Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Ang Bantayanang Torre—Tun-anang Edisyon  |  Marso 2015

Magpadayon Ka ba sa Pagbantay?

Magpadayon Ka ba sa Pagbantay?

“Busa, magpadayon sa pagbantay tungod kay wala kamo mahibalo sa adlaw ni sa takna.”—MAT. 25:13.

1, 2. (a) Unsay gipadayag ni Jesus bahin sa kataposang mga adlaw? (b) Unsang mga pangutana ang atong hisgotan?

TALAGSAON gayod ang paglingkod didto sa Bukid sa mga Olibo—nga nag-umbaw sa templo sa Jerusalem—dihang gipahayag ni Jesus ang usa sa iyang kulbahinam nga mga tagna. Si Pedro, Andres, Santiago, ug Juan naminaw pag-ayo samtang gisulti kini ni Jesus. Daghan siyag gisulti bahin sa kataposang mga adlaw niining daotang sistema sa kalibotan, ang panahon diin siya magmando sa Gingharian sa Diyos. Gisultian niya sila nga nianang yugtoa, ang iyang “matinumanon ug maalamong ulipon” maghawas kaniya sa yuta, nga maghatag sa iyang mga alagad sa nunot sa panahong espirituwal nga pagkaon.—Mat. 24:45-47.

2 Dayon, sa mao gihapong tagna, giasoy ni Jesus ang sambingay bahin sa napulo ka ulay. (Basaha ang Mateo 25:1-13.) Hisgotan nato kini nga mga pangutana: (1) Unsa ang pangunang mensahe sa sambingay? (2) Giunsa pagpadapat sa matinumanong mga dinihogan ang tambag diha sa sambingay, ug unsay mga resulta? (3) Sa unsang paagi makabenepisyo ang matag usa kanato sa sambingay ni Jesus?

 UNSA ANG MENSAHE SA SAMBINGAY?

3. Kaniadto, sa unsang paagi gipatin-aw sa atong mga publikasyon ang sambingay bahin sa napulo ka ulay, ug unsa ang posibleng resulta niini?

3 Atong nakat-onan sa nag-unang artikulo nga sa di pa dugayng katuigan, anam-anam nga giusab sa matinumanong ulipon ang ilang paagi sa pagpatin-aw sa Kasulatan. Nagpokus sila karon sa praktikal nga kapadapatan imbes sa simbolikal o matagnaong mga kahulogan. Kaniadto, ang atong mga publikasyon maghatag usahay ug espesipikong simbolikal nga kahulogan bisan sa gagmayng detalye sa sambingay ni Jesus bahin sa napulo ka ulay, lakip sa mga lampara, lana, sudlanan, ug uban pa. Apan, posible ba nga tungod niini dili na hinuon nato makuha ang simple ug hinungdanong mensahe sa sambingay? Ang tubag niini hinungdanon kaayo.

4. Sa sambingay, sa unsang paagi nato mailhan kon kinsa (a) ang pamanhonon? (b) ang mga ulay?

4 Atong susihon ang pangunang mensahe ni Jesus niini nga sambingay. Una, tagda ang pangunang mga karakter. Kinsa ang pamanhonon diha sa sambingay? Tin-aw, si Jesus naghisgot sa iyang kaugalingon. Aw, sa laing higayon, iya ganing gitumong ang iyang kaugalingon ingong ang pamanhonon! (Luc. 5:34, 35) Ug kinsa ang mga ulay? Sa sambingay, si Jesus miingon nga ang mga ulay kinahanglang andam ug nagsiga ang ilang mga lampara dihang moabot ang pamanhonon. Matikdi ang susamang sugo ni Jesus sa iyang “gamayng panon” sa dinihogang mga sumusunod: “Baksi ang inyong hawak ug pasigaha ang inyong mga lampara, ug magpakasama kamo sa mga tawong nagapaabot sa ilang agalon sa pagpauli niya gikan sa kasal.” (Luc. 12:32, 35, 36) Dugang pa, si apostol Pablo ug apostol Juan giinspirar sa pagtandi sa dinihogang mga sumusunod ni Kristo ngadto sa putling mga ulay. (2 Cor. 11:2; Pin. 14:4) Dayag nga ang sambingay ni Jesus sa Mateo 25:1-13 magsilbing tambag ug pasidaan alang sa mga dinihogan.

