Unsay gibasehan sa mga Hudiyo sa unang siglo sa ilang ‘pagpaabot’ sa Mesiyas?

Sa mga adlaw ni Juan nga Tigbawtismo, ‘ang mga tawo nagpaabot ug ang tanan nangatarongan diha sa ilang kasingkasing bahin kaniya: “Siya na ba kaha ang Kristo?”’ (Luc. 3:15) Ngano kahang gidahom sa mga Hudiyo nga motungha ang Mesiyas nianang panahona? May pipila ka rason.

Human matawo si Jesus, ang manulonda ni Jehova nagpakita sa mga magbalantay nga nagbantay sa ilang mga karnero duol sa Betlehem. Ang manulonda miingon: “Natawo kaninyo karong adlawa ang usa ka Manluluwas, nga mao ang Kristo nga Ginoo, sa siyudad ni David.” (Luc. 2:8-11) Dayon ang manulonda giduyogan sa “usa ka dakong pundok sa langitnong panon, nga nagdayeg sa Diyos ug nag-ingon: * ‘Himaya sa Diyos sa kahitas-an, ug sa yuta pakigdait taliwala sa mga tawo nga iyang gikahimut-an.’”Luc. 2:13, 14.

Seguradong dako kaayog epekto sa mapainubsanong mga magbalantay ang maong pahibalo. Sila miadto dayon sa Betlehem, ug pagkakita nila kang Jose, Maria, ug sa masuso nga si Jesus, “gipahibalo nila ang mga pulong nga gisulti kanila mahitungod niining bataa.” Ingong resulta, “ang tanan nga nakadungog nahibulong mahitungod sa mga butang nga gisaysay kanila sa mga magbalantay sa karnero.” (Luc. 2:17, 18) Ang ekspresyong “ang tanan nga nakadungog” nagpakitang dili lang si Jose ug Maria ang gisultihan sa mga magbalantay. Pagpamauli sa mga magbalantay, sila padayong “naghimaya ug nagdayeg sa Diyos tungod sa tanang butang nga ilang nadungog ug nakita, sumala sa gisugilon kanila.” (Luc. 2:20) Gipaambit gayod sa mga magbalantay ang maayong mga butang nga nadungog nila bahin sa Kristo!

Dihang gidala ni Maria ang iyang panganay sa Jerusalem aron ipresentar kang Jehova, sumala sa gisugo sa Moisesnong Balaod, ang propetisang si Ana “nagpasalamat sa Diyos ug nagsulti bahin sa bata ngadto kanilang tanan nga nagahulat sa kaluwasan sa Jerusalem.” (Luc. 2:36-38; Ex. 13:12) Busa padayong nabaniog ang pag-abot sa Mesiyas.

Sa ulahi, “ang mga astrologo gikan sa sidlakang mga bahin miabot sa Jerusalem, nga nag-ingon: ‘Hain man ang usa nga natawong hari sa mga Hudiyo? Kay nakita namo ang iyang bituon sa didto pa kami sa sidlakan, ug nanganhi kami aron sa pagyukbo kaniya.’” (Mat. 2:1, 2) Pagkadungog niini, “nasamok  si Haring Herodes, ug ang tibuok Jerusalem uban kaniya; ug sa natigom niya ang tanang pangulong mga saserdote ug mga eskriba sa katawhan, nagpakisayod siya kanila kon asa matawo ang Kristo.” (Mat. 2:3, 4) Busa daghan ang napahibalo: Miabot na ang gisaad nga Mesiyas! *

Ang Lucas 3:15 nga gikutlo ganina nagpakita nga ang ubang Hudiyo naghunahuna nga si Juan nga Tigbawtismo lagmit mao ang Kristo. Apan aron ipatin-aw nga sayop sila, siya miingon: “Ang usa nga moanhi sunod kanako mas kusgan kay kanako, kansang mga sandalyas ako dili angayan sa paghubo. Kana siya magbawtismo kaninyo sa balaang espiritu ug sa kalayo.” (Mat. 3:11) Tungod sa giingon ni Juan, mas mahinamon silang nagpaabot sa Mesiyas.

Posible kahang gikalkula sa unang siglong mga Hudiyo ang pag-abot sa Mesiyas base sa tagna sa 70 ka semana diha sa Daniel 9:24-27? Posible, apan dili kana segurado. Sa panahon ni Jesus, may daghang nagkasumpaking interpretasyon bahin sa 70 ka semana, ug layo ra kadto sa atong presenteng pagsabot. *

Ang mga Essene, giisip sa kadaghanan ingong sekta sa Hudiyong mga monghe, nagtudlo nga duha ka Mesiyas ang motungha sa hinapos sa 490 ka tuig. Apan dili kita segurado kon ang kalkulasyon sa mga Essene gibase sa tagna ni Daniel. Bisag kana pay ilang gihimo, morag imposible nga ang kadaghanang Hudiyo maimpluwensiyahan sa kalkulasyon nianang grupoha nga nagkinabuhing bulag sa katilingban.

Sa ikaduhang siglo C.E., gituohan sa pipila ka Hudiyo nga ang 70 ka semana magsugod sa pagkalaglag sa unang templo niadtong 607 B.C.E. hangtod sa pagkalaglag sa ikaduhang templo sa 70 C.E. Para usab sa uban, kini nagtumong sa panahon sa mga Macabeo sa ikaduhang siglo B.C.E. Busa lainlain ang opinyon kaniadto kon unsaon pagkuwenta ang 70 ka semana.

Kon husto pa ang pagsabot bahin sa 70 ka semana niadtong unang siglo C.E., gigamit na unta kini sa mga apostoles ug sa mga Kristohanon sa unang siglo ingong pamatuod nga miabot sa hustong panahon ang gisaad nga Mesiyas, nga mao si Jesu-Kristo. Apan walay ebidensiya nga gihimo nila kana.

May laing butang nga angayng konsiderahon. Sagad, gipakita sa mga magsusulat sa Ebanghelyo nga ang pipila ka tagna sa Hebreohanong Kasulatan natuman kang Jesu-Kristo. (Mat. 1:22, 23; 2:13-15; 4:13-16) Apan walay usa nilang naghunahuna nga ang pagtungha ni Jesus sa yuta konektado sa tagna sa 70 ka semana.

Agig sumaryo: Dili nato matino kon hustong nasabtan sa mga tawo sa panahon ni Jesus ang tagna bahin sa 70 ka semana. Apan ang mga Ebanghelyo naghatag ug makataronganong mga rason kon nganong ang mga tawo “nagpaabot” sa Mesiyas.

^ par. 4 Ang Bibliya wala mag-ingon nga ang mga manulonda “miawit” pagkatawo ni Jesus.

^ par. 7 Tingali makapangutana kita, Sa unsang paagi gilangkit sa mga astrologo ang pagtungha sa “bituon” sa Sidlakan ug ang pagkatawo sa “hari sa mga Hudiyo”? Posible kahang nadunggan nila ang bahin sa pagkatawo ni Jesus samtang nagpanaw sa Israel?

^ par. 9 Bahin sa atong presenteng pagsabot sa tagna sa 70 ka semana, tan-awa ang kapitulo 11 sa librong Patalinghogi ang Tagna ni Daniel!