‘Magmabalaan kamo sa tanan ninyong panggawi.’—1 PED. 1:15.

1, 2. (a) Bahin sa panggawi, unsay gidahom ni Jehova sa iyang katawhan? (b) Unsang mga pangutana ang tubagon niining artikuloha?

GIINSPIRAR ni Jehova si apostol Pedro sa paglangkit sa pagkabalaan nga gipasiugda sa Levitico ngadto sa panginahanglan nga magmabalaan sa atong panggawi ingong mga Kristohanon. (Basaha ang 1 Pedro 1:14-16.) Ang “Balaang Usa,” si Jehova, nagdahom nga ang mga dinihogan ug ang “ubang mga karnero” mobuhat sa ilang maarangan aron mahimong balaan sa tanan nilang panggawi—dili lang sa pipila nila ka panggawi.—Juan 10:16.

2 Mapuslanon gayod ang dugang pagsusi sa espirituwal nga bahandi nga makaplagan sa Levitico, ug ang pagpadapat sa atong makat-onan motabang kanato nga magmabalaan sa tanan natong panggawi. Atong hisgotan ang mga pangutanang sama sa: Unsay angay natong pag-isip sa pagkompromiso? Unsay gitudlo kanato sa Levitico bahin sa pagpaluyo sa pagkasoberano ni Jehova? Unsay atong makat-onan gikan sa pagtanyag ug mga halad?

LIKAYI ANG PAGKOMPROMISO

3, 4. (a) Nganong angayng likayan sa mga Kristohanon ang pagkompromiso sa mga balaod ug prinsipyo sa Bibliya? (b) Nganong dili kita angayng manimalos o maghambin ug kasuko?

3 Aron mapahimut-an si Jehova, angay natong sundon ang iyang mga balaod ug prinsipyo, nga dili gayod maghunahuna nga  puwede ra nato kining ikompromiso. Bisag wala na kita mailalom sa Moisesnong Balaod, ang mga balaod niini motabang kanato sa pagsabot kon unsay dalawaton o dili sa panglantaw sa Diyos. Pananglitan, ang mga Israelinhon gisugo: “Dili ka manimalos ni maghambin ug kasuko batok sa mga anak sa imong katawhan; ug higugmaon mo ang imong isigkatawo sama sa imong kaugalingon. Ako mao si Jehova.”—Lev. 19:18.

4 Gidahom ni Jehova nga likayan nato ang pagpanimalos ug ang paghambin ug kasuko. (Roma 12:19) Kon atong balewalaon ang mga balaod ug prinsipyo sa Diyos, malipay ang Yawa, ug mahimong mapasipalahan si Jehova. Bisan ug may tinuyong nakapasakit kanato, dili nato tugotan nga mahimo kitang sudlanan sa kayugot. Gihatagan kitag pribilehiyo sa Diyos nga mahimong “mga sudlanan nga kulonon” nga nasudlag bahandi sa ministeryo. (2 Cor. 4:1, 7) Ang samag asido nga kayugot dili angay sa maong sudlanan!

5. Unsay atong makat-onan sa asoy bahin kang Aaron ug sa kamatayon sa iyang mga anak? (Tan-awa ang hulagway sa panid 13.)

5 Ang makapasubong kasinatian sa pamilya ni Aaron narekord sa Levitico 10:1-11. Lagmit naguol sila pag-ayo dihang ang kalayo gikan sa langit milamoy sa mga anak ni Aaron nga si Nadab ug Abihu diha sa tabernakulo. Usa gayod ka pagsulay sa pagtuo alang kang Aaron ug sa iyang pamilya nga dili magbangotan alang sa ilang namatayng membro sa pamilya! Ikaw ba nagmabalaan pinaagi sa paglikay sa pagpakig-uban sa mga membro sa pamilya o sa uban nga napalagpot?—Basaha ang 1 Corinto 5:11.

6, 7. (a) Dihang mohimog desisyon kon motambong o dili sa kasal sa simbahan, unsay angay natong konsiderahon? (Tan-awa ang footnote.) (b) Unsaon tingali nato pagpatin-aw sa atong dili Saksi nga paryente sa atong baroganan maylabot sa kasal sa simbahan?

