Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Pagpilig pinulongan Cebuano

 SUGILANON SA KINABUHI

Ang Akong Unang Gugma Nakatabang Nako sa Paglahutay

Ang Akong Unang Gugma Nakatabang Nako sa Paglahutay

KADTO maoy sayong bahin sa ting-init sa 1970. Naadmit ko sa Valley Forge General Hospital, Phoenixville, Pennsylvania, sa United States. Usa ka lalaking nars ang nagmonitor sa presyon sa akong dugo matag 30 minutos. Niadtong panahona ako maoy 20 anyos nga sundalo nga may grabeng sakit. Ang nars, nga magulang lang nakog pipila ka tuig, nabalaka pag-ayo. Samtang nagpadayon sa pag-us-os ang presyon sa akong dugo, ako miingon, “Wala pa ka makakitag tawong namatay no?” Nangluspad siya, ug miingon, “Wala pa.”

Niadtong panahona, morag wala na koy paglaom. Apan nganong naospital man ko? Aw, paasoya ko ninyo sa sugilanon sa akong kinabuhi.

AKONG UNANG KASINATIAN SA GUBAT

Nasakit ko samtang nagtrabaho ingong teknisyan sa operating room panahon sa gubat sa Vietnam. Gusto nakong motabang sa mga masakiton ug samaran, ug nangandoy ko nga mahimong siruhano o surgeon. Miabot ko sa Vietnam niadtong Hulyo 1969. Sama sa uban nga bag-ong abot, gihatagan kog usa ka semana aron makapasibo sa lahi nga time zone ug sa grabeng kainit.

Wala madugay human ko moreport sa akong duty sa surgical hospital sa Mekong Delta sa Dong Tam, nangabot ang daghang helikopter nga gikargahan sa nangamatay ug nangaangol. Makinasod kaayo ko ug kugihan, busa gusto nakong motabang dayon. Ang mga samaran giatiman dayon ug gidala ngadto sa gagmayng container van nga may aircon nga nagsilbing operating room. Nianang gamay nga lawak, ang surgeon, tig-anestisya, ug duha ka nars naningkamot nga masalbar ang mga samaran. Akong namatikdan nga may dagko, itom nga bag nga wala ideskarga gikan sa mga helikopter. Akong nasayran nga mao diay toy gisudlan sa mga parte sa lawas sa mga sundalo nga nabuthan sa bomba. Mao kadto ang akong unang kasinatian sa gubat.

AKONG PAGPANGITA SA DIYOS

Sa batan-on pa ko, nakadungog na ko sa kamatuoran

Sa batan-on pa ko, nakadungog na ko sa kamatuoran nga gitudlo sa mga Saksi ni Jehova. Ang akong minahal nga inahan nagtuon sa Bibliya uban sa mga Saksi, apan wala siya mabawtismohi. Ganahan kaayo kong moapil sa ilang Bible study. Niana pong panahona, kami sa akong amaama nakalabay sa usa ka Kingdom Hall. Ako siyang gipangutana, “Unsa  man na?” Siya mitubag, “Ayaw gyog duol anang mga tawhana!” Kay akong gimahal ug gitahod ang akong amaama, mituo ko niya. Busa, wala na koy kontak sa mga Saksi ni Jehova.

Pagpauli nako gikan sa Vietnam, gibati nako nga gikinahanglan nako ang Diyos. Tungod sa mapait nga mga kasinatian, nahimong tig-a ang akong kasingkasing. Morag wala gyoy nakasabot kon unsay nahitabo sa Vietnam. Akong nahinumdoman ang mga demonstrasyon diin gitawag sa mga nagprotesta ang kasundalohan sa U.S. ingong tigpatayg mga bata tungod sa mga report nga bisan ang inosenteng mga bata gipamatay diha sa gubat.

Aron matagbaw ang akong espirituwal nga kagutom, miadto ko sa lainlaing simbahan. Nahigugma ko sa Diyos sukad pa kaniadto apan wala ko malipay sa akong nasinatian diha sa mga simbahan. Sa ulahi, miadto ko sa Kingdom Hall sa mga Saksi ni Jehova sa Delray Beach, Florida. Dominggo kadto sa Pebrero 1971.

Pagsulod nako, hapit nang mahuman ang pakigpulong publiko, busa nagpabilin ko alang sa pagtuon sa Bantayanang Torre. Wala ko mahinumdom kon unsay gihisgotan, apan mahinumdoman nako ang gagmayng bata nga nagpakli sa ilang Bibliya. Nakadayeg kaayo ko niana! Namati ko ug naniid. Dihang mobiya na unta ko sa Kingdom Hall, usa ka brader nga mga 80 anyos ang miduol nako. Siya si Jim Gardner. Gipakita niya nako ang librong Ang Kamatuoran nga Motultol sa Kinabuhing Dayon ug giingnan ko niya, “Palihog kog basa ani.” Nagsabot mi nga magtuon sa Bibliya pagka-Huwebes sa buntag.

