Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Pagpilig pinulongan Cebuano

Kamo Mahimong “Usa ka Gingharian sa mga Saserdote”

Kamo Mahimong “Usa ka Gingharian sa mga Saserdote”

“Kamo mahimong usa ka gingharian sa mga saserdote ug usa ka balaan nga nasod.”—EX. 19:6.

1, 2. Unsang panalipod ang gikinahanglan sa binhi sa babaye, ug ngano?

ANG unang tagna nga narekord sa Bibliya hinungdanon kaayo sa katumanan sa katuyoan ni Jehova. Dihang gihimo sa matuod nga Diyos ang Edenikong saad, siya miingon: “Ibutang ko ang panag-away tali kanimo [Satanas] ug sa babaye ug tali sa imong binhi ug sa iyang binhi.” Unsa ka grabe kini nga panag-away? “Siya [ang binhi sa babaye] magsamad kanimo [Satanas] sa ulo ug ikaw magsamad kaniya sa tikod,” miingon si Jehova. (Gen. 3:15) Grabe gayod ang panag-away tali sa halas ug sa babaye kay gihimo ni Satanas ang iyang maarangan aron mapuo ang binhi sa babaye.

2 Mao diay nga ang salmista miampo sa Diyos bahin sa Iyang piniling katawhan: “Tan-awa! nagkagubot ang imong mga kaaway; ug ang mga nagadumot pag-ayo kanimo nagpatuyhakaw sa ilang ulo. Sa kamalipatlipaton sila nagahimog kompidensiyal nga panagsultihanay batok sa imong katawhan; ug sila nagkunsabo batok sa imong mga gitagoan. Sila nag-ingon: ‘Umari kamo ug paphaon nato sila ingon nga usa ka nasod.’” (Sal. 83:2-4) Ang kaliwat sa binhi sa babaye kinahanglang panalipdan aron dili kini mapuo ug mahugawan. Aron mahimo kini, si Jehova mihimog dugang legal nga mga kahikayan aron matuman ang iyang katuyoan.

 PAKIGSAAD NGA MANALIPOD SA BINHI

3, 4. (a) Kanus-a nahimong balido ang pakigsaad sa Balaod, ug sa unsa miuyon ang nasod sa Israel? (b) Unsay katuyoan sa pakigsaad sa Balaod?

3 Milyonmilyon na ang kaliwat ni Abraham, Isaac, ug Jacob dihang gihimo sila ni Jehova nga usa ka nasod—ang karaang Israel. Pinaagi kang Moises, si Jehova mihimog talagsaong pakigsaad sa nasod pinaagi sa paghatag kanila sa Balaod, ug ang nasod sa Israel miuyon sa mga kondisyon sa maong pakigsaad. Ang Bibliya nag-ingon: “Gikuha [ni Moises] ang basahon sa pakigsaad ug gibasa kini sa igdulungog sa katawhan. Unya sila miingon: ‘Kami andam nga mobuhat ug magmasinugtanon sa tanang gisulti ni Jehova.’ Busa gikuha ni Moises ang dugo [sa gihalad nga mga torong baka] ug giwisik kini ngadto sa katawhan ug miingon: ‘Ania ang dugo sa pakigsaad nga gihimo ni Jehova uban kaninyo labot niining tanang pulong.’”—Ex. 24:3-8.

4 Ang pakigsaad sa Balaod nahimong balido sa Bukid sa Sinai niadtong 1513 B.C.E. Pinaagi sa maong pakigsaad, ang karaang nasod sa Israel nahimulag ingong pinili nga nasod sa Diyos. Si Jehova nahimong ‘ilang Maghuhukom, Maghahatag-lagda, ug Hari.’ (Isa. 33:22) Ang kasaysayan sa Israel nagpakita kon unsay nahitabo dihang ang matarong nga mga sukdanan sa Diyos gisunod o kaha gisupak. Sanglit ang Balaod nagdili sa mga Israelinhon sa pagpakigminyo sa mga pagano ug sa pagpakigbahin sa bakak nga pagsimba, kini manalipod sa kaliwat ni Abraham gikan sa kahugawan.—Ex. 20:4-6; 34:12-16.

5. (a) Tungod sa pakigsaad sa Balaod, unsang kahigayonan ang nabuksan alang sa Israel? (b) Nganong gisalikway sa Diyos ang Israel?

