Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Pagpilig pinulongan Cebuano

Angay ba Nimong Usbon ang Imong Hunahuna?

Angay ba Nimong Usbon ang Imong Hunahuna?

USA ka grupo sa Kristohanong mga batan-on ang nagkasabot nga tan-awon ang usa ka salida. Daghan sa mga batan-on sa eskuylahan ang nalingaw kaayo niini. Pag-abot nila sa sinehan, gitan-aw nila ang mga poster ug nakita nila ang mga hinagiban nga may gahomgahom ug ang seksi kaayong mga babaye. Unsay ilang himoon? Modayon ba silag tan-aw?

Kini nga situwasyon nagpakita nga kita kinahanglang mohimog mga desisyon—kini mahimong makaayo o makadaot sa atong relasyon kang Jehova. Usahay, desidido ka nang himoon ang usa ka butang, apan dihang imong gitimbangtimbang ang situwasyon, imong giusab ang imong hunahuna. Gihimo ba nimo kana kay dili ka segurado sa imong desisyon, o kay mao kanay husto?

Dihang ang Pag-usab sa Imong Hunahuna Dili Angayng Himoon

Ang atong gugma kang Jehova nagtukmod kanato sa pagpahinungod sa atong kinabuhi kaniya ug sa pagpabawtismo. Gusto gyod natong magmatinumanon kaniya. Apan determinado ang atong kaaway, si Satanas nga Yawa, nga bungkagon ang atong integridad. (Pin. 12:17) Midesisyon kita sa pag-alagad kang Jehova ug sa pagtuman sa iyang mga sugo. Kon bahin sa atong pagpahinungod sa Diyos, makapasubo ang pag-usab sa atong hunahuna! Kinabuhi nato ang nalangkit.

Kapin sa 26 ka siglo kanhi, si Haring Nabucodonosor sa Babilonya nagpatindog ug dako kaayong larawan nga bulawan ug nagsugo nga ang tanan mohapa ug mosimba niini. Si bisan kinsa nga dili motuman niana itambog sa nagkalayong hudno. Tulo ka mahinadlokon sa Diyos nga magsisimba ni Jehova—si Sadrak, Mesak, ug Abednego—ang wala motuman. Kay wala sila moyukbo sa maong larawan, sila gitambog sa nagkalayong hudno. Sila giluwas ni Jehova sa milagrosong paagi, bisan pag andam silang mamatay inay mosupak sa Diyos.—Dan. 3:1-27.

 Sa ulahi, si manalagnang Daniel padayong nag-ampo, bisan pa sa hulga nga itambog sa langob sa mga leyon. Oo, siya padayong nag-ampo kang Jehova katulo sa usa ka adlaw, sumala sa iyang naandan. Wala usba ni Daniel ang iyang desisyon nga mosimba sa matuod nga Diyos. Ingong resulta, ang manalagna naluwas “gikan sa kuyamas sa mga leyon.”—Dan. 6:1-27.

Gituman usab sa modernong mga alagad ni Jehova ang ilang mga panaad dihang ilang gipahinungod ang ilang kinabuhi kaniya. Sa usa ka eskuylahan sa Africa, ang Saksi ni Jehova nga mga estudyante midumili sa pagsaludar sa bandera. Gihulga sila nga palagpoton sa eskuylahan kon dili sila mosaludar duyog sa ubang estudyante. Wala madugay, ang ministro sa edukasyon miduaw sa maong lungsod ug nakig-estorya sa pipila ka estudyante nga Saksi. Gisaysay sa maong mga estudyante ang ilang baroganan sa maisogon apan matinahorong paagi. Sukad niadto, ang isyu wala na motungha pag-usab. Ang mga estudyante wala na pugsa sa pagkompromiso sa ilang relasyon kang Jehova.