Nianang Dominggo sa gabii kinahanglan kong motrabaho. Nagtrabaho ko sa emergency room sa usa ka pribadong ospital sa Boca Raton, Florida. Mo-duty ko gikan sa alas 11:00 sa gabii hangtod sa alas 7:00 sa buntag. Kay hilom man niadtong gabhiona, gibasa nako ang librong Kamatuoran. Usa ka senyor nga nars ang miduol nako, gilabni ang libro, gitan-aw ang hapin ug misingka, “Ayaw kog ingna nga mahimo na kang usa nila!” Akong gibawi ang libro ug miingon, “Katunga pa lay akong nabasa, pero morag ingon ana gyod ang mahitabo!” Milakaw siya, ug nahuman nakog basa ang libro nianang gabhiona.

Ang nag-Bible study nako mao si Jim Gardner, usa ka dinihogang igsoon nga nakauban ni Charles Taze Russell

Dihang nagkita mi pag-usab ni Brader Gardner nangutana ko niya, “Unsa may atong tun-an?” Siya mitubag, “Ang libro nga akong gihatag nimo.” Ako siyang giingnan, “Nabasa na nako to.” Si Brader Gardner mabinationg mitubag, “Aw, hisgotan una nato ang unang kapitulo.” Dili ko makatuo nga daghan diay kog nasayloan. Gipabasa niya nako ang daghang teksto diha sa akong edisyon sa King James Version nga Bibliya. Sa kataposan, may nakat-onan na ko bahin sa matuod nga Diyos, si Jehova. Si Brader Gardner, nga akong gitawag ug Jim, naghisgot ug tulo ka kapitulo sa librong Kamatuoran uban nako nianang buntaga. Matag Huwebes sa buntag, sukad niadto, magtuon na mig tulo ka kapitulo. Ganahan kaayo ko sa maong mga pagtuon. Pagkadakong pribilehiyo nga matudloan nianang dinihogang igsoon nga nakauban mismo ni Charles T. Russell!

 Human sa pipila ka semana, naaprobahan ko ingong magmamantala. Gitabangan ko ni Jim nga mabuntog ang akong mga kabalaka, lakip na ang maylabot sa pagsangyaw sa balaybalay. (Buh. 20:20) Samtang ubanan ko ni Jim sa pagsangyaw, anam-anam nakong nagustohan kining buluhatona. Hangtod karon, giisip gihapon nako ang ministeryo ingong akong kinadak-ang pribilehiyo. Pagkamakapalipay nga mahimong isigkamagbubuhat sa Diyos!—1 Cor. 3:9.

AKONG UNANG GUGMA KANG JEHOVA

Karon duna koy isugilon ninyo—ang mahitungod sa akong unang gugma kang Jehova. (Pin. 2:4) Ang maong gugma nakatabang nako sa pagsagubang sa mapait nga kasinatian panahon sa gubat ug sa uban pang kalisdanan.—Isa. 65:17.

Ang akong gugma kang Jehova nakatabang nako sa pagsagubang sa mapait nga kasinatian panahon sa gubat ug sa uban pang kalisdanan

Nabawtismohan ko niadtong Hulyo 1971 panahon sa “Balaang Ngalan” Distritong Asembliya sa Yankee Stadium

Akong nahinumdoman ang usa ka espesyal nga adlaw sa tungatungang bahin sa 1971. Bag-o pa kong gipapahawa sa condominium diin ko gipapuyo sa akong ginikanan. Dili gusto sa akong amaama nga may Saksi ni Jehova nga magpuyo sa iyang balay. Niadtong panahona, gamay na lang ang nahibilin sa akong kuwarta. Ang ospital nga akong gitrabahoan nagsuweldo nako kada duha ka semana, ug nagasto nako ni sa pagpamalit ug pormal nga besti aron makauban kog sangyaw ug haom nga magrepresentar kang Jehova. Diha koy diyutayng tinigom, apan tua kini sa usa ka bangko sa Michigan, diin ko nagdako. Busa napugos kog puyo sa akong awto sulod sa pipila ka adlaw. Mamalbas ko ug maligo diha sa CR sa mga gasolinahan.

