Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Pagpilig pinulongan Cebuano

Pamati Kanunay sa Tingog ni Jehova

Pamati Kanunay sa Tingog ni Jehova

“Ang imong mga igdulungog makadungog ug pulong sa imong luyo nga mag-ingon: ‘Mao kini ang dalan.’”—ISA. 30:21.

1, 2. Sa unsang paagi si Jehova nakig-estorya sa iyang mga alagad?

SA TIBUOK kasaysayan sa Bibliya, ang mga indibiduwal nakadawat sa giya ni Jehova sa lainlaing paagi. Ang Diyos nakig-estorya sa pipila pinaagi sa mga manulonda o pinaagi sa mga panan-awon o damgo, nga nagpadayag kanila kon unsay mahitabo sa umaabot. Gihatagan usab sila ni Jehova ug espesipikong mga asaynment. (Num. 7:89; Ezeq. 1:1; Dan. 2:19) Ang uban nakadawat ug giya pinaagi sa mga hawas ni Jehova nga nag-alagad sa yutan-ong bahin sa iyang organisasyon. Bisag unsa man ang paagi nga nadawat sa katawhan ni Jehova ang iyang pulong, kadtong nagsunod sa iyang mga instruksiyon gipanalanginan.

2 Karon, gigiyahan ni Jehova ang iyang katawhan pinaagi sa Bibliya, sa iyang balaang espiritu, ug sa kongregasyon. (Buh. 9:31; 15:28; 2 Tim. 3:16, 17) Tin-aw kaayo ang giya nga atong nadawat gikan kaniya nga samag ‘ang atong mga igdulungog nakadungog ug pulong sa atong luyo nga nag-ingon: “Mao kini ang dalan. Lakaw kamo niini.”’ (Isa. 30:21) Gipadungog usab ni Jehova kanato ang iyang tingog pinaagi kang Jesus. Iyang gitudlo si Jesus sa paggiya sa kongregasyon pinaagi sa “matinumanon ug maalamong ulipon.” (Mat. 24:45) Angay natong hatagag pagtagad ang mga giya ug instruksiyon ni Jehova, kay ang atong walay kataposang kinabuhi nagdepende sa atong pagkamasinugtanon.—Heb. 5:9.

3. Unsay mahimong makababag sa atong pagsanong sa giya ni Jehova? (Tan-awa ang hulagway.)

3 Buot gayod ni Satanas nga babagan kita sa pagpamati sa  nagaluwas ug kinabuhi nga giya ni Jehova. Dugang pa, ang atong ‘malimbongong kasingkasing’ mahimong makababag sa atong pagsanong sa mga giya ni Jehova. (Jer. 17:9) Busa tagdon nato kon sa unsang paagi mabuntog ang mga babag nga makapalisod kanato sa pagpamati sa tingog sa Diyos. Hisgotan usab nato kon sa unsang paagi ang kanunayng pagpakigkomunikar kang Jehova manalipod sa atong relasyon kaniya bisag unsay atong kahimtang.

SUKLI ANG MGA TAKTIKA NI SATANAS

4. Sa unsang paagi si Satanas nag-impluwensiya sa hunahuna sa mga tawo?

4 Si Satanas naningkamot sa pag-impluwensiya sa hunahuna sa mga tawo pinaagig bakak nga impormasyon ug malimbongong propaganda. (Basaha ang 1 Juan 5:19.) Gigamit niya ang mga basahon, radyo, TV, ug Internet sa pagpakaylap niana. Bisag makakuha ta niinig hinungdanong impormasyon, kini sagad nagpasiugdag panggawi nga sukwahi sa sukdanan ni Jehova. (Jer. 2:13) Pananglitan, ang media ug industriya sa kalingawan nag-ingon nga dili sayop ang kaminyoon sa parehas ug sekso, ug daghan ang mibati nga sobra ra kaayo ang giingon sa Bibliya bahin sa homoseksuwalidad.—1 Cor. 6:9, 10.

