Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Ang Bantayanang Torre—Tun-anang Edisyon  |  Nobyembre 2014

“Karon Kamo Maoy Katawhan sa Diyos”

“Karon Kamo Maoy Katawhan sa Diyos”

“Kanhi kamo dili usa ka katawhan, apan karon kamo maoy katawhan sa Diyos.”—1 PED. 2:10.

1, 2. Unsang kausaban ang nahitabo sa Pentekostes 33 C.E., ug kinsay nahimong membro sa bag-ong katawhan ni Jehova? (Tan-awa ang hulagway.)

ANG Pentekostes 33 C.E. maoy hinungdanong yugto sa kasaysayan sa katawhan ni Jehova sa yuta. Usa ka dakong kausaban ang nahitabo nianang adlawa. Pinaagi sa balaang espiritu, gipatungha ni Jehova ang usa ka bag-ong nasod—ang espirituwal nga Israel, ang “Israel sa Diyos.” (Gal. 6:16) Sa unang higayon sukad sa mga adlaw ni Abraham, ang pisikal nga pagkatinuli dili na maoy magpaila sa katawhan sa Diyos. Hinunoa, maylabot sa matag membro nianang bag-ong nasod, si Pablo misulat: “Ang iyang pagkatinuli maoy sa kasingkasing pinaagi sa espiritu.”—Roma 2:29.

2 Ang unang mga membro sa bag-ong nasod sa Diyos mao ang mga apostoles ug ang kapig usa ka gatos pa sa mga tinun-an ni Kristo nga nagtigom sa usa ka itaas nga lawak sa Jerusalem. (Buh. 1:12-15) Sila gibuboag balaang espiritu, nga naghimo kanilang inanak sa espiritung mga anak sa Diyos. (Roma 8:15, 16; 2 Cor. 1:21) Kini nagpamatuod nga nagsugod na ang bag-ong pakigsaad, nga ang tigpataliwala mao si Kristo ug nahimong balido tungod sa iyang dugo. (Luc. 22:20; basaha ang Hebreohanon 9:15.) Sa ingon, kini nga mga tinun-an nahimong membro sa bag-ong nasod ni Jehova, ang iyang bag-ong katawhan. Tungod sa balaang espiritu, sila nakasangyaw diha sa lainlaing pinulongan nga gigamit sa mga  Hudiyo ug mga kinabig nga sakop sa Romanhong Imperyo kinsa nangadto sa Jerusalem aron sa pagsaulog sa Hudiyohanong Pista sa mga Semana, o Pentekostes. Ang maong mga tawo nakadungog ug nakasabot diha sa ilang kaugalingong pinulongan “sa halangdong mga butang sa Diyos” nga gisangyaw sa inanak sa espiritung mga Kristohanon.—Buh. 2:1-11.

ANG BAG-ONG KATAWHAN SA DIYOS

3-5. (a) Unsay gisulti ni Pedro sa mga Hudiyo sa adlaw sa Pentekostes? (b) Sa unsang paagi midako ang bag-ong nasod ni Jehova?

3 Gigamit ni Jehova si apostol Pedro sa pagpanguna sa pagdapit sa mga Hudiyo ug mga kinabig nga mahimong membro sa bag-ong natawong nasod, ang kongregasyon sa dinihogang mga Kristohanon. Sa adlaw sa Pentekostes, maisogong giingnan ni Pedro ang mga Hudiyo nga kinahanglang dawaton nila si Jesus, ang tawo nga ilang “gilansang sa usa ka estaka,” kay “ang Diyos naghimo kaniyang Ginoo ug Kristo.” Dihang nangutana ang katawhan kon unsay ilang buhaton, si Pedro mitubag: “Paghinulsol kamo, ug magpabawtismo ang matag usa kaninyo sa ngalan ni Jesu-Kristo alang sa kapasayloan sa inyong mga sala, ug inyong madawat ang walay bayad nga gasa nga balaang espiritu.” (Buh. 2:22, 23, 36-38) Nianang adlawa, mga 3,000 ang nadugang sa bag-ong nasod sa espirituwal nga Israel. (Buh. 2:41) Human niana, ang masibotong pagsangyaw sa mga apostoles padayong namunga. (Buh. 6:7) Ang bag-ong nasod nag-anam ka dako.

