Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Ang Bantayanang Torre—Tun-anang Edisyon  |  Marso 2015

Pagkat-on Gikan sa Ilustrasyon Bahin sa mga Talanton

Pagkat-on Gikan sa Ilustrasyon Bahin sa mga Talanton

“Sa usa gihatag niya ang lima ka talanton, sa lain duha, sa lain pa usa.”—MAT. 25:15.

1, 2. Nganong gihatag ni Jesus ang ilustrasyon bahin sa mga talanton?

SA SAMBINGAY bahin sa mga talanton, tin-awng gipadayag ni Jesus ang obligasyon sa iyang dinihogang mga sumusunod. Kinahanglan natong masabtan ang kahulogan niini nga sambingay, kay kini makaapektar sa tanang matuod nga Kristohanon, langitnon man o yutan-on ang ilang paglaom.

2 Gihatag ni Jesus ang sambingay bahin sa mga talanton ingong bahin sa tubag sa pangutana sa iyang mga tinun-an maylabot sa “ilhanan sa [iyang] presensiya ug sa kataposan sa sistema sa mga butang.” (Mat. 24:3) Busa, ang sambingay matuman sa atong panahon ug maoy bahin sa ilhanan nga si Jesus ania na ug nagmando ingong Hari.

3. Unsang mga leksiyon ang atong makat-onan sa mga ilustrasyon diha sa Mateo kapitulo 24 ug 25?

3 Ang sambingay bahin sa mga talanton maoy usa sa upat ka magkalambigit nga ilustrasyon nga narekord sa Mateo 24:45 hangtod sa 25:46. Ang laing tulo—bahin sa matinumanon ug maalamong ulipon, napulo ka ulay, ug sa mga karnero ug mga kanding—maoy bahin sab sa tubag ni Jesus sa pangutana maylabot sa ilhanan sa iyang presensiya. Nianang upat ka ilustrasyon, gipasiugda ni Jesus ang mga kinaiya nga magpaila sa iyang matuod nga mga sumusunod  niining kataposang mga adlaw. Ang mga ilustrasyon bahin sa ulipon, mga ulay, ug mga talanton gipunting ngadto sa iyang dinihogang mga sumusunod. Sa ilustrasyon bahin sa matinumanong ulipon, gipasiugda ni Jesus nga ang gamayng grupo sa mga dinihogan nga gipiyalan sa pagpakaon sa iyang mga sulugoon sa panimalay panahon sa kataposang mga adlaw kinahanglang magmatinumanon ug magmaalamon. Sa sambingay bahin sa mga ulay, gipasiugda ni Jesus nga ang tanan niyang dinihogang mga sumusunod kinahanglang magmaandam ug magmabinantayon, kay sila nahibalo nga si Jesus moabot apan wala mahibalo sa adlaw o sa takna. Sa sambingay bahin sa mga talanton, gipakita ni Jesus nga ang mga dinihogan kinahanglang magmakugihon sa pagtuman sa ilang Kristohanong mga responsabilidad. Gipunting ni Jesus ang kataposang ilustrasyon, ang sambingay bahin sa mga karnero ug mga kanding, niadtong may yutan-ong paglaom. Gipasiugda niya nga kinahanglan silang magmaunongon ug bug-os nga magpaluyo sa dinihogang mga igsoon ni Jesus sa yuta. * Atong hisgotan karon ang ilustrasyon bahin sa mga talanton.

ANG AGALON NAGHATAG SA IYANG MGA ULIPON UG DAKONG KANTIDAD

4, 5. Kang kinsa naglarawan ang tawo, o ang agalon, ug pilay kantidad sa usa ka literal nga talanton?

4 Basaha ang Mateo 25:14-30. Dugay nang gipatin-aw sa atong mga publikasyon nga ang tawo, o ang agalon, sa ilustrasyon mao si Jesus ug nga siya milangyaw dihang misaka siya sa langit niadtong 33 C.E. Sa nag-unang sambingay, gipadayag ni Jesus ang iyang katuyoan sa paglangyaw, nga mao, “aron makahupot ug harianong gahom alang sa iyang kaugalingon.” (Luc. 19:12) Si Jesus wala dayon mahimong hari sa Gingharian pagbalik niya sa langit. * Hinunoa, siya “milingkod sa tuong kamot sa Diyos, nga sukad niadto nagpaabot hangtod nga ibutang ang iyang mga kaaway ingon nga tumbanan sa iyang mga tiil.”—Heb. 10:12, 13.

