoon sa kahiladman sulod sa 1,000 ka tuig, dili kaonon o ilubong.—Pin. 20:1, 2.

Kita nahibalo nga sa kataposan sa 1,000 ka tuig, si Satanas pagabuhian gikan sa kahiladman, ug “siya mogula sa pagpahisalaag sa kanasoran sa upat ka suok sa yuta, ang Gog ug Magog, sa pagtigom kanila alang sa gubat.” (Pin. 20:8) Apan sa unsang paagi mapahisalaag ni Satanas si Gog kon siya mao mismo si Gog? Busa, ang “Gog” nga gihisgotan sa tagna ni Ezequiel ug sa basahon sa Pinadayag wala magtumong kang Satanas.

Nan, kinsa man diay si Gog sa Magog? Aron matubag kana, kinahanglang susihon nato ang giingon sa Kasulatan kon kinsa ang moatake sa katawhan sa Diyos. Ang Bibliya naghisgot dili lang sa pag-atake ni ‘Gog sa Magog’ kondili sa pag-atake usab sa “hari sa amihanan” ug sa pag-atake sa “mga hari sa yuta.” (Ezeq. 38:2, 10-13; Dan. 11:40, 44, 45; Pin. 17:14; 19:19) Kini ba maoy lainlaing pag-atake? Lagmit dili. Sa walay duhaduha, ang Bibliya naggamit ug lainlaing termino sa paghubit sa mao rang pag-atake. Nganong makaingon kita niana? Tungod kay ang Kasulatan nag-ingon nga ang tanang nasod sa yuta malangkit niining kataposang pag-atake nga  maoy sinugdanan sa gubat sa Armagedon.—Pin. 16:14, 16.

Kon atong itandi kining tanang teksto bahin sa kataposang pag-atake batok sa katawhan sa Diyos, mopatim-aw nga ang ngalang Gog sa Magog nagtumong, dili kang Satanas, kondili sa alyansa sa kanasoran. Kini ba nga alyansa pangunahan sa simbolikong “hari sa amihanan”? Dili kita makaseguro. Apan kini nga ideya daw kaharmonya sa giingon ni Jehova bahin kang Gog: “Ikaw moabot gayod gikan sa imong dapit, gikan sa kinalay-ang mga bahin sa amihanan, ikaw ug ang daghang katawhan uban kanimo, silang tanan managsakay sa mga kabayo, usa ka dakong panon sa katawhan, usa ka panon sa kasundalohan nga daghan uyamot.”—Ezeq. 38:6, 15.

Sa susama, ang manalagnang si Daniel, kinsa nabuhi sa panahon ni Ezequiel, miingon bahin sa hari sa amihanan: “Aduna unyay mga taho nga motugaw kaniya, gikan sa silangan ug gikan sa amihanan, ug siya mogula gayod nga may dakong kaaligutgot aron sa pagpuo ug sa pagtugyan sa daghan ngadto sa kalaglagan. Ug iyang iugbok ang iyang samag-palasyo nga mga tolda sa taliwala sa dakong dagat ug sa balaang bukid sa Dayandayan; ug siya modangat gayod sa iyang kataposan, ug walay motabang kaniya.” (Dan. 11:44, 45) Susama gayod kini sa giingon sa basahon sa Ezequiel maylabot sa pagabuhaton ni Gog.—Ezeq. 38:8-12, 16.

Unsay sunod nga mahitabo human sa kataposang pag-atake? Si Daniel miingon: “Nianang panahona si Miguel [Jesu-Kristo] mobarog [sa Armagedon], ang dakong prinsipe nga nagbarog [sukad sa 1914] alang sa mga anak sa imong katawhan. Ug moabot gayod ang usa ka panahon sa kasakit [ang dakong kasakitan] nga ang ingon wala pa ikapahinabo sukad nga may nasod hangtod nianang panahona. Ug nianang panahona ang imong katawhan makaikyas, ang matag usa nga makaplagang nahisulat diha sa basahon.” (Dan. 12:1) Atong mabasa sa Pinadayag 19:11-21 ang samang paghubit sa kon unsay pagabuhaton ni Jesus sa umaabot.

Apan kinsa ang gitumong sa Pinadayag 20:8 nga “Gog ug Magog”? Panahon sa kataposang pagsulay, inigkatapos sa 1,000 ka tuig, kadtong mga morebelde kang Jehova mosulay sa pagpatay sa katawhan sa Diyos sama sa pagabuhaton ni ‘Gog sa Magog’ sa kataposang bahin sa dakong kasakitan. Ug parehas ang dulnganan nianang duha ka grupo—walay kataposang kamatayon! (Pin. 19:20, 21; 20:9) Nan, haom lang nga ang tanang morebelde inigkatapos sa 1,000 ka tuig pagatawgong “Gog ug Magog.”

Ingong masibotong mga estudyante sa Pulong sa Diyos, naghinamhinam kitang mahibaloan kon kinsa unya ang mahimong “hari sa amihanan.” Apan bisan kinsa pay manguna niining alyansa sa kanasoran, makaseguro kita sa duha ka butang: (1) Si Gog sa Magog ug ang iyang kasundalohan mapildi ug malaglag; ug (2) ang atong nagamandong hari si Jesu-Kristo, magluwas sa katawhan sa Diyos ug magdala kanila ngadto sa usa ka bag-ong kalibotan diin may kalinaw ug tinuod nga kasegurohan.—Pin. 7:14-17.