4 Sa ulahi, ang pagsangyaw nakaabot sa mga Samarianhon, nga may maayong resulta. Daghan ang gibawtismohan sa tig-ebanghelyong si Felipe, apan wala dayon sila makadawat sa balaang espiritu. Ang nagamandong lawas sa Jerusalem nagpadala kang Pedro ug Juan ngadto niining Samarianhong mga kinabig, ug “sila nagpandong sa ilang mga kamot diha kanila, ug sila nakadawat ug balaang espiritu.” (Buh. 8:5, 6, 14-17) Busa, ang maong mga Samarianhon nahimo usab nga dinihogan sa espiritung mga membro sa espirituwal nga Israel.

Gisangyawan ni Pedro si Cornelio ug ang panimalay niini (Tan-awa ang parapo 5)

5 Sa 36 C.E., gigamit na usab si Pedro sa pagdapit sa uban nga mahimong membro sa espirituwal nga Israel. Nahitabo kini dihang gisangyawan niya ang Romanong senturyon nga si Cornelio ug ang mga paryente ug higala niini. (Buh. 10:22, 24, 34, 35) Ang Bibliya nag-ingon: “Samtang nagsulti pa si Pedro niining mga butanga ang balaang espiritu mikunsad diha sa tanan nga naminaw sa pulong. Ug ang mga matinumanon nga nanguyog kang Pedro kinsa sakop sa mga tinuli nahibulong, tungod kay ang walay bayad nga gasa sa balaang espiritu gibubo man usab nganha sa katawhan sa kanasoran.” (Buh. 10:44, 45) Busa sukad nianang panahona, ang dili tinuli nga mga Hentil gidapit na nga mahimong membro sa espirituwal nga Israel.

“USA KA KATAWHAN ALANG SA IYANG NGALAN”

6, 7. Unsay gihimo sa mga membro sa bag-ong nasod ingong ‘usa ka katawhan alang sa ngalan ni Jehova,’ ug sa unsang gilapdon gihimo nila kini?

6 Sa usa ka tigom sa nagamandong lawas sa unang siglong mga Kristohanon nga gihimo niadtong 49 C.E., ang tinun-ang si Santiago  miingon: “Giasoy sa bug-os ni Simeon [Pedro] kon giunsa sa Diyos sa unang higayon pagliso sa iyang pagtagad ngadto sa kanasoran aron sa pagkuha gikan kanila ug usa ka katawhan alang sa iyang ngalan.” (Buh. 15:14) Kining bag-ong katawhan nga nagdala sa ngalan ni Jehova naglakip sa Hudiyo ug dili Hudiyong mga magtutuo. (Roma 11:25, 26a) Sa ulahi, si Pedro misulat: “Kanhi kamo dili usa ka katawhan, apan karon kamo maoy katawhan sa Diyos.” Gipatin-aw ni Pedro ang katuyoan niining bag-ong nasod: “Kamo maoy ‘usa ka piniling rasa, usa ka harianong pagkasaserdote, usa ka balaang nasod, usa ka katawhan alang sa linaing pagpanag-iya, aron kaylap ninyong ipahayag ang mga kahamili’ sa usa nga nagtawag kaninyo gikan sa kangitngit ngadto sa iyang katingalahang kahayag.” (1 Ped. 2:9, 10) Kinahanglan nilang dayegon ang Usa nga ilang gihawasan ug himayaon ang iyang ngalan atubangan sa katawhan. Angay silang mahimong maisogon nga mga saksi ni Jehova, ang Unibersohanong Soberano.