6 Dili tingali kita makasinatig grabeng pagsulay sama sa nasinatian ni Aaron ug sa iyang pamilya. Apan komosta kon kita dapiton sa pagtambong ug hatagag papel sa usa ka kasal sa dili Saksi nga paryente nga himoon diha sa simbahan? Walay espesipikong sugo sa Kasulatan nga nagdili kanato sa pagtambong, apan may mga prinsipyo ba sa Bibliya nga nalangkit sa atong himoong desisyon? *

7 Ang atong determinasyon nga magmabalaan sa maong kahimtang lagmit makapatingala sa atong dili Saksi nga mga paryente. (1 Ped. 4:3, 4) Siyempre, maningkamot ta nga dili sila mahiubos, apan labing maayo kon makig-estorya ta nila sa matinahoron ug matinud-anong paagi. Tingali mas maayong himoon kini samtang layo pa ang okasyon. Puwede nato silang pasalamatan ug sultian nga nalipay ta sa ilang pagdapit kanato. Dayon mahimong moingon ta nga gusto natong magmalipayon sila sa ilang espesyal nga adlaw ug dili nato gustong mapakaulawan sila ug ang ubang nanambong pinaagi sa dili pag-apil sa relihiyosong mga seremonyas. Kini maoy usa ka paagi nga malikayan nato ang pagkompromiso sa atong pagtuo.

PALUYOHI ANG PAGKASOBERANO NI JEHOVA

8. Sa unsang paagi ang Levitico nagpasiugda sa pagkasoberano ni Jehova?

8 Ang Levitico nagpasiugda sa pagkasoberano ni Jehova. Kapin sa 30 ka beses natong mabasa nga ang mga balaod sa Levitico naggikan kang Jehova. Si Moises nahibalo niini ug iyang gituman ang gisugo ni Jehova kaniya. (Lev. 8:4, 5) Sa susama, kita usab angayng motuman kanunay sa gisugo kanato sa atong Soberano, si Jehova. Sa paghimo niana, ang organisasyon sa Diyos motabang kanato. Apan mahimong masulayan ang atong pagtuo dihang kita mag-inusara, sama sa nahitabo kang Jesus dihang gitental siya didto sa kamingawan. (Luc. 4:1-13) Kon kita magpaluyo sa pagkasoberano sa Diyos  ug mosalig kaniya, walay bisan kinsa nga makapakompromiso kanato. Ug dili kita malit-agan sa kahadlok sa tawo.—Prov. 29:25.

9. Nganong ang katawhan sa Diyos ginadumtan diha sa tanang kanasoran?

9 Ingong mga sumusunod ni Kristo ug mga Saksi ni Jehova, kita ginalutos diha sa lainlaing nasod. Madahom kini kay giingnan ni Jesus ang iyang mga tinun-an: “Itugyan kamo sa mga tawo ngadto sa kasakitan ug pagapatyon kamo, ug kamo pagadumtan sa tanang kanasoran tungod sa akong ngalan.” (Mat. 24:9) Apan bisag gidumtan ta, kita milahutay sa pagsangyaw ug padayong nagmabalaan atubangan ni Jehova. Kita matinud-anon, hinlo sa pisikal ug moral, ug masinugtanon sa balaod, apan nganong gidumtan man kita? (Roma 13:1-7) Tungod kay atong gisugot si Jehova ingong atong Soberanong Ginoo! “Siya lamang” ang atong gihatagag sagradong pag-alagad ug wala gayod nato ikompromiso ang iyang matarong nga mga balaod ug prinsipyo.—Mat. 4:10.

