SA USA ka espesyal nga miting nga gipahigayon sa Nagoya, Japan, niadtong Abril 28, 2013, gisorpresa ni Anthony Morris, membro sa Nagamandong Lawas, ang mga nanambong pinaagig makapalipayng pahibalo—ang pagluwat sa usa ka bag-ong publikasyon sa Japanese nga nag-ulohang Ang Bibliya—Ang Ebanghelyo Sumala Kang Mateo. Ang kapig 210,000 nga presente o naminaw pinaagig Internet namakpak ug dugay.

Gibase sa Bag-ong Kalibotang Hubad sa Japanese, kining 128 ka panid nga edisyon sa Ebanghelyo ni Mateo maoy talagsaon. Gisaysay ni Brader Morris nga kini gidisenyo “aron matagan-an ang panginahanglan sa Japanese nga natad.” Unsay format niini nga basahon sa Bibliya? Nganong gipatik kini? Ug unsay reaksiyon sa mga tawo niini?

UNSAY FORMAT NIINI?

Nasorpresa ang mga nanambong sa format sa Mateo. Ang Japanese nga mga karakter mahimong isulat nga patindog o pahigda, ug daghang basahon—lakip na ang atong di pa dugayng mga publikasyon—ang gipatik nga pahigda. Apan kining bag-ong publikasyon gipatik nga patindog, gamit ang estilo nga maoy naandan diha sa Japanese nga mga mantalaan ug literaryong mga sinulat. Daghang Japanese nga magbabasa ang miingon nga sayon basahon kini nga estilo. Dugang pa, ang mga ulohan sa panid gihimong mga sub-ulohan aron dali rang makita sa mga magbabasa ang pangunang mga punto.

Gibasa dayon kini sa mga igsoon sa Japan. Usa ka sister nga mga 80 anyos miingon: “Kadaghan na nako nabasa ang basahon sa Mateo, apan ang patindog nga estilo ug ang mga sub-ulohan nakatabang nako nga masabtan sa bug-os ang Wali sa Bukid.” Usa ka batan-ong sister misulat: “Nahuman nako ug basa ang Mateo sa usa lang ka higayon. Naanad ko sa pahigda nga estilo, apan daghang Japanese ang gustog patindog.”

GIDISENYO ALANG SA JAPANESE NGA NATAD

Nganong kini nga basahon sa Bibliya makatagana sa panginahanglan sa Japanese nga natad? Bisag daghang Japanese ang dili pamilyar sa Bibliya, gusto nilang mobasa niini. Kini nga hubad sa Ebanghelyo ni Mateo maghatag ug higayon niadtong wala pa makabasag Bibliya sa pagbaton ug usa ka bahin niining sagradong basahon ug pagbasa niini.

Nganong napili ang basahon sa Mateo? Alang sa kadaghanang Japanese, ang pulong nga “Bibliya” magpahinumdom kanila kang Jesu-Kristo. Busa, napili ang basahon sa Mateo kay kini naundan sa rekord sa kagikan ug pagkatawo ni Jesus, sa iyang gibantog nga Wali sa Bukid, ug sa iyang kulbahinam nga tagna bahin sa kataposang mga adlaw—mga topiko nga makapainteres sa kadaghanang Japanese.

Ang mga magmamantala sa Japan masibotong nanagtag niining bag-ong publikasyon diha sa balaybalay ug sa mga balikduaw. “Daghan na ko karog  kahigayonan sa pagtanyag sa Pulong sa Diyos ngadto sa mga tawo sa among teritoryo,” misulat ang usa ka sister. “Gani, nakapahimutang kog kopya sa Mateo nianang hapona mismo sa espesyal nga miting!”

UNSAY REAKSIYON SA MGA TAWO?

Giunsa pagtanyag sa mga magmamantala ang Mateo? Daghang Japanese nga tagbalay ang pamilyar sa mga ekspresyon sama sa, “sigpit nga ganghaan,” ‘mga perlas atubangan sa mga baboy,’ ug ‘dili pagkabalaka sa sunod nga adlaw.’ (Mat. 6:34; 7:6, 13) Sila natingala sa pagkahibalo nga kining mga pulonga gisulti ni Jesu-Kristo. Sa pagkakita niining mga pulonga diha sa Ebanghelyo ni Mateo, daghan ang miingon: “Dugay na kong nangandoy nga mabasa ang Bibliya bisag kausa lang.”

Dihang ang mga magmamantala mobalikduaw niadtong midawat sa Mateo, ang mga tagbalay sagad moingon nga ila dayong gibasa ang pipila ka bahin niini, kon dili man, ang tanan. Ang usa ka lalaki nga kapig 60 ang pangedaron miingon sa usa ka magmamantala: “Kadaghan na nako ni nabasa ug nahupayan ko. Palihog tudloi pa kog dugang bahin sa Bibliya.”

Ang Mateo gigamit usab diha sa publikong pagsangyaw. Samtang nakigbahin sa maong buluhaton, gihatag sa usa ka sister ang iyang e-mail address ngadto sa batan-ong babaye nga midawat ug Mateo. Usa ka oras sa ulahi, ang babaye nag-e-mail sa sister, nga nag-ingon nga iya nang nabasa ang pipila ka bahin niana ug gusto niyang mahibalog dugang pa. Usa ka semana sa ulahi, siya nagpa-Bible study na ug sa wala madugay nagtambongan na sa mga tigom.

Kapig 1,600,000 ka kopya sa Ang Bibliya—Ang Ebanghelyo Sumala Kang Mateo ang gipadala ngadto sa mga kongregasyon sa Japan, ug kada bulan, ang mga Saksi makapahimutang ug tinagpulo ka libo nianang basahona. Ang pasiuna niini nga edisyon nagpahayag sa pagbati sa mga magpapatik niini: “Kami nanghinaot nga ang pagbasa ninyo niini magpalalom sa inyong interes sa Bibliya.”