7 Sama sa unodnong Israel, ang mga membro sa espirituwal nga Israel gitawag ni Jehova nga “katawhan nga akong giumol alang sa akong kaugalingon, aron ilang isugilon ang akong kadayeganan.” (Isa. 43:21) Ang maong mga Kristohanon maisogong nagmantala nga si Jehova ang bugtong matuod nga Diyos ug nga ang ubang mga diyos maoy bakak. (1 Tes. 1:9) Sila nagpamatuod bahin kang Jehova ug kang Jesus “sa Jerusalem ug sa tibuok Judea ug Samaria ug hangtod sa kinalay-ang dapit sa yuta.”—Buh. 1:8; Col. 1:23.

8. Unsay gipasidaan ni Pablo sa katawhan sa Diyos sa unang siglo?

8 Si Pablo maoy maisogong membro sa ‘katawhan alang sa ngalan ni Jehova’ sa unang siglo. Atubangan sa paganong mga pilosopo, maisogon niyang gidepensahan ang pagkasoberano ni Jehova, “ang Diyos nga naghimo sa kalibotan ug sa tanang butang diha niini, si kinsa, maingon nga kini Siya, Ginoo sa langit ug sa yuta.” (Buh. 17:18, 23-25) Sa hinapos sa iyang ikatulong misyonaryong panaw, gipasidan-an ni Pablo ang mga membro sa katawhan nga nagdala sa ngalan sa Diyos: “Ako nahibalo nga sa akong pagbiya ang malupigong mga lobo mosulod sa inyong taliwala ug dili magtagad sa panon uban ang kalumo, ug gikan sa inyong taliwala may mga tawo nga motungha ug magsultig tinuis nga mga butang aron ipahilayo ang mga tinun-an ngadto kanila.” (Buh. 20:29, 30) Kining gitagna nga apostasya nadayag pag-ayo sa hinapos sa unang siglo.—1 Juan 2:18, 19.

9. Unsay nahitabo sa ‘katawhan alang sa ngalan ni Jehova’ human sa kamatayon sa mga apostoles?

9 Human sa kamatayon sa mga apostoles, ang maong apostasya mikaylap ug sa ingon mitungha ang mga relihiyon sa Kakristiyanohan. Imbes pamatud-an ang ilang kaugalingon ingong ‘katawhan alang sa ngalan ni Jehova,’ giwala sa apostatang mga Kristohanon ang ngalan sa Diyos diha sa kadaghanan sa ilang mga hubad sa Bibliya. Ilang gisagop ang paganong mga rituwal ug gipasipalahan ang Diyos pinaagi sa ilang dili Kasulatanhong mga doktrina, sa gitawag nga balaang mga gubat, ug sa ilang imoral nga panggawi. Busa sulod sa kasiglohan, diyutay lang ang magsisimba ni Jehova sa yuta ug walay organisadong “katawhan alang sa iyang ngalan.”

PAGKATAWO PAG-USAB SA KATAWHAN SA DIYOS

10, 11. (a) Unsay gitagna ni Jesus diha sa iyang sambingay sa trigo ug mga bunglayon? (b) Sa unsang paagi natuman ang sambingay ni Jesus human sa 1914, ug unsay resulta?

10 Sa iyang sambingay sa trigo ug mga bunglayon, gitagna ni Jesus ang espirituwal nga kagabhion nga moresulta sa apostasya. Siya miingon nga “samtang ang mga tawo natulog,” ang Yawa nagpugas ug bunglayon sa uma nga gipugsan sa Anak sa tawo ug mga binhi sa trigo. Magdungan kana pagtubo hangtod sa “kataposan sa sistema sa mga butang.” Gipatin-aw ni Jesus nga ang “maayong binhi” nagtumong sa “mga anak sa  Gingharian” ug ang “mga bunglayon” mao ang “mga anak sa usa nga daotan.” Panahon sa kataposan, ang Anak sa tawo magpadala sa iyang “mga mag-aani,” ang mga manulonda, aron sa paglain sa simbolikong trigo gikan sa mga bunglayon. Ang mga anak sa Gingharian pagatigomon. (Mat. 13:24-30, 36-43) Sa unsang paagi kini nahitabo, ug unsay kalabotan niini sa pagbaton ni Jehova ug usa ka katawhan dinhi sa yuta?

