Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Pagpilig pinulongan Cebuano

Maunongong Pagpaluyo Ngadto sa mga Igsoon ni Kristo

Maunongong Pagpaluyo Ngadto sa mga Igsoon ni Kristo

“Sa sukod nga gibuhat ninyo kini sa usa sa labing ubos niining akong mga igsoon, gibuhat ninyo kini kanako.”—MAT. 25:40.

1, 2. (a) Unsang mga ilustrasyon ang gihisgotan ni Jesus sa iyang suod nga mga higala? (Tan-awa ang hulagway sa sinugdan sa artikulo.) (b) Unsay angay natong mahibaloan sa ilustrasyon bahin sa mga karnero ug mga kanding?

SI Jesus nakigsulti sa iyang suod nga mga higala nga si Pedro, Andres, Santiago, ug Juan. Bag-o pa nilang nadungog siya nga nag-asoy sa mga ilustrasyon bahin sa matinumanon ug maalamong ulipon, napulo ka ulay, ug mga talanton. Gitapos ni Jesus ang iyang pakighisgot pinaagig usa pa ka sambingay. Iyang gihubit ang panahon dihang hukman sa “Anak sa tawo” ang “tanang kanasoran.” Naikag gyod ang iyang mga tinun-an sa maong ilustrasyon! Niana, gihisgotan ni Jesus ang duha ka pundok, ang mga karnero ug ang mga kanding. Ug iyang gipasiugda ang usa ka hinungdanon nga ikatulong pundok nga iyang gipaila ingong “mga igsoon” sa “hari.”—Basaha ang Mateo 25:31-46.

2 Ang katawhan ni Jehova dugay nang naikag niini nga ilustrasyon ug haom lang, kay niana si Jesus naghisgot bahin sa dulnganan sa katawhan. Iyang gipadayag kon nganong ang pipila makadawat ug kinabuhing walay kataposan samtang ang uban makaagom ug walay kataposang kalaglagan. Ang atong kinabuhi nagdepende sa  atong pagsabot ug pagpadapat sa mga kamatuoran nga gipadayag ni Jesus. Kay nalangkit ang atong kinabuhi, angay tang mangutana: Sa unsang paagi anam-anam nga gitin-aw ni Jehova ang atong pagsabot niini nga ilustrasyon? Nganong makaingon ta nga ang ilustrasyon nagpasiugda sa kahinungdanon sa pagsangyaw? Kinsay gisugo sa pagsangyaw? Ug nganong panahon na karon nga magmaunongon sa “hari” ug sa gitawag niya nga “akong mga igsoon”?

SA UNSANG PAAGI GITIN-AW ANG ATONG PAGSABOT?

3, 4. (a) Unsa ang angay natong mahibaloan aron masabtan ang ilustrasyon bahin sa mga karnero ug mga kanding? (b) Niadtong 1881, giunsa pagpatin-aw sa Zion’s Watch Tower kini nga ilustrasyon?

3 Aron masabtan ang ilustrasyon bahin sa mga karnero ug mga kanding, kinahanglan natong mahibaloan ang tulo ka pangunang bahin niini nga asoy: kon kinsa ang mga karakter, kon kanus-a ang panahon sa paghukom, ug ang rason kon nganong tawgon ang usa nga karnero o kanding.

4 Niadtong 1881, ang Zion’s Watch Tower nagpaila nga ang “Anak sa tawo,” nga gitawag usab ug “hari,” mao si Jesus. Nasabtan sa unang mga Estudyante sa Bibliya nga ang ekspresyong gihubad sa King James Version ug “akong mga igsoon” nagtumong niadtong magmando kauban ni Kristo ug sa tanang katawhan nga mapasig-uli sa kahingpitan dinhi sa yuta. Nagtuo sila nga ang paglain sa mga karnero gikan sa mga kanding mahitabo panahon sa Usa ka Libo ka Tuig nga Pagmando ni Kristo. Nagtuo sab sila nga ang mga tawo pagatawgong mga karnero kon sila magkinabuhi sumala sa balaod sa Diyos sa gugma.

5. Niadtong 1923, sa unsang paagi nadalisay ang atong pagsabot?

5 Sa ulahi, gitabangan ni Jehova ang iyang katawhan nga madalisay ang ilang pagsabot niini nga ilustrasyon. Sa Oktubre 15, 1923, nga gula sa The Watch Tower, gihisgotan pag-usab nga ang “Anak sa tawo” mao si Jesus. Apan, naggamit kinig Kasulatanhong mga argumento sa pagpatin-aw nga ang mga igsoon ni Kristo mao lamang kadtong magmando uban kaniya sa langit ug ang mga karnero mao kadtong may paglaom nga mabuhi sa yuta ubos sa pagmando sa Gingharian ni Kristo. Kanus-a ang paglain sa mga karnero gikan sa mga kanding? Ang artikulo nag-ingon nga ang mga igsoon ni Kristo maghari uban kaniya sa langit panahon sa Milenyal nga Pagmando, busa dili sila matabangan o mapasagdan sa usa ka yutan-ong matang. Busa, ang paglain sa mga karnero gikan sa mga kanding kinahanglang mahitabo una pa magsugod ang Milenyal nga Pagmando. Bahin sa rason kon nganong ang usa tawgon ingong karnero, ang artikulo mihinapos nga ang mga tawo pagahukman ingong karnero kay sila nag-ila kang Jesus ingong ilang Ginoo ug naglaom nga ang Gingharian magpahinabog mas maayong mga kahimtang.

