Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Pagpilig pinulongan Cebuano

“Higugmaon Mo si Jehova nga Imong Diyos”

“Higugmaon Mo si Jehova nga Imong Diyos”

“Higugmaon mo si Jehova nga imong Diyos sa tibuok mong kasingkasing ug sa tibuok mong kalag ug sa tibuok mong kaisipan.”—MAT. 22:37.

1. Nganong milalom ang gugma tali sa Diyos ug sa iyang Anak?

ANG Anak ni Jehova, si Jesu-Kristo, miingon: “Gihigugma ko ang Amahan.” (Juan 14:31) Siya miingon usab: “Ang Amahan nagmahal sa Anak.” (Juan 5:20) Dili nato kana ikatingala. Kay sulod sa minilyong katuigan una si Jesus mianhi sa yuta, siya maoy “batid nga magbubuhat” sa Diyos. (Prov. 8:30) Samtang si Jehova ug Jesus kaubang nagbuhat, ang Anak daghag nakat-onan bahin sa mga hiyas sa iyang Amahan ug milalom ang ilang gugma sa usag usa.

2. (a) Unsay nalangkit sa gugma? (b) Unsang mga pangutana ang atong hisgotan?

2 Ang gugma naglangkit ug lalom nga pagmahal alang sa usa. Ang salmistang si David miawit: “Mahalon ko ikaw, Oh Jehova nga akong kusog.” (Sal. 18:1) Kanay angay natong bation sa Diyos, kay siya nagmahal kanato. Kon kita mosugot kang Jehova, kita iyang higugmaon. (Basaha ang Deuteronomio 7:12, 13.) Apan mahimo ba gyod natong higugmaon ang Diyos bisag dili nato siya makita? Unsay kahulogan sa paghigugma kang Jehova? Nganong angay nato siyang higugmaon? Ug sa unsang paagi nato ikapakita ang atong gugma sa Diyos?

KON NGANONG MAHIMO NATONG HIGUGMAON ANG DIYOS

3, 4. Nganong mahimo natong higugmaon si Jehova?

3 “Ang Diyos maoy Espiritu”; busa dili nato siya makita. (Juan 4:24)  Apan, mahimo natong higugmaon si Jehova, ug gisugo kita sa Kasulatan nga ipakita nato kana nga gugma. Pananglitan, giingnan ni Moises ang mga Israelinhon: “Higugmaon mo si Jehova nga imong Diyos sa bug-os mong kasingkasing ug sa bug-os mong kalag ug sa bug-os mong kusog.”—Deut. 6:5.

4 Nganong mahimo natong higugmaon ang Diyos? Kay kita iyang gilalang nga may espirituwal nga panginahanglan ug gihatagag katakos sa pagpakitag gugma. Kon matagan-an ang atong espirituwal nga panginahanglan, molalom ang atong gugma kang Jehova ug tungod niana kita magmalipayon. Si Jesus miingon: “Malipayon kadtong mahunahunaon sa ilang espirituwal nga panginahanglan, sanglit ila ang gingharian sa mga langit.” (Mat. 5:3) Maylabot sa gitawag sa uban ug kinaiyanhong tinguha sa pagsimba, kini gikaingon: “Kita angayng mataha, mahibulong ug motahod kay atong nakita nga ang tanang tawo nagapangita, ug nagtuo sa usa ka supremong persona.”—Man Does Not Stand Alone, ni A. C. Morrison.

