“DIHANG nadungog nako ang pahibalo nga gipalagpot ang akong anak, morag nahugno ang akong kalibotan,” nahinumdom si Julian. “Siya ang kamagulangang namong anak, ug suod kaayo mi; halos kanunay ming mag-uban. Buotan siya maong wala mi magdahom nga makahimo siyag dili maayo. Ang akong asawa nagsigeg hilak, ug wala ko masayod kon unsaon siya paghupay. Kanunay ming mangutana sa among kaugalingon kon pakyas ba mi ingong ginikanan.”

Nganong gikaingon man nga ang pagpalagpot maoy mahigugmaong kahikayan kon kini moresultag kasakit? Unsa ang Kasulatanhong mga rason sa paghimo niana? Ug nganong mapalagpot ang usa?

KON NGANONG MAPALAGPOT ANG USA

Ang usa ka Saksi ni Jehova mapalagpot kon siya nakahimog seryosong sala ug wala maghinulsol.

Bisag wala mangayo si Jehova ug kahingpitan, siya may sukdanan sa pagkabalaan nga gidahom niyang kab-oton sa iyang mga alagad. Pananglitan, si Jehova nagbaod nga atong likayan ang seryosong mga sala sama sa pakighilawas, pagsimbag idolo, pagpangawat, pagpangilkil, pagbuno, ug espiritismo.—1 Cor. 6:9, 10; Pin. 21:8.

Dili ka ba mouyon nga ang hinlong mga sukdanan ni Jehova maoy makataronganon ug nagsilbing panalipod kanato? Kinsa may dili gustong magkinabuhi uban sa malinawon, desente, ug kasaligang mga tawo? Nasinati nato kana taliwala sa atong mga igsoon sa pagtuo. Tungod kana kay atong gisaad sa Diyos panahon sa atong pagpahinungod nga kita magkinabuhi sumala sa mga sukdanan nga anaa sa iyang Pulong.

Apan komosta kon ang usa ka bawtismadong Kristohanon makahimog seryosong sala tungod sa kahuyangan? Ang matinumanong mga alagad ni Jehova kaniadto nakahimog ingon niana nga kasaypanan, apan wala sila bug-os nga gisalikway sa Diyos. Si Haring David maoy usa ka pananglitan. Siya nakahimog pagpanapaw ug pagpatay; bisan pa niana, giingnan siya ni manalagnang Natan: “Si Jehova . . . nagpasaylo sa imong sala.”—2 Sam. 12:13.

Gipasaylo sa Diyos si David kay sinsero kining naghinulsol. (Sal. 32:1-5) Sa susama, ang usa ka alagad ni Jehova karon mapalagpot lang kon siya dili mahinulsolon o magpadayon sa pagbuhat ug daotan. (Buh. 3:19; 26:20) Kon dili makita sa hudisyal nga komite ang sinserong paghinulsol, kinahanglang ipalagpot nila ang nakasala.

Sa sinugdan, bation tingali nato nga ang desisyon sa pagpalagpot sa nakasala bug-at ra nga silot o dili maluluy-on, ilabina kon suod nato ang maong tawo. Bisan pa niana, ang Pulong ni Jehova naghatag nato ug maayong mga rason sa pagtuo nga mahigugmaon ang maong desisyon.

UNSAY BENEPISYO SA PAGPALAGPOT?

Si Jesus miingon nga “ang kaalam mapamatud-ang matarong pinaagi sa mga buhat [o resulta]  niini.” (Mat. 11:19) Ang maalamong desisyon sa pagpalagpot sa usa ka dili mahinulsolong makasasala magpatunghag maayong mga resulta. Tagda kining tulo:

Ang pagpalagpot sa nakasala magpasidungog sa ngalan ni Jehova. Sanglit nagdala man kita sa ngalan ni Jehova, dili kalikayan nga ang atong panggawi may epekto sa iyang ngalan. (Isa. 43:10) Maingon nga ang panggawi sa anak mahimong magpasidungog o magpakaulaw sa iyang ginikanan, ang panglantaw sa mga tawo kang Jehova magdepende usahay sa maayo o daotang panggawi nga ilang makita sa Iyang katawhan. Mabayaw ang maayong ngalan sa Diyos kon ang mga tawo nga nagdala sa maong ngalan magsunod sa moral nga sukdanan ni Jehova. Susama kana sa panahon ni Ezequiel dihang gilangkit sa mga tawo sa kanasoran ang ngalan ni Jehova ngadto sa mga Hudiyo.—Ezeq. 36:19-23.