5 Ang tawo sa ilustrasyon may walo ka talanton, usa ka dakong kantidad niadtong panahona. * Sa wala pa molangyaw, iyang gipiyal ang mga talanton ngadto sa iyang mga ulipon, nga nagdahom nga ipatigayon nila kini samtang wala siya. Sama sa maong tawo, si Jesus nakabaton sab ug bililhon kaayong butang sa wala pa siya mosaka sa langit. Unsa kana? Ang tubag nalangkit sa iyang buluhaton dinhi sa yuta.

6, 7. Unsay gisimbolohan sa mga talanton?

6 Gihatagag importansiya ni Jesus ang iyang pagsangyaw ug pagpanudlo. (Basaha ang Lucas 4:43.) Pinaagi niana, iyang gitikad ang uma nga dakog potensiyal. Una pa niana, siya miingon sa iyang mga tinun-an: “Iyahat ang inyong mga mata ug lantawa ang kaumahan, nga kini puti na aron anihon.” (Juan 4:35-38) Diha sa iyang hunahuna ang pagtigom sa daghang uban pang matinud-anog kasingkasing nga mahimong iyang mga tinun-an. Sama sa usa ka maayong mag-uuma, dili biyaan ni Jesus ang uma nga anihonon na. Busa, wala madugay human siya gibanhaw ug sa wala pa siya mosaka sa langit, gihatagan niya ang iyang mga tinun-an ug hinungdanong sugo: “Busa panglakaw kamo ug paghimog mga tinun-an.” (Mat. 28:18-20) Sa ingon, gipiyal ni Jesus kanila ang usa ka bililhong bahandi, ang Kristohanong ministeryo.—2 Cor. 4:7.

7 Nan, unsay atong ikahinapos? Dihang gisugo  niya ang iyang mga sumusunod sa paghimog mga tinun-an, sama rag gipiyal ni Jesus kanila ang “iyang mga kabtangan”—iyang mga talanton. (Mat. 25:14) Busa, ang mga talanton nagtumong sa responsabilidad sa pagsangyaw ug paghimog mga tinun-an.

8. Bisag managlahi ang gidaghanon sa talanton nga nadawat sa matag ulipon, unsay gidahom sa agalon?

8 Sa sambingay bahin sa mga talanton, ang agalon naghatag sa usa ka ulipon ug lima ka talanton, sa lain duha, ug sa lain pa usa. (Mat. 25:15) Bisag managlahi ang gidaghanon sa talanton nga nadawat sa matag ulipon, ang agalon nagdahom nga silang tanan magmakugihon sa paggamit niini, sa ato pa, sa pag-alagad kutob sa ilang maarangan sa ministeryo. (Mat. 22:37; Col. 3:23) Sa unang siglo, sa Pentekostes 33 C.E., gisugdan sa mga sumusunod ni Kristo ang pagpatigayon sa ilang mga talanton. Ang ilang pagkamakugihon sa buluhatong pagsangyaw ug paghimog mga tinun-an narekord sa basahon sa Mga Buhat. *Buh. 6:7; 12:24; 19:20.

PAGPATIGAYON SA MGA TALANTON PANAHON SA KATAPOSAN

9. (a) Unsay gihimo sa duha ka matinumanong sulugoon sa ilang mga talanton, ug unsay gipakita niana? (b) Unsay papel sa “ubang mga karnero”?

9 Panahon sa kataposan, ilabina sukad sa 1919, ang matinumanong dinihogan nga  mga ulipon ni Kristo sa yuta nagpatigayon sa mga talanton sa Agalon. Sama sa unang duha ka ulipon, ang dinihogang mga igsoon naghimo sa ilang maarangan sa buluhatong pagsangyaw. Dili na kinahanglang banabanaon kon kinsay nakadawat sa lima ka talanton ug kinsay nakadawat sa duha. Sa ilustrasyon, ang duha ka ulipon nagmakugihon, ug nadoble ang gidaghanon sa gihatag sa agalon kanila. Unsay papel niadtong may yutan-ong paglaom? Usa ka hinungdanong papel! Ang ilustrasyon ni Jesus bahin sa mga karnero ug mga kanding nagtudlo nato nga kadtong may yutan-ong paglaom adunay pribilehiyo sa maunongong pagpaluyo sa iyang dinihogang mga igsoon sa buluhatong pagsangyaw ug pagpanudlo. Niining makuyaw nga kataposang mga adlaw, ang duha ka grupo nagtinabangay ingong “usa ka panon” diha sa masibotong pagtuman sa buluhatong paghimog mga tinun-an.—Juan 10:16.

