“Si Kristo nag-antos alang kaninyo, nga nagbilin kaninyog sulondan aron kamo managsunod pag-ayo sa iyang mga tunob.”—1 PED. 2:21.

1. Nganong ang pagsundog kang Jesus makapasuod nato kang Jehova?

SAGAD gusto natong sundogon ang mga tawo kansang mga hiyas ug panggawi atong gidayeg. Sa tanang tawo nga nabuhi sukad, si Jesu-Kristo ang labing maayong sundogon. Ngano? Siya mismo miingon: “Siya nga nakakita kanako nakakita usab sa Amahan.” (Juan 14:9) Si Jesus hingpit nga nagsundog sa mga hiyas sa iyang Amahan mao nga ang pagkakita sa Anak sama rag pagkakita sa Amahan. Busa, samtang nagsundog kita kang Jesus, kita masuod kang Jehova, ang kinalabwang Persona sa uniberso. Pagkadakong ganti kana alang niadtong nagsundog sa mga hiyas ug panggawi sa iyang Anak!

2, 3. (a) Nganong gitagan-an kita ni Jehova ug inspiradong sinulat nga naghubit sa kinabuhi sa iyang Anak, ug unsay gidahom ni Jehova nga atong buhaton? (b) Unsay atong hisgotan niining artikuloha ug sa sunod?

2 Apan unsaon nato pagkahibalo kon unsang matanga sa persona si Jesus? Mapasalamaton kita kay atong nabatonan ang inspiradong sinulat nga naghubit sa kinabuhi ni Jesus. Si Jehova nagtagana sa maong rekord, nga makita sa Kristohanon Gregong Kasulatan, kay gusto niya nga masinati kita sa iyang Anak aron masundog nato kini. (Basaha ang 1 Pedro 2:21.) Sa Bibliya, ang  panig-ingnan nga gibilin ni Jesus gipakasama sa “mga tunob.” Sama rag giawhag kita ni Jehova sa pagsunod sa tunob ni Jesus. Siyempre, si Jesus nagbilin ug hingpit nga panig-ingnan alang kanato, ug kita dili hingpit. Apan, si Jehova wala magdahom nga hingpit natong masunod ang mga tunob ni Jesus. Hinunoa, gidahom sa Amahan nga atong sundogon ang iyang Anak kutob sa atong maarangan ingong dili hingpit nga mga tawo.

3 Nan, atong susihon ang pipila sa makapadaning mga hiyas ni Jesus. Niining artikuloha, atong hisgotan ang iyang pagkamapainubsanon ug kalumo; sa sunod, ang iyang kaisog ug katakos sa pag-ila. Maylabot sa matag hiyas, atong tubagon ang tulo ka pangutana: Unsay kahulogan niini? Sa unsang paagi kini gipakita ni Jesus? Unsaon nato siya pagsundog?

SI JESUS MAPAINUBSANON

4. Unsay kahulogan sa pagkamapainubsanon?

4 Unsa ang pagkamapainubsanon? Niining mapahitas-ong kalibotan, ang pipila maghunahuna tingali nga ang pagkamapainubsanon maoy timailhan sa kakulag kompiyansa sa kaugalingon. Apan dili kana tinuod. Ang pagpakitag pagkamapainubsanon nagkinahanglag kalig-on ug kaisog. Ang pagkamapainubsanon gihubit ingong “tinamdan nga sukwahi sa pagkagarboso ug pagkaarogante.” Sa Kristohanon Gregong Kasulatan, ang pulong nga pagkamapainubsanon gihubad ug “pagpaubos sa hunahuna.” (Filip. 2:3) Aron magmapainubsanon, kinahanglan una natong batonan ang hustong tinamdan bahin sa atong kaugalingon. “Ang pagkamapainubsanon maoy pagkahibalo kon unsa gayod kita ka ubos atubangan sa Diyos,” miingon ang usa ka diksiyonaryo sa Bibliya. Kon kita tinuod nga mapainubsanon atubangan sa Diyos, dili gayod nato lantawon ang atong kaugalingon nga labaw sa uban. (Roma 12:3) Malisod alang sa dili hingpit nga mga tawo ang pag-ugmad sa pagkamapainubsanon. Apan makakat-on kita sa pagpaubos kon atong pamalandongon ang atong kahimtang atubangan sa Diyos ug sundon ang mga tunob sa iyang Anak.