5. Nganong nahibalo kita nga dili gyod kawang ang pagpangita sa Diyos?

5 Kawang lang ba ang pagpangita sa Diyos? Dili, kay gusto niyang makaplagan nato siya. Gipatin-aw kana ni apostol Pablo dihang siya nagpamatuod sa usa ka grupo nga nagtigom sa Areopago, nga malantaw gikan sa Parthenon—usa ka templo alang kang Atena, ang diyosa sa karaang Atenas. Handurawa nga atua ka didto samtang si Pablo naghisgot bahin sa “Diyos nga naghimo sa kalibotan ug sa tanang butang diha niini” ug dayon nagpatin-aw nga Siya “wala magpuyo sa hinimog-kamot nga mga templo.” Ang apostol midugang nga “gihimo [sa Diyos] gikan sa usa ka tawo ang tanang nasod sa katawhan, aron magpuyo ibabaw sa tibuok nawong sa yuta, ug iyang gilatid ang tinudlong mga panahon ug ang tinong mga utlanan sa mga puloy-anan sa mga tawo, aron sila mangita sa Diyos, kon sila man ugaling mangapkap man kaniya ug makakaplag gayod kaniya, bisan ug, sa pagkatinuod, siya dili halayo gikan sa matag usa kanato.” (Buh. 17:24-27) Oo, mahimong makaplagan sa mga tawo ang Diyos. Kapin sa pito ug tunga ka milyong Saksi ni Jehova ang ‘nakakaplag na kaniya’—ug sila nahigugma gayod kaniya.

KON UNSAY KAHULOGAN SA PAGHIGUGMA SA DIYOS

6. Unsa ang giingon ni Jesus nga “kinadak-an ug unang sugo”?

6 Ang atong gugma kang Jehova kinahanglang maggikan sa kasingkasing. Gipatin-aw kana ni Jesus dihang gipangutana siya sa usa ka Pariseo: “Magtutudlo, unsa ang kinadak-ang sugo diha sa Balaod?” Si Jesus miingon kaniya: “‘Higugmaon mo si Jehova nga imong Diyos sa tibuok mong kasingkasing ug sa tibuok mong kalag ug sa tibuok mong kaisipan.’ Kini mao ang kinadak-an ug unang sugo.”—Mat. 22:34-38.

7. Unsay gipasabot sa paghigugma sa Diyos sa (a) ‘tibuok natong kasingkasing’? (b) ‘tibuok natong kalag’? (c) ‘tibuok natong kaisipan’?

7 Unsay gipasabot ni Jesus dihang siya miingon nga higugmaon nato ang Diyos sa ‘tibuok natong kasingkasing’? Gipasabot niya nga higugmaon nato si Jehova sa tibuok natong mahulagwayong kasingkasing, nga nag-impluwensiya sa atong tinguha, emosyon, ug pagbati. Higugmaon sab nato siya sa ‘tibuok natong kalag,’ o kinabuhi ug pagkatawo. Dugang pa, higugmaon nato ang Diyos sa ‘tibuok natong kaisipan,’ o sa bug-os natong hunahuna. Sa diwa, kinahanglang bug-os natong higugmaon si Jehova.

8. Unsaon nato pagpakita nga gihigugma nato ang Diyos sa bug-os?

8 Kon atong higugmaon ang Diyos sa tibuok natong kasingkasing, kalag, ug kaisipan, kita mahimong kugihang mga estudyante sa iyang Pulong, kinasingkasing nga motuman sa iyang mga sugo, ug masibotong mosangyaw sa maayong balita sa Gingharian. (Mat. 24:14; Roma 12:1, 2) Ang tinuod nga gugma kang Jehova mas makapasuod nato kaniya. (Sant. 4:8) Siyempre, dili nato mahisgotan ang tanang rason kon nganong angay natong higugmaon ang Diyos. Apan, atong tagdon ang pipila niini.

 KON NGANONG ANGAY NATONG HIGUGMAON SI JEHOVA

9. Nganong imong higugmaon si Jehova ingong atong Maglalalang ug Magtatagana?

9 Si Jehova ang atong Maglalalang ug Magtatagana. “Pinaagi kaniya kita adunay kinabuhi ug naglihok ug naglungtad,” matod ni Pablo. (Buh. 17:28) Gihatagan kita ni Jehova ug nindot kaayong yuta nga kapuy-an. (Sal. 115:16) Nagtagana usab siyag pagkaon ug ubang butang nga atong gikinahanglan aron mabuhi. Busa, haom nga si Pablo miingon sa mga molupyo sa Listra nga nagsimbag mga idolo nga ang ‘buhing Diyos wala motugot nga dili kapanghimatud-an ang iyang kaugalingon sanglit gibuhat man niya ang maayo, nga naghatag kaninyog ulan gikan sa langit ug mabungahong mga panahon, nga nagbuhong sa inyong mga kasingkasing sa pagkaon ug sa kalipay.’ (Buh. 14:15-17) Dili ba rason kana nga higugmaon nato ang atong Dakong Maglalalang ug mahigugmaong Magtatagana?—Eccl. 12:1.