5. Giunsa pagpaila ni Jesus ang yugto sa panahon diin mapadapat ang iyang sambingay?

5 Sunod, tagda ang yugto sa panahon. Sa unsang yugto sa panahon mapadapat ang tambag ni Jesus? Gihatagan kita ni Jesus ug tin-awng timailhan diha sa kataposang bahin sa sambingay: “Ang pamanhonon miabot.” (Mat. 25:10) Ingon sa gihisgotan sa Hulyo 15, 2013, nga gula niining magasina, ang tagna ni Jesus sa Mateo kapitulo 24 ug 25 walo ka beses nga naghisgot sa iyang pag-abot o pag-anhi; sa matag usa niini, pareho ra nga Gregong pulong ang gigamit. Sa matag higayon, si Jesus nagtumong sa yugto sa dakong kasakitan dihang siya moabot aron sa paghukom ug dayon sa paglaglag niini nga sistema sa mga butang. Busa, dayag nga kini nga sambingay mapadapat panahon sa kataposang mga adlaw, apan ang sangkoanan niini mahitabo sa dakong kasakitan.

6. Base sa konteksto, unsa ang pangunang mensahe sa sambingay?

6 Unsa ang pangunang mensahe sa sambingay? Hinumdomi ang konteksto. Bag-o pang gihisgotan ni Jesus ang iyang “matinumanon ug maalamong ulipon.” Kana nga ulipon maoy usa ka gamayng grupo sa dinihogang mga lalaki kinsa manguna sa mga sumusunod ni Kristo sa kataposang mga adlaw. Gipasidan-an ni Jesus kini nga mga lalaki nga kinahanglan silang magpabiling matinumanon. Dayon, gigamit ni Jesus kini nga sambingay sa pagtambag sa tanan niyang dinihogang mga sumusunod sa kataposang mga adlaw. Sila kinahanglang “magpadayon sa pagbantay” aron dili mawala ang ilang bililhong ganti. (Mat. 25:13) Atong susihon karon ang sambingay ug tan-awon kon giunsa pagpadapat sa mga dinihogan kini nga tambag.

 GIUNSA PAGPADAPAT SA MGA DINIHOGAN ANG TAMBAG DIHA SA SAMBINGAY?

7, 8. (a) Ang maalamong mga ulay napamatud-ang andam tungod sa unsang duha ka hiyas? (b) Sa unsang paagi napamatud-ang andam ang mga dinihogan?

7 Gipasiugda sa sambingay ni Jesus nga ang maalamong mga ulay andam sa pag-abot sa pamanhonon, dili sama sa mga buangbuang. Ngano? Tungod sa duha ka hiyas: pagkaandam ug pagkamabinantayon. Ang mga ulay, nga gisugo sa pagtukaw aron sa paghulat sa pag-abot sa pamanhonon, kinahanglang magpasiga kanunay sa ilang mga lampara ug magpabiling igmat hangtod sa kulbahinam nga panghitabo. Apan, lahi sa mga buangbuang, ang lima ka ulay nangandam gayod, nga nagdalag ekstrang lana uban sa ilang mga lampara. Napamatud-an ba usab nga andam ang matinumanong mga dinihogan?

8 Oo! Latas sa kataposang mga adlaw, ang dinihogang mga Kristohanon milihok nga sama nianang sa maalamong mga ulay, nga andam sa pagtuman sa ilang buluhaton hangtod sa kataposan. Sila nahibalo nga sa ilang matinumanong pag-alagad, daghan silag isakripisyong materyal nga bentaha sa kalibotan ni Satanas. Determinado sila sa pag-alagad kang Jehova nga maunongon, dili tungod kay duol na ang kataposan, kondili tungod kay sila nahigugma kaniya ug sa iyang Anak. Sila naghupot sa ilang integridad, nga wala magpaimpluwensiya sa espiritu niining daotang kalibotan ug sa materyalistiko, imoral, ug hakog nga mga tinamdan niini. Sa ingon, sila nagpabiling andam, nga kanunayng nagbanwag sa ilang kahayag, ug mapailobong naghulat sa pag-abot sa Pamanhonon, bisag siya daw nalangan.—Filip. 2:15.