5, 6. (a) Kinsa si Miguel nga arkanghel? (b) Giunsa pagpakita ni Miguel ang mapainubsanong tinamdan?

5 Giunsa pagpakita ni Jesus ang pagkamapainubsanon? Ang Anak sa Diyos kanunayng nagmapainubsanon. Gipakita niya kini ingong gamhanang espiritung linalang sa langit ug ingong hingpit nga tawo sa yuta. Tagda ang pipila ka pananglitan.

6 Iyang tinamdan. Ang magsusulat sa Bibliya nga si Judas nagrekord ug usa ka pananglitan sa kinabuhi ni Jesus sa wala pa kini moanhi sa yuta. (Basaha ang Judas 9.) Ingong Miguel nga arkanghel, si Jesus “may panagbingkil sa Yawa” ug “nakiglalis” nianang usa nga daotan bahin sa “lawas ni Moises.” Hinumdomi nga human mamatay si Moises, gilubong ni Jehova ang lawas niini sa usa ka dapit nga way tawong nasayod. (Deut. 34:5, 6) Tingali gustong gamiton sa Yawa ang patayng lawas ni Moises alang sa bakak nga pagsimba. Bisag unsa pay katuyoan sa Yawa, si Miguel maisogong mibabag. Ang usa ka reperensiya nag-ingon nga ang Gregong mga terminong gihubad nga “may panagbingkil” ug “nakiglalis” “gigamit usab maylabot sa kaso sa korte” ug mahimong magpasabot “nga ‘gihagit’ ni Miguel ‘ang katungod sa Yawa’ sa pagkuha sa lawas ni Moises.” Apan nahibalo ang Pangulong Manulonda nga dili niya katungod ang pagpahamtang ug paghukom. Hinunoa, iyang gisang-at ang kaso ngadto sa Supremong Maghuhukom, si Jehova. Sa ingon, gilikayan ni Miguel nga molapas sa iyang awtoridad, bisan pag gihagit siya. Pagkamapainubsanon nga tinamdan!

7. Giunsa pagpakita ni Jesus ang pagkamapainubsanon diha sa iyang sinultian ug binuhatan?

7 Panahon sa iyang ministeryo sa yuta, si Jesus misulti ug migawi sa mga paagi nga  nagpakitag tinuod nga pagkamapainubsanon. Iyang sinultian. Wala gayod siya magtinguha nga dayegon sa uban. Hinunoa, gihatag niya ang tanang himaya ngadto sa iyang Amahan. (Mar. 10:17, 18; Juan 7:16) Wala gayod siya mosulti sa paagi nga ang iyang mga tinun-an mobati nga sila ubos o walay pulos. Hinunoa, gihatagan niya silag dignidad, nga nagdayeg kanila tungod sa ilang maayong mga hiyas ug nagpahayag sa iyang pagsalig kanila. (Luc. 22:31, 32; Juan 1:47) Iyang binuhatan. Si Jesus mipili sa pagkinabuhing simple nga walay daghang materyal nga mga butang. (Mat. 8:20) Andam siyang mohimo sa ubos kaayo nga mga trabaho. (Juan 13:3-15) Iyang gipakita ang hingpit nga pagkamapainubsanon pinaagi sa iyang pagkamasinugtanon. (Basaha ang Filipos 2:5-8.) Lahi sa aroganteng mga tawo nga dili gustong magmasinugtanon, si Jesus mapainubsanong nagtuman sa kabubut-on sa Diyos alang kaniya, nga “nagmasinugtanon hangtod sa kamatayon.” Dili ba tin-aw nga si Jesus, ang Anak sa tawo, “mapainubsanon sa kasingkasing”?—Mat. 11:29.

