Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Ang Bantayanang Torre—Tun-anang Edisyon  |  Pebrero 2014

Gigantihan ang Pagtuo sa Babayeng Balo sa Zarepta

Gigantihan ang Pagtuo sa Babayeng Balo sa Zarepta

GIGAKOS sa kabos nga babayeng balo ang iyang bugtong anak nga lalaki. Dili siya makatuo. Bag-o pa lang niyang gisapnay ang patayng lawas sa iyang anak. Nalipay kaayo siya pagngisi sa iyang nabanhawng anak. “Tan-awa,” miingon ang iyang bisita, “buhi ang imong anak.”

Ang maong pagkabanhaw nahitabo halos 3,000 ka tuig kanhi. Kini mabasa sa 1 Hari kapitulo 17. Ang bisita mao ang propeta sa Diyos nga si Elias. Kinsa ang inahan? Ang giingon lang sa Bibliya nga siya kabos nga balo sa Zarepta. Ang pagkabanhaw sa iyang anak maoy usa sa labing makapalig-on sa pagtuo nga mga hitabo sa iyang kinabuhi. Samtang ato siyang hisgotan, makakat-on kitag importanteng mga leksiyon.

NAKITA NI ELIAS ANG USA KA BABAYENG BALO NGA MAY PAGTUO

Si Jehova midesisyon nga magpahinabo siyag dugayng hulaw sa gingharian ni Ahab, ang daotang hari sa Israel. Human kini ipahibalo ni Elias, gitagoan siya sa Diyos gikan kang Ahab ug milagrosong gitagan-an ang propeta ug tinapay ug karne pinaagig mga uwak. Dayon giingnan ni Jehova si Elias: “Tindog, adto sa Zarepta, nga sakop sa Sidon, ug magpuyo ka didto. Tan-awa! Ako magsugo gayod sa usa ka babaye didto, usa ka babayeng balo, aron sa pagtagana kanimo ug pagkaon.”1 Hari 17:1-9.

Pag-abot ni Elias sa Zarepta, nakakita siyag kabos nga babayeng balo nga nangahoy. Siya kaha ang motaganag pagkaon sa propeta? Unsaon man niya kini paghimo nga kabos man kaayo siya? Bisan pa niana, si Elias miingon sa babaye: “Palihog, ikuha ako ug diyutayng tubig diha sa sudlanan aron ako makainom.” Dihang siya mikuhag tubig, si Elias midugang: “Palihog, dad-i ako ug tipik nga tinapay.” (1 Hari 17:10, 11) Dali lang para sa balo nga hatagag mainom ang estranghero, apan lisod ang paghatag ug tinapay.

 Ang babaye mitubag: “Ingon nga si Jehova nga imong Diyos buhi, wala akoy lingin nga tinapay, apan usa lamang ka hakop nga harina sa tadyaw ug diyutay nga lana sa gamayng banga; ug ania, ako nangahoy ug pipila lang ka lugas, ug ako moadto ug maghikay alang kanako ug sa akong anak nga lalaki, ug kan-on namo kini ug mamatay.” (1 Hari 17:12) Atong tan-awon kon unsay gipakita niini nga panag-estoryahay.

Nahibalo ang balo nga si Elias maoy mahinadlokon sa Diyos nga Israelinhon. Mailhan kini sa iyang gipamulong nga “ingon nga si Jehova nga imong Diyos buhi.” Matikdi nga duna siyay kahibalo bahin sa Diyos sa Israel, apan wala siya miingon nga “akong Diyos” dihang nagtumong kang Jehova. Siya nagpuyo sa Zarepta, “nga sakop” sa siyudad sa Sidon sa Fenicia. Lagmit mga magsisimba ni Baal ang nagpuyo sa Zarepta. Apan may nakita si Jehova nga dalayegon sa maong balo.

Bisag ang kabos nga balo sa Zarepta nagpuyo taliwala sa mga magsisimba ni Baal, siya may pagtuo kang Jehova. Gipaadto ni Jehova si Elias sa babaye aron matabangan Niya kini ug ang propeta. Duna kitay importanteng leksiyon nga makat-onan niini.

