Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Ang Bantayanang Torre—Tun-anang Edisyon  |  Pebrero 2015

Sundoga ang Kaisog ug Katakos sa Pag-ila ni Jesus

Sundoga ang Kaisog ug Katakos sa Pag-ila ni Jesus

“Bisan pag kamo wala makakita kaniya, kamo nahigugma kaniya. Bisan pag kamo wala magtan-aw kaniya sa pagkakaron, apan kamo nagpasundayag ug pagtuo kaniya.”—1 PED. 1:8.

1, 2. (a) Sa unsang paagi nato mabatonan ang kaluwasan? (b) Sa unsang paagi kita makapabilin sa dalan sa kaluwasan?

DIHANG kita nahimong mga tinun-an ni Kristo, sama rag nagsugod kita sa usa ka panaw. Kana nga panaw motultol sa kinabuhi, sa langit man o sa yuta. Si Jesus miingon: “Siya nga nakalahutay hangtod sa kataposan [kataposan sa iyang presenteng kinabuhi o kataposan niining daotang sistema sa mga butang] mao ang maluwas.” (Mat. 24:13) Oo, kon kita magmatinumanon, atong mabatonan ang kaluwasan. Apan kinahanglang mag-amping kita nga dili malinga o mahisalaag. (1 Juan 2:15-17) Sa unsang paagi kita makapabilin sa dalan nga atong gisubay?

2 Ang atong Ehemplo, si Jesus, maoy nanguna sa dalan. Pinaagi sa pagtuon sa kon unsay giingon sa Bibliya bahin sa kinabuhi ni Jesus, atong makat-onan kon unsa siyang matanga sa persona. Kita makakat-on sa paghigugma ug pagpasundayag ug pagtuo kaniya. (Basaha ang 1 Pedro 1:8, 9.) Hinumdomi nga si apostol Pedro miingon nga si Jesus nagbilin ug sulondan aron kita managsunod pag-ayo sa iyang mga tunob. (1 Ped. 2:21) Kon sundon nato pag-ayo ang  iyang mga tunob, atong madawat “ang sangpotanan,” o makab-ot ang tumong, sa atong pagtuo—ang kaluwasan. * Sa nag-unang artikulo, atong gihisgotan kon unsaon nato pagsundog ang panig-ingnan ni Jesus sa pagkamapainubsanon ug kalumo. Atong susihon karon kon unsaon nato pagsunod ang iyang mga tunob sa pagpakitag kaisog ug katakos sa pag-ila.

SI JESUS MAISOGON

3. Unsa ang kaisog, ug sa unsang paagi nato kini mabatonan?

3 Ang kaisog maoy hiyas nga makapalig-on kanato ug makatabang nato sa paglahutay. Ang pagkamaisogon gihubit ingong “paglahutay atubangan sa kalisdanan,” “pagbarog dapig sa kon unsay matarong,” ug “pag-antos uban ang dignidad o pagtuo.” Ang kaisog nalangkit sa kahadlok, paglaom, ug gugma. Sa unsang paagi? Ang diyosnong kahadlok maghatag kanatog kaisog nga dili mahadlok sa tawo. (1 Sam. 11:7; Prov. 29:25) Ang tinuod nga paglaom motabang kanato sa pagpokus sa umaabot inay sa mga pagsulay. (Sal. 27:14) Ang masakripisyohong gugma magtukmod kanato sa pagpakitag kaisog bisan pag mameligro ang atong kinabuhi. (Juan 15:13) Kita makabatog kaisog pinaagi sa pagsalig sa Diyos ug sa pagsunod sa mga tunob sa iyang Anak.—Sal. 28:7.

4. Sa unsang paagi gipakita ni Jesus ang kaisog “taliwala sa mga magtutudlo” sa templo? (Tan-awa ang hulagway sa sinugdan sa artikulo.)

