Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Ang Bantayanang Torre—Tun-anang Edisyon  |  Hulyo 2014

“Kamo Mahimong Akong mga Saksi”

“Kamo Mahimong Akong mga Saksi”

“[Si Jesus] miingon kanila: ‘. . . Kamo mahimong akong mga saksi . . . hangtod sa kinalay-ang dapit sa yuta.’”—BUH. 1:7, 8.

1, 2. (a) Kinsa ang kinalabwang saksi ni Jehova? (b) Unsay kahulogan sa ngalan ni Jesus, ug sa unsang paagi ang Anak sa Diyos nagkinabuhi nga kaharmonya sa iyang ngalan?

“TUNGOD niini ako gipakatawo, ug tungod niini ako mianhi sa kalibotan, aron ako magpamatuod sa kamatuoran.” (Basaha ang Juan 18:33-37.) Dihang gihusay si Jesu-Kristo, iyang gipahayag ang maong mga pulong ngadto sa Romanong gobernador sa Judea. Bag-o pa lang niyang gipaila ang iyang kaugalingon ingong hari. Katuigan sa ulahi, gihisgotan ni Pablo kining maong pagkamaisogon ni Jesus, “kinsa ingong usa ka saksi naghimo sa maayong pagpahayag sa dayag atubangan kang Poncio Pilato.” (1 Tim. 6:13) Oo, usahay nagkinahanglan kitag dakong kaisog aron mahimong “matinumanon ug matuod nga saksi” niining kalibotan ni Satanas nga punog pagdumot!—Pin. 3:14.

2 Isip usa ka Hudiyo, si Jesus natawo ingong saksi ni Jehova. (Isa. 43:10) Sa pagkatinuod, siya ang kinalabwang saksi nga gigamit sa Diyos alang sa Iyang ngalan. Si Jesus nagkinabuhi sumala sa kahulogan sa iyang hinatag sa Diyos nga ngalan. Dihang ang manulonda miingon sa amaama ni Jesus nga si Jose, nga ang gisabak ni Maria maoy pinaagi sa balaang espiritu, kini midugang: “Siya manganak ug usa ka anak nga lalaki, ug imong pagatawgon ang iyang ngalan nga Jesus, kay siya magluwas sa iyang katawhan gikan sa ilang mga sala.” (Mat. 1:20, 21) Daghang eskolar sa Bibliya ang mouyon  nga ang ngalang Jesus naggikan sa Hebreohanong ngalan nga Jesua, ug naundan kini sa pinamubong porma sa ngalan sa Diyos; kini nagkahulogang “Si Jehova Maoy Kaluwasan.” Kaharmonya sa kahulogan sa iyang ngalan, gitabangan ni Jesus ang “nawalang mga karnero sa balay sa Israel” sa paghinulsol sa ilang mga sala aron maangkon pag-usab ang pag-uyon ni Jehova. (Mat. 10:6; 15:24; Luc. 19:10) Tungod niini, si Jesus masibotong nagpamatuod bahin sa Gingharian sa Diyos. Ang magsusulat sa Ebanghelyo nga si Marcos miingon: “Si Jesus miadto sa Galilea, nga nagwali sa maayong balita sa Diyos ug nag-ingon: ‘Ang tinudlong panahon natuman na, ug ang gingharian sa Diyos haduol na. Paghinulsol kamo, ug pagbaton ug pagtuo sa maayong balita.’” (Mar. 1:14, 15) Si Jesus usab maisogong nagsaway sa Hudiyong mga lider sa relihiyon, nga tungod niana misamot ang ilang tinguha sa pagpatay kaniya diha sa estaka.—Mar. 11:17, 18; 15:1-15.

“HALANGDONG MGA BUTANG SA DIYOS”

3. Unsay nahitabo sa ikatulong adlaw human sa kamatayon ni Jesus?

3 Apan makapahingangha gayod! Sa ikatulong adlaw human sa mapintas nga kamatayon ni Jesus, si Jehova nagbanhaw kaniya, dili ingong tawo, kondili ingong usa ka espiritung linalang. (1 Ped. 3:18) Gipamatud-an ni Jesus sa iyang mga tinun-an nga siya nabanhaw dihang siya nagpakita kanila ingong tawo. Sa mismong adlaw human sa iyang pagkabanhaw, labing menos lima ka higayon siyang nagpakita sa lainlain niyang mga tinun-an.—Mat. 28:8-10; Luc. 24:13-16, 30-36; Juan 20:11-18.

4. Unsang hinungdanong tigom ang gidumala ni Jesus, ug unsang responsabilidad ang iyang gitin-aw ngadto sa iyang mga tinun-an?