SUNDOGA ANG PAGKAMAPAINUBSANON NI JESUS

8, 9. Unsaon nato pagpakita ang pagkamapainubsanon?

8 Unsaon nato pagsundog ang pagkamapainubsanon ni Jesus? Atong tinamdan. Ang pagkamapainubsanon mopugong kanato sa paglapas sa atong awtoridad. Kita walay katungod nga hukman ang uban, busa dili nato sila sawayon ni kuwestiyonon ang ilang motibo. (Luc. 6:37; Sant. 4:12) Ang pagkamapainubsanon motabang kanato nga dili ‘magpalabi sa pagkamatarong,’ nga pakamenoson kadtong walay katakos o pribilehiyo nga sama sa atong nabatonan. (Eccl. 7:16) Ang mapainubsanong mga ansiyano dili maghunahuna nga labaw sila sa ilang mga igsoon. Hinunoa, ang maong mga magbalantay “magaisip nga ang uban labaw” ug magagawi ingon nga mas ubos.—Filip. 2:3; Luc. 9:48.

9 Tagda pananglitan si W. J. Thorn, nga nag-alagad ingong pilgrim, o nagapanawng magtatan-aw, sugod sa 1894. Human sa daghang katuigan, siya gidapit nga moalagad sa Kingdom Farm sa amihanang bahin sa New York ug magtrabaho sa manokan. Siya miingon: “Sa dihang maghunahuna ko pag-ayo sa akong kaugalingon, moadto ko sa suok, ingnon ta, ug moingon: ‘Ikaw nga diyutayng abog. Unsay imong ikapasigarbo?’” (Basaha ang Isaias 40:12-15.) Mapainubsanon gayod nga tinamdan!

10. Unsaon nato pagpakitag pagkamapainubsanon diha sa atong sinultian ug binuhatan?

10 Atong sinultian. Kon tinuod kitang mapainubsanon sa kasingkasing, mabanaag kana sa atong mga pulong. (Luc. 6:45) Sa atong pagpakigsulti sa uban, dili nato isentro ang pagtagad sa atong mga kalamposan ug mga pribilehiyo. (Prov. 27:2) Hinunoa, atong isentro ang pagtagad sa maayong mga butang nga nahimo sa atong mga igsoon ug komendahan sila sa ilang maayong mga hiyas, katakos, ug mga kalamposan. (Prov. 15:23) Atong binuhatan. Ang mapainubsanong mga Kristohanon wala magtinguha nga mahimong prominente niining sistemaha. Hinunoa, sila mopili sa pagkinabuhing simple, nga mobuhat bisan nianang giisip sa kalibotan nga ubos nga trabaho aron sila makaalagad kang Jehova kutob sa ilang maarangan. (1 Tim. 6:6, 8) Labaw sa tanan, ikapakita nato ang pagkamapainubsanon pinaagi sa atong pagkamasinugtanon. Gikinahanglan ang pagpaubos sa hunahuna aron kita ‘magmasinugtanon niadtong nagapanguna’ sa kongregasyon ug modawat ug mosunod sa giya sa organisasyon ni Jehova.—Heb. 13:17.

SI JESUS MALUMO

11. Ipatin-aw ang kahulogan sa kalumo.

11 Unsa ang kalumo? Ang pulong nga  “kalumo” gihubit ingong “timaan sa, reaksiyon sa, o pagpakita sa malumong mga emosyon.” Ang kalumo maoy usa ka bahin sa gugma ug susama sa pagkamabination ug kaluoy. Ang Kasulatan naghisgot sa “malumong kaluoy,” “malumong mga kaluoy,” ug “malumong pagmahal.” (Luc. 1:78; 2 Cor. 1:3; Filip. 1:8) Ang usa ka reperensiya sa Bibliya nag-ingon nga ang pagpakitag kalumo labaw pa kay sa pagbatig kaluoy sa mga nanginahanglan. Kini nagpasabot nga kita mohimog lakang sa pagtabang sa uban sa pagbag-o sa ilang kinabuhi. Busa, ang kalumo maoy hiyas nga magpalihok sa usa sa pagtabang sa uban.