10. Unsay epekto kanato sa gitagana sa Diyos nga halad lukat?

10 Gipaposible sa Diyos nga mahigawas kita sa sala ug kamatayon nga atong napanunod kang Adan. (Roma 5:12) Sa pagkatinuod, “ang Diyos nagrekomendar sa iyang kaugalingong gugma kanato sa pagkaagi nga, samtang kita mga makasasala pa, si Kristo namatay alang kanato.” (Roma 5:8) Seguradong mas milalom ang atong gugma kang Jehova kay iyang gipaposible nga kita mapasaylo sa atong mga sala kon kita maghinulsol ug magpakitag pagtuo sa halad lukat ni Jesus.—Juan 3:16.

11, 12. Sa unsang mga paagi si Jehova naghatag kanatog paglaom?

11 Si Jehova ‘naghatag ug paglaom nga magpuno kanatog kalipay ug kalinaw.’ (Roma 15:13) Ang paglaom nga gihatag sa Diyos makatabang kanato sa paglahutay sa mga pagsulay. Ang mga dinihogan nga mapamatud-ang ‘matinumanon bisan hangtod sa kamatayon hatagag purongpurong sa langitnong kinabuhi.’ (Pin. 2:10) Ang mga matinumanon nga may yutan-ong paglaom makatagamtam ug walay kataposang panalangin diha sa gisaad nga Paraisong yuta. (Luc. 23:43) Unsay atong pagbati sa maong mga saad? Dili ba kita mapuno sa kalipay ug kalinaw, maingon man sa gugma alang sa Maghahatag sa “matag maayong gasa ug matag hingpit nga regalo”?—Sant. 1:17.

12 Ang Diyos naghatag kanatog makapalipay nga paglaom sa pagkabanhaw. (Buh. 24:15) Siyempre, maguol gayod kita dihang mamatay ang atong minahal, apan tungod sa paglaom sa pagkabanhaw, ‘dili kita masubo ingon sa uban nga walay paglaom.’ (1 Tes. 4:13) Tungod sa gugma, nangandoy si Jehova nga Diyos sa pagbanhaw sa mga patay, ilabina sa mga matinumanon, sama sa matul-id nga si Job. (Job 14:15) Handurawa ang dakong kalipay dihang makauban nato pag-usab ang mga binanhaw dinhi sa yuta. Gihigugma gayod nato ang atong langitnong Amahan, kinsa naghatag kanatog talagsaong paglaom sa pagkabanhaw!

13. Unsay mga pamatuod nga ang Diyos nahingawa gayod kanato?

13 Si Jehova may kahingawa gayod kanato. (Basaha ang Salmo 34:6, 18, 19; 1 Pedro 5:6, 7.) Kay nahibalo kita nga ang atong mahigugmaong Diyos andam gayong motabang niadtong matinumanon kaniya, kita mobating luwas ingong bahin sa ‘mga karnero sa iyang sibsibanan.’ (Sal. 79:13) Dugang pa, ang gugma sa Diyos kanato makita sa iyang pagabuhaton alang kanato pinaagi sa Mesiyanikong Gingharian. Human nga ang iyang gipiling Hari, si Jesu-Kristo, magwagtang sa kapintasan, pagpanglupig, ug pagkadaotan sa yuta, ang masinugtanong katawhan pagapanalanginan ug walay kataposang kalinaw ug kadagaya. (Sal. 72:7, 12-14, 16) Mouyon ka ba nga ang maong mga panalangin naghatag kanatog rason sa paghigugma sa atong mahingawaong Diyos sa tibuok natong kasingkasing, kalag, kusog, ug kaisipan?—Luc. 10:27.

