Wala madugay human mi maminyo ni Evelyn, kami miabot sa Hornepayne, usa ka gamayng lungsod sa hilit nga bahin sa amihanang Ontario, Canada. Sayo kadto sa buntag ug tugnaw kaayo. Gisugat mi sa usa ka brader, ug human sa lamiang pamahaw uban kaniya, sa iyang asawa, ug sa iyang anak nga lalaki, namaktas mi sa niyebe ug namalaybalay. Nianang hapona, mihatag ko sa akong unang pakigpulong ingong magtatan-aw sa sirkito. Lima ra ming nanambong; wala nay laing miabot.

ANG tinuod, okey lang nako nga gamay ra ang mitambong sa akong pakigpulong niadtong 1957. Maulawon man god kaayo ko sukad sa gamay pa ko. Gani, motago ko kon may bisita sa balay, bisan pag nakaila ko nila.

Busa mahingangha ka tingaling mahibalo nga ang kadaghanan sa akong asaynment sa organisasyon ni Jehova naglangkit ug pagpakig-estorya sa daghang tawo—mga higala ug dili kaila. Pero padayon kong nakigbisog sa akong pagkamaulawon ug kawalay kompiyansa sa kaugalingon, mao nga dili tungod sa akong kaugalingong katakos nga milampos ko sa maong mga asaynment. Hinunoa, nakita nako nga tinuod ang saad ni Jehova: “Ako magapalig-on kanimo. Ako sa pagkatinuod magatabang kanimo. Ako sa pagkatinuod magahawid kanimo sa akong tuong kamot sa pagkamatarong.” (Isa. 41:10) Kini nga tabang sagad naggikan sa mga isigka-Kristohanon. Tugoti ko sa pag-asoy bahin sa pipila niini, sugod sa bata pa ko.

MIGAMIT SIYAG BIBLIYA UG GAMAYNG ITOM NGA BASAHON

Sa among uma sa habagatan-kasadpang Ontario

Usa ka Dominggo sa buntag sa ting-init sa katuigan sa 1940, si Elsie Huntingford miduaw sa among uma sa habagatan-kasadpang Ontario. Si Mama ang miatubang  samtang si Papa, nga maulawon sama nako, naglingkod sa sulod uban nako ug naminaw. Kay naghunahuna nga si Sister Huntingford may gibaligya ug basin mopalit si Mama ug butang nga wala namo kinahanglana, miduol si Papa sa pultahan ug miingon nga dili mi interesado. “Dili ba mo interesadong magtuon ug Bibliya?” nangutana si Sister Huntingford. “Siyempre interesado mi ana,” mitubag si Papa.

Tayming kaayo ang pagduaw ni Sister Huntingford kanamo. Ang akong ginikanan aktibo kaayo sa United Church of Canada, pero di pa dugay mihawa sila. Ngano? Kay diha sa lobby sa simbahan, gipaskin sa ministro ang listahan sa tanang nagdonar sumala sa gidak-on sa amot. Kabos ra ang akong ginikanan, mao nga ang ilang ngalan sagad duol na sa tumoy sa listahan, ug ang lider sa ilang relihiyon nagpugos nila sa pag-amot ug dako. Tungod kay gusto niyang magpabilin sa iyang trabaho, ang laing ministro miingon nga wala niya itudlo ang mga butang nga mao gyoy iyang gituohan. Busa mihawa mi sa maong relihiyon, pero nangita gihapon mig mga paagi para matagan-an ang among espirituwal nga panginahanglan.

