“Ipadayon pagpunting ang inyong mga kaisipan sa mga butang sa itaas, dili sa mga butang sa yuta.”—COL. 3:2.

1, 2. (a) Nganong nameligro ang panaghiusa sa unang siglong kongregasyon sa Colosas? (b) Unsang tambag ang gitagana aron matabangan ang mga igsoon sa Colosas?

NAMELIGRO ang panaghiusa sa kongregasyon sa Colosas! Ang pipila diha sa kongregasyon nag-ingon nga kinahanglang tumanon ang Moisesnong Balaod. Ang uban nagduso sa paganong pilosopiya sa asetismo, o sobrang paghikaw sa kaugalingon. Aron masuklan kining bakak nga mga pagtulon-an, si apostol Pablo nagpasidaan sa mga taga-Colosas: “Pagbantay kamo: basin adunay modagit kaninyo pinaagi sa pilosopiya ug walay-pulos nga panglimbong sumala sa tradisyon sa mga tawo, sumala sa paninugdang mga butang sa kalibotan ug dili sumala kang Kristo.”—Col. 2:8.

2 Kon ipunting sa maong mga dinihogan ang ilang kaisipan sa “paninugdang mga butang sa kalibotan,” sama rag gisalikway nila ang tagana ni Jehova alang sa kaluwasan. (Col. 2:20-23) Aron matabangan sila sa pagpanalipod sa ilang bililhong relasyon uban sa Diyos, gitambagan sila ni Pablo: “Ipadayon pagpunting ang inyong mga kaisipan sa mga butang sa itaas, dili sa mga butang sa yuta.” (Col. 3:2) Oo, kinahanglang hinumdoman sa mga igsoon ni  Kristo ang ilang paglaom nga makadawat ug dili madunot nga panulondon nga ‘gitagana alang kanila didto sa langit.’—Col. 1:4, 5.

3. (a) Sa unsa nga paglaom gipunting sa mga dinihogan ang ilang kaisipan? (b) Unsang mga pangutana ang atong hisgotan niining artikuloha?

3 Karon, ang mga dinihogan nagpunting usab sa ilang kaisipan sa langitnong Gingharian sa Diyos ug sa ilang paglaom nga mahimong “kaubang mga manununod ni Kristo.” (Roma 8:14-17) Apan komosta kadtong may yutan-ong paglaom? Sa unsang paagi mapadapat kanila ang mga pulong ni Pablo? Sa unsang paagi mapunting sa “ubang mga karnero” ang ilang kaisipan “sa mga butang sa itaas”? (Juan 10:16) Ug sa unsang paagi kita makabenepisyo sa mga panig-ingnan sa matinumanong mga lalaki sa karaang panahon sama kang Abraham ug Moises kinsa, bisan pa sa mga kalisdanan, nagpunting sa ilang kaisipan sa mga butang sa itaas?

KAHULOGAN SA PAGPUNTING SA ATONG KAISIPAN SA MGA BUTANG SA ITAAS

4. Sa unsang paagi mapunting sa ubang mga karnero ang ilang kaisipan sa mga butang sa itaas?

4 Bisag dili langitnon ang paglaom sa ubang mga karnero, mahimo usab nilang ipunting ang ilang kaisipan sa mga butang sa itaas. Sa unsang paagi? Pinaagi sa pag-una kang Jehova ug sa intereses sa Gingharian. (Luc. 10:25-27) Maylabot niini, si Kristo maoy atong sulondan. (1 Ped. 2:21) Sama sa atong unang siglong mga igsoon, kita gilibotan sa sayop nga mga pangatarongan, kalibotanong mga pilosopiya, ug materyalistikong mga tinamdan sa sistema sa mga butang ni Satanas. (Basaha ang 2 Corinto 10:5.) Agig pagsundog kang Jesus, angay kitang magbantay batok sa maong mga pag-atake sa atong espirituwalidad.

5. Sa unsang paagi nato matino kon unsa gayoy anaa sa atong kasingkasing?

5 Naimpluwensiyahan na ba kita sa panglantaw sa kalibotan maylabot sa pagpangagpas sa materyal nga mga butang? Sagad, madayag sa atong mga hunahuna ug buhat ang mga butang nga hinungdanon kanato. Si Jesus miingon: “Kon hain gani ang imong bahandi, atua usab didto ang imong kasingkasing.” (Mat. 6:21) Aron matino kon unsay anaa sa atong kasingkasing, maayong pangutan-on nato ang atong kaugalingon matag karon ug unya: ‘Dako bang panahon ang akong gigugol sa paghunahuna bahin sa kuwarta, negosyo, ug sa pagbaton ug haruhayng kinabuhi? O naningkamot ko nga mahuptan ang simpleng mata nga nakapokus sa espirituwal nga mga butang?’ (Mat. 6:22) Si Jesus miingon nga kon atong unahon ang ‘pagtigom ug bahandi sa yuta’ mameligro ang atong espirituwalidad.—Mat. 6:19, 20, 24.