10. Unsa ang talagsaong bahin sa ilhanan sa presensiya ni Jesus?

10 Ang Agalon makataronganong magdahom ug mga resulta. Sa nahisgotan na, ang iyang matinumanong mga tinun-an sa unang siglo nagpadaghan gayod sa iyang mga kabtangan. Komosta niining panahon sa kataposan dihang ang sambingay bahin sa mga talanton natuman? Ang matinumanon ug kugihang mga alagad ni Jesus nagtuman sa kinadak-ang buluhaton nga pagsangyaw ug paghimog mga tinun-an. Tungod sa ilang paningkamot, gatosan ka libo nga bag-ong mga tinun-an ang nadugang ingong mga magmamantala sa Gingharian matag tuig. Busa ang buluhatong pagsangyaw ug pagpanudlo nahimong talagsaong bahin sa ilhanan sa presensiya ni Jesus. Seguradong nalipay ang ilang Agalon!

Si Kristo nagpiyal sa iyang mga alagad sa bililhong responsabilidad sa pagsangyaw (Tan-awa ang parapo 10)

KANUS-A MOABOT ANG AGALON ARON MAKIGHUSAY?

11. Nganong makahinapos kita nga si Jesus makighusay sa iyang mga ulipon panahon sa dakong kasakitan?

11 Si Jesus moabot aron makighusay sa iyang mga sulugoon sa talitapos na ang dakong kasakitan. Nganong nakahinapos kita niini? Sa iyang tagna nga narekord sa Mateo kapitulo 24 ug 25, si Jesus balikbalik nga naghisgot sa iyang pag-abot. Nagtumong sa paghukom panahon sa dakong kasakitan, siya miingon nga ang katawhan “makakita sa Anak sa tawo nga moanhi diha sa mga panganod sa langit.” Giawhag niya  ang iyang mga sumusunod sa kataposang mga adlaw nga magmabinantayon, nga nag-ingon: “Kamo wala mahibalo kon unsang adlawa moabot ang inyong Ginoo” ug “sa takna nga wala ninyo hunahunaa, ang Anak sa tawo moabot.” (Mat. 24:30, 42, 44) Busa, dihang si Jesus miingon nga “ang agalon niadtong mga ulipona miabot ug nakighusay kanila,” dayag nga nagtumong siya sa panahon dihang siya moabot aron sa pagpahamtang ug paghukom panahon sa kataposan niining sistemaha. *Mat. 25:19.

12, 13. (a) Unsay giingon sa agalon sa unang duha ka ulipon, ug ngano? (b) Kanus-a madawat sa mga dinihogan ang ilang kataposang pagtimbre? (Tan-awa ang kahon nga “ Hukman nga Takos Dihang Sila Mamatay.”) (c) Unsa ang ganti niadtong pagahukman ingong mga karnero?

12 Sumala sa sambingay, pag-abot sa agalon, nakita niya nga nagmatinumanon ang unang duha ka sulugoon—ang gihatagag lima ka talanton ug ang gihatagag duha—ug ang gidaghanon sa mga talanton niini nadoble. Ang agalon miingon sa matag usa kanila: “Maayong pagkabuhat, maayo ug kasaligan nga ulipon! Kasaligan ka sa pipila ka butang. Igatudlo ko ikaw ibabaw sa daghang butang.” (Mat. 25:21, 23) Busa, unsay atong madahom dihang ang Agalon, ang hinimayang si Jesus, moabot aron sa paghukom?

13 Kadtong girepresentahan sa unang duha ka ulipon—ang kugihang mga dinihogan—makadawat sa ilang kataposang pagtimbre sa dili pa magsugod ang dakong kasakitan. (Pin. 7:1-3) Sa dili pa ang Armagedon, ihatag ni Jesus ang iyang gisaad kanila nga langitnong ganti. Kadtong may yutan-ong paglaom nga nagpaluyo sa mga igsoon ni Kristo sa buluhatong pagsangyaw pagahukman ingong mga karnero ug hatagan sa pribilehiyo nga mabuhi sa yuta ubos sa pagmando sa Gingharian.—Mat. 25:34.

DAOTAN UG TAPOLAN NGA ULIPON

14, 15. Gipasabot ba ni Jesus nga daghan sa iyang dinihogang mga igsoon ang mahimong daotan ug tapolan? Ipatin-aw.