Usa ka adlaw niana, pagkahuman sa akong duty sa ospital, sayo kong miabot sa Kingdom Hall—pipila ka oras una magsugod ang tigom sa dayon nang pagsangyaw. Samtang naglingkod ko sa likod diin walay makakita nako, akong nahinumdoman ang  mga panghitabo sa Vietnam—ang baho sa nasunog nga lawas sa tawo ug ang nagbanaw nga dugo. Daw akong madungog ug makita ang batan-ong mga lalaki nga nagsigeg pangutana nako, “Mabuhi pa ba ko?” Nahibalo ko nga mamatay sila, apan naningkamot ko sa paghupay nila ug sa pagtago sa kamatuoran. Naghuot pag-ayo ang akong dughan.

Naningkamot ko pag-ayo, ilabina dihang mag-atubang sa mga pagsulay ug kalisdanan, nga dili mawala ang akong unang gugma kang Jehova

Miampo ko samtang nagbaha ang akong mga luha. (Sal. 56:8) Napamalandong nako ang paglaom sa pagkabanhaw. Dayon akong naamgohan: Pinaagi sa pagkabanhaw, wagtangon ni Jehova nga Diyos ang tanang epekto sa grabeng pagpinatyanay nga akong nakita ug ang kasakit nga nasinati nako ug sa uban. Banhawon sa Diyos ang maong mga batan-on, ug makabaton silag kahigayonan nga makakat-on sa kamatuoran bahin kaniya. (Buh. 24:15) Nianang tungora, natugob ang akong kasingkasing sa gugma alang kang Jehova. Kadto maoy espesyal gihapon nga adlaw para nako. Sukad niadto, naningkamot ko pag-ayo, ilabina dihang mag-atubang sa mga pagsulay ug kalisdanan, nga dili mawala ang akong unang gugma kang Jehova.

MAAYO KAAYO SI JEHOVA NAKO

Sa gubat, ang mga tawo naghimog ngilngig nga mga butang. Hasta sab ko. Apan natabangan ko sa pagpamalandong sa duha nako ka paboritong teksto. Ang una mao ang Pinadayag 12:10, 11, nga nag-ingon nga makadaog kita batok sa Yawa dili lang pinaagi sa pulong sa atong pagpamatuod kondili tungod usab sa dugo sa Kordero. Ang ikaduha mao ang Galacia 2:20. Nianang tekstoha akong nasayran nga si Jesu-Kristo namatay “alang kanako.” Si Jehova naglantaw kanako pinaagi sa dugo ni Jesus, ug Siya nagpasaylo sa akong gibuhat. Tungod sa maong kamatuoran, akong nabatonan ang hinlong konsensiya ug kana nagpalihok nako sa paghimo sa akong maarangan sa pagtabang sa uban nga mahibalo sa kamatuoran bahin sa atong maluluy-ong Diyos, si Jehova!—Heb. 9:14.

Kon akong hinumdoman ang akong kinabuhi kanhi, mapasalamaton kaayo ko nga wala ko pasagdi ni Jehova. Pananglitan, sa mismong adlaw nga nahibaloan ni Jim nga sa awto na ko nagpuyo, gipailaila ko niya sa usa ka sister nga may boarding house. Nagtuo gyod ko nga gigamit ni Jehova si Jim ug ang maong buotang sister sa pagtagana nakog maanindot nga sak-anan. Maayo kaayo si Jehova! Siya nag-atiman sa iyang matinumanong mga magsisimba.

PAGBALANSE SA KASIBOT UG PAGKAMATAKTIKANHON

Niadtong Mayo 1971, kinahanglan kong moadto sa Michigan aron sa pag-atiman sa pipila ka butang. Una mobiya sa Delray Beach Congregation sa Florida, gipuno nakog literatura ang kargahanan sa likod sa akong awto, ug dayon mibiyahe ko paamihanan sa Interstate 75. Nahurot ang literatura sa wala pa ko makabiya sa kasikbit nga estado sa Georgia. Masiboton kong nagsangyaw sa maayong balita sa Gingharian bisan asa. Mohunong ko sa mga prisohan ug manghatag pa ganig tract sa mga lalaki diha sa CR sa mga hunonganan. Hangtod karon, naghunahuna ko kon may miturok ba sa mga binhi nga akong gipugas.—1 Cor. 3:6, 7.

Apan sa tinuoray lang, niadtong bag-o pa kong nakakat-on sa kamatuoran, dili kaayo ko mataktikanhon, ilabina kon mosangyaw ko sa mga membro sa akong pamilya. Kay nagdilaab sa akong kahiladman ang akong unang gugma kang Jehova, ako maisogon apan sobra ka prangka nga nagsangyaw nila. Gimahal ko pag-ayo ang akong mga igsoon, si John ug Ron, maong pugoso kaayo ko. Sa ulahi, nangayo kog pasaylo nila kay wala nako hunahunaa ang ilang pagbati. Apan, wala gyod ko mohunong sa pag-ampo nga ilang dawaton ang kamatuoran. Sukad niadto, giedukar ko ni Jehova, ug nahimo kong mas mataktikanhon sa pagsangyaw ug pagpanudlo.—Col. 4:6.