5 Ilalom sa pakigsaad sa Balaod, adunay kahikayan sa pagkasaserdote, nga naglarawan sa mas dakong kahikayan sa umaabot. (Heb. 7:11; 10:1) Sa pagkatinuod, pinaagi sa maong pakigsaad, ang Israel may talagsaong kahigayonan ug pribilehiyo nga mahimong “usa ka gingharian sa mga saserdote,” kon ilang tumanon ang mga balaod ni Jehova. (Basaha ang Exodo 19:5, 6.) Apan, ang Israel wala makatuman niini nga kinahanglanon. Imbes dawaton ang Mesiyas, ang pangunang bahin sa binhi ni Abraham, ang nasod nagsalikway kaniya. Busa, gisalikway sa Diyos ang maong nasod.

Ang pagkamasinupakon sa Israel wala magpasabot nga napakyas ang pakigsaad sa Balaod (Tan-awa ang parapo 3-6)

6. Unsay katuyoan sa Balaod?

6 Ang Israel wala magmatinumanon kang Jehova, busa sila wala mahimong gingharian sa mga saserdote. Apan wala kini magpasabot nga napakyas ang Balaod. Ang Balaod nanalipod sa binhi ug nagtabang sa mga tawo nga makaila sa Mesiyas. Dihang si Jesus miabot ug nailhan ingong Mesiyas, natuman ang maong papel sa Balaod. “Si Kristo mao ang kataposan sa Balaod,” nag-ingon ang Bibliya. (Roma 10:4) Apan, nagpabilin ang pangutana: Kinsa ang makabatog kahigayonan nga mahimong usa ka gingharian sa mga saserdote? Si Jehova naghimog laing legal nga kasabotan aron sa pagpatunghag bag-ong nasod.

 NATUKOD ANG USA KA BAG-ONG NASOD

7. Unsay gitagna ni Jehova pinaagi kang Jeremias maylabot sa bag-ong pakigsaad?

7 Dugay na kanhi una gitapos ang pakigsaad sa Balaod, si Jehova nagtagna pinaagi kang Jeremias nga Siya mohimog “usa ka bag-ong pakigsaad” uban sa nasod sa Israel. (Basaha ang Jeremias 31:31-33.) Ang maong pakigsaad lahi sa pakigsaad sa Balaod kay pinaagi niana mahimong posible ang kapasayloan sa mga sala bisag walay halad nga mananap. Sa unsang paagi kana nahimong posible?

8, 9. (a) Unsay katuyoan sa giulang dugo ni Jesus? (b) Unsang kahigayonan ang mabatonan niadtong anaa sa bag-ong pakigsaad? (Tan-awa ang hulagway sa panid 13.)

8 Kasiglohan sa ulahi, gisugdan ni Jesus ang Panihapon sa Ginoo sa Nisan 14, 33 C.E. Bahin sa kopa sa bino, giingnan niya ang iyang 11 ka matinumanong apostoles: “Kini nga kopa nagkahulogan sa bag-ong pakigsaad tungod sa akong dugo, nga igabubo alang kaninyo.” (Luc. 22:20) Sumala sa asoy ni Mateo, si Jesus miingon: “Kini nagkahulogan sa akong ‘dugo sa pakigsaad,’ nga igabubo alang sa daghan sa kapasayloan sa mga sala.”—Mat. 26:27, 28.

9 Tungod sa giulang dugo ni Jesus, nahimong balido ang bag-ong pakigsaad. Tungod usab sa maong dugo, nahimong posible ang kapasayloan sa mga sala, makausa alang sa tanang panahon. Si Jesus dili bahin sa bag-ong pakigsaad. Kay walay sala, siya wala magkinahanglag kapasayloan. Apan mapadapat sa Diyos ang bili sa giulang dugo ni Jesus ngadto sa mga kaliwat ni Adan. Mahimo usab niyang sagopon ang pipila ka matinumanong tawo “ingong mga anak” pinaagi sa pagdihog kanila sa balaang espiritu. (Basaha ang Roma 8:14-17.) Sanglit giisip sila sa Diyos ingong walay sala, sila sa diwa mahisama kang Jesus, ang walay sala nga Anak sa Diyos. Kini nga mga dinihogan mahimong “kaubang mga manununod ni Kristo” ug may kahigayonan nga mahimong “usa ka gingharian sa mga saserdote.” Kini unta ang pribilehiyo nga mabatonan sa nasod sa Israel ilalom sa Balaod. Mahitungod sa “kaubang mga manununod ni Kristo,” si apostol Pedro miingon: “Kamo maoy ‘usa ka piniling rasa, usa ka harianong pagkasaserdote, usa ka balaang nasod, usa ka katawhan alang sa linaing pagpanag-iya, aron kaylap ninyong ipahayag ang mga kahamili’ sa usa nga nagtawag kaninyo gikan sa kangitngit ngadto sa iyang katingalahang kahayag.” (1 Ped. 2:9) Pagkahinungdanon nianang bag-ong pakigsaad! Tungod niana, ang mga tinun-an ni Jesus gitugotan nga mahimong ikaduhang bahin sa binhi ni Abraham.