4 Sa dihang nagpakita si Jesus sa ikalimang higayon, ang iyang mga apostoles ug ang uban nagtigom. Nianang halandomon nga okasyon, siya samag nagdumala ug pagtuon sa Pulong sa Diyos. “Gibuksan niya sa bug-os ang ilang mga kaisipan aron masabtan ang kahulogan sa mga Kasulatan.” Busa ilang nasabtan nga ang iyang kamatayon sa kamot sa mga kaaway sa Diyos ug ang iyang milagrosong pagkabanhaw gitagna sa Kasulatan. Sa hinapos nianang hinungdanong tigom, gitin-aw ni Jesus sa iyang mga mamiminaw kon unsay ilang responsabilidad. Giingnan niya sila nga “pinasukad sa iyang ngalan ang paghinulsol alang sa kapasayloan sa mga sala igawali sa tanang kanasoran—sugod sa Jerusalem.” Siya midugang: “Kamo mahimo unyang mga saksi niining mga butanga.”Luc. 24:44-48.

5, 6. (a) Nganong miingon si Jesus: “Kamo mahimong akong mga saksi”? (b) Unsang bag-ong bahin sa katuyoan ni Jehova ang kinahanglang imantala sa mga tinun-an ni Jesus?

5 Busa 40 ka adlaw sa ulahi, dihang nagpakita si Jesus sa kataposang higayon, seguradong nasabtan sa iyang mga apostoles kon unsay iyang gipasabot sa iyang yano apan puwersadong sugo: “Kamo mahimong akong mga saksi sa Jerusalem ug sa tibuok Judea ug Samaria ug hangtod sa kinalay-ang dapit sa yuta.” (Buh. 1:8) Nganong miingon si Jesus: “Kamo mahimong akong mga saksi,” ug dili kang Jehova? Puwede untang moingon si Jesus nga sila mahimong saksi ni Jehova, apan ang iyang kaestorya mga Israelinhon ug daan na silang mga saksi ni Jehova.

Ingong mga tinun-an ni Jesus, padayon natong gimantala ang katuyoan ni Jehova alang sa umaabot (Tan-awa ang parapo 5, 6)

6 Kinahanglang imantala sa mga tinun-an ni Jesus ang bag-ong bahin sa katuyoan ni Jehova—usa nga mas labaw pa kay sa kaluwasan sa mga Israelinhon gikan sa pagkaulipon sa Ehipto ug sa ulahi sa pagkabihag sa Babilonya. Ang kamatayon ug pagkabanhaw ni Jesu-Kristo naghatag ug basehanan alang sa kagawasan gikan sa labing mapait nga pagkabihag—ang pagkaulipon sa sala ug kamatayon. Sa Pentekostes 33 C.E., ang bag-ong gidihogan nga mga tinun-an ni Jesus nagmantala sa katawhan “sa halangdong mga butang sa Diyos,” ug daghan ang misanong. Busa, gikan sa tuong kamot sa iyang Amahan  sa langit, nakita ni Jesus nga ang iyang ngalan nakabatog mas labawng kahulogan dihang linibo ang naghinulsol ug nagtuo kaniya ingong instrumento ni Jehova sa pagluwas sa katawhan.—Buh. 2:5, 11, 37-41.

“USA KA LUKAT BAYLO SA DAGHAN”

7. Unsay gipamatud-an sa panghitabo sa Pentekostes 33 C.E.?

7 Ang panghitabo sa Pentekostes 33 C.E. nagpamatuod nga gidawat ni Jehova ang bili sa hingpit nga halad ni Jesus alang sa pagtabon, o kapasayloan, sa sala. (Heb. 9:11, 12, 24) Segun sa gipatin-aw ni Jesus, siya mianhi, “dili aron pagaalagaran, kondili aron sa pag-alagad ug sa paghatag sa iyang kalag nga usa ka lukat baylo sa daghan.” (Mat. 20:28) Ang “daghan” nga makabenepisyo sa lukat ni Jesus wala lang magtumong sa mahinulsolong mga Hudiyo. Hinunoa, kabubut-on sa Diyos nga “ang tanang matang sa mga tawo mangaluwas,” sanglit ang lukat “magakuha sa sala sa kalibotan!”1 Tim. 2:4-6; Juan 1:29.

8. Unsa ka kaylap ang pagpamatuod sa mga tinun-an ni Jesus, ug sa unsang paagi nila kana nahimo?

8 May igo bang kaisog ang unang siglong mga tinun-an ni Jesus sa pagpadayon sa pagpamatuod bahin kaniya? Oo, apan dili sa kaugalingon nilang kusog. Ang balaang espiritu ni Jehova nagpalihok ug nagpalig-on kanila sa pagpadayon sa pagpamatuod. (Basaha ang Buhat 5:30-32.) Mga 27 ka tuig human sa Pentekostes 33 C.E., ikaingon nga ang “kamatuoran nianang maayong balita” nakaabot na sa mga Hudiyo ug mga Hentil—“sa tibuok kalalangan ilalom sa langit.”—Col. 1:5, 23.