 UBANG GUGMA SA AKONG KINABUHI

Tinuod, anaa gayod sa akong kasingkasing si Jehova, apan dili sab ko malimot sa ubang gugma sa akong kinabuhi. Gihigugma sab nako ang akong asawa, si Susan. Nangandoy kog kapikas nga motabang nako sa pagtuman sa buluhaton sa Gingharian. Si Susan lig-og baroganan ug hamtong sa espirituwal. Nahinumdom pa ko sa adlaw nga mibisita ko niya dihang managtrato pa mi. Si Susan naglingkod sa balkon sa balay sa iyang ginikanan sa Cranston, Rhode Island. Nagbasa siyag Bantayanang Torre ug may Bibliya sab siya. Nakadayeg ko niya kay bisag segundaryong artikulo ang iyang gibasa, gitan-aw gihapon niya ang mga teksto. Naghunahuna ko, ‘Hamtong gyod ni siya sa espirituwal!’ Naminyo mi niadtong Disyembre 1971, ug mapasalamaton ko kay siya miunong ug mipaluyo gayod nako. Apan ang ako gyong gipabilhan niya mao nga mas labaw ang iyang gugma kang Jehova kay kanako.

Uban sa akong asawa, si Susan, ug sa among mga anak, si Paul ug Jesse

Kami ni Susan nakabatog duha ka anak, si Jesse ug Paul. Samtang sila nagdako, si Jehova nagauban kanila. (1 Sam. 3:19) Kay sila mibarog sa kamatuoran, sila naghatag ug kadungganan namo ni Susan. Sila padayong nag-alagad kang Jehova kay ilang gihinumdoman ang ilang unang gugma kaniya. Ang matag usa kanila anaa sa bug-os panahong pag-alagad sulod na sa kapig 20 ka tuig. Mapasigarbohon sab ko sa akong duha ka matahom nga mga umagad, si Stephanie ug Racquel, nga giisip nakong  kaugalingong mga anak. Ang akong mga anak naminyog mga babaye nga hamtong sa espirituwal ug nahigugma kang Jehova nga Diyos sa tibuok kasingkasing ug kalag.—Efe. 6:6.

Ingong pamilya, ganahan ming mosangyaw sa mga teritoryo nga panagsa rang masangyawan

Human sa akong bawtismo, nag-alagad ko ug 16 ka tuig sa Rhode Island, diin nakabaton kog suod nga mga higala. Daghan kog maanindot nga mga kasinatian kauban sa sulondang mga ansiyano didto. Dugang pa, mapasalamaton ko sa daghang nagapanawng magtatan-aw nga nahimong maayong impluwensiya kanako. Pagkadakong pribilehiyo nga mag-alagad uban niining mga brader nga naghupot sa ilang unang gugma kang Jehova! Niadtong 1987 namalhin mi sa North Carolina sa pag-alagad diin mas dako ang panginahanglan, ug didto, daghan sab mig nakaplagang suod nga mga higala. *

Nagdumala sa tigom sa dayon nang pagsangyaw samtang anaa sa nagapanawng buluhaton

Niadtong Agosto 2002, kami ni Susan gidapit nga mahimong membro sa pamilyang Bethel sa Patterson, United States. Nagtrabaho ko sa Service Department, ug si Susan sa laundry. Ganahan kaayo siyang magtrabaho didto! Dayon, sa Agosto 2005, nakapribilehiyo ko sa pag-alagad ingong membro sa Nagamandong Lawas. Mibati kong dili takos sa maong asaynment. Ang akong minahal nga asawa mabalak-ong naghunahuna sa responsabilidad, buluhaton, ug pagbiyahe nga nalangkit niana. Si Susan dili gyod ganahang mosakayg ayroplano, apan sige mig biyahe! Si Susan miingon nga ang mahigugmaong mga komento gikan sa mga asawa sa ubang membro sa Nagamandong Lawas nakatabang niya nga magmadeterminado sa pagpaluyo kanako kutob sa mahimo. Gihimo gyod niya kana, ug misamot ang akong gugma kaniya.

Sa akong opisina dunay daghang letrato nga importante kaayo nako. Nagpahinumdom kini kon unsa ka malipayon ang akong kinabuhi. Daghan na kog nadawat nga maanindot nga mga panalangin tungod sa paghimo sa akong kinamaayohan sa paghinumdom sa akong unang gugma kang Jehova!

Malipay kaayo ko nga makauban ang akong pamilya

^ par. 31 Ang mga detalye bahin sa bug-os panahong pag-alagad ni Brader Morris mabasa sa Ang Bantayanang Torre, Marso 15, 2006, panid 26.