6. Sa unsang paagi kita modaog sa bugno batok sa unodnong mga tinguha?

6 Tungod sa atong pagkadili-hingpit, kita may kiling nga tagbawon ang atong unodnong mga tinguha. (Basaha ang Roma 7:21-25.) Kon walay tabang sa balaang espiritu sa Diyos, lagmit madala kita sa “mga buhat nga iya sa kangitngit.” Mahimong maglakip kini sa ‘hudyaka, paghuboghubog, ginadiling pakigdulog, ug malaw-ayng panggawi.’ (Roma 13:12, 13) Aron modaog sa bugno batok sa “mga butang sa yuta”—unodnong mga tinguha—kinahanglang ipunting nato ang atong kaisipan sa mga butang sa itaas. Dili kini sayon. Kanay hinungdan nga si Pablo miingon: “Ako nagmakmak sa akong lawas ug naghimo niini nga samag ulipon.” (1 Cor. 9:27) Busa nagkinahanglag dakong paningkamot aron kita makapabilin sa lumba sa kinabuhi. Atong hisgotan kon unsay gibuhat sa duha ka matinumanong tawo sa karaang panahon aron ‘mapahimut-an ang Diyos.’—Heb. 11:6.

SI ABRAHAM “NAGBUTANG UG PAGTUO KANG JEHOVA”

7, 8. (a) Unsang mga problema ang nasinati ni Abraham ug Sara? (b) Unsay kanunayng gihunahuna ni Abraham?

7 Dihang gisugo ni Jehova si Abraham nga mobalhin sa Canaan uban sa iyang panimalay,  siya kinabubut-ong mituman. Tungod sa pagtuo ug pagkamasinugtanon ni Abraham, si Jehova mihimog pakigsaad uban kaniya, nga nag-ingon: “Maghimo ako ug usa ka dakong nasod gikan kanimo ug ako magpanalangin kanimo.” (Gen. 12:2) Apan, katuigan sa ulahi si Abraham ug ang iyang asawa, si Sara, wala gihapoy anak. Nalimot ba si Jehova sa iyang saad? Dugang pa, dili sayon ang kinabuhi sa Canaan. Si Abraham ug ang iyang panimalay mibiya sa ilang balay ug mga paryente sa Ur, nga usa ka mauswagong siyudad sa Mesopotamia. Sila mipanaw ug kapig 1,600 kilometros paingon sa Canaan, diin sila nagpuyo sa mga tolda, nakasinatig gutom, ug nameligro sa mga bandido. (Gen. 12:5, 10; 13:18; 14:10-16) Bisan pa niana, wala sila maghunahuna nga mobalik sa haruhayng kinabuhi sa Ur!—Basaha ang Hebreohanon 11:8-12, 15.

8 Imbes magpokus sa “mga butang sa yuta,” si Abraham “nagbutang ug pagtuo kang Jehova.” (Gen. 15:6) Oo, gipunting niya ang iyang kaisipan sa mga butang sa itaas, nga kanunayng naghunahuna sa mga saad sa Diyos. Tungod sa pagtuo ni Abraham, siya gigantihan dihang ang Labing Hataas nga Diyos miingon kaniya: “‘Palihog, tan-aw sa kalangitan ug ipha ang mga bituon, kon ikaw makahimo sa pag-ihap kanila.’ Ug siya miingon kaniya: ‘Mahimong ingon niana ang imong binhi.’” (Gen. 15:5) Makapadasig gayod kadto! Matag higayon nga si Abraham motan-aw sa punog bituon nga kalangitan, mahinumdom siya sa saad ni Jehova nga padaghanon ang iyang kaliwat. Ug sa gitakdang panahon sa Diyos, si Abraham nakabatog anak, ingon sa gisaad kaniya.—Gen. 21:1, 2.

9. Sa unsang paagi masundog nato si Abraham?

9 Sama kang Abraham, kita usab nagpaabot sa katumanan sa mga saad sa Diyos. (2 Ped. 3:13) Kon dili nato ipunting ang atong kaisipan sa mga butang sa itaas, mahimong bation nato nga nalangan ang katumanan niining mga saara ug basin mawala ang atong kasibot sa pagpakigbahin sa espirituwal nga kalihokan. Pananglitan, mihimo ka bag mga sakripisyo kaniadto aron makapayunir o makapalapad sa imong ministeryo? Kon mao, angay kang komendahan. Apan, komosta karon? Hinumdomi, si Abraham kanunayng naghunahuna sa “siyudad nga may tinuod nga mga patukoranan.” (Heb. 11:10) Siya “nagpasundayag ug pagtuo kang Jehova, ug kadto giisip kaniya ingong pagkamatarong.”—Roma 4:3.