Mapasipalahan nato ang balaang ngalan sa Diyos kon kita maghimog imoralidad. Gitambagan ni apostol Pedro ang mga Kristohanon: “Ingong masinugtanong mga anak, hunong na sa pagpaumol sumala sa mga tinguha nga inyong nabatonan kanhi sa inyong kawalay-alamag, apan, sumala sa Balaang Usa nga nagtawag kaninyo, magmabalaan usab kamo sa tanan ninyong panggawi, tungod kay kini nahisulat: ‘Kinahanglan kamong magmabalaan, tungod kay ako balaan.’” (1 Ped. 1:14-16) Ang hinlo ug balaan nga panggawi magpasidungog sa ngalan sa Diyos.

Hinunoa, kon ang usa ka Saksi ni Jehova magbuhat ug daotan, lagmit mahibaloan kana sa iyang mga higala ug kaila. Ang pagpalagpot nagpakita nga si Jehova adunay hinlo nga katawhan nga nagsunod sa mga lagda sa Kasulatan aron mahuptan ang pagkabalaan. Pananglitan, dihay tawong mitambong sa tigom sa usa ka Kingdom Hall sa Switzerland ug miingon nga gusto niyang mahimong membro sa kongregasyon. Ang iyang igsoong babaye napalagpot tungod sa imoralidad. Siya miingon nga gusto niyang moanib sa usa ka organisasyon nga “dili mokonsentir sa daotang panggawi.”

Ang pagpalagpot manalipod sa hinlo nga Kristohanong kongregasyon. Gipasidan-an ni apostol Pablo ang mga taga-Corinto sa kapeligrohan sa pagtugot nga magpabilin sa ilang taliwala ang tinuyong nagpakasala. Iyang gitandi sa lebadura ang ilang daotang impluwensiya. Siya miingon: “Ang diyutayng lebadura magpatubo sa tibuok minasa.” Dayon gitambagan niya sila: “Kuhaa ang tawong daotan gikan sa inyong taliwala.”—1 Cor. 5:6, 11-13.

Mopatim-aw nga “ang tawong daotan” nga gihisgotan ni Pablo dayag nga naghimog imoralidad. Ug ang ubang membro sa kongregasyon nagpakamatarong sa iyang panggawi. (1 Cor. 5:1, 2) Kon konsentihon ang maong grabeng sala, ang ubang Kristohanon mahimong matukmod sa pagsundog sa imoral nga mga kostumbre sa mahilayong siyudad nga ilang gipuy-an. Kon balewalaon ang tinuyong mga sala, mahimong maaghat ang uban nga dili seryosohon ang pagsunod sa mga sukdanan sa Diyos. (Eccl. 8:11) Dugang pa, ang dili mahinulsolong makasasala mahisama sa “mga bato nga natago ilalom sa tubig” nga magpahinabog pagkalunod, o kadaot, sa pagtuo sa uban diha sa kongregasyon.—Jud. 4, 12.

Ang pagpalagpot lagmit makapaamgo sa nakasala. Dihay higayon nga si Jesus naghisgot bahin sa usa ka batan-ong lalaki nga mibiya sa panimalay sa iyang amahan ug giwaldas ang iyang panulondon diha sa mapatuyangong pagkinabuhi. Ang mausikong anak naleksiyon ug nakaamgo nga pait kaayo ug kawang lang ang pagkinabuhi sa gawas sa panimalay sa iyang amahan. Sa ulahi, ang anak nakaamgo, naghinulsol, ug mihimog lakang nga makabalik sa iyang pamilya. (Luc. 15:11-24) Ang paghubit ni Jesus sa mahigugmaong amahan kinsa nalipay nga nagbag-o ang iyang anak makatabang nato nga masabtan ang pagbati ni Jehova. “Ako malipay, dili sa kamatayon sa tawong daotan, apan nga mobiya ang daotan gikan sa iyang dalan ug mabuhi,” siya nagpasalig kanato.—Ezeq. 33:11.