5. Sa unsang paagi nato malikayan nga maanod sa nagbahang propaganda ni Satanas?

5 Sa unsang paagi malikayan niadtong nahigugma sa pagkamatarong sa Diyos nga maanod sa nagbahang propaganda ni Satanas karon? Sa unsang paagi nila mahibaloan kon unsay maayo ug daotan? “Pinaagi sa pagpadayon sa pagbantay subay sa . . . pulong [sa Diyos]”! (Sal. 119:9) Ang sinulat nga Pulong sa Diyos naundag hinungdanong giya nga makatabang kanato sa pag-ila sa tinuod nga impormasyon ug sa malimbongong propaganda. (Prov. 23:23) Sa pagkutlo sa Kasulatan, si Jesus miingon nga “ang tawo mabuhi . . . sa matag pulong nga magagula sa baba ni Jehova.” (Mat. 4:4) Kinahanglang makakat-on kita sa pagpadapat sa mga prinsipyo sa Bibliya. Pananglitan, dugay na kanhi una pa gisulat ni Moises ang balaod ni Jehova bahin sa pagpanapaw, nasabtan na sa batan-ong si Jose nga ang maong panggawi maoy sala batok sa Diyos. Wala gani mosantop sa iyang hunahuna nga supakon si Jehova dihang gitental siya sa asawa ni Potipar sa pagbuhat ug daotan. (Basaha ang Genesis 39:7-9.) Bisag dugay na siyang ginatental niini, gipili ni Jose nga pamation ang tingog ni Jehova, dili ang sa asawa ni Potipar. Busa aron mailhan nato ang husto ug ang sayop, kinahanglang pamation nato ang tingog ni Jehova ug sampongan ang atong mga igdulungog sa way hunong nga kabanha sa mga propaganda ni Satanas.

6, 7. Unsay kinahanglan natong buhaton aron malikayan ang daotang tambag ni Satanas?

6 Ang kalibotan napuno sa nagkasumpaking mga pagtulon-an ug doktrina, nga tungod niana daghan ang mibati nga kawang lang ang pagpangita sa matuod nga relihiyon. Apan, si Jehova nagtaganag tin-awng giya alang niadtong andam mamati niini. Kinahanglan kitang mopili kon kinsay atong pamation. Imposibleng makapamati pag-ayo sa duha ka nagdungang tingog, busa kinahanglan natong ‘ilhon ang tingog’ ni Jesus ug  mamati kaniya. Siya ang gitudlo ni Jehova ingong magbalantay sa Iyang mga karnero.—Basaha ang Juan 10:3-5.

7 “Hatagig pagtagad ang inyong gipamatian,” matod ni Jesus. (Mar. 4:24) Ang tambag ni Jehova tin-aw ug husto, apan kinahanglan nato kining hatagag pagtagad ug pamation pinaagi sa pag-andam sa atong kasingkasing sa pagdawat niini. Kon dili kita magbantay, mahimong makapamati kita sa daotang tambag ni Satanas imbes sa mahigugmaong tambag sa Diyos. Ayaw gayod tugoting maimpluwensiyahan ka sa kalibotanong mga musika, video, salida, basahon, kauban, magtutudlo, o sa gitawag ug mga eksperto.—Col. 2:8.

8. (a) Sa unsang paagi ang atong kasingkasing mahimong magpameligro kanato sa mga taktika ni Satanas? (b) Unsay mahitabo kanato kon isalikway nato ang mga simtoma?