4 Dihang siya nag-edad ug 12, si Jesus maisogong mibarog sa kon unsay matarong. Matikdi kon unsay nahitabo dihang ang batang si Jesus didto “sa templo, nga naglingkod taliwala sa mga magtutudlo.” (Basaha ang Lucas 2:41-47.) Batid ang maong mga magtutudlo dili lang sa Moisesnong Balaod kondili usab sa hinimog-tawo nga mga tradisyon nga nagtuis niana. Apan si Jesus wala magpakahilom; siya “nangutana kanila.” Seguradong wala siya magsuknag mga pangutana nga sagad isukna sa mga bata. Atong mahanduraw si Jesus nga nagsuknag makapukaw sa hunahuna nga mga pangutana nga tungod niana ang maong batid nga mga magtutudlo namati pag-ayo kaniya. Ug kon ang mga magtutudlo misulay man sa pagbitik kang Jesus pinaagig kontrobersiyal nga mga pangutana, sila napakyas. Aw, ang tanang namati—lakip ang mga magtutudlo—‘nahibulong sa iyang pagsabot ug sa iyang mga tubag’—mga tubag nga sa walay duhaduha nagdepensa sa kamatuoran sa Pulong sa Diyos!

5. Sa unsang paagi si Jesus nagpakitag kaisog panahon sa iyang ministeryo?

5 Panahon sa iyang ministeryo, si Jesus nagpakitag kaisog sa lainlaing paagi. Maisogon niyang giyagyag ang mga lider sa relihiyon tungod sa ilang pagpahisalaag sa mga tawo pinaagig bakak nga mga pagtulon-an. (Mat. 23:13-36) Siya mibarog nga malig-on batok sa makadaot nga impluwensiya sa kalibotan. (Juan 16:33) Nagpadayon siya sa pagsangyaw bisan pa sa mga pagsupak. (Juan 5:15-18; 7:14) Duha ka higayon nga maisogon niyang gihinloan ang templo, nga nag-abog niadtong naghugaw sa pagsimba didto.—Mat. 21:12, 13; Juan 2:14-17.

6. Sa unsang paagi si Jesus nagpakitag kaisog sa kataposang adlaw sa iyang kinabuhi dinhi sa yuta?

6 Makapalig-on sa pagtuo ang pagsubay sa mga tunob ni Jesus sa pagpakitag kaisog ilalom sa pag-antos. Tagda ang kaisog nga iyang gipakita sa kataposang adlaw sa iyang kinabuhi dinhi sa yuta. Nahibalo siya kon unsay mahitabo dihang budhian siya. Apan, sa panihapon sa Paskuwa, si Jesus miingon kang Judas: “Kon unsay imong ginabuhat buhata sa mas madali.” (Juan 13:21-27) Sa tanaman sa Getsemane, maisogong gipaila ni Jesus ang iyang kaugalingon ngadto sa mga sundalo nga nangabot aron sa pagdakop kaniya. Bisag  nameligro ang iyang kinabuhi, siya misulti sa pagpanalipod sa iyang mga tinun-an. (Juan 18:1-8) Dihang gipangutana atubangan sa Sanhedrin, siya maisogong miingon nga siya mao ang Kristo ug ang Anak sa Diyos, bisag nahibalo siya nga ang hataas nga saserdote nangitag pasangil aron ipapatay siya. (Mar. 14:60-65) Si Jesus naghupot sa iyang integridad hangtod sa iyang kamatayon diha sa estaka. Dihang hapit nang mabugto ang iyang gininhawa, siya madaogong mituaw: “Natuman na!”—Juan 19:28-30.

SUNDOGA ANG KAISOG NI JESUS

7. Mga batan-on, unsay inyong gibati sa pagdala sa ngalan ni Jehova, ug sa unsang paagi ninyo ikapakita ang kaisog?

7 Unsaon nato pagsundog si Jesus sa pagpakitag kaisog? Sa eskuylahan. Mga batan-on, ikapakita ninyo ang kaisog kon inyo dayong ipaila nga kamo mga Saksi ni Jehova, bisag biaybiayon kamo sa inyong mga klasmet o sa uban. Sa ingon, inyong gipakita nga kamo mapasigarbohon sa pagdala sa ngalan ni Jehova. (Basaha ang Salmo 86:12.) Tingali pit-oson kamo nga motuo sa ebolusyon. Apan kamo makasalig nga tinuod ang giingon sa Bibliya bahin sa paglalang. Inyong magamit ang brosyur nga The Origin of Life—Five Questions Worth Asking sa paghatag ug makapakombinsir nga tubag niadtong buot mahibalo sa “katarongan sa paglaom nga anaa kaninyo.” (1 Ped. 3:15) Sa pagbuhat niana, kamo mobatig katagbawan sa pagkahibalo nga inyong gidepensahan ang kamatuoran sa Pulong sa Diyos.

