Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Ang Bantayanang Torre—Tun-anang Edisyon  |  Pebrero 2014

Magmaya sa Kasal sa Kordero!

Magmaya sa Kasal sa Kordero!

“Magmaya kita ug maglipay pag-ayo . . . kay ang kasal sa Kordero miabot na.”PIN. 19:7.

1, 2. (a) Kang kinsang kasal ang magpahinabog kalipay sa langit? (b) Unsang mga pangutana ang motungha?

ANG pagpangandam ug kasal kanunayng nagkinahanglag panahon. Apan atong hisgotan ang espesyal kaayo nga kasalusa ka harianong kasal. Hunahunaa ra! Kini giandam sulod sa mga 2,000 ka tuig. Karon hapit nang mahiusa ang pamanhonon sa iyang pangasaw-onon. Sa dili madugay, ang palasyo sa Hari mapuno sa masadyang musika, ug ang mga panon sa langit moawit: “Dayega ninyo si Jah, tungod kay si Jehova nga atong Diyos, ang Labing Gamhanan, nagsugod na sa pagmando ingong hari. Magmaya kita ug maglipay pag-ayo, ug ihatag nato kaniya ang himaya, tungod kay ang kasal sa Kordero miabot na ug ang iyang asawa nakaandam na sa iyang kaugalingon.”Pin. 19:6, 7.

2 Ang “Kordero” kansang kaminyoon magpahinabog kalipay sa langit mao si Jesu-Kristo. (Juan 1:29) Unsay iyang sul-obon sa kasal? Kinsa ang iyang pangasaw-onon? Sa unsang paagi ang pangasaw-onon giandam alang sa kasal? Kanus-a ang kasal? Sanglit kini nga kaminyoon magpahinabog kalipay sa langit, malipay ba usab niini kadtong may paglaom nga mopuyo sa yuta sa walay kataposan? Mahinamon natong sayron ang mga tubag niini samtang padayon natong susihon ang Salmo 45.

 GIPAHUMOT ANG IYANG MGA BESTI

3, 4. (a) Unsay giingon bahin sa pangkasal nga besti sa Pamanhonon, ug unsay nakadugang sa iyang kalipay? (b) Kinsa ang “mga anak nga babaye sa mga hari” ug ang “rayna” nga miduyog sa kalipay sa Pamanhonon?

3 Basaha ang Salmo 45:8, 9. Ang Pamanhonon, si Jesu-Kristo, nagsul-ob sa iyang harianong besti sa kasal. Haom lang nga ang iyang besti mangalimyon sama nianang “labing maayo nga mga pahumot,” sama sa mira ug casia, nga apil sa mga sangkap sa balaang igdidihog nga lana sa Israel.Ex. 30:23-25.

4 Ang nindot nga musika sa palasyo nakadugang sa kalipay sa Pamanhonon samtang nagkaduol ang iyang kasal. Miduyog usab sa kalipay ang “rayna,” ang langitnong bahin sa organisasyon sa Diyos, nga naglakip sa “mga anak nga babaye sa mga hari,” nga mao ang mga manulonda. Makapalipay gayod nga madungog ang mga tingog sa langit nga nag-ingon: “Magmaya kita ug maglipay pag-ayo . . . kay ang kasal sa Kordero miabot na”!

ANG PANGASAW-ONON GIANDAM ALANG SA KASAL

5. Kinsa ang “asawa sa Kordero”?

5 Basaha ang Salmo 45:10, 11. Ato nang nailhan ang Pamanhonon, apan kinsa ang iyang pangasaw-onon? Siya naghulagway sa dinihogang mga membro sa kongregasyon nga gipangunahan ni Jesu-