11 Ang “kataposan sa sistema sa mga butang” nagsugod sa 1914. Panahon sa gubat nga nahitabo nianang tuiga, ang pipila ka libo nga dinihogang mga Kristohanon, “ang mga anak sa gingharian,” anaa sa espirituwal nga pagkabihag sa Dakong Babilonya. Sa 1919, giluwas sila ni Jehova, ug nadayag ang kalainan tali kanila ug sa “mga bunglayon,” o mini nga mga Kristohanon. Gitigom niya “ang mga anak sa gingharian” aron mahimong organisadong katawhan, ingong katumanan sa tagna ni Isaias: “Ipahimugso ba ang usa ka yuta uban ang kasakit sa pagbati sulod sa usa ka adlaw? O matawo ba ang usa ka nasod sa usa ka higayon? Kay ang Zion nagbati ingon man nanganak sa iyang mga anak.” (Isa. 66:8) Ang Zion, ang organisasyon ni Jehova sa espirituhanong mga linalang, nagpahimugso sa iyang dinihogan sa espiritung mga anak ug nag-organisar kanila ingong usa ka nasod.

12. Sa unsang paagi gipakita sa mga dinihogan karon nga sila ‘usa ka katawhan alang sa ngalan ni Jehova’?

12 Sama sa unang mga Kristohanon, ang dinihogang “mga anak sa gingharian” maoy mga saksi ni Jehova. (Basaha ang Isaias 43:1, 10, 11.) Sila nahimong lahi tungod sa ilang Kristohanong panggawi ug sa ilang pagsangyaw sa “maayong balita sa gingharian . . . ingon nga pagpamatuod ngadto sa tanang kanasoran.” (Mat. 24:14; Filip. 2:15) Tungod niini, minilyon ang ilang natabangan nga makabaton ug matarong nga baroganan atubangan ni Jehova.—Basaha ang Daniel 12:3.

“MOUBAN KAMI KANINYO”

13, 14. Unsay buhaton niadtong dili sakop sa espirituwal nga Israel aron dawaton ni Jehova ang ilang pagsimba, ug sa unsang paagi kini gitagna sa Bibliya?

13 Atong nakita sa miaging artikulo nga sa karaang Israel, dawaton ni Jehova ang pagsimba sa mga langyaw kon sila makig-uban  sa katawhan nga gipakigsaaran ni Jehova. (1 Hari 8:41-43) Sa susama karon, kadtong dili sakop sa espirituwal nga Israel kinahanglang makig-uban sa katawhan ni Jehova, ang “mga anak sa gingharian”—dinihogang mga Saksi ni Jehova.

14 Ang pagganayan sa katawhan sa pagsimba kang Jehova uban sa iyang katawhan niining panahon sa kataposan gitagna sa duha ka karaang manalagna. Si Isaias nagtagna: “Daghang katawhan ang moadto gayod ug moingon: ‘Umari kamo, ug manungas kita ngadto sa bukid ni Jehova, ngadto sa balay sa Diyos ni Jacob; ug siya magatudlo kanato bahin sa iyang mga dalan, ug kita magalakaw sa iyang mga alagianan.’ Kay gikan sa Zion ang balaod mogula, ug ang pulong ni Jehova gikan sa Jerusalem.” (Isa. 2:2, 3) Sa susama, si Zacarias nagtagna nga ‘daghang katawhan ug gamhanang kanasoran ang mangadto gayod aron sa pagpangita kang Jehova sa mga panon didto sa Jerusalem ug aron sa paglukmay sa nawong ni Jehova.’ Gilarawan niya sila ingong “napulo ka tawo gikan sa tanang pinulongan sa mga nasod” kinsa, sa simbolikong paagi, mokupot sa sidsid sa espirituwal nga Israel, ug moingon: “Mouban kami kaninyo, kay kami nakadungog nga ang Diyos nagauban kaninyo.”—Zac. 8:20-23.