ANG BAG-ONG PAKIGSAAD NAHIMONG BALIDO

10. Kanus-a nahimong balido ang bag-ong pakigsaad, ug nganong nianang panahona lang?

10 Kanus-a nahimong balido ang bag-ong pakigsaad? Dili sa panahon nga gihisgotan kana ni Jesus sa iyang kataposang gabii dinhi sa yuta. Aron kini mabalido, kinahanglang ulaon ang dugo ni Jesus ug ipresentar ang bili niini ngadto kang Jehova sa langit. Dugang pa, ang balaang espiritu kinahanglang ibubo niadtong mahimong “kaubang mga manununod ni Kristo.” Busa, ang bag-ong pakigsaad nahimong balido niadtong Pentekostes 33 C.E. dihang gidihogan sa balaang espiritu ang maunongong mga tinun-an ni Jesus.

11. Pinaagi sa bag-ong pakigsaad, sa unsang paagi nahimong bahin sa espirituwal nga Israel ang mga Hudiyo ug mga Hentil, ug pilay gidaghanon niadtong anaa sa bag-ong pakigsaad?

11 Bisan tuod ang kanhing pakigsaad sa Balaod sa diwa maoy “karaan na” sa dihang gipahayag ni Jehova pinaagi kang Jeremias nga siya mohimog bag-ong pakigsaad uban sa Israel, kini wala matapos hangtod nga ang bag-ong pakigsaad nahimong balido. (Heb. 8:13) Dihang nahitabo kana, pareho na ang panglantaw sa Diyos sa mga Hudiyo ug sa  dili tinuling mga Hentil, sanglit ang ilang “pagkatinuli maoy sa kasingkasing pinaagi sa espiritu, ug dili pinaagi sa sinulat nga kalagdaan.” (Roma 2:29) Pinaagi sa paghimo sa bag-ong pakigsaad uban kanila, ibutang sa Diyos ang iyang mga balaod “diha sa ilang hunahuna, ug isulat . . . kini sa ilang mga kasingkasing.” (Heb. 8:10) Ang gidaghanon niadtong anaa sa bag-ong pakigsaad maoy 144,000, nga naglangkob sa usa ka bag-ong nasod—ang “Israel sa Diyos,” o espirituwal nga Israel.—Gal. 6:16; Pin. 14:1, 4.

12. Unsay kalainan sa pakigsaad sa Balaod ug sa bag-ong pakigsaad?

12 Unsay kalainan sa pakigsaad sa Balaod ug sa bag-ong pakigsaad? Ang pakigsaad sa Balaod maoy tali kang Jehova ug sa kinaiyanhong Israel, samtang ang bag-ong pakigsaad maoy tali kang Jehova ug sa espirituwal nga Israel. Si Moises ang tigpataliwala sa nag-unang pakigsaad, samtang si Jesus ang Tigpataliwala sa bag-ong pakigsaad. Ang pakigsaad sa Balaod nahimong balido pinaagi sa dugo sa mananap; ang bag-ong pakigsaad gibalido pinaagi sa giulang dugo ni Jesus. Ug ang nasod sa Israel giorganisar pinaagi sa pakigsaad sa Balaod ilalom kang Moises; kadtong anaa sa bag-ong pakigsaad giorganisar ilalom kang Jesus—ang Ulo sa kongregasyon.—Efe. 1:22.

13, 14. (a) Unsay kalambigitan sa bag-ong pakigsaad ngadto sa Gingharian? (b) Unsay gikinahanglan aron ang espirituwal nga Israel mahimong magmando uban kang Kristo sa langit?

13 Ang bag-ong pakigsaad nalambigit sa Gingharian sa pagkaagi nga kini nagpatunghag usa ka balaang nasod nga may pribilehiyo nga mahimong mga hari ug saserdote ilalom nianang langitnong Gingharian. Ang maong nasod maoy naglangkob sa ikaduhang bahin sa binhi ni Abraham. (Gal. 3:29) Busa ang bag-ong pakigsaad nagpalig-on sa Abrahamikong pakigsaad.