14 Sa sambingay, ang ikatulong ulipon naglubong sa iyang talanton inay ipatigayon kini o ideposito sa mga magbabangko. Kini nga ulipon nagpakitag daotang tinamdan, kay tinuyo siyang milihok nga kasukwahi sa kabubut-on sa iyang agalon. Haom lang nga ang agalon nagtawag kaniya nga “daotan ug tapolan.” Gikuha sa agalon kaniya ang talanton ug gihatag kini sa usa nga may napulo ka talanton. Dayon ang daotang ulipon gilabay “ngadto sa kangitngitan sa gawas.” “Didto unya ang iyang pagdanguyngoy ug ang pagkagot sa iyang mga ngipon.”—Mat. 25:24-30; Luc. 19:22, 23.

15 Sanglit gitagoan sa usa sa tulo ka ulipon ang talanton sa iyang agalon, gipasabot ba ni Jesus nga un-tersiya sa iyang dinihogang mga sumusunod mahimong daotan ug tapolan? Wala. Tagda ang konteksto. Sa ilustrasyon bahin sa matinumanon ug maalamong  ulipon, si Jesus naghisgot sa usa ka ulipon nga nagbun-og sa iyang mga isigkaulipon. Wala ipasabot ni Jesus nga motungha ang usa ka daotang ulipon nga matang. Hinunoa, siya nagpasidaan sa iyang matinumanong ulipon nga sila dili angayng magpakitag mga kinaiya sa usa ka daotang ulipon. Sa susama, sa ilustrasyon bahin sa napulo ka ulay, wala ipasabot ni Jesus nga katunga sa iyang dinihogang mga sumusunod mahisama sa lima ka buangbuang nga ulay. Hinunoa, iyang gipasidan-an ang iyang espirituwal nga mga igsoon sa mahitabo kon sila dili magmabinantayon ug mapamatud-ang dili andam. * Niini nga konteksto, daw makataronganon ang paghinapos nga sa ilustrasyon bahin sa mga talanton, si Jesus wala magpasabot nga daghan sa iyang dinihogang mga igsoon sa kataposang mga adlaw ang mahimong daotan ug tapolan. Hinunoa, si Jesus nagpasidaan sa iyang dinihogang mga sumusunod nga sila kinahanglang magmakugihon—sa ‘pagpatigayon’ sa ilang mga talanton—ug maglikay sa mga tinamdan ug panggawi sa usa ka daotang ulipon.—Mat. 25:16.

16. (a) Unsang mga leksiyon ang atong makat-onan sa sambingay bahin sa mga talanton? (b) Sa unsang paagi kini nga artikulo nagdalisay sa atong pagsabot sa sambingay bahin sa mga talanton? (Tan-awa ang kahon nga “ Pagsabot sa Ilustrasyon Bahin sa mga Talanton.”)

16 Unsang duha ka leksiyon ang atong makat-onan sa sambingay bahin sa mga talanton? Una, ang Agalon, si Kristo, nagpiyal sa iyang dinihogang mga ulipon ug usa ka bililhong butang—ang sugo nga pagsangyaw ug paghimog mga tinun-an. Ikaduha, gidahom ni Kristo nga kitang tanan magmakugihon sa buluhatong pagsangyaw. Kon gibuhat nato kana, makaseguro kita nga ang Agalon magaganti sa atong pagtuo, pagkamabinantayon, ug pagkamaunongon.—Mat. 25:21, 23, 34.

^ par. 3 Gihisgotan sa Ang Bantayanang Torre, Hulyo 15, 2013, panid 21-22, parapo 8-10, kon kinsa ang matinumanon ug maalamong ulipon. Gihisgotan sa nag-unang artikulo niini nga magasin kon kinsa ang mga ulay. Ang ilustrasyon bahin sa mga karnero ug mga kanding gipatin-aw sa Ang Bantayanang Torre, Oktubre 15, 1995, panid 23-28, ug sa sunod nga artikulo niining magasina.

^ par. 5 Sa panahon ni Jesus, ang usa ka talanton maoy katumbas sa mga 6,000 ka denario. Ang usa ka mamumuo mokitag usa ka denario sa usa ka adlaw, busa kinahanglan siyang motrabahog 20 ka tuig aron mokitag usa lang ka talanton.

^ par. 8 Human sa kamatayon sa mga apostoles, gipasiugda ni Satanas ang apostasya, nga milambo sulod sa daghang siglo. Nianang panahona, wala kaayoy gihimong paningkamot sa pagtuman sa sugo sa paghimog mga tinun-an. Apan kanang tanan mausab panahon “sa ting-ani,”—ang kataposang mga adlaw. (Mat. 13:24-30, 36-43) Tan-awa ang Bantayanang Torre, Hulyo 15, 2013, panid 9-12.

^ par. 15 Tan-awa ang parapo 13 sa artikulo nga “Magpadayon Ka ba sa Pagbantay?” niini nga gula.