15. Sa unsang buluhaton nga ang “ubang mga karnero” “mouban” sa espirituwal nga Israel?

15 Ang “ubang mga karnero” “mouban” sa espirituwal nga Israel diha sa buluhatong pagsangyaw sa maayong balita sa Gingharian. (Mar. 13:10) Sila mahimong bahin sa katawhan sa Diyos. Sila ug ang mga dinihogan mahimong “usa ka panon” ubos sa “maayong magbalantay,” si Kristo Jesus.—Basaha ang Juan 10:14-16.

PROTEKSIYON UBAN SA KATAWHAN NI JEHOVA

16. Sa unsang paagi ipahinabo ni Jehova ang kataposang bahin sa “dakong kasakitan”?

16 Human sa kalaglagan sa Dakong Babilonya, mahitabo ang bug-os nga pag-atake sa katawhan ni Jehova, ug nianang panahona gikinahanglan nato ang proteksiyon ni Jehova. Sanglit kini nga pag-atake pagasundan sa kataposang bahin sa “dakong kasakitan,” ang Armagedon, si Jehova mismo ang magmaniobra sa panghitabo dinhi sa yuta sumala sa iyang gitakdang panahon. (Mat. 24:21; Ezeq. 38:2-4) Nianang panahona, atakehon ni Gog ang “katawhan nga gitigom gikan sa kanasoran,” ang katawhan ni Jehova. (Ezeq. 38:10-12) Dihang mahitabo ang maong pag-atake, ipahamtang dayon ni Jehova ang iyang paghukom batok kang Gog ug sa iyang kasundalohan. Si Jehova magbayaw sa iyang pagkasoberano ug magbalaan sa iyang ngalan, kay siya miingon: “Ako . . . magapaila sa akong kaugalingon atubangan sa mga mata sa daghang kanasoran; ug sila makaila gayod nga ako mao si Jehova.”—Ezeq. 38:18-23.

Panahon sa “dakong kasakitan,” kinahanglang magpabilin kitang suod sa atong kongregasyon (Tan-awa ang parapo 16-18)

17, 18. (a) Dihang atakehon ni Gog ang katawhan ni Jehova, unsang mga instruksiyon ang ilang madawat? (b) Kon gusto natong panalipdan ni Jehova, unsay angay natong buhaton?

17 Dihang mosugod na pag-atake si Gog, sultian ni Jehova ang iyang mga alagad: “Lakaw, akong katawhan, sulod ngadto sa inyong sulod nga mga lawak, ug sirhi ang mga pultahan luyo kaninyo. Panago kamo sa makadiyot lamang hangtod nga ang mahukmanong pagsaway molabay.” (Isa. 26:20) Nianang panahona, si Jehova mohatag kanatog mga instruksiyon kon sa unsang paagi kita mapanalipdan, ug ang “sulod nga mga lawak” mahimong nalangkit sa atong lokal nga mga kongregasyon.

18 Busa, kon gusto natong panalipdan kita ni Jehova panahon sa dakong kasakitan, angay natong ilhon nga si Jehova may katawhan dinhi sa yuta, nga giorganisar ingong mga kongregasyon. Kinahanglang padayon kitang mobarog uban kanila ug magpabiling suod sa atong kongregasyon. Hinaot kinasingkasing kitang moduyog sa salmista sa pag-ingon: “Iya ni Jehova ang kaluwasan. Ang imong panalangin anaa sa ibabaw sa imong katawhan.”—Sal. 3:8.