14 Apan may usa pa ka bahin sa Gingharian nga kinahanglang maestablisar. Ang bag-ong pakigsaad magpatungha sa espirituwal nga Israel ug magtaganag legal nga basehanan aron ang mga membro niini mahimong “kaubang mga manununod ni Kristo.” Apan, gikinahanglan ang usa ka legal nga kahikayan aron mahiusa sila kang Jesus sa iyang Gingharian ingong mga hari ug saserdote sa langit.

PAKIGSAAD NGA MAGTUGOT SA UBAN SA PAGMANDO UBAN KANG KRISTO

15. Unsang personal nga pakigsaad ang gihimo ni Jesus uban sa iyang matinumanong mga apostoles?

15 Human sa Panihapon sa Ginoo, si Jesus mihimog pakigsaad uban sa iyang matinumanong mga tinun-an, nga sagad gitawag ug pakigsaad sa Gingharian. (Basaha ang Lucas 22:28-30.) Dili sama sa ubang pakigsaad, diin si Jehova maoy usa sa mga partido, kini maoy personal nga pakigsaad tali kang Jesus ug sa iyang dinihogang mga sumusunod. Dihang miingon si Jesus, “maingon nga ang akong Amahan naghimo ug usa ka pakigsaad kanako,” lagmit ang iyang gitumong mao ang pakigsaad nga gihimo ni Jehova uban kaniya nga siya mahimong “saserdote hangtod sa kahangtoran sa paagi nga sama kang Melquisedek.”—Heb. 5:5, 6.

16. Tungod sa pakigsaad sa Gingharian, unsay nahimong posible para sa dinihogang mga Kristohanon?

16 Ang 11 ka matinumanong apostoles ‘nagpabilin kang Jesus diha sa iyang mga pagsulay.’ Ang pakigsaad sa Gingharian nagpasalig kanila nga sila makauban niya sa langit ug molingkod sa mga trono aron magmando ingong mga hari ug mag-alagad ingong mga saserdote. Apan, dili lang ang 11 ka apostoles ang makabaton sa maong pribilehiyo. Ang hinimayang si Jesus nagpakita kang apostol Juan sa panan-awon ug miingon: “Ngadto sa magmadaogon itugot ko ang paglingkod uban kanako sa akong trono, maingon nga ako usab nagmadaogon ug milingkod uban sa akong Amahan diha sa iyang trono.” (Pin. 3:21) Busa, ang pakigsaad  sa Gingharian gihimo uban sa 144,000 nga dinihogang Kristohanon. (Pin. 5:9, 10; 7:4) Kini nga pakigsaad mao ang legal nga basehanan aron sila magmando uban kang Jesus sa langit. Susama kini sa usa ka pangasaw-onon gikan sa harianong pamilya nga mapangasawa sa usa ka hari ug makauban niini sa pagmando. Sa pagkatinuod, ang Kasulatan nagtawag sa dinihogang mga Kristohanon ingong “pangasaw-onon” ni Kristo, “usa ka putli nga ulay” nga gikasaad sa kaminyoon ngadto kang Kristo.—Pin. 19:7, 8; 21:9; 2 Cor. 11:2.

PAGBATON UG PAGTUO SA GINGHARIAN

17, 18. (a) Unsa ang unom ka pakigsaad nga atong gihisgotan nga nalambigit sa Gingharian? (b) Nganong may katarongan kita sa pagbaton ug lig-ong pagtuo sa Gingharian?

17 Ang mga pakigsaad nga atong gihisgotan niining duha ka artikulo nalambigit sa usa o daghan pang hinungdanong bahin sa Gingharian. (Tan-awa ang tsart nga “Sa Unsang Paagi Tumanon sa Diyos ang Iyang Katuyoan?”) Kini nga kamatuoran nagpasiugda nga ang kahikayan sa Gingharian lig-ong gipasukad sa legal nga mga kasabotan. Busa, kita may lig-ong katarongan nga mosalig nga gamiton sa Diyos ang Mesiyanikong Gingharian sa pagtuman sa iyang orihinal nga katuyoan sa yuta ug sa katawhan.—Pin. 11:15.

Pinaagi sa Mesiyanikong Gingharian, tumanon ni Jehova ang iyang katuyoan sa yuta (Tan-awa ang parapo 15-18)

18 Sa walay duhaduha, ang Gingharian maghatag ug dumalayong mga panalangin alang sa katawhan. Busa masaligon kita sa pagmantala nga ang Gingharian sa Diyos mao ang bugtong solusyon sa tanang problema sa tawo. Hinaot nga masiboton natong imantala ang maong kamatuoran ngadto sa uban!—Mat. 24:14.