Tagda usab si Joseph, kansang asawa nag-antos sa kanser ug kalit lang nga namatay. Ang pamilya ni Joseph nakasabot ug nagtahod sa kahikayan sa paglubong nga gusto niya. Apan ang pamilya sa iyang asawa dili Saksi, ug gusto nilang mohimog mga rituwal sa paglubong nga dili makapahimuot sa Diyos. Si Joseph miasoy: “Kay di man ko mokompromiso, ilang gisulsolan ang akong mga anak, apan wala usab sila mokompromiso. Ang mga paryente nagkasabot usab nga magbilar sa akong balay sumala sa ilang kostumbre, apan ako silang giingnan nga kon mamugos sila, dili nila kana himoon sa akong balay. Nahibalo sila nga ang mga rituwal nga ilang himoon dili kaharmonya sa tinuohan namong magtiayon. Busa human sa dugayng diskusyon, gihimo nila ang rituwal sa laing lugar.

“Panahon sa among pagbangotan, nangamuyo ko kang Jehova nga tabangan niya ang akong pamilya nga dili mokompromiso. Iyang gidungog ang akong mga pag-ampo ug iya ming gitabangan nga makapabiling lig-on bisan sa mga pagpit-os.” Alang kang Joseph ug sa iyang mga anak, dili angay nga usbon nila ang ilang hunahuna maylabot sa pag-alagad kang Jehova.

Dihang ang Pag-usab sa Imong Hunahuna Puwedeng Himoon

Wala madugay human sa Paskuwa sa 32 C.E., ang usa ka babaye nga taga-Sirofenicia miduol kang Jesu-Kristo sa Sidon. Sublisubli niyang gihangyo si Jesus nga hinginlan ang demonyo nga diha sa iyang anak nga babaye. Sa sinugdan, si Jesus wala mosultig usa ka pulong sa pagtubag kaniya. Iyang giingnan ang iyang mga tinun-an: “Ako wala ipadala ngadto kang bisan kinsa gawas lamang ngadto sa nawalang mga karnero sa balay sa Israel.” Dihang ang babaye padayong naghangyo, si Jesus miingon: “Dili matarong nga kuhaon ang tinapay sa mga bata ug iitsa kini sa gagmay nga mga iro.” Kay nagpakitag dakong pagtuo, ang babaye mitubag: “Oo, Ginoo; apan sa pagkatinuod ang gagmay nga mga iro mokaon sa mga mumho nga mahulog gikan sa lamesa sa ilang mga agalon.” Giusab ni Jesus ang iyang hunahuna ug gihinginlan ang demonyo.—Mat. 15:21-28.

Sa paghimo niana, gisundog ni Jesus si Jehova sa pagkaandam mohimog kausaban kon gikinahanglan. Pananglitan, ang Diyos nakahukom nga laglagon ang mga Israelinhon dihang naghimo silag bulawan nga nating baka. Apan dihang mihangyo si Moises nga dili sila patyon, giusab ni Jehova ang iyang hunahuna.—Ex. 32:7-14.

Gisundog ni apostol Pablo si Jehova ug si Jesus. May higayon nga gibati ni Pablo nga dili angayng iuban si Marcos sa ilang misyonaryong mga panaw kay kini mibiya kang Pablo ug Bernabe sa ilang unang misyonaryong panaw. Apan sa ulahi, dayag nga nakita ni Pablo nga si Marcos mihamtong na ug makatabang kaniya. Busa si Pablo miingon kang Timoteo: “Dad-a siya diri uban kanimo, kay siya mapuslanon kanako sa pag-alagad.”—2 Tim. 4:11.

 Komosta kita? Ingong pagsundog sa atong maluluy-on, mapailobon, ug mahigugmaong langitnong Amahan, may panahon tingali nga kinahanglan sab natong usbon ang atong hunahuna. Pananglitan, mahimong usbon nato ang atong panglantaw sa uban. Dili sama kang Jehova ug kang Jesus, kita dili hingpit. Kon sila andam mohimog kausaban, puwede ba usab natong konsiderahon ang kahimtang sa uban ug usbon ang atong hunahuna?