Sa susama, ang mga napalagpot kinsa dili na membro sa Kristohanong kongregasyon—ang ilang espirituwal nga pamilya—lagmit makaamgo kon unsay nawala kanila. Ang daotang sangpotanan sa ilang sala ug ang paghinumdom sa malipayong mga adlaw dihang duna pa silay maayong relasyon kang Jehova ug sa iyang katawhan, mahimong makapaamgo nila.

Gikinahanglan ang gugma ug kalig-on aron mabatonan ang gitinguhang resulta. “Kon hampakon  ako sa matarong, kana maoy mahigugmaong-kalulot,” miingon ang salmista nga si David, ug “kon badlongon niya ako, kana maoy lana sa ibabaw sa akong ulo.” (Sal. 141:5) Sa pag-ilustrar: Handurawa ang usa ka tawo nga nagbaktas panahon sa tingtugnaw. Mibati siyag grabeng kakapoy. Miubos pag-ayo ang temperatura sa iyang lawas, ug siya giduka. Kon siya makatulog diha sa niyebe, siya mamatay. Samtang nagpaabot sa mga rescuer, sagpaon siya sa iyang kauban matag karon ug unya aron dili siya makatulog. Masakitan tingali siya, apan makaluwas kana kaniya. Sa susama, giila ni David nga may mga higayon nga kinahanglan siyang tul-iron sa usa nga matarong. Tingali masakitan siya, pero alang kini sa iyang kaayohan.

Sagad, ang pagpalagpot naghatag sa disiplina nga gikinahanglan sa nakasala. Human sa napulo ka tuig, ang anak ni Julian, nga gihisgotan sa sinugdan, nagbag-o, napasig-uli sa kongregasyon, ug karon nag-alagad ingong ansiyano. “Dihang napalagpot ko naagoman nako ang sangpotanan sa akong binuhatan,” siya miingon. “Gikinahanglan nako ang maong disiplina.”—Heb. 12:7-11.

MAHIGUGMAONG PAAGI SA PAGPAKIGLABOT SA MGA NAPALAGPOT

Tinuod, ang pagpalagpot maoy espirituwal nga katalagman, apan wala kana magpasabot nga ang usa wala nay paglaom. Kitang tanan dunay papel aron maseguro nga matuman ang katuyoan sa pagpalagpot.

Ginatabangan ang mga mahinulsolon nga makabalik kang Jehova

Ang mga ansiyano kinsa maoy magpahibalo sa desisyon nga mapalagpot ang usa maningkamot sa pagsundog sa gugma ni Jehova. Dihang pahibaloon ang maong tawo sa ilang desisyon, sila mabination ug klarong magpatin-aw sa mga lakang nga kinahanglan niyang buhaton aron mapasig-uli sa kongregasyon. Aron mapahinumdoman ang mga napalagpot kon unsaon nila pagbalik kang Jehova, mahimong duawon sa mga ansiyano matag karon ug unya kadtong nagpakitag ebidensiya sa pagbag-o. *

Ang mga membro sa pamilya makapakitag gugma sa kongregasyon ug sa nakasala pinaagi sa pagtahod sa desisyon bahin sa pagpalagpot. “Anak gihapon nako siya,” miingon si Julian, “apan ang iyang pagkinabuhi nagsilbing babag tali kanamo.”

Ang tanan diha sa kongregasyon makapakitag gugma nga gibase sa prinsipyo kon ilang likayan ang pagpakig-estorya ug pagpakig-uban sa napalagpot. (1 Cor. 5:11; 2 Juan 10, 11) Sa ingon, ilang gipaluyohan ang disiplinang gihatag ni Jehova pinaagi sa mga ansiyano. Dugang pa, makapakita usab sila ug dakong gugma ug suporta sa pamilya sa napalagpot, kinsa nasakitan pag-ayo ug kinsa dili angayng mobati nga sila gilikayan usab sa mga igsoon.—Roma 12:13, 15.

“Ang pagpalagpot maoy usa ka kahikayan nga atong gikinahanglan ug motabang kanato sa pagkinabuhi sumala sa mga sukdanan ni Jehova,” mihinapos si Julian. “Bisag sakit, sa ngadtongadto kini may maayong mga resulta. Kon gikonsentir pa nako ang daotang buhat sa akong anak, dili gayod unta siya makabalik sa organisasyon.”

^ par. 24 Tan-awa ang Bantayanang Torre, Abril 15, 1991, panid 21-23.