8 Nahibalo si Satanas nga kita adunay makasasalang kiling, ug siya naningkamot sa pagtental kanato aron madaog kita niana. Dihang gamiton kini ni Satanas batok kanato, malisdan gayod kita sa pagpabiling maunongon kang Jehova. (Juan 8:44-47) Sa unsang paagi nato kini mabuntog? Tagda pananglit ang usa ka tawo nga nalinga pag-ayo sa lumalabayng kalipay nga tungod niana nakahimo siyag sala nga gihunahuna niyang dili niya mabuhat. (Roma 7:15) Unsay nakaingon niana? Lagmit anam-anam nga nawala ang iyang pangdungog sa tingog ni Jehova. Tingali wala siya makamatikod sa mga simtoma nga may problema na ang iyang kasingkasing o kaha tinuyo niya kanang gisalikway. Pananglitan, siya tingali dili na moampo, panagsa na lang mosangyaw, o mopalta na sa mga tigom. Sa ngadtongadto, siya nadaog sa iyang tinguha ug nakahimog butang nga nahibalo siyang sayop. Malikayan nato ang maong seryosong sala kon kita kanunayng alerto sa mga simtoma ug molihok dayon aron tul-iron kini. Ug kon namati kita sa tingog ni Jehova, dili kita mamati sa bisan unsang pagtulon-an sa mga apostata.—Prov. 11:9.

9. Nganong hinungdanong madayagnos ug sayo ang atong makasasalang kiling?

9 Mas dakog purohan nga maayo ang usa ka grabeng sakit kon sayo kining madayagnos. Sa susama, malikayan nato ang grabeng kadaot kon ilhon dayon nato ang mga kiling nga mahimong magdaldal kanato sa tentasyon. Dihang mahibaloan nato nga duna kita niana, maalamon gayod kon molihok dayon kita aron dili kita ‘madakpang buhi ni Satanas alang sa iyang kabubut-on.’ (2 Tim. 2:26) Unsay atong buhaton kon mamatikdan nato nga ang atong panghunahuna ug mga tinguha lahi na sa gipangayo ni Jehova kanato? Sa walay langan, kinahanglang mapainubsanon kitang mobalik kaniya, pamation nato ang iyang tambag, ug sundon kini sa bug-os kasingkasing.  (Isa. 44:22) Angay natong hinumdoman nga ang usa ka sayop nga desisyon mopahinabog grabeng kadaot nga mahimong antoson nato niining sistemaha sa mga butang. Busa, mas maayong molihok dayon aron dili mahisalaag ug makahimog seryosong sala!

Sa unsang paagi ang maayong espirituwal nga rutina makapanalipod kanimo batok sa mga taktika ni Satanas? (Tan-awa ang parapo 4-9)

BUNTOGA ANG GARBO UG KADALO

10, 11. (a) Unsa ang pipila ka ilhanan sa garbo? (b) Unsang leksiyon ang atong makat-onan sa pagrebelde ni Kore, Datan, ug Abiram?

10 Angay natong hinumdoman nga ang atong kasingkasing makapahisalaag kanato. Kusganon kaayo ang atong makasasalang mga kiling! Tagda pananglit ang garbo ug kadalo. Hunahunaa kon sa unsang paagi ang maong mga kiling makababag kanato sa pagpamati sa tingog ni Jehova ug mahimong mosangpot sa grabeng kadaot. Ang tawong garboso taas ug pagtan-aw sa kaugalingon. Tingali naghunahuna siya nga may katungod siya sa pagbuhat sa tanan niyang gusto ug walay makadiktar kaniya kon unsay buhaton. Busa mobati siya nga wala niya kinahanglana ang giya ug tambag gikan sa mga isigka-Kristohanon, sa mga ansiyano, o bisan sa organisasyon sa Diyos. Alang sa maong tawo, hinay kaayo ang tingog ni Jehova.

11 Dihang nagpanaw ang mga Israelinhon sa kamingawan, si Kore, Datan, ug Abiram mirebelde batok sa awtoridad ni Moises ug Aaron. Tungod sa garbo, ang mga rebelde mihimog kaugalingong kahikayan sa pagsimba kang Jehova. Unsay sanong ni Jehova? Iyang gipamatay sila. (Num. 26:8-10) Pagkahinungdanong leksiyon ang gitudlo niini kanato! Ang pagrebelde batok kang Jehova mosangpot sa kadaot. Hinumdoman usab nato nga ang “garbo nagauna sa pagkahagsa.”—Prov. 16:18; Isa. 13:11.