Dili tanang magsisimba ni Baal sa Zarepta daotan. Kay gipaadto man ni Jehova si Elias sa balo, kini nagpasabot nga Iyang nakita ang maayong mga tawo nga wala pa mag-alagad Kaniya. Oo, “sa matag nasod ang tawo nga mahadlok [sa Diyos] ug magabuhat sa pagkamatarong dalawaton kaniya.”Buh. 10:35.

May mga tawo ba sa inyong teritoryo nga sama sa balo sa Zarepta? Bisag gilibotan ug mga tawong debotado sa bakak nga relihiyon, sila tingali nangandoy ug mas maayong kaugmaon. Basin gamay ra o wala gyod silay nahibaloan bahin kang Jehova maong kinahanglan silang tabangan aron makadangat sa putling pagsimba. Imo bang gipangita ug gitabangan kining matanga sa mga tawo?

‘HIMOI UNA KO UG GAMAYNG TINAPAY’

Hunahunaa pag-ayo kon unsay gipangayo ni Elias sa balo. Bag-o lang giingnan sa balo si Elias nga human siya magluto para sa iyang kaugalingon ug sa iyang anak, sila mokaon ug mamatay. Apan unsay giingon ni Elias? “Ayaw kahadlok. Lakaw, buhata ang sumala sa imong pulong. Apan kon unsay atua didto himoan mo una ako ug gamayng lingin nga tinapay, ug dad-on mo gayod kini kanako, ug makahimo ka ug alang sa imong kaugalingon ug sa imong anak nga lalaki human niana. Kay mao kini ang giingon ni Jehova nga Diyos sa Israel, ‘Ang tadyaw sa harina dili mahutdan, ug ang gamayng banga sa lana dili makabsan hangtod sa adlaw sa pagpaulan ni Jehova sa nawong sa yuta.’”1 Hari 17:11-14.

‘Ihatag ang kataposan namong pagkaon? Nagkomedya ka?’ lagmit moingon ang uban. Apan dili kana ang reaksiyon sa balo. Bisag diyutay ra ang iyang nahibaloan bahin kang Jehova, mituo siya kang Elias ug gibuhat ang gihangyo kaniya. Pagkadakong pagsulay kadto sa pagtuo, ug pagkamaalamon sa iyang desisyon!

Kay ang babayeng balo nagpakitag pagtuo sa Diyos ni Elias nga si Jehova, siya ug ang iyang anak nabuhi

Wala pasagdi sa Diyos ang kabos nga balo. Ingon sa gisaad ni Elias, gipadaghan ni Jehova ang iyang diyutayng harina ug lana aron makasustenir kini kang Elias, sa balo, ug sa anak hangtod matapos ang hulaw. Gani “ang tadyaw sa harina wala mahutdi, ug ang gamayng banga sa lana wala makabsi, sumala  sa pulong ni Jehova nga iyang gisulti pinaagi kang Elias.” (1 Hari 17:16; 18:1) Kon lahi pa ang sanong sa balo, ang tinapay nga iyang gihimo gikan sa iyang diyutayng harina ug lana lagmit mao nay iyang kataposang pagkaon. Apan siya nagpakitag pagtuo, misalig kang Jehova, ug nagpakaon pag-una kang Elias.

Atong makat-onan dinhi nga panalanginan sa Diyos kadtong magpakitag pagtuo kaniya. Dihang makaatubang kag pagsulay ug magpakitag pagtuo kang Jehova, siya motabang nimo. Siya mahimong Magtatagana, Tigpanalipod, ug Higala aron imong masagubang ang pagsulay.Ex. 3:13-15.

Ang 1898 nga Zion’s Watch Tower naghatag niini nga leksiyon sa asoy bahin sa babayeng balo: “Kon dunay pagtuo ang babaye nga gikinahanglan sa pagsunod, nan takos siyang tabangan sa Ginoo pinaagi sa Propeta; kon wala siyay pagtuo, lagmit may laing balo nga makaplagang may pagtuo. Sa susama, may mga panahon sa atong kinabuhi nga tugotan sa Ginoo nga masulayan ang atong pagtuo. Kon duna kitay pagtuo kita panalanginan; apan kon wala, dili nato kana mabatonan.”