SI MOISES “NAKAKITA SA USA NGA DILI MAKITA”

10. Unsay kinabuhi ni Moises sa batan-on pa?

10 Ang laing tawo nga nagpunting sa iyang kaisipan sa mga butang sa itaas mao si Moises. Sa batan-on pa, siya “natudloan sa tanang kaalam sa mga Ehiptohanon.” Dili kadto ordinaryong edukasyon kay ang Ehipto mao ang labing gamhanang nasod niadtong panahona ug si Moises membro sa panimalay ni Paraon. Tungod sa maong edukasyon, si Moises nahimong “gamhanan sa iyang mga pulong ug mga buhat.” (Buh. 7:22) Handurawa ang mga kahigayonan nga bukas alang kaniya! Bisan pa niana, si Moises nagpunting sa iyang kaisipan sa mas halangdong mga butang—ang pagbuhat sa kabubut-on sa Diyos.

11, 12. Unsang edukasyon ang gipabilhan pag-ayo ni Moises, ug nganong nahibalo kita niana?

11 Sa bata pa si Moises, seguradong gitudloan siya sa iyang inahan, si Jokebed, bahin sa Diyos sa mga Hebreohanon. Giisip ni Moises nga mas bililhon ang kahibalo ni Jehova kay sa bisan unsang bahandi. Busa iyang gisalikway ang mga pribilehiyo ug oportunidad nga lagmit iyang mabatonan isip membro sa panimalay ni Paraon. (Basaha ang Hebreohanon 11:24-27.) Oo, ang espirituwal nga edukasyon ug pagtuo ni Moises nagpalihok kaniya sa pagpunting sa iyang kaisipan sa mga butang sa itaas.

12 Si Moises nakadawat sa kinamaayohang sekular nga edukasyon nga mabatonan sa  iyang panahon, apan gigamit ba niya kini aron mahimong gamhanan, inila, ug dato? Wala. Gani, ang Bibliya nag-ingon nga siya “midumili nga tawgong anak sa anak nga babaye ni Paraon, nga mipalabi nga daogdaogon uban sa katawhan sa Diyos inay magpahimulos sa umalaging kalipay sa pagpakasala.” Tin-aw, gigamit ni Moises ang iyang espirituwal nga edukasyon sa pagtuman sa katuyoan ni Jehova.

13, 14. (a) Unsay nakatabang kang Moises nga mahimong kuwalipikado sa asaynment nga gihatag ni Jehova? (b) Sama kang Moises, unsa tingaliy kinahanglan natong himoon?

13 Gihigugma ni Moises si Jehova ug ang Iyang katawhan. Sa edad nga 40, naghunahuna si Moises nga andam na siyang motabang sa pagpagawas sa katawhan sa Diyos gikan sa pagkaulipon sa Ehipto. (Buh. 7:23-25) Apan una pa ihatag ni Jehova ang maong asaynment, may kinahanglang himoon si Moises. Kinahanglan niyang ugmaron ang mga hiyas nga sama sa pagkamapainubsanon, pagkamapailobon, kalumo, ug pagpugong sa kaugalingon. (Prov. 15:33) Si Moises nagkinahanglag pagbansay nga mag-andam kaniya sa mga pagsulay ug kalisdanan nga anaa sa unahan. Ang pagkahimong magbalantay sulod sa pipila ka dekada makatabang kaniya sa pag-ugmad sa maong mga hiyas.

14 Nakatabang ba kang Moises ang maong pagbansay ingong magbalantay? Oo! Ang Pulong sa Diyos nag-ingon nga si Moises nahimong “labing maaghop sa tanang tawo sa ibabaw sa nawong sa yuta.” (Num. 12:3) Iyang naugmad ang pagkamapainubsanon, mao nga nakapailob siya sa lainlaing matang sa tawo ug sa ilang mga problema. (Ex. 18:26) Sa susama, kinahanglan natong ugmaron ang espirituwal nga mga hiyas aron makalabang sa “dakong kasakitan” ug makapuyo sa bag-ong kalibotan sa Diyos. (Pin. 7:14) Makamao ba kitang makiglabot sa mga tawo, lakip na niadtong atong giisip nga pungtanon o daling mahiubos? Maayong sundon nato ang giawhag ni apostol Pedro: “Pasidunggi ang tanang matang sa mga tawo, pagbaton ug gugma alang sa tibuok kapunongan sa mga igsoon.”—1 Ped. 2:17.