12, 13. (a) Paghatag ug pananglitan kon sa unsang paagi ang kadalo mosangpot sa kadaot. (b) Ipatin-aw kon unsa ka paspas motubo ang kadalo kon dili kini makontrolar.

12 Tagda usab ang bahin sa kadalo. Ang tawong dalo sagad mapangahason ug mobuhat ug dili maayo. Human maayo sa sanla ang pangulo sa kasundalohan sa Sirya nga si Naaman, siya mitanyag ug mga gasa kang manalagnang Eliseo, kinsa wala modawat niana. Apan ang tig-alagad ni Eliseo nga si Gehazi nagtinguha sa maong mga gasa. Siya miingon sa iyang kaugalingon: “Ingon nga si Jehova buhi, agpason ko [si Naaman] ug magkuhag bisan unsa gikan kaniya.” Luyo sa kasayoran ni Eliseo, iyang giapas si Naaman ug gibakakan kini aron makapangayo siyag “usa ka talanton nga plata ug duha ka ilisan nga besti.” Gawas pa, namakak usab siya sa manalagna ni Jehova. Unsay nahitabo kang Gehazi? Ang sanla ni Naaman mitapot kaniya!—2 Hari 5:20-27.

13 Ang kadalo mahimong magsugod sa usa ka gamayng tinguha, apan kon dili kini makontrolar, kini modako ug modaot sa usa. Ang asoy sa Bibliya bahin kang Acan nagpakita sa gahom sa kadalo. Matikdi kon unsa ka paspas mitubo ang kadalo ni Acan. Siya miingon: “Sa nakita ko diha sa mga inagaw sa gubat ang usa ka opisyal nga besti gikan sa Sinar, usa nga maanindot, ug ang duha ka gatos ka siklong plata ug usa ka baretang bulawan, nga kalim-an ka siklo ang timbang, nagustohan ko kini, ug gikuha ko kini.” Imbes isalikway ang sayop nga tinguha, gikawat ni Acan ang maong mga butang ug gitagoan sa iyang tolda. Dihang nayagyag ang iyang sala, giingnan siya ni Josue nga si Jehova magasilot kaniya. Nianang adlawa mismo, si Acan ug ang iyang pamilya gibato hangtod namatay. (Jos. 7:11, 21, 24, 25) Si bisan kinsa kanato posibleng mahimong dalo. Busa angay tang ‘magbantay batok sa tanang matang sa hakog nga pangibog.’ (Luc. 12:15) Tingali may mga panahong makahunahuna tag dili maayo o imoral nga mga butang, apan hinungdanon nga atong kontrolahon ang atong hunahuna ug dili tugotan nga ang atong tinguha mosangko sa pagpakasala.—Basaha ang Santiago 1:14, 15.

14. Unsay angay natong buhaton kon matukmod kita sa pagbuhat ug daotan tungod sa garbo o kadalo?

14 Ang garbo ug kadalo parehong mosangpot  sa kadaot. Ang pagpamalandong sa sangpotanan sa usa ka daotang buhat motabang kanato nga masuklan ang maong mga kiling ug makapadayon sa pagpamati sa tingog ni Jehova. (Deut. 32:29) Sa Bibliya, ang matuod nga Diyos wala lang magtudlo kanato sa hustong dalan apan nagpatin-aw usab sa mga benepisyo sa paglakaw diha niana maingon man sa mga sangpotanan sa pagsubay sa sayop nga dalan. Kon ang atong kasingkasing magtukmod kanato sa pagbuhat ug usa ka butang tungod sa garbo o kadalo, maalamon gayod nga hunahunaon ang mga sangpotanan niana! Angay natong hunahunaon kon sa unsang paagi ang daotang buhat mag-apektar kanato, sa atong mga minahal, ug ilabina sa atong relasyon kang Jehova.