9. (a) Sa unsang paagi nagpasidaan si Jesus bahin sa kinaiyanhong kiling nga magduka? (b) Sa unsang paagi misanong ang mga dinihogan sa singgit: “Ania na ang pamanhonon”? (Tan-awa usab ang footnote.)

9 Ang ikaduhang hiyas nga nakatabang sa maong mga ulay nga magmaandam mao ang pagkamabinantayon. Posible ba nga ang usa ka dinihogan magduka panahon sa ilang pagtukaw sa kagabhion? Oo. Matikdi nga si Jesus miingon bahin sa napulo ka ulay nga “silang tanan nagduka ug nahikatulog” dihang daw nalangan pag-abot ang pamanhonon. Si Jesus nahibalo gayod nga bisan ang usa ka tawong andam ug maikagon mahimong maluya ug malinga samtang naghulat sa iyang pag-abot. Ang matinumanong mga dinihogan nagpatalinghog sa maong pasidaan ug nanglimbasog sa pagpabiling nagtukaw ug mabinantayon. Sa sambingay, ang tanang ulay misanong sa singgit: “Ania na ang pamanhonon!” Apan kadto lamang pabiling nagtukaw ang nakalahutay hangtod sa kataposan. (Mat. 25:5, 6; 26:41) Komosta ang matinumanong mga dinihogan karon? Latas sa kataposang mga adlaw, midawat sila sa lig-ong ebidensiya nga samag nag-ingon, “Ania na ang pamanhonon”—nga taliabot na. Sila usab nakalahutay, nga kanunayng andam sa pag-abot sa Pamanhonon. * Apan, ang sangkoanan sa sambingay nagpunting sa usa ka espesipikong yugto sa panahon. Sa unsang paagi?

GANTI ALANG SA MGA MAALAMON UG SILOT ALANG SA MGA BUANGBUANG

10. Ang panag-estoryahay sa mga maalamon ug sa mga buangbuang magpatunghag unsang makapalibog nga pangutana?

10 Tingali, ang labing makapalibog nga bahin sa sambingay mao ang hinapos niini dihang nag-estoryahay ang buangbuang nga mga ulay ug ang mga maalamon. (Basaha ang Mateo 25:8, 9.) Tungod niana, motungha  ang pangutana: “Sa kasaysayan sa katawhan sa Diyos, kanus-a nga ang mga matinumanon midumili sa pagtabang niadtong nanginahanglan?” Tagda ang yugto sa panahon nga mapadapat ang sambingay. Hinumdomi ang atong mas tin-awng pagsabot nga si Jesus, ang Pamanhonon, moabot aron sa paghukom dihang talitapos na ang dakong kasakitan. Busa, lagmit nga ang panag-estoryahay nagtumong sa kon unsay mahitabo sa dili pa matapos ang dakong kasakitan. Nganong makaingon kita niana? Kay nianang panahona, ang mga dinihogan makadawat na sa ilang kataposang pagtimbre.

11. (a) Unsay mahitabo sa dili pa magsugod ang dakong kasakitan? (b) Unsay gipasabot sa maalamong mga ulay sa ilang pagpaadto sa mga buangbuang sa mga tigbaligyag lana?