8. Nganong makahimo kita sa pagsangyaw nga maisogon?

8 Sa inyong ministeryo. Ingong matuod nga mga Kristohanon, kita kinahanglang padayon nga ‘mosulti uban ang kaisog pinaagi sa awtoridad ni Jehova.’ (Buh. 14:3) Nganong makahimo kita sa pagsangyaw nga maisogon? Kita nahibalo nga ang atong gisangyaw mao ang kamatuoran kay kini gipasukad sa Bibliya. (Juan 17:17) Atong giila nga ‘kita mga isigkamagbubuhat sa Diyos’ ug nga kita gipaluyohan sa balaang espiritu. (1 Cor. 3:9; Buh. 4:31) Atong nasabtan nga pinaagi sa pagsangyaw nga masiboton, atong gipasundayag ang atong debosyon kang Jehova ug gugma sa atong silingan. (Mat. 22:37-39) Kay kita maisogon, kita dili magpakahilom. Sa kasukwahi, kita determinadong iyagyag ang relihiyosong kabakakan nga nagbuta sa mga tawo sa kamatuoran. (2 Cor. 4:4) Ug kita molahutay sa pagsangyaw sa maayong balita bisan pa sa kawalay-interes, pagbiaybiay, o pagsupak.—1 Tes. 2:1, 2.

9. Sa unsang paagi nato ikapakita ang kaisog ilalom sa pag-antos?

9 Ilalom sa pag-antos. Ang pagsalig sa Diyos maghatag kanatog pagtuo ug kaisog sa pag-atubang sa kalisdanan. Kon ang usa ka minahal mamatay, kita maguol, apan dili kita mawad-ag paglaom. Kita masaligon nga “ang Diyos sa tanang paghupay” magpalig-on kanato. (2 Cor. 1:3, 4; 1 Tes. 4:13) Kon kita grabeng masakit o maangol, kita tingali mag-antos, apan dili kita mokompromiso. Atong dumilian ang bisan unsang pagtambal nga supak sa mga prinsipyo sa Bibliya. (Buh. 15:28, 29) Kon kita magul-anon kaayo, mahimong ‘hukman kita sa atong kasingkasing,’ apan kay misalig kita sa Diyos kinsa “haduol niadtong mga dugmok ug kasingkasing,” kita dili molunga. *1 Juan 3:19, 20; Sal. 34:18.

SI JESUS MAY KATAKOS SA PAG-ILA

10. Unsa ang katakos sa pag-ila, ug sa unsang paagi ang magsisimba ni Jehova mosulti ug mogawi uban ang katakos sa pag-ila?

10 Ang usa nga may katakos sa pag-ila dunay maayong panghukom. Siya makaila sa kalainan tali sa husto ug sayop ug dayon mobuhat kon unsay husto. (Heb. 5:14) Siya may “katakos sa paghimog maayong panghukom  maylabot sa espirituwal nga mga butang.” Ang magsisimba nga may katakos sa pag-ila mosulti ug mogawi sa paagi nga makapahimuot sa Diyos. Siya mopilig mga pulong nga makatabang sa uban inay makapasakit kanila. (Prov. 11:12, 13) Siya “mahinay sa kasuko.” (Prov. 14:29) Siya “nagalakaw nga deretso sa unahan,” nga magpabilin sa hustong dalan sa tibuok niyang kinabuhi. (Prov. 15:21) Sa unsang paagi nato mabatonan ang katakos sa pag-ila? Kita kinahanglang magtuon sa Pulong sa Diyos ug magpadapat sa atong nakat-onan. (Prov. 2:1-5, 10, 11) Ilabinang makatabang ang pagtuon ug pagsundog sa hingpit nga ehemplo ni Jesus sa pagpakitag katakos sa pag-ila.