10. Unsay nahitabo dihang ang usa ka brader mikompromiso sa iyang neyutralidad?

10 Kita usab ‘dili bahin sa kalibotan.’ Busa, neyutral kita maylabot sa gubat ug politika. (Basaha ang Juan 15:18-21; Isaias 2:4.) Ang uban nga nagpahinungod sa Diyos mikompromiso sa ilang neyutralidad. Daghan niini nga mga indibiduwal ang naghinulsol ug nahibalik sa ilang maayong relasyon sa atong maluluy-on nga langitnong Amahan. (Sal. 51:17) Apan, ang pipila wala maghinulsol. Pananglitan, panahon sa Gubat sa Kalibotan II, daghang brader ang dili makataronganong gibalhog diha sa mga bilanggoan sa tibuok Hungary. Gitigom sa mga opisyal diha sa usa ka lungsod ang 160 kanila nga wala pay 45 anyos ug gimandoan sila nga magsundalo. Kadaghanan kanila midumili, apan siyam kanila ang nanumpa nga magsundalo ug nagsul-ob ug uniporme. Duha ka tuig sa ulahi, ang usa sa mga mikompromiso nalakip sa firing squad nga gitahasan sa pagpatay sa matinumanong mga Saksi. Usa niana ang iyang igsoon! Hinunoa, ang hulga sa pagpatay wala madayon.

ITANYAG KANG JEHOVA ANG IMONG KINAMAAYOHAN

11, 12. Unsay atong makat-onan sa mga halad nga gitanyag sa karaang Israel?

11 Sumala sa Moisesnong Balaod, ang mga Israelinhon angayng magtanyag ug espesipikong mga halad. (Lev. 9:1-4, 15-21) Kini kinahanglang walay lama kay kini naglarawan sa hingpit nga halad ni Jesus. Dugang pa, sa matag matang sa halad may espesipikong paagi nga angayng sundon. Pananglitan, tagda kon unsay kinahanglang himoon sa usa ka inahan nga bag-ong nanganak. Ang Levitico 12:6 nag-ingon: “Sa mabug-os na ang mga adlaw sa pagputli kaniya alang sa anak nga lalaki o anak nga babaye siya magdalag usa ka laking nating karnero sa unang tuig niini ingong halad-nga-sinunog ug usa ka piso sa salampati o usa ka tukmo ingong halad-sa-sala ngadto sa ganghaan sa tolda nga tagboanan ngadto sa saserdote.” Ang kinahanglanon sa Diyos espesipiko, apan gipakita sa Balaod nga siya mahigugmaon ug makataronganon. Kon ang inahan dili makaarang sa paghalad ug karnero, siya tugotang mohalad ug duha ka tukmo o duha ka piso sa salampati. (Lev. 12:8) Bisag kabos, kini nga magsisimba gimahal ug gipabilhan sama sa nagdala ug mahalong halad. Unsay atong makat-onan niini?

12 Giawhag ni apostol Pablo ang mga isigkamagtutuo sa pagtanyag sa Diyos ug “halad sa pagdayeg.” (Heb. 13:15) Ang atong mga ngabil kinahanglang mohimog pagpahayag sa dayag sa balaang ngalan ni Jehova. Ang amang nga mga igsoon naggamit ug sign language sa paghatag sa maong pagdayeg ngadto sa Diyos. Ang mga Kristohanon nga dili na makagawas sa balay nagdayeg kang Jehova pinaagi sa pagsangyaw gamit ang sulat ug telepono, ug pagsangyaw sa ilang mga  tig-atiman ug sa ilang mga bisita. Ang gidak-on sa atong halad sa pagdayeg—ang atong pagdayeg kang Jehova pinaagi sa pagpaila sa iyang ngalan ug pagsangyaw sa maayong balita—magdepende sa atong panglawas ug katakos. Apan kinahanglan nga kini ang atong kinamaayohan.—Roma 12:1; 2 Tim. 2:15.