11 Busa, sa dili pa magsugod ang dakong kasakitan, ang tanang matinumanong dinihogan dinhi sa yuta makadawat na sa ilang kataposang pagtimbre. (Pin. 7:1-4) Sukad niana, segurado na ang ilang pagkatinawag. Apan hunahunaa ang mga katuigan sa dili pa magsugod ang kasakitan. Unsay mahitabo sa mga dinihogan nga wala magmabinantayon, kinsa wala makahupot sa ilang integridad? Mawala kanila ang ilang langitnong ganti. Dayag, dili nila madawat ang kataposang pagtimbre una pa magsugod ang kasakitan. Nianang panahona, ang ubang matinumanon pagadihogan. Dihang magsugod na ang kasakitan, ang mga buangbuang makurat tingali sa pagkalaglag sa Dakong Babilonya. Tingali nianang panahona lang nila maamgohan nga dili sila andam sa pag-abot sa Pamanhonon. Sa maong panahon, unsay mahitabo kon mangayo silag tabang? Ang sambingay ni Jesus naghatag ug makapasubong tubag. Ang maalamong mga ulay wala manghatag ug lana ngadto sa mga buangbuang, hinunoa gipaadto nila kini sa mga tigbaligyag lana. Apan, hinumdomi nga kadto ‘tungang gabii’ na. Makakaplag pa kaha silag tigbaligyag lana nianang taknaa? Dili. Ulahi na ang tanan.

12. (a) Sa dakong kasakitan, unsay mahitabo niadtong kanhi mga dinihogan nga nahimong dili matinumanon una pa ang kataposang pagtimbre? (b) Unsay mahitabo niadtong napamatud-ang susama sa buangbuang nga mga ulay?

12 Sa susama, panahon sa dakong kasakitan, ang matinumanong mga dinihogan dili na makatabang kang bisan kinsa nga mahimong dili matinumanon. Ulahi na ang tanan. Nan, unsay mahitabo sa mga dili matinumanon? Gipatin-aw ni Jesus kon unsay mahitabo dihang ang buangbuang nga mga ulay milakaw aron sa pagpalit ug lana: “Ang pamanhonon miabot, ug ang mga ulay nga andam misulod kauban niya ngadto sa kombira sa kasal; ug gisirhan ang pultahan.” Inig-abot ni Kristo sa iyang himaya sa talitapos na ang kasakitan, tigomon niya ang iyang matinumanong mga dinihogan ngadto sa langit. (Mat. 24:31; 25:10; Juan 14:1-3; 1 Tes. 4:17) Ang pultahan pagasirhan gyod alang sa mga dili matinumanon, sama sa buangbuang nga mga ulay. Sila tingali mosinggit: “Senyor, senyor, ablihi kami!” Apan ang tubag susama niadtong nadawat sa samag kanding nga mga indibiduwal niana nga takna sa paghukom: “Sultihan ko kamo sa tinuod, wala ako makaila kaninyo.” Pagkamakapasubo!—Mat. 7:21-23; 25:11, 12.

13. (a) Nganong dili angayng mohinapos nga daghan sa mga dinihogan ang mahimong dili matinumanon? (b) Nganong ang pasidaan ni Jesus mahimong isipon usab nga pagpahayag sa iyang pagsalig? (Tan-awa ang hulagway sa sinugdan sa artikulo.)

13 Busa unsay atong ikahinapos? Buot bang ipasabot ni Jesus nga daghan sa iyang dinihogang mga alagad ang mahimong dili matinumanon ug kinahanglang pulihan? Dili. Hinumdomi nga bag-o pa niyang gipasidan-an ang iyang “matinumanon ug maalamong ulipon” nga kinahanglang dili sila mahimong daotang ulipon. Wala kana magpasabot nga gidahom niyang mahitabo kana.  Sa susama, kini nga sambingay naghatag ug puwersadong pasidaan. Ingon nga lima ka ulay ang buangbuang ug lima sab ang maalamon, ang matag dinihogan makapili kon siya ba mahimong andam ug mabinantayon o mahimong buangbuang ug dili matinumanon. Si apostol Pablo giinspirar sa paghatag ug susamang pasidaan ngadto sa dinihogang mga isigka-Kristohanon. (Basaha ang Hebreohanon 6:4-9; itandi ang Deuteronomio 30:19.) Matikdi nga ang pasidaan ni Pablo pintok, apan gisundan niya kini ug mahigugmaong pagpahayag sa iyang pagsalig nga ang iyang Kristohanong mga igsoon may palaaboton nga “mga butang nga mas maayo.” Sa susama, ang pasidaan sa sambingay ni Jesus nagpadayag nga siya may samang pagsalig sa mga dinihogan. Si Kristo nahibalo nga ang matag usa sa iyang dinihogang mga alagad makapabiling matinumanon ug makadawat sa maanindot nga ganti!