Dihang makaatubang kitag pagsulay, angay kitang mangayog giya sa Diyos pinaagi sa Kasulatan ug sa atong mga publikasyon. Dayon molihok kita uyon sa paggiya ni Jehova bisag lisod pa kanang sundon. Kita panalanginan gayod kon atong sundon kining maalamong panultihon: “Salig kang Jehova sa bug-os mong kasingkasing ug ayaw pagsalig sa kaugalingon mong pagsabot. Sa tanan mong mga dalan tagda siya, ug siya magatul-id sa imong mga alagianan.”Prov. 3:5, 6.

‘IKAW MIANHI ARON SA PAGPATAY SA AKONG ANAK’

Masulayan na sab ang pagtuo sa babayeng balo. Ang asoy nagpadayon: “Human niining mga butanga nga ang anak nga lalaki sa babaye, ang tagbalay, nasakit, ug ang iyang sakit grabe kaayo nga walay nahibiling gininhawa diha kaniya.” Aron masabtan kon nganong nahitabo kini, ang nagbangotang inahan miingon kang Elias: “Unsay akong labot kanimo, Oh tawo sa matuod nga Diyos? Ikaw mianhi kanako aron ipahinumdom ang akong kasaypanan ug sa pagpatay sa akong anak nga lalaki.” (1 Hari 17:17, 18) Unsay gipasabot nianang mga pulonga?

May nahinumdoman bang sala ang babaye nga naghasol sa iyang konsensiya? Nagtuo ba siya nga ang pagkamatay sa iyang anak maoy silot sa Diyos ug si Elias maoy Iyang mensahero sa kamatayon? Walay giingon ang Bibliya, apan tin-aw kini nga punto: Ang balo wala mag-akusar sa Diyos ingong dili matarong.

Seguradong nakurat si Elias pagkamatay sa anak sa balo, ug siya pa gyoy gipasanginlan. Gidala ni Elias ang patayng lawas sa lawak sa atop, ug miingon: “Oh Jehova nga akong Diyos, nganhi ba usab sa babayeng balo nga uban kaniya ako nagapuyo ingong usa ka langyaw nga ikaw magadalag kadaot pinaagi sa pagpatay sa iyang anak nga lalaki?” Dili makatugot ang propeta nga mapasipalahan ang ngalan sa Diyos kon madugangan pa ang pag-antos sa buotan ug maabiabihong babaye. Busa si Elias mihangyo: “Oh Jehova nga akong Diyos, palihog, pabalika ang kalag niining bataa sulod kaniya.”1 Hari 17:20, 21.

“TAN-AWA, BUHI ANG IMONG ANAK”

Si Jehova namati. Ang balo nagtaganag pagkaon sa propeta ug nagpakitag pagtuo. Dayag nga gitugotan sa Diyos nga mamatay ang bata aron mahitabo ang pagkabanhaw, ang unang narekord sa Bibliya, nga maghatag ug paglaom sa umaabot nga mga henerasyon. Dihang mihangyo si Elias kang Jehova, Iyang gibanhaw ang bata. Handurawa lang ang kalipay sa balo pag-ingon ni Elias: “Tan-awa, buhi ang imong anak nga lalaki”! Dayon ang balo miingon kang Elias: “Karon, sa pagkatinuod, ako nahibalo nga ikaw usa ka tawo sa Diyos ug nga ang pulong ni Jehova sa imong baba matuod.”1 Hari 17:22-24.

Ang 1 Hari kapitulo 17 wala nay laing giingon bahin sa babaye. Apan base sa positibong giingon ni Jesus bahin kaniya, lagmit siya nagpabiling matinumanon kang Jehova. (Luc. 4:25, 26) Ang asoy bahin sa babayeng balo nagtudlo kanato nga panalanginan sa Diyos kadtong nagbuhat ug maayo sa iyang mga alagad. (Mat. 25:34-40) Gipakita niini nga tagan-an sa Diyos kadtong magmatinumanon kaniya, bisan sa lisod kaayong mga kahimtang. (Mat. 6:25-34) Gipakita usab niini ang tinguha ug katakos ni Jehova sa pagbanhaw. (Buh. 24:15) Tin-aw nga maayo kining mga rason nga atong hinumdoman ang babayeng balo sa Zarepta.