6. Niadtong 1995, sa unsang paagi mas gitin-aw ang atong pagsabot sa sambingay?

6 Ingong resulta nianang gibag-o nga pagsabot, gibati sa katawhan ni Jehova nga ang mga indibiduwal pagahukman ingong mga karnero o mga kanding latas sa kataposan sa sistema sa mga butang, depende sa ilang pagsanong sa mensahe sa Gingharian. Apan niadtong 1995, gitin-aw ang atong pagsabot. Duha ka artikulo sa Oktubre 15, 1995, nga gula sa Ang Bantayanang Torre ang nagpatin-aw sa kaamgiran tali sa gipamulong ni Jesus sa Mateo 24:29-31 (basaha) ug sa Mateo 25:31, 32. (Basaha.) * Unsay ilang panghinapos? Ang pangunang artikulo nag-ingon: “Ang paghukom sa mga karnero ug mga kanding maoy sa umaabot.” Kanus-a? “Kini mahitabo human sa pag-ulbo ‘sa kasakitan’ nga gihisgotan  sa Mateo 24:29, 30 ug ang Anak sa tawo ‘moabot diha sa iyang himaya.’ . . . Dayon, uban sa tibuok nga daotang sistema nga matapos, molingkod si Jesus sa hukmanan ug magpakanaog ug magpadapat sa paghukom.”

7. Unsay atong tin-awng nasabtan karon?

7 Karon tin-aw na natong nasabtan ang ilustrasyon bahin sa mga karnero ug mga kanding. Kita nahibalo nga si Jesus mao ang “Anak sa tawo,” ang Hari. Kadtong gitawag nga “akong mga igsoon” mao ang dinihogan sa espiritu nga mga lalaki ug babaye, nga magmando kauban ni Kristo sa langit. (Roma 8:16, 17) “Ang mga karnero” ug “mga kanding” nagrepresentar sa mga tawo gikan sa tanang nasod. Sila wala dihogi sa balaang espiritu. Kanus-a ang panahon sa paghukom? Kini mahitabo sa talitapos na ang dakong kasakitan nga hapit nang moabot. Ug unsa ang rason kon nganong ang mga tawo pagahukman ingong mga karnero o mga kanding? Kini nagdepende kon giunsa nila pagtratar ang nahibilin sa dinihogang mga igsoon ni Kristo sa yuta. Kay haduol na ang kataposan niining sistemaha, mapasalamaton gayod kita nga si Jehova anam-anam nga nagpatin-aw niini nga ilustrasyon ug sa kaamgid nga mga ilustrasyon nga narekord sa Mateo kapitulo 24 ug 25!

SA UNSANG PAAGI ANG ILUSTRASYON NAGPASIUGDA SA PAGSANGYAW?

8, 9. Nganong ang mga karnero gihubit ingong “matarong”?

8 Sa ilustrasyon bahin sa mga karnero ug mga kanding, si Jesus wala direktang maghisgot sa pagsangyaw. Nan, nganong ikaingon nga kini nagpasiugda sa kahinungdanon sa pagsangyaw?

9 Una, matikdi nga si Jesus nagtudlo pinaagig ilustrasyon. Dayag nga siya wala maghisgot bahin sa paglain sa literal nga mga karnero gikan sa literal nga mga kanding. Sa susama, siya wala magpasabot nga ang matag tawo nga pagahukman ingong karnero kinahanglang literal nga magpakaon, magbesti, mag-atiman, o moduaw sa usa sa iyang mga igsoon diha sa bilanggoan. Hinunoa, iyang giilustrar ang tinamdan sa mahulagwayong mga karnero ngadto sa iyang mga igsoon. Siya naghubit sa mga karnero ingong “matarong” kay ilang giila nga si Kristo adunay pundok sa dinihogang mga igsoon nga ania pa sa yuta, ug ang mga karnero maunongong nagpaluyo sa mga dinihogan panahon niining makuyaw nga kataposang mga adlaw.—Mat. 10:40-42; 25:40, 46; 2 Tim. 3:1-5.