SA UNSANG PAAGI MAKABENEPISYO ANG “UBANG MGA KARNERO” NI KRISTO?

14. Nganong ang “ubang mga karnero” makabenepisyo usab sa sambingay bahin sa napulo ka ulay?

14 Sanglit gipunting ni Jesus ang sambingay bahin sa napulo ka ulay ngadto sa iyang dinihogang mga sumusunod, makahinapos ba kita nga dili makabenepisyo niini ang “ubang mga karnero” ni Kristo? (Juan 10:16) Dili gayod! Hinumdomi nga simple ra ang mensahe sa sambingay: “Magpadayon sa pagbantay.” Mapadapat lang ba kana sa mga dinihogan? Si Jesus kas-a miingon: “Ang ginasulti ko kaninyo ginasulti ko sa tanan, Magpadayon sa pagbantay.” (Mar. 13:37) Gisugo ni Jesus ang tanan niyang sumusunod sa pag-andam sa ilang kasingkasing alang sa matinumanong pag-alagad ug sa pagkab-ot sa samang sukdanan sa pagkamabinantayon. Busa ang tanang Kristohanon nagsundog sa maayong panig-ingnan sa mga dinihogan, kinsa nag-una sa ministeryo diha sa ilang kinabuhi. Kinahanglang hinumdoman usab sa matag usa kanato nga ang buangbuang nga mga ulay nangayog lana sa mga maalamon. Ang ilang kawang nga paghangyo magpahinumdom nato nga walay si bisan kinsa nga mahimong magmatinumanon, magpabilin sa kamatuoran, o magpabiling mabinantayon alang kanato. Ang matag usa kanato manubag ngadto sa matarong nga Maghuhukom nga gitudlo ni Jehova. Kita kinahanglang andam. Ug hapit na siyang moabot!

Ang pagpangayog lana magpahinumdom nato nga walay si bisan kinsa nga mahimong magmatinumanon o magpabiling mabinantayon alang kanato

15. Nganong ang umaabot nga kaminyoon ni Kristo ug sa iyang pangasaw-onon makapahinam sa tanang matuod nga Kristohanon?

15 Ang tanang Kristohanon makabenepisyo usab sa pangunang panghitabo sa sambingay ni Jesus. Kon buot hunahunaon, kinsa may dili mahinam nianang umaabot nga kaminyoon? Ang mga dinihogan maanaa unya sa langit; human sa gubat sa Armagedon, sila mahimong pangasaw-onon ni Kristo. (Pin. 19:7-9) Dayon ang tanan dinhi sa yuta makabenepisyo nianang kasal sa langit, kay kini maggarantiya ug hingpit nga gobyerno alang sa tanan. Langitnon man o yutan-on ang atong paglaom, magmadeterminado kita sa pagpadapat sa hinungdanong leksiyon sa sambingay bahin sa napulo ka ulay. Andamon nato ang atong kasingkasing ug magpabiling lig-on, nga kanunayng magtukaw, aron atong matagamtam ang mahimayaong kaugmaon nga gitagana ni Jehova kanato!

^ par. 9 Sa sambingay, may yugto sa panahon tali sa pagsinggit, “Ania na ang pamanhonon!” (bersikulo 6) ug sa aktuwal nga pag-abot, o pag-anhi, sa pamanhonon (bersikulo 10). Sa kataposang mga adlaw, naila sa mabinantayong mga dinihogan ang ilhanan sa presensiya ni Jesus. Busa, nahibalo sila nga siya “ania na”—nagmando sa Gingharian. Apan, kinahanglan gihapon silang magpadayon sa pagbantay hangtod sa iyang pag-abot, o pag-anhi.