PAGPUNTING KANUNAY SA ATONG KAISIPAN SA MGA BUTANG SA ITAAS

15, 16. (a) Nganong hinungdanon nga padayon natong ipunting ang atong kaisipan sa matarong nga mga butang? (b) Nganong kinahanglang huptan sa mga Kristohanon ang maayong panggawi?

15 Kita nagkinabuhi sa “makuyaw nga mga panahong lisod sagubangon.” (2 Tim. 3:1) Busa aron makapabiling alerto sa espirituwal, kinahanglan nga padayon natong ipunting ang atong kaisipan sa matarong nga mga butang. (1 Tes. 5:6-9) Tagda kon sa unsang paagi nato kana mahimo diha sa tulo ka bahin sa atong kinabuhi.

16 Atong panggawi: Gipakita ni Pedro ang kahinungdanon sa maayong panggawi. Siya miingon: “Hupti ninyo ang maayong panggawi taliwala sa mga nasod, aron nga . . . sila ingong resulta sa inyong maayong mga buhat nga niini sila mga saksing-nakakita maghimaya sa Diyos.” (1 Ped. 2:12) Kita man anaa sa balay, trabahoan, eskuylahan, kanataran, o naglingawlingaw, maningkamot kita nga makahatag ug himaya kang Jehova pinaagi sa atong maayong panggawi. Tinuod, ingong mga dili hingpit, kitang tanan masayop. (Roma 3:23) Apan pinaagi sa padayong ‘pagpakigbugno sa maayong pakigbugno sa pagtuo,’ kita makadaog batok sa atong dili hingpit nga unod.—1 Tim. 6:12.

17. Sa unsang paagi nato masundog ang tinamdan ni Kristo Jesus? (Tan-awa ang hulagway sa panid 28.)

17 Atong tinamdan: Aron atong mahuptan ang maayong panggawi, kinahanglan natong mabatonan ang hustong tinamdan. Si Pablo miingon: “Hupti kini nga tinamdan sa pangisip diha kaninyo nga diha usab kang Kristo Jesus.” (Filip. 2:5) Unsay tinamdan ni Jesus? Siya mapainubsanon. Ang pagkamapainubsanon nagpalihok kaniya sa pagsakripisyo  diha sa iyang ministeryo. Ang pagsangyaw sa maayong balita sa Gingharian sa Diyos maoy kanunayng anaa sa iyang hunahuna. (Mar. 1:38; 13:10) Giisip ni Jesus ang Pulong sa Diyos ingong kinalabwang awtoridad. (Juan 7:16; 8:28) Siya makugihong nagtuon sa Balaang Kasulatan aron siya makakutlo, makadepensa, ug makapatin-aw niana. Pinaagi sa pagkamapainubsanon ug pagkamasiboton diha sa atong ministeryo ug sa atong personal nga pagtuon sa Bibliya, mas masundog nato ang panghunahuna ni Kristo.

Ang pagsangyaw sa maayong balita sa Gingharian sa Diyos maoy kanunayng gihunahuna ni Jesus (Tan-awa ang parapo 17)

18. Sa unsang hinungdanong paagi nga kita makasuportar sa buluhaton ni Jehova?

18 Atong pagsuportar: Katuyoan ni Jehova nga “sa ngalan ni Jesus moluhod ang tanang tuhod nilang anaa sa langit ug nilang anaa sa yuta ug nilang anaa ilalom sa yuta.” (Filip. 2:9-11) Bisan sa iyang binayaw nga posisyon, si Jesus mapainubsanong nagpasakop sa kabubut-on sa iyang Amahan, ug mao usab kanay angay natong buhaton. (1 Cor. 15:28) Sa unsang paagi? Pinaagi sa atong kinasingkasing nga pagsuportar sa buluhaton nga gisugo kanato nga mao ang “paghimog mga tinun-an sa katawhan sa tanang kanasoran.” (Mat. 28:19) Angay usab nga “buhaton nato ang maayo ngadto sa tanan,” sa atong mga silingan ug mga igsoon.—Gal. 6:10.

19. Unsay determinado natong buhaton?

19 Mapasalamaton gayod kita nga gipahinumdoman kita ni Jehova sa pagpunting kanunay sa atong kaisipan sa mga butang sa itaas! Busa, kinahanglang “daganon nato nga malahutayon ang lumba nga gibutang sa atong atubangan.” (Heb. 12:1) Hinaot kitang tanan magabuhat nga “tibuok-kalag ingon nga alang kang Jehova,” ug ang atong langitnong Amahan magaganti sa atong mga paningkamot.—Col. 3:23, 24.