9. Sumala sa gitagna, unsay mahitabo sa orihinal nga Kristohanong kongregasyon?

9 Apan, ikasubo nga ang orihinal nga Kristohanong kongregasyon anam-anam nga nahugawan. (Buh. 20:29, 30; 2 Ped. 2:2, 3; Jud. 3, 4) Sama sa gipaila ni Jesus, ang maong apostasya, nga gipasiugda sa “usa nga daotan,” si Satanas, molambo ug motabon sa matuod nga Kristiyanidad hangtod sa “kataposan sa sistema sa mga butang.” (Mat. 13:37-43) Niadtong Oktubre 1914, gientrono ni Jehova si Jesus ingong Hari sa katawhan. Nianang panahona, nagsugod ang “kataposang mga adlaw” sa daotang sistema ni Satanas.—2 Tim. 3:1.

10. (a) Unsang hinungdanong petsa ang abanteng gipunting sa dinihogang mga Kristohanon sa modernong adlaw? (b) Unsay nahitabo niadtong Oktubre 1914, ug sa unsang paagi kita nahibalo niana?

10 Ang dinihogang mga Kristohanon sa modernong adlaw abanteng nagpunting sa  Oktubre 1914 ingong hinungdanong petsa. Gibase nila kini sa tagna ni Daniel bahin sa usa ka dakong kahoy nga giputol ug motubo pag-usab human sa “pito ka panahon.” (Dan. 4:16) Sa iyang tagna bahin sa iyang umaabot nga presensiya ug “sa kataposan sa sistema sa mga butang,” gitawag ni Jesus ang maong panahon ingong “tinudlong mga panahon sa mga nasod.” Sukad sa 1914, ang ‘ilhanan sa presensiya’ ni Kristo ingong bag-ong Hari sa yuta tin-aw nang nakita sa tanan. (Mat. 24:3, 7, 14; Luc. 21:24) Busa sukad niadto ang “halangdong mga butang sa Diyos” naglakip sa pag-entrono ni Jehova kang Jesus ingong Hari sa katawhan.

11, 12. (a) Unsay gibuhat sa bag-ong Hari sa yuta sukad sa 1919? (b) Unsa pang kalamboan ang nadayag sukad niadtong 1935? (Tan-awa ang hulagway sa panid 28.)

11 Ingong bag-ong Hari sa yuta, gisugdan ni Jesu-Kristo ang pagpagawas sa iyang dinihogang mga sumusunod gikan sa pagkabihag sa “Dakong Babilonya.” (Pin. 18:2, 4) Sa 1919, human sa Gubat sa Kalibotan I, posible na ang tibuok kalibotang pagpamatuod bahin sa paagi sa Diyos sa pagluwas ug sa maayong balita sa natukod nang Gingharian. Gipahimuslan sa dinihogang mga Kristohanon kini nga kahigayonan sa pagpamatuod, ug ingong resulta libolibo pa ka dinihogan ang natigom aron mahimong kaubang mga manununod ni Kristo.

12 Sukad sa 1935, dayag nga gisugdan ni Kristo pagtigom ang minilyon sa iyang “ubang mga karnero,” nga naglangkob sa “dakong panon” nga gikan sa lainlaing nasod. Ubos sa paggiya sa dinihogang mga Kristohanon, kining dakong panon nagsunod usab sa maisogong panig-ingnan ni Jesus ug nagmantala nga utang nila ang ilang kaluwasan sa Diyos ug kang Kristo. Kon sila molahutay niining buluhatong pagpamatuod ug magpadayon sa pagpakitag pagtuo sa lukat ni Kristo, sila maluwas sa “dakong kasakitan,” nga magtapos sa kalibotan ni Satanas.—Juan 10:16; Pin. 7:9, 10, 14.

‘PAGBATOG KAISOG SA PAGSULTI SA MAAYONG BALITA’