10. Sa unsang paagi ang mga karnero makapakitag kaayo sa mga igsoon ni Kristo?

10 Ikaduha, tagda ang konteksto sa gipamulong ni Jesus. Siya naghisgot sa ilhanan sa iyang presensiya ug sa kataposan sa sistema sa mga butang. (Mat. 24:3) Gipaila ni Jesus nga ang ilhanan maglakip ug usa ka talagsaong bahin—ang maayong balita sa Gingharian “igawali sa tibuok gipuy-ang yuta.” (Mat. 24:14) Ug sa wala pa siya maghisgot bahin sa mga karnero ug mga kanding, iyang giasoy ang ilustrasyon bahin sa mga talanton. Ingon sa gihisgotan sa nag-unang artikulo, gihatag ni Jesus ang maong ilustrasyon aron ipasiugda ngadto sa iyang dinihogan sa espiritu nga mga tinun-an, ang iyang “mga igsoon,” nga sila kinahanglang masiboton sa pagsangyaw. Apan, ang diyutayng mahibilin sa mga dinihogan dinhi sa yuta panahon sa presensiya ni Jesus mag-atubang ug dakong hagit—ang pagsangyaw sa “tanang kanasoran” sa dili pa moabot ang kataposan. Ang ilustrasyon sa mga karnero ug mga kanding nagpakita nga may motabang sa mga dinihogan. Busa, usa sa pangunang mga paagi nga kadtong pagahukman ingong mga karnero makapakitag kaayo sa mga igsoon ni Kristo maoy pinaagi sa pagtabang kanila sa pagsangyaw. Apan, igo lang ba ang pagpaluyo sa materyal ug emosyonal nga paagi, o labaw pa ang gikinahanglan?

 KINSAY MOSANGYAW?

11. Unsang pangutana ang motungha, ug ngano?

11 Karon, ang kadaghanan sa walo ka milyong tinun-an ni Jesus dili mga dinihogan. Sila wala makadawat sa mga talanton nga gihatag ni Jesus sa iyang dinihogang mga ulipon. (Mat. 25:14-18) Busa motungha ang pangutana, ‘Ang sugo sa pagsangyaw mapadapat ba gayod niadtong dili mga dinihogan sa balaang espiritu?’ Oo. Tagda ang pipila ka rason kon ngano.

12. Unsay atong makat-onan sa gipamulong ni Jesus sa Mateo 28:19, 20?

12 Gisugo ni Jesus ang tanan niyang tinun-an sa pagsangyaw. Human gibanhaw, si Jesus nagsugo sa iyang mga sumusunod sa paghimog mga tinun-an, nga magtudlo kanila sa pagtuman sa “tanang butang” nga iyang gisugo. Lakip niana ang pagsangyaw. (Basaha ang Mateo 28:19, 20.) Busa, ang tanang tinun-an ni Kristo kinahanglang mosangyaw, sila man naglaom nga magmando sa langit o mabuhi sa yuta.—Buh. 10:42.

13. Unsay gipaila sa panan-awon nga nakita ni Juan, ug ngano?

13 Ang basahon sa Pinadayag nagpakita nga ang pagsangyaw pagahimoon sa mga dinihogan ug sa uban pa. Gihatagan ni Jesus si apostol Juan ug usa ka panan-awon bahin sa “pangasaw-onon,” ang 144,000 ka dinihogan nga magmando kauban ni Kristo sa langit, kinsa nagdapit sa mga tawo sa ‘pag-inom sa tubig sa kinabuhi nga walay bayad.’ (Pin. 14:1, 3; 22:17) Kana nga tubig nagrepresentar sa mga tagana ni Jehova alang sa kapasig-ulian sa katawhan gikan sa sala ug kamatayon pinasukad sa halad lukat ni Kristo. (Mat. 20:28; Juan 3:16; 1 Juan 4:9, 10) Ang lukat mao ang pangunang bahin sa mensahe nga atong gisangyaw, ug ang mga dinihogan maoy nanguna sa pagtabang sa mga tawo nga makakat-on ug makabenepisyo niana. (1 Cor. 1:23) Apan sa panan-awon, si Juan may nakita pang pundok nga dili bahin sa pangasaw-onon nga matang. Sila sab gisugo sa pag-ingon, “Umari ka!” Sila mituman ug nagdapit  sa uban sa pag-inom sa tubig sa kinabuhi. Kining ikaduhang pundok mao kadtong naglaom nga mabuhi sa yuta. Busa, kini nga panan-awon tin-awng nagpakita nga ang tanan nga modawat sa pagdapit nga “umari ka” may responsabilidad sa pagsangyaw sa uban.