11. Giunsa pagpakita ni Jesus ang katakos sa pag-ila diha sa iyang sinultian?

11 Si Jesus nagpakitag katakos sa pag-ila diha sa tanan niyang gisulti ug gibuhat. Sa iyang sinultian. Siya naggamit ug maayong panghukom dihang siya nagsangyaw sa maayong balita, nga nagpilig “madanihong mga pulong” nga nakapahingangha sa iyang mga mamiminaw. (Luc. 4:22; Mat. 7:28) Subsob niyang gigamit ang Pulong sa Diyos—nga nagbasa, nagkutlo, o nagpunting sa haom nga mga teksto. (Mat. 4:4, 7, 10; 12:1-5; Luc. 4:16-21) Si Jesus nagpatin-aw usab sa Kasulatan sa paagi nga nakatandog sa kasingkasing sa iyang mga mamiminaw. Human sa iyang pagkabanhaw, dihang nakigsulti sa duha ka tinun-an nga nagpaingon sa Emmaus, “gibadbad niya kanila ang mga butang maylabot sa iyang kaugalingon diha sa tibuok nga Kasulatan.” Sa ulahi, ang mga tinun-an miingon: “Dili ba ang atong mga kasingkasing nagdilaab man . . . samtang iyang gibuksan sa bug-os ang mga Kasulatan kanato?”—Luc. 24:27, 32.

12, 13. Unsang panig-ingnan nga nagpakita nga si Jesus mahinay sa kasuko ug makataronganon?

12 Sa iyang pagbati ug tinamdan. Ang katakos sa pag-ila nakatabang kang Jesus sa pagkontrolar sa iyang pagbati, maong siya “mahinay sa kasuko.” (Prov. 16:32) Siya “malumog-buot.” (Mat. 11:29) Siya kanunayng mapailobon sa iyang mga tinun-an bisan sa ilang kasaypanan. (Mar. 14:34-38; Luc. 22:24-27) Siya nagpabiling kalmado bisag gitratar nga dili makataronganon.—1 Ped. 2:23.

13 Ang katakos sa pag-ila nakatabang kang Jesus nga mahimong makataronganon. Iyang nasabtan kon nganong gihatag ang Moisesnong Balaod, ug gipadapat kini sa iyang pagpakiglabot sa mga tawo. Pananglitan, tagda ang asoy sa Marcos 5:25-34. (Basaha.) Ang usa ka babayeng gitalinug-an miuliot sa panon sa katawhan, mihikap sa besti ni Jesus, ug naayo. Siya mahugaw ilalom sa Balaod, busa dili siya angayng mohikap ni bisan kinsa. (Lev. 15:25-27) Apan si Jesus—kinsa nakasabot nga ang “mas bug-at nga mga butang sa Balaod” naglakip sa ‘kaluoy ug pagkamatinumanon’—wala magbadlong kaniya sa paghikap sa iyang besti. (Mat. 23:23) Hinunoa, siya malulotong miingon: “Anak, ang imong pagtuo nakapaayo kanimo. Lakaw nga malinawon, ug mamaayo na ang imong lawas gikan sa imong grabeng sakit.” Makapatandog gayod nga ang katakos sa pag-ila ni Jesus nagtukmod kaniya sa pagpakitag kalulot!

14. Si Jesus mipili sa pagbuhat sa unsa, ug sa unsang paagi siya nakapabilin niana?

14 Sa iyang paagi sa pagkinabuhi. Si Jesus nagpakitag katakos sa pag-ila diha sa pagpili sa hustong dalan ug sa pagpabilin niini. Iyang gigamit ang iyang panahon ug kusog sa pagwali sa maayong balita, nga naghimo niini nga iyang pangunang buluhaton. (Luc. 4:43) Dugang pa, si Jesus mihimog mga desisyon nga nakatabang kaniya sa pagsentro sa iyang pagtagad sa buluhaton ug sa pagtapos niini. Siya maalamong mipili sa pagkinabuhing simple aron magugol niya ang iyang panahon ug kusog sa ministeryo. (Luc. 9:58) Iyang nasabtan ang panginahanglan nga bansayon ang uban aron sa pagpadayon sa buluhaton human sa iyang kamatayon. (Luc. 10:1-12; Juan 14:12) Siya misaad sa iyang mga sumusunod nga siya magatabang kanila sa maong buluhaton  “hangtod sa kataposan sa sistema sa mga butang.”—Mat. 28:19, 20.