13. Ingong mga Saksi ni Jehova, unsay determinado natong buhaton, ug sa unsang paagi kita magmalamposon niana?

13 Hinaot nga padayon natong pabilhan ang atong pribilehiyo sa pagkahimong mga Saksi sa “halangdong mga butang” nga nahimo ni Jehova nga Diyos ug sa iyang mga saad sa umaabot. Tinuod, dili kana kanunayng sayon. Daghan kanato ang anaa sa mga teritoryo diin ang mga tawo dili mosanong, magbiaybiay, ug maglutos pa gani kanato. Mahimong sundogon nato si apostol Pablo ug ang iyang mga kauban. Siya miingon: “Kami nakabaton ug kaisog pinaagi sa atong Diyos nga isulti kaninyo ang maayong balita sa Diyos uban ang hilabihang pakigbisog.” (1 Tes. 2:2) Busa dili gayod kita mosurender. Hinunoa, magmadeterminado kita nga tumanon ang atong pagpahinungod samtang ang sistema ni Satanas nagakagun-ob. (Isa. 6:11)  Dili nato kini mahimo sa kaugalingon natong kusog, apan ingong pagsunod sa panig-ingnan sa unang siglong mga Kristohanon, kinahanglan kitang mag-ampo nga si Jehova pinaagi sa iyang espiritu maghatag kanatog “gahom nga labaw sa kasarangan.”—Basaha ang 2 Corinto 4:1, 7; Luc. 11:13.

14, 15. (a) Giunsa pagtratar ang mga Kristohanon sa unang siglo, ug unsay gisulti ni apostol Pedro kanila? (b) Unsay angay natong bation kon kita lutoson tungod sa pagkahimong mga Saksi ni Jehova?

14 Karon, minilyon ang nag-angkong Kristohanon, “apan sila naglimod [sa Diyos] pinaagi sa ilang mga buhat, tungod kay sila dulumtanan ug dili-masinugtanon ug dili-inuyonan alang sa bisan unsang matang sa maayong buhat.” (Tito 1:16) Maayong hinumdoman nga sa unang siglo, daghan ang nagdumot sa matuod nga mga Kristohanon. Busa si apostol Pedro misulat: “Kon kamo gipakaulawan tungod sa ngalan ni Kristo, kamo malipayon, tungod kay . . . ang espiritu sa Diyos, anaa kaninyo.”—1 Ped. 4:14.

15 Mapadapat ba sa mga Saksi ni Jehova karon ang maong inspiradong mga pulong? Oo, kay kita nagpamatuod bahin sa pagkahari ni Jesus. Busa, ang pagkahimong gidumtan tungod sa pagdala sa ngalan ni Jehova sama ra sa pagkahimong “gipakaulawan tungod sa ngalan ni Kristo,” kinsa miingon sa iyang mga magsusupak: “Mianhi ako sa ngalan sa akong Amahan, apan wala kamo modawat kanako.” (Juan 5:43) Busa kon makasinati kag pagsupak sa imong pagsangyaw, magmaisogon. Ang maong pagsupak nagpamatuod nga nakabaton ka sa pag-uyon sa Diyos ug nga ang iyang espiritu ‘anaa kanimo.’

16, 17. (a) Unsay nasinatian sa katawhan ni Jehova sa daghang dapit sa kalibotan? (b) Unsay imong determinasyon?

16 Angay usab natong hinumdoman nga sa tibuok kalibotan daghang dapit ang nakasinatig pag-uswag. Bisan sa mga teritoryo nga kanunay nang nasangyawan, makakaplag gihapon kitag mga tawo nga andam maminaw ug atong mapaambitan sa nindot kaayong mensahe sa kaluwasan. Hinaot nga magmakugihon kita sa pagbalikduaw sa mga interesado ug, kon posible, dumalahan silag pagtuon sa Bibliya hangtod nga sila magpahinungod ug magpabawtismo. Lagmit, gibati nimo ang sama sa gibati ni Sarie sa South Africa, kinsa aktibo sa buluhatong pagpamatuod sulod na sa kapig 60 ka tuig. Siya miingon, “Mapasalamaton kaayo ko nga pinaagi sa halad lukat ni Jesus, akong matagamtam ang maayong relasyon uban kang Jehova, ang Soberano sa uniberso, ug malipayon ko nga akong mapaila ang iyang mahimayaong ngalan.” Siya ug ang iyang bana, si Martinus, nakatabang sa daghan, lakip na sa ilang tulo ka anak, nga mahimong magsisimba ni Jehova. Si Sarie midugang, “Walay laing buluhaton nga makahatag ug dakong kalipay, ug pinaagi sa iyang balaang espiritu, si Jehova naghatag kanatong tanan sa gahom nga gikinahanglan aron makapadayon niining nagaluwas ug kinabuhi nga buluhaton.”

17 Kita man bawtismadong Kristohanon o nagapangab-ot pa niana nga tumong, may rason gayod kita nga magmapasalamaton sa pribilehiyo nga makig-uban sa tibuok kalibotang kongregasyon sa mga Saksi ni Jehova. Busa, padayon sa paghatag ug bug-os nga pamatuod samtang maningkamot sa pagpabiling hinlo gikan sa kalibotan ni Satanas. Pinaagi niana, imong mapasidunggan ang atong mahigugmaong Amahan sa langit, kansang mahimayaong ngalan atong gidala.