14. Unsay nalangkit sa pagtuman sa “balaod ni Kristo”?

14 Ang tanang nailalom sa “balaod ni Kristo” kinahanglang mosangyaw. (Gal. 6:2) Usa ray sukdanan ni Jehova. Pananglitan, iyang giingnan ang mga Israelinhon: “Usa lamang ang balaod alang sa lumad ug alang sa langyaw nga pumoluyo nga nagapuyo ingong usa ka langyaw sa inyong taliwala.” (Ex. 12:49; Lev. 24:22) Ang mga Kristohanon wala mailalom sa Moisesnong Balaod. Apan kitang tanan, dinihogan man o dili, nailalom sa “balaod ni Kristo.” Ang maong balaod naglakip sa tanang gitudlo ni Jesus. Panguna niana nga pagtulon-an mao nga ang iyang mga sumusunod kinahanglang magpakitag gugma. (Juan 13:35; Sant. 2:8) Ug usa sa pangunang mga paagi nga ikapakita nato ang atong gugma sa Diyos, kang Kristo, ug sa silingan mao ang pagsangyaw sa maayong balita sa Gingharian.—Juan 15:10; Buh. 1:8.

15. Nganong ikaingon nga ang sugo ni Jesus mapadapat sa tanan niyang sumusunod?

15 Ang gipamulong ni Jesus sa usa ka gamayng pundok mahimong mapadapat sa mas dakong pundok. Pananglitan, si Jesus mihimog pakigsaad alang sa usa ka Gingharian uban sa 11 lamang ka tinun-an, apan sa pagkatinuod ang maong pakigsaad mapadapat sa tanang membro sa 144,000. (Luc. 22:29, 30; Pin. 5:10; 7:4-8) Sa susama, human sa pagkabanhaw ni Jesus, pipila lang sa iyang mga sumusunod ang iyang gisugo sa pagsangyaw. (Buh. 10:40-42; 1 Cor. 15:6) Apan ang tanan niyang matinumanong mga tinun-an sa unang siglo miila nga ang maong sugo mapadapat sab kanila, bisag wala sila makadungog kang Jesus nga nagsulti niana. (Buh. 8:4; 1 Ped. 1:8) Karon, si Jesus dili sab personal nga nakigsulti ni bisan kinsa sa walo ka milyong aktibong mga magwawali sa Gingharian. Apan giila sa tanan nga ilang obligasyon ang pagpasundayag ug pagtuo kang Kristo ug pagpahayag sa ilang pagtuo pinaagi sa buluhatong pagpamatuod.—Sant. 2:18.

KARON NA ANG PANAHON NGA MAGMAUNONGON

16-18. Sa unsang paagi ang potensiyal nga mga karnero nagpaluyo sa mga igsoon ni Kristo, ug nganong angay nila kanang himoon karon?

16 Si Satanas nakiggubat sa nahibiling dinihogan sa espiritu nga mga igsoon ni Kristo sa yuta, ug pangusgan pa niya ang iyang mga pag-atake kay “hamubo na lamang ang iyang panahon.” (Pin. 12:9, 12, 17) Bisag nakaagom silag grabeng pagsulay, ang mga dinihogan nagapanguna sa kinadak-ang buluhatong pagsangyaw sa tibuok kasaysayan. Sa walay duhaduha, si Jesus nagauban kanila, nga nagagiya sa ilang mga paningkamot.—Mat. 28:20.

17 Giisip sa nagkadaghang potensiyal nga karnero nga pribilehiyo ang pagpaluyo sa mga igsoon ni Kristo dili lang sa pagsangyaw kondili sa ubang praktikal nga paagi usab. Pananglitan, sila naghatag ug mga amot ug nagtabang sa pagtukod ug mga Kingdom Hall, Assembly Hall, ug mga branch office, ug sila maunongong misunod niadtong gitudlo sa “matinumanon ug maalamong ulipon” sa pagpanguna.—Mat. 24:45-47; Heb. 13:17.

Ang samag karnerong mga indibiduwal nagpaluyo sa mga igsoon ni Kristo sa nagkadaiyang paagi (Tan-awa ang parapo 17)

18 Sa dili madugay buhian sa mga manulonda ang malaglagong mga hangin sa dakong kasakitan. Kini mahitabo human ang tanang nahibilin sa mga igsoon ni Kristo sa yuta makadawat sa ilang kataposang pagtimbre. (Pin. 7:1-3) Sa dili pa magsugod ang Armagedon, ang mga dinihogan dad-on na sa langit. (Mat. 13:41-43) Busa, kon kita naglaom nga pagahukman ingong mga karnero, karon na ang panahon nga maunongong paluyohan ang mga igsoon ni Kristo.

^ par. 6 Alang sa detalyadong paghisgot niini nga ilustrasyon, tan-awa ang mga artikulong “Unsay Imong Kahimtang Atubangan sa Hukmanan?” ug “Unsay Umaabot Alang sa mga Karnero ug sa mga Kanding?” sa Oktubre 15, 1995, nga gula sa Ang Bantayanang Torre.