Maylabot sa teokratikanhong mga tumong, may panahon nga maayong usbon nato ang atong hunahuna. Ang pipila nga nagtuon sa Bibliya ug nagtambongan na sa mga tigom dili pa gustong magpabawtismo. O ang uban nagduhaduha tingali sa pagpayunir, bisag makahimo sila niana. Ang pipila ka brader dili ganahang mangab-ot ug mga pribilehiyo sa kongregasyon. (1 Tim. 3:1) Ingon ba usab niana ang imong gibati? Si Jehova mahigugmaong nagdapit kanimo sa pagkab-ot sa maong mga pribilehiyo. Busa nganong dili nimo usbon ang imong hunahuna aron imong masinati ang kalipay sa pag-alagad sa Diyos ug sa uban?

Ang pag-usab sa imong hunahuna mahimong moresultag panalangin

Si Ella, usa ka Bethelite sa Africa, miingon: “Dihang bag-o pa lang ko sa Bethel, wala ko magdahom nga magdugay ko dinhi. Gusto nakong alagaron si Jehova sa bug-os, apan suod sab kaayo ko sa akong pamilya. Sa sinugdan, gimingaw kaayo ko sa akong pamilya! Apan, gidasig ko sa akong roommate, busa midesidir ko nga magpabilin. Human sa napulo ka tuig sa Bethel, gusto na nakong magpadayon sa pag-alagad sa mga igsoon pinaagi sa pagpabilin sa akong asaynment sa Bethel kutob sa mahimo.”

Dihang ang Pag-usab sa Imong Hunahuna Angayng Himoon

Nahinumdom ka ba kon unsay nahitabo kang Cain dihang siya nasina sa iyang igsoon  ug nanginit sa kasuko? Giingnan siya sa Diyos nga mabatonan niya pag-usab ang Iyang pag-uyon kon siya magbuhat ug maayo. Gitambagan sa Diyos si Cain nga iyang mabuntog ang sala nga “naghupo sa ganghaan.” Puwede untang usbon ni Cain ang iyang tinamdan ug hunahuna, apan gipalabi niya ang pagsalikway sa tambag sa Diyos. Ikasubo, gipatay ni Cain ang iyang igsoon ug nahimo siyang unang mamumuno!—Gen. 4:2-8.

Unsa kaha kon giusab pa ni Cain ang iyang hunahuna?

Tagda usab si Haring Uzzias. Sa sinugdan, siya nagbuhat ug matarong sa mata ni Jehova ug nagpadayon sa pagpangita kaniya. Apan, ikasubo, gidaot niya ang iyang maayong reputasyon pinaagi sa pagkamapahitas-on. Misulod siya sa templo aron sa paghalad ug insenso, bisag dili siya saserdote. Dihang gipasidan-an siya sa mga saserdote sa iyang pagkamapangahason, giusab ba niya ang iyang hunahuna? Wala. Si Uzzias ‘napungot’ ug nagsalikway sa ilang pasidaan. Busa gihampak siya ni Jehova ug sanla.—2 Cron. 26:3-5, 16-20.

Oo, may mga panahon nga kinahanglan natong usbon ang atong hunahuna. Tagda ang modernong pananglitan. Si Joachim nabawtismohan niadtong 1955, apan napalagpot sa 1978. Mga 20 ka tuig sa ulahi, siya naghinulsol ug napasig-uli ingong usa sa mga Saksi ni Jehova. Di pa dugay, gipangutana siya sa usa ka ansiyano kon nganong dugay siyang misulat nga mobalik. Si Joachim mitubag: “Naglagot ko ug nagmapahitas-on. Nagmahay ko nga dugay kong midesisyon. Bisan pag napalagpot ko, nahibalo ko nga ang mga Saksi ni Jehova mao ang nagtudlo sa kamatuoran.” Kinahanglan niyang usbon ang iyang tinamdan ug maghinulsol.

May mga panahon nga kinahanglan sab natong usbon ang atong hunahuna ug binuhatan. Hinaot andam kitang mohimo niana aron atong mapahimut-an si Jehova.—Sal. 34:8.