Sanglit gidili ang buluhaton sa mga Saksi ni Jehova sa Canada niadtong panahona, si Sister Huntingford nag-Bible study sa among pamilya gamit lang ang Bibliya ug pipila ka nota nga iyang gisulat diha sa gamayng itom nga basahon. Dihang naseguro niya sa ulahi nga dili mi mosumbong sa mga awtoridad, iya ming gitagaan ug mga literatura sa Bibliya. Tagoan namo ni pag-ayo inigkahuman namog Bible study. *

Ang akong ginikanan midawat sa kamatuoran ug nabawtismohan sa 1948

Bisan sa pagsupak ug ubang kababagan, si Sister Huntingford masibotong nagsangyaw sa maayong balita. Ang iyang kasibot nagdasig nako nga mobarog sa kamatuoran. Usa ka tuig human mabawtismohi ang akong ginikanan ingong mga Saksi ni Jehova, gisimbolohan nako ang akong dedikasyon sa Diyos. Sa Pebrero 27, 1949, sa edad nga 17, ako gibawtismohan diha sa puthawng pasungan nga gigamit sa mga mag-uuma sa pagpainom sa binuhing mga hayop. Human niana, determinado kong mosulod sa bug-os panahong pag-alagad.

GITABANGAN KO NI JEHOVA NGA MAGMAISOGON

Nasorpresa ko dihang nakadawat ug imbitasyon nga moalagad sa Bethel sa 1952

Nagduhaduha kong magpayunir dayon.  Nagtrabaho una ko sa bangko ug sa usa ka opisina kay naghunahuna ko nga kinahanglang duna koy kuwarta nga ikasuportar sa akong pagpayunir. Pero ingong dili eksperyensiyadong batan-on, magasto ra dayon nako ang akong kita. Busa gidasig ko sa usa ka brader nga si Ted Sargent nga magmaisogon ug mosalig kang Jehova. (1 Cron. 28:10) Tungod sa maong malulotong pagdasig, nagpayunir ko niadtong Nobyembre 1951. Kini ray akong nabatonan—40 dolyares, usa ka bisikleta, ug usa ka bag-ong bag. Apan kanunayng gitagana ni Jehova ang akong panginahanglan. Mapasalamaton gyod ko nga gidasig ko ni Ted nga magpayunir! Kana miresultag dugang mga panalangin.

Usa ka gabii sa hinapos sa Agosto 1952, nakadawat kog tawag gikan sa Toronto. Ang branch office sa mga Saksi ni Jehova sa Canada nagdapit nako nga moalagad sa Bethel sugod sa Septiyembre. Bisag maulawon ko ug wala pa sukad makaadto didto, eksayted ko tungod sa maayong mga butang nga giingon sa ubang payunir bahin sa Bethel. Dali ra kong nakapasibo.

“IPAKITA SA MGA IGSOON NGA GIMAHAL NIMO SILA”

Duha ka tuig human sa akong pag-abot sa Bethel, mipuli ko kang Bill Yacos ingong congregation servant (karon koordinetor sa lawas sa mga ansiyano) sa Shaw Unit sa Toronto. * Sa edad nga 23, mibati kong usa lang ka inosenteng batan-on nga nagdako sa uma. Pero mapainubsanon ug mahigugmaon kong gitudloan ni Brader Yacos kon unsay buhaton. Gitabangan gyod ko ni Jehova.

Si Brader Yacos—usa ka mapahiyomon ug bus-ok ug lawas nga brader—interesado sa mga tawo. Gimahal niya ang mga igsoon, ug gimahal usab nila siya. Siya moduaw kanunay sa mga igsoon, dili lang kon may problema sila. Gidasig ko ni Bill Yacos nga himoon usab kana ug makigtambayayong sa mga igsoon sa pagsangyaw. “Ken,” matod niya, “ipakita sa mga igsoon nga gimahal nimo sila. Kana maghimo natong mapinasayloon.”

ANG AKONG ASAWA NAGMAUNONGON

Gitabangan ko ni Jehova sa talagsaong paagi sukad sa Enero 1957. Nianang bulana naminyo ko kang Evelyn, nga migraduwar sa ika-14ng klase sa Gilead. Sa wala pa mi maminyo, siya nag-alagad sa probinsiya sa Quebec nga French ug pinulongan. Niadtong panahona, ang Quebec kontrolado kaayo sa Romano Katolikong Simbahan. Busa lisod kaayo ang asaynment ni Evelyn, apan siya nagpabilin didto ug nagmaunongon kang Jehova.