12. Unsay nagpakita nga si Jesus mabination sa uban, ug ang iyang kalumo nagtukmod kaniya sa pagbuhat sa unsa?

12 Giunsa pagpakita ni Jesus ang kalumo? Iyang malumong mga pagbati ug binuhatan. Si Jesus mabination sa uban. Dihang nakita niya ang iyang higala nga si Maria ug kadtong nanghilak tungod sa kamatayon sa igsoon niini nga si Lazaro, si Jesus “mihilak.” (Basaha ang Juan 11:32-35.) Dayon, ang samang kaluoy nga nagtukmod niya sa pagbanhaw sa anak nga lalaki sa babayeng balo, nagpalihok niya sa pagbanhaw kang Lazaro. (Luc. 7:11-15; Juan 11:38-44) Tungod nianang malumong buhat ni Jesus, si Lazaro may posibilidad nga mahiapil niadtong makadawat ug langitnong kinabuhi. Una pa niana, si Jesus “mibatig malumong pagmahal” sa panon nga miduol kaniya. Kay naluoy, “siya misugod sa pagtudlo kanila ug daghang butang.” (Mar. 6:34; Kingdom Interlinear) Nausab gayod ang kinabuhi niadtong misanong sa iyang mga gitudlo! Matikdi nga ang kalumo ni Jesus dili kay pagbati lang; kini nagtukmod kaniya sa pagtabang sa uban.—Mat. 15:32-38; 20:29-34; Mar. 1:40-42.

13. Sa unsang paagi si Jesus malumong nakigsulti sa uban? (Tan-awa ang hulagway sa sinugdan sa artikulo.)

13 Iyang malumong mga pulong. Ang kalumo ni Jesus nagtukmod kaniya nga malumong mosulti sa uban, ilabina niadtong mga dinaogdaog. Sa pagkutlo sa mga pulong ni Isaias, si apostol Mateo miingon bahin kang Jesus: “Walay nabun-og nga tangbo nga iyang gupokon, ug walay nagbaga nga pabilong lino nga iyang palongon.” (Isa. 42:3; Mat. 12:20) Si Jesus misulti sa paagi nga makapalig-on niadtong kinsa samag nabun-og nga tangbo o pabilo sa lampara nga hapit nang maawop. Iyang giwali ang mensahe sa paglaom “aron sa pagbugkos sa mga may gun-ob nga kasingkasing.” (Isa. 61:1) Iyang giawhag kadtong “nabudlayan ug nabug-atan” nga moduol kaniya, aron sila “makakaplag ug kahayahay.” (Mat. 11:28-30) Siya nagpasalig sa iyang mga sumusunod nga ang Diyos may kahingawa sa matag usa sa Iyang mga magsisimba, lakip na niadtong “mga gagmay”—kadtong giisip sa kalibotan nga dili hinungdanon.—Mat. 18:12-14; Luc. 12:6, 7.

SUNDOGA ANG KALUMO NI JESUS

14. Sa unsang paagi nato maugmad ang malumong mga pagbati alang sa uban?

14 Unsaon nato pagsundog si Jesus sa pagpakitag kalumo? Atong malumong mga pagbati. Dili sayon ang pagpakitag kalumo, apan ang Bibliya nag-awhag kanato nga maningkamot sa pag-ugmad niana. “Ang malumong mga pagmahal sa pagkamabination” maoy bahin sa bag-ong personalidad nga gidahom ni Jehova nga isul-ob sa tanang Kristohanon. (Basaha ang Colosas 3:9, 10, 12.) Sa unsang paagi nimo maugmad ang malumong mga pagbati alang sa uban? Pinaagi sa pagpasangkad. (2 Cor. 6:11-13) Pamati pag-ayo kon ang usa mosulti sa iyang pagbati ug mga kabalaka. (Sant. 1:19) Gamita ang imong imahinasyon ug pangutan-a ang kaugalingon: ‘Kon ako ang naa sa iyang kahimtang, unsay akong bation? Unsay akong gikinahanglan?’—1 Ped. 3:8.