14. Unsang talagsaong pribilehiyo ang gihatag sa Diyos kanato?

14 Si Jehova naghatag kanatog talagsaong pribilehiyo sa pag-alagad ingong iyang mga Saksi. (Isa. 43:10-12) Gihigugma nato ang  Diyos kay gihatagan ta niyag kahigayonan sa pagpaluyo sa iyang pagkasoberano ug sa pagpaambit sa katawhan sa tinuod nga paglaom niining gubot nga kalibotan. Ug kita makasulti nga may pagtuo ug pagsalig kay atong gisangyaw ang maayong balita nga gibase sa Pulong sa matuod nga Diyos, kansang mga saad dili gyod mapakyas. (Basaha ang Josue 21:45; 23:14.) Oo, daghan kaayo tag rason sa paghigugma kang Jehova. Apan sa unsang paagi nato ikapakita ang atong gugma kaniya?

KON SA UNSANG PAAGI NATO IKAPAKITA ANG ATONG GUGMA SA DIYOS

15. Sa unsang paagi ang pagtuon ug pagpadapat sa Pulong sa Diyos makatabang kanato?

15 Makugihong magtuon sa Pulong sa Diyos ug magpadapat niana. Ang pagbuhat niana nagpakita nga gihigugma nato si Jehova ug gusto gyod nato nga ang iyang pulong mahimong ‘kahayag sa atong alagianan.’ (Sal. 119:105) Kon kita maguol, mahupay kita sa mahigugmaong mga pasalig nga sama niini: “Usa ka kasingkasing nga gun-ob ug dugmok, Oh Diyos, dili mo pagatamayon.” “Ang imong mahigugmaong-kalulot nagpalig-on kanako. Sa dihang ang makapatugaw nga mga hunahuna midaghan sa akong kahiladman, ang imong mga paghupay mihapohap sa akong kalag.” (Sal. 51:17; 94:18, 19) Si Jehova maluoy niadtong nag-antos, ug ingon usab niana ang bation ni Jesus. (Isa. 49:13; Mat. 15:32) Pinaagi sa pagtuon sa Bibliya mas makita nato ang gugma ni Jehova kanato. Tungod niana molalom ang atong gugma kaniya.

16. Sa unsang paagi ang regular nga pag-ampo makapalalom sa atong gugma sa Diyos?

16 Regular nga mag-ampo sa Diyos. Ang atong mga pag-ampo mas makapasuod kanato ngadto sa “Tigpatalinghog sa pag-ampo.” (Sal. 65:2) Dihang makita nato nga gitubag sa Diyos ang atong mga pag-ampo, ang atong gugma kaniya molalom. Pananglitan, basin nakita nato nga wala niya itugot ang usa ka pagsulay nga dili nato maantos. (1 Cor. 10:13) Kon mabalaka kita pag-ayo ug tim-os tang mangamuyo kang Jehova, lagmit masinati nato ang walay samang “kalinaw sa Diyos.” (Filip. 4:6, 7) Usahay, mahimong hilom kitang moampo—sama kang Nehemias—ug dayon atong makita nga gitubag ang atong pag-ampo. (Neh. 2:1-6) Dihang kita ‘molahutay sa pag-ampo’ ug maamgohan nato nga gitubag ni Jehova ang atong mga pangaliya, molalom ang atong gugma kaniya ug  mas makasalig kita nga tabangan ta niya nga masagubang ang uban pang pagsulay.—Roma 12:12.

17. Kon gihigugma nato ang Diyos, unsay atong panglantaw sa pagtambong sa mga tigom?

17 Regular nga motambong sa mga tigom, asembliya, ug kombensiyon. (Heb. 10:24, 25) Ang mga Israelinhon nagtigom para maminaw ug mokat-on bahin kang Jehova aron sila makasimba kaniya uban ang lalom nga pagtahod ug pagtuman sa iyang Balaod. (Deut. 31:12) Dili bug-at ang pagtuman sa kabubut-on sa Diyos kon tinuod kitang nahigugma kaniya. (Basaha ang 1 Juan 5:3.) Busa, dili nato tugotan ang bisan unsa nga mopabati natong dili importante ang pagtambong sa mga tigom. Dili gayod nato gustong mawala ang atong gugma kang Jehova nga atong nabatonan sa sinugdan.—Pin. 2:4.