SUNDOGA ANG KATAKOS SA PAG-ILA NI JESUS

Sayra ang interes sa mga tawo, ug pagpilig mga pulong nga haom sa ilang panginahanglan (Tan-awa ang parapo 15)

15. Sa unsang paagi nato ikapakita ang katakos sa pag-ila diha sa atong sinultian?

15 Tagda ang laing paagi nga atong masundog si Jesus. Sa atong sinultian. Sa atong pagpakigsulti sa mga isigkamagtutuo, kita mogamit ug mga pulong nga makapalig-on inay makapaluya. (Efe. 4:29) Dihang makigsulti kita sa uban bahin sa Gingharian sa Diyos, ang atong mga pulong kinahanglang “tinimplahan ug asin.” (Col. 4:6) Maningkamot kita sa pagsabot sa panginahanglan ug interes sa mga tagbalay ug dayon mopilig haom nga mga pulong. Atong hinumdoman nga kon madanihon ang atong mga pulong, sila mahimong maminaw kanato ug matandog ang ilang kasingkasing sa atong mensahe. Dugang pa, dihang ipatin-aw nato ang atong tinuohan, atong basahon ang Bibliya kon posible kay giila nato kini ingong awtoridad. Kita nahibalo nga ang mensahe sa Bibliya mas puwersado kay sa bisan unsa nga atong isulti.—Heb. 4:12.

16, 17. (a) Sa unsang paagi nato ikapakita nga kita mahinay sa kasuko ug makataronganon? (b) Unsay makatabang kanato sa pagpokus diha sa atong ministeryo?

16 Sa atong pagbati ug tinamdan. Ang katakos sa pag-ila motabang kanato sa pagkontrolar sa atong pagbati, nga “magmahinay sa pagkapungot.” (Sant. 1:19) Dihang may makapasilo kanato, maningkamot kita nga masabtan kon nganong sila misulti ug migawi sa ingon. Kini makapuypoy sa atong kasuko ug motabang kanato sa “pagpalabay sa kalapasan.” (Prov. 19:11) Ang katakos sa pag-ila motabang usab kanato nga magmakataronganon. Busa dili kita magdahom ug kahingpitan sa atong mga isigkamagtutuo, nga hinumdoman nga sila tingali nag-atubang ug mga problema nga wala nato bug-os masabti. Andam kitang mamati sa ilang mga opinyon ug dawaton kana kon nahiangay.—Filip. 4:5.

17 Sa atong paagi sa pagkinabuhi. Ingong mga sumusunod ni Jesus, kita nahibalo nga ang pagsangyaw sa maayong balita mao ang kinadak-ang pribilehiyo nga atong nabatonan. Padayon nato kanang mahuptan pinaagi sa paghimog mga desisyon nga makatabang kanato sa pagpokus diha sa atong ministeryo. Atong unahon ang espirituwal nga mga butang ug huptan ang simpleng kinabuhi aron atong magugol ang atong panahon ug kusog sa hinungdanon kaayo nga buluhatong pagsangyaw sa dili pa moabot ang kataposan.—Mat. 6:33; 24:14.

18. Sa unsang paagi kita makapabilin sa dalan sa kaluwasan, ug unsay imong determinadong buhaton?

18 Dili ba makapalipay ang pagpamalandong sa dalayegong mga hiyas ni Jesus? Hunahunaa kon unsa ka magantihon ang pagtuon sa uban pa niyang mga hiyas ug pagsundog kaniya. Nan, magmadeterminado kita sa pagsunod pag-ayo sa iyang mga tunob. Sa paghimo niini, kita makapabilin sa dalan sa kaluwasan ug masuod kang Jehova, ang Usa kinsa hingpit nga gisundog ni Jesus.

^ par. 2 Ang 1 Pedro 1:8, 9 gisulat alang sa mga Kristohanon nga dunay langitnong paglaom. Apan, ang maong mga pulong mapadapat usab niadtong may yutan-ong paglaom.

^ par. 9 Alang sa mga panig-ingnan sa kaisog ilalom sa pag-antos, tan-awa ang Bantayanang Torre, Disyembre 1, 2000, panid 24-28; Pagmata! Abril 22, 2003, panid 18-21; ug Enero 22, 1995, panid 11-15.