13. Nganong angay natong ireport ang atong mga nahimo sa ministeryo?

13 Ang atong mga halad sa pagdayeg maoy personal nga mga halad nga kinabubut-on natong gitanyag sa Diyos tungod sa atong gugma kaniya. (Mat. 22:37, 38) Apan gisugo kita nga ireport ang atong mga buluhaton sa ministeryo. Unsay angay natong tinamdan niini nga kahikayan? Ang report nga atong ginahatag kada bulan nalangkit sa atong diyosnong pagkamahinalaron. (2 Ped. 1:7) Siyempre, dili ta angayng mapugos sa paggugol ug daghang oras sa ministeryo aron lang makareport ug daghan. Gani, kon ang usa ka magmamantala anaa sa nursing home o gamay na lag mahimo sa ministeryo tungod sa pangedaron o panglawas, siya makareport ug labing menos 15 minutos. Gipabilhan ni Jehova ang maong mga minuto ingong kinamaayohang halad sa usa ug ingong pamatuod sa iyang gugma Kaniya ug pagpabili sa dakong pribilehiyo nga mag-alagad ingong usa sa Iyang mga Saksi. Sama sa mga Israelinhon nga dili makahimo sa pagtanyag ug mahalong mga halad, ang bililhong mga alagad ni Jehova nga may mga limitasyon makareport gihapon. Ug ang atong indibiduwal nga report mahimong bahin sa katibuk-ang report sa tibuok kalibotan, nga makatabang sa organisasyon sa pagplano sa mga buluhaton sa Gingharian. Busa, bug-at ba nga sugo ang pagreport sa atong nahimo sa ministeryo?

ATONG BATASAN SA PAGTUON UG MGA HALAD SA PAGDAYEG

14. Ipatin-aw kon nganong angay natong susihon ang atong batasan sa pagtuon.

14 Human nato mahisgoti ang pipila ka espirituwal nga bahandi sa Levitico, tingali makaingon ka, ‘Mas nasabtan na nako karon kon nganong gilakip kining basahona sa inspiradong Pulong sa Diyos.’ (2 Tim. 3:16) Tingali mas determinado ka na karon nga magmabalaan, dili lang kay gikinahanglan kini ni Jehova kondili kay siya takos sa imong tim-os nga paningkamot. Lagmit ang imong nakat-onan niining duha ka artikulo bahin sa Levitico nakapasamot sa imong tinguha sa pagtuon sa uban pang bahin sa Kasulatan. (Basaha ang Proverbio 2:1-5.) Pag-ampo ug susiha ang imong batasan sa pagtuon. Seguradong gusto nimong dawaton ni Jehova ang imong mga halad sa pagdayeg. Imo bang gitugotan ang mga programa sa telebisyon, video game, sport, o mga hilig nga mobabag sa imong pag-uswag sa espirituwal? Kon mao, makatabang tingali kanimo ang pagpamalandong sa mga pulong ni Pablo nga narekord sa Hebreohanon.

Gihimo ba nimong prayoridad ang pagtuon sa Bibliya ug ang Pamilyahanong Pagsimba? (Tan-awa ang parapo 14)

15, 16. Nganong prangka kaayo si Pablo dihang misulat siya sa mga Hebreohanon?

15 Prangka kaayo si Pablo dihang siya misulat sa Hebreohanong mga Kristohanon. (Basaha ang Hebreohanon 5:7, 11-14.) Wala maglipodlipod ang apostol! Giingnan niya sila nga “nahabol” na ang ilang pandungog. Nganong prangka kaayo si Pablo?  Sama kang Jehova, gihigugma niya sila ug nabalaka siya kay kontento na lang sila sa espirituwal nga gatas. Hinungdanon ang pagkahibalo sa paninugdang mga doktrina sa Kristiyanidad. Apan gikinahanglan ang “gahing pagkaon” aron ang usa ka Kristohanon mouswag sa pagkahamtong.

16 Inay mohamtong aron makatudlo sa uban, ang maong mga Hebreohanon kinahanglan pa gihapong tudloan. Ngano? Kay ilang gilikayan ang “gahing pagkaon.” Pangutan-a ang imong kaugalingon: ‘Husto ba ang akong tinamdan sa gahing espirituwal nga pagkaon? Nagakaon ba ko niini? O ako ba dili ganahang moampo ug mohimog lalom nga pagtuon sa Bibliya? Kon mao, ang ako kahang batasan sa pagtuon ang problema?’ Dili lang kita mosangyaw sa mga tawo kondili ato sab silang tudloan ug himoong tinun-an.—Mat. 28:19, 20.