PAKIGKOMUNIKAR KANUNAY KANG JEHOVA

15. Unsay atong makat-onan sa panig-ingnan ni Jesus maylabot sa komunikasyon?

15 Buot ni Jehova ang labing maayo kanato. (Sal. 1:1-3) Siya nagtaganag hustong giya sa hustong panahon. (Basaha ang Hebreohanon 4:16.) Bisag hingpit si Jesus, kanunay siyang nakigkomunikar ug nag-ampo kang Jehova. Si Jehova nagpaluyo ug naggiya kang Jesus sa talagsaong mga paagi. Si Jehova nagpadalag mga manulonda sa pag-alagad kaniya, nagtagana sa Iyang balaang espiritu sa pagtabang kaniya, ug naggiya kaniya sa pagpili sa 12 ka apostoles. Ang tingog ni Jehova nadungog gikan sa langit, nga nagpahayag sa Iyang pagpaluyo ug pag-uyon kang Jesus. (Mat. 3:17; 17:5; Mar. 1:12, 13; Luc. 6:12, 13; Juan 12:28) Sama kang Jesus, kinahanglang ibubo nato ang atong kasingkasing diha sa pag-ampo ngadto sa Diyos. (Sal. 62:7, 8; Heb. 5:7) Pinaagi sa pag-ampo, kita kanunayng makakomunikar kang Jehova ug mahimong magkinabuhi sa paagi nga magpasidungog kaniya.

16. Sa unsang paagi si Jehova nagtabang kanato sa pagpamati sa iyang tingog?

16 Ang tambag ni Jehova dali rang mabatonan sa tanan, apan dili niya pugson ang usa sa pagsunod niini. Kinahanglan natong pangayoon ang iyang balaang espiritu, ug siya madagayaong mohatag niana kanato. (Basaha ang Lucas 11:10-13.) Hinunoa, hinungdanon nga atong ‘tagdon kon giunsa nato pagpatalinghog.’ (Luc. 8:18) Pananglitan, sinalingkapaw gayod ang pagpangayog tabang kang Jehova nga mabuntog ang kiling sa pagbuhat ug imoralidad samtang nagsigeg tan-aw ug pornograpiya o imoral nga mga salida. Kinahanglang anaa kita sa dapit o kahimtang diin anaa ang espiritu ni Jehova, sama sa atong panagkatigom. Daghang alagad ni Jehova ang nakalikay sa kadaot pinaagi sa pagpamati kaniya panahon sa atong mga tigom. Ingong resulta, ilang naamgohan ang sayop nga mga tinguha nga miturok sa ilang kasingkasing ug gitul-id kana.—Sal. 73:12-17; 143:10.

PADAYON SA PAGPAMATI PAG-AYO SA TINGOG NI JEHOVA

17. Nganong peligroso ang pagsalig sa kaugalingon?

17 Tagda si Haring David sa Israel. Sa bata pa siya, iyang napatay ang higanteng Filistehanon nga si Goliat. Si David nahimong sundalo ug hari. Katungdanan niya ang pagpanalipod ug paghimog maayong mga desisyon alang sa nasod. Apan dihang si David misalig sa iyang kaugalingon, nalimbongan siya sa iyang kasingkasing. Nakahimo siyag seryosong sala uban kang Bat-seba, ug gipapatay pa gani ang bana niini nga si Urias. Dihang gidisiplina, mapainubsanong gidawat ni David ang iyang sayop ug gilig-on pag-usab ang iyang relasyon kang Jehova.—Sal. 51:4, 6, 10, 11.

18. Unsay makatabang kanato aron padayon kitang makapamati sa tingog ni Jehova?

18 Atong sundon ang tambag sa 1 Corinto 10:12 ug dili mosalig sa kaugalingon. Sanglit dili kita makahimo sa ‘pagtultol sa atong lakang,’ posibleng magiyahan kita sa tingog ni Jehova o kaha sa tingog sa iyang Kaaway. (Jer. 10:23) Hinaot nga kita mag-ampo kanunay, mosunod sa pagtultol sa balaang espiritu, ug padayong mamati pag-ayo sa tingog ni Jehova.