Kami ni Evelyn naminyo sa 1957

Si Evelyn nagmaunongon usab kanako. (Efe. 5:31) Gani, ang iyang pagkamaunongon nasulayan pagkahuman sa among kasal! Nagplano ming mobakasyon sa Florida, U.S.A., apan usa ka adlaw human sa among kasal, gipaadto ko sa Bethel sa Canada aron motambong ug usa ka semanang miting. Siyempre, nabalda sa maong miting ang among plano, apan buot namong buhaton ang bisan unsa nga gisugo ni Jehova kanamo. Busa, gikanselar namo ang among hanimon. Sulod sa maong semana, siya nagsangyaw duol sa branch. Bisag ang teritoryo lahi kaayo sa Quebec, milahutay gihapon siya.

 Sa kataposan sa maong semana, nasorpresa ko—giasayn ko ingong magtatan-aw sa sirkito sa amihanang Ontario. Bag-o pa lang kong minyo, 25 anyos lang, ug wala pay eksperyensiya, apan miadto mi nga masaligon kang Jehova. Sa kinatugnawang klima sa Canada, tibuok gabii ming nagbiyahe sa tren kauban ang daghang eksperyensiyadong nagapanawng magtatan-aw nga namalik sa ilang asaynment. Gidasig mi nila pag-ayo! Gipugos pa gani mi sa usa ka brader nga gamiton namo ang iyang gipareserbang compartment nga may kama aron dili mi maglingkod sa tibuok gabii. Pagkabuntag, 15 lang ka adlaw human sa among kasal, miduaw mi sa gamayng grupo sa Hornepayne, sumala sa akong giasoy sa sinugdan.

Pipila ka tuig sa ulahi, daghan pag kausaban sa among kinabuhi. Samtang nag-alagad mi sa distritong buluhaton sa hinapos sa katuigan sa 1960, nakadawat kog imbitasyon nga motungha sa ika-36 nga klase sa Gilead, 10 ka bulan nga kurso nga magsugod sa sayong bahin sa Pebrero 1961 sa Brooklyn, New York. Siyempre eksayted ko, pero dili bug-os ang akong kalipay kay dili apil si Evelyn sa imbitasyon. Hinunoa, sama sa ubang asawa, gipahimo ug sulat si Evelyn nga nag-ingong andam siyang magpabilin sa Canada sulod sa 10 ka bulan. Mihilak si Evelyn, pero nagkauyon mi nga angay kong motungha, ug nalipay siya nga mapahimuslan nako ang bililhong pagbansay sa Gilead.

Samtang didto ko sa Brooklyn, si Evelyn nag-alagad sa Bethel sa Canada. Nakapribilehiyo siya nga makauban sa kuwarto ang usa ka dinihogang sister nga si Margaret Lovell. Siyempre, gimingaw mi pag-ayo ni Evelyn sa usag usa. Apan sa tabang ni Jehova, nahimo namo ang among temporaryong mga asaynment. Natandog gyod ko sa iyang kaandam mosakripisyo aron mahimo ming mas mapuslanon kang Jehova ug sa iyang organisasyon.

Human sa mga tulo ka bulan sa Gilead, nakadawat kog talagsaong imbitasyon gikan kang Brader Nathan Knorr, nga maoy nanguna sa tibuok kalibotang buluhaton niadtong panahona. Gipangutana ko niya kon okey lang bang moundang ko sa Gilead ug mobalik sa Canada aron mahimong temporaryong instruktor sa Kingdom Ministry School didto sa branch. Si Brader Knorr miingon nga puwede ra kong mobalibad. Mahimo ra nakong taposon ang akong pagtungha sa Gilead kon gusto nako ug dayon tingali mahimong misyonaryo. Miingon usab siya nga kon modesisyon kong mobalik sa Canada, basin dili na ko madapit pag-usab sa Gilead ug sa ulahi, basin mahatagan ug laing asaynment sa Canada. Giingnan ko niya nga mahimo una nakong estoryahon ang akong asawa ayha modesisyon.