17, 18. (a) Nganong kinahanglang mokaon kitag gahing espirituwal nga pagkaon? (b) Unsay angay natong panglantaw sa pag-inom ug alkoholikong ilimnon sa dili pa motambong ug tigom?

17 Alang sa pipila kanato, dili sayon ang pagtuon sa Bibliya. Siyempre, dili gusto ni Jehova nga magtuon ta tungod lang kay nakonsensiya ta. Apan, kita man dugay nang alagad sa Diyos o bag-o pa, kinahanglang padayon tang mokaon ug gahing espirituwal nga pagkaon. Hinungdanon kini kon gusto natong magmabalaan.

18 Aron mabalaan, kinahanglan natong susihon pag-ayo ang Kasulatan ug tumanon ang gisugo sa Diyos kanato. Tagda ang mga anak ni Aaron nga si Nadab ug Abihu, kinsa gipatay tungod sa ilang paghalad ug “ginadili nga kalayo,” tingali samtang hubog sila. (Lev. 10:1, 2) Matikdi ang giingon sa Diyos kang Aaron. (Basaha ang Levitico 10:8-11.) Kini ba nga teksto nagpasabot nga kinahanglang dili kita moinom ug alkoholikong ilimnon sa dili pa motambong ug tigom? Hunahunaa kini nga mga punto: Wala na ta mailalom sa Balaod. (Roma 10:4) Sa ubang nasod, ang atong mga isigkamagtutuo moinom ug kasarangang gidaghanon sa alkoholikong ilimnon panahon sa pagpangaon sa dili pa motambong sa tigom. Upat ka kopa sa bino ang gigamit sa Paskuwa. Dihang gisaulog ni Jesus ang Memoryal, iyang gipainom ang iyang mga apostoles ug bino nga nagrepresentar sa iyang dugo. (Mat. 26:27) Gisaway sa Bibliya ang pagpalabig inom ug paghuboghubog. (1 Cor. 6:10; 1 Tim. 3:8) Ug tungod sa ilang konsensiya, daghang Kristohanon ang dili moinom sa dili pa makigbahin sa sagradong pag-alagad. Apan, managlahi ang kahimtang sa matag nasod, ug ang hinungdanon mao nga maila sa mga Kristohanon ang “kalainan tali sa balaan nga butang ug sa dili balaan” aron sila makapabiling balaan ug makapahimuot sa Diyos.

19. (a) Unsaon nato paghimong mapuslanon ang atong pamilyahanong pagsimba ug personal nga pagtuon? (b) Unsaon nimo pagpakita nga determinado kang magmabalaan?

19 Daghan pang espirituwal nga bahandi ang imong makaplagan kon imong tun-an pag-ayo ang Pulong sa Diyos. Gamita ang mga himan sa pagpanukiduki aron mahimong mapuslanon ang imong pamilyahanong pagsimba ug personal nga pagtuon. Pauswaga ang imong kahibalo bahin kang Jehova ug sa iyang mga katuyoan. Pakigsuod pag-ayo kaniya. (Sant. 4:8) Pag-ampo sa Diyos sama sa gihimo sa salmista kinsa miawit: “Bukha ang akong mga mata, aron makatan-aw ako sa katingalahang mga butang gikan sa imong balaod.” (Sal. 119:18) Ayaw gayod ikompromiso ang mga balaod ug prinsipyo sa Bibliya. Kinabubut-ong magpasakop sa kinalabwang balaod sa “Balaang Usa,” si Jehova, ug masibotong makigbahin sa “balaang buluhaton sa maayong balita sa Diyos.” (1 Ped. 1:15; Roma 15:16) Magmabalaan niining lisod nga kataposang mga adlaw. Hinaot nga kitang tanan magmabalaan sa atong panggawi ug magpaluyo sa pagkasoberano sa atong balaang Diyos, si Jehova.

^ par. 6 Tan-awa ang “Mga Pangutana Gikan sa mga Magbabasa” sa Bantayanang Torre sa Mayo 15, 2002.