18. Ang gugma sa Diyos magtukmod kanato sa pagbuhat sa unsa?

18 Masibotong mosangyaw sa “kamatuoran sa maayong balita.” (Gal. 2:5) Ang atong gugma sa Diyos magtukmod kanato sa pagsangyaw bahin sa Mesiyanikong Gingharian. Sa Armagedon, ang iyang pinalanggang Anak, modepensa sa “kamatuoran.” (Sal. 45:4; Pin. 16:14, 16) Pagkadakong kalipay nga makigbahin sa paghimog tinun-an pinaagi sa pagtudlo sa mga tawo bahin sa gugma sa Diyos ug sa iyang gisaad nga bag-ong kalibotan!—Mat. 28:19, 20.

19. Nganong angay natong pabilhan ang kahikayan ni Jehova sa pagbantay sa iyang panon?

19 Pabilhi ang kahikayan sa Diyos sa pagbantay sa iyang panon. (Buh. 20:28) Si Jehova kanunayng molihok para sa atong kaayohan, busa iyang gitagana kanato ang mga ansiyano. Sila maoy “sama sa usa ka tagoanang dapit gikan sa hangin ug usa ka salipdanang dapit gikan sa bagyo, sama sa mga sapa sa tubig sa usa ka walay-tubig nga yuta, sama sa landong sa usa ka dako kaayong bato sa usa ka umaw nga yuta.” (Isa. 32:1, 2) Gipabilhan gyod nato ang usa ka salipdanan batok sa makusog nga hangin o makahahadlok nga bagyo! Dihang naglagiting ang kainit sa adlaw, mapasalamaton kita sa landong sa usa ka dako kaayong bato. Sa susama, ang mga ansiyano nagtagana kanatog gikinahanglang espirituwal nga tabang ug paghupay. Kon magmasinugtanon kita sa mga nagapanguna kanato, atong gipakita nga ato gyong giapresyar kining “gasa nga mga lalaki” ug pamatuod kini sa atong gugma sa Diyos ug kang Kristo, ang Ulo sa kongregasyon.—Efe. 4:8; 5:23; Heb. 13:17.

Si Jehova nagtaganag mga magbalantay nga may kahingawa sa panon (Tan-awa ang parapo 19)

PALALOMA PA ANG IMONG GUGMA SA DIYOS

20. Kon imong gihigugma ang Diyos, unsay imong sanong sa Santiago 1:22-25?

20 Aron molig-on ang imong relasyon kang Jehova, kinahanglan kang mahimong “magtutuman sa pulong, ug dili tigpaminaw lamang.” (Basaha ang Santiago 1:22-25.) Ang usa ka “magtutuman” dunay pagtuo nga maghimo niyang masiboton sa pagsangyaw ug sa pagpakigbahin sa mga tigom. Kay tinuod kang nahigugma kang Jehova, imong tumanon ang iyang “hingpit nga balaod,” o ang tanan nga iyang gipangayo kanimo.—Sal. 19:7-11.

21. Gipakasama sa unsa ang imong kinasingkasing nga mga pag-ampo?

21 Ang imong gugma kang Jehova magtukmod kanimo nga kanunayng moampo kaniya nga kinasingkasing. Sa pagtumong sa adlaw-adlawng pagsunog ug insenso ilalom sa pakigsaad sa Balaod, ang salmistang si David miawit: “Hinaot ang akong pag-ampo maandam ingon sa insenso sa imong [Jehova] atubangan, ang pagbayaw sa akong mga kamot ingon sa halad-nga-lugas sa kagabhion.” (Sal. 141:2; Ex. 30:7, 8) Hinaot ang imong mapainubsanong pangaliya, tim-os nga pangamuyo, ug kinasingkasing nga mga pulong sa pagdayeg ug pasalamat sa Diyos mahisamag humot nga insenso nga nagsimbolo sa dalawatong mga pag-ampo.—Pin. 5:8.

22. Unsay atong makat-onan sa sunod artikulo?

22 Si Jesus miingon nga atong higugmaon ang Diyos ug ang atong silingan. (Mat. 22:37-39) Ang atong gugma kang Jehova ug sa iyang mga prinsipyo motabang nato sa paghigugma sa atong isigkatawo. Makakat-on kita bahin niana sa sunod artikulo.