Kay nahibalo na man ko kon unsay pag-isip ni Evelyn sa teokratikanhong mga asaynment, giingnan dayon nako si Brader Knorr, “Bisan unsay ipahimo sa organisasyon ni Jehova kanamo, malipay mi sa paghimo.” Kanunay namong gihunahuna nga angay ming mosunod kon asa mi iasayn sa organisasyon ni Jehova, bisag dili pa kana maoy among gipangandoy.

 Busa sa Abril 1961, mibiya ko sa Brooklyn ug mibalik sa Canada aron magtudlo sa Kingdom Ministry School. Sa ulahi, nahimo ming membro sa pamilyang Bethel sa Canada. Dayon nasorpresa ko kay nakadawat kog imbitasyon nga motungha sa ika-40ng klase sa Gilead, nga magsugod sa 1965. Kinahanglan na usab mosulat si Evelyn nga mouyon siyang magkalagyo mi. Pero pipila ka semana sa ulahi, nalipay kaayo mi kay nakadawat pod siyag imbitasyon nga motungha uban nako.

Pag-abot namo sa Gilead School, giingnan mi ni Brader Knorr nga ang mga estudyanteng motungha sa French nga klase, sama namo, ipadala sa Africa. Apan sa among graduwasyon, giasayn mig balik sa Canada! Gitudlo ko ingong bag-ong magtatan-aw sa branch office (karon koordinetor sa Branch Committee). Kay 34 anyos lang ko, giingnan nako si Brader Knorr, “Bata pa kaayo ko.” Pero iya kong gipalig-on. Ug sukad pa sa sinugdan, mokonsulta ko sa edaran ug eksperyensiyadong mga brader sa Bethel una mohimog bug-at nga mga desisyon.

BETHEL—DAPIT SA PAGKAT-ON UG PAGTUDLO

Ang pag-alagad sa Bethel naghatag nakog daghang kahigayonan nga mokat-on gikan sa uban. Akong gitahod ang ubang membro sa Branch Committee, ug nakadayeg ko nila. Daghan sab kog nakat-onan sa gatosan ka igsoong lalaki ug babaye—bata ug tigulang—nga among nakaila sa branch ug sa lainlaing kongregasyon nga among naalagaran.

Nagdumalag morning worship sa pamilyang Bethel sa Canada

Ang pag-alagad sa Bethel naghatag usab nakog kahigayonan sa pagtudlo sa uban ug sa pagpalig-on sa ilang pagtuo. Giingnan ni apostol Pablo si Timoteo: “Magpadayon ka sa mga butang nga imong nakat-onan.” Siya midugang: “Ang mga butang nga imong nadungog gikan kanako nga gipaluyohan sa daghang saksi, kining mga butanga ipiyal sa matinumanong mga tawo, nga, sa baylo, makabaton ug igong katakos sa pagpanudlo sa uban.” (2 Tim. 2:2; 3:14) Usahay pangutan-on ko sa mga isigka-Kristohanon kon unsang mga leksiyon ang akong nakat-onan sulod sa 57 ka tuig nga pag-alagad sa Bethel. Ang akong simpleng tubag mao, “Magmaandam nga mosunod dayon sa ipahimo sa organisasyon ni Jehova kanimo, nga mosalig sa tabang ni Jehova.”

Morag bag-o lang kong miabot sa Bethel ingong maulawon ug dili eksperyensiyadong batan-on. Apan sulod niining mga tuiga, ‘gihawiran ni Jehova ang akong tuong kamot.’ Ilabina pinaagi sa pagkamaluloton ug sa tukma sa panahon nga tabang sa mga isigkamagtutuo, siya padayong nagpasalig kanako: “Ayaw kahadlok. Ako magatabang kanimo.”—Isa. 41:13.

^ par. 10 Niadtong Mayo 22, 1945, wala na idili sa gobyerno sa Canada ang atong buluhaton.

^ par. 16 Kaniadto, kon daghan ang kongregasyon sa usa ka siyudad, ang matag kongregasyon tawgon ug unit.