15. Unsay atong mahimo sa pagtabang niadtong samag nabun-og nga tangbo o nagkaawop nga pabilo?

 15 Atong malumong binuhatan. Ang kalumo magtukmod kanato sa pagtabang sa uban, ilabina niadtong samag nabun-og nga tangbo o nagkaawop nga pabilo. Unsaon nato sila pagtabang? “Hilak uban sa mga tawong nanghilak,” nag-ingon ang Roma 12:15. Ang mga magul-anon mas nagkinahanglan tingalig empatiya imbes mga solusyon. Usa ka sister nga gihupay sa mga magtutuo human mamatay ang iyang anak nga babaye miingon: “Maapresyar nako dihang ang mga igsoon moduaw ug mohilak uban nako.” Makapakita usab kitag malumong pagmahal pinaagi sa maayong mga buhat. Duna bay balo nga nagkinahanglag tabang sa mga ayohonon sa iyang balay? Duna bay tigulang nga igsoon nga nagkinahanglag transportasyon aron sa pagtambong sa mga tigom, pagsangyaw, o pag-adto sa doktor? Bisan ang gamay nga malulotong buhat dako nag ikatabang sa atong isigkamagsisimba nga nanginahanglan. (1 Juan 3:17, 18) Labaw sa tanan, makapakita kitag kalumo sa uban pinaagi sa bug-os nga pagpakig-ambit sa ministeryo. Kini ang kinamaayohang paagi sa pagtabang sa matinud-anog kasingkasing nga mga tawo.

May kahingawa ka ba sa mga isigkamagtutuo? (Tan-awa ang parapo 15)

16. Unsay mahimo natong isulti sa pagdasig niadtong nagmagul-anon?

16 Atong malumong mga pulong. Ang atong malumong pagmahal alang sa uban magtukmod kanato sa ‘paghupay sa magul-anong mga kalag.’ (1 Tes. 5:14) Unsay mahimo natong isulti sa pagdasig kanila? Mahimo nato silang sultian nga nahingawa kita kanila. Makahatag kitag sinserong komendasyon aron matabangan sila nga makita ang ilang maayong mga hiyas ug katakos. Mahimo nato silang pahinumdoman nga si Jehova nagkabig kanila ngadto sa kamatuoran, busa bililhon gayod sila sa iyang mga mata. (Juan 6:44) Mahimo nato silang pasaligan nga si Jehova nahingawa gayod sa iyang mga alagad nga “dugmok ug kasingkasing” o “nahugno sa espiritu.” (Sal. 34:18) Ang atong malumong mga pulong makahupay niadtong nagmagul-anon.—Prov. 16:24.

17, 18. (a) Unsay gidahom ni Jehova sa mga ansiyano maylabot sa pagtagad nila sa iyang mga karnero? (b) Unsay atong hisgotan sa sunod nga artikulo?

17 Mga ansiyano, gidahom ni Jehova nga tagdon ninyo ang iyang mga karnero sa malumong paagi. (Buh. 20:28, 29) Hinumdomi, responsabilidad ninyo ang pagtudlo, pagdasig, ug paghupay sa iyang mga karnero. (Isa. 32:1, 2; 1 Ped. 5:2-4) Busa, ang usa ka ansiyano nga mabination dili mosulay pagkontrolar sa mga karnero, nga maghimog mga lagda o pakonsensiyahon sila aron mapugos pagbuhat sa mga butang bisag dili nila mahimo. Hinunoa, maningkamot siya nga magmalipayon ang mga igsoon, nga mosalig nga ang ilang gugma kang Jehova maoy magtukmod kanila sa pag-alagad kaniya kutob sa maarangan.—Mat. 22:37.

18 Samtang mamalandong kita sa pagkamapainubsanon ug kalumo ni Jesus, seguradong madasig kita sa pagpadayon sa pagsunod sa iyang mga tunob. Sa sunod nga artikulo, atong hisgotan ang duha pa ka makapadaning mga hiyas ni Jesus—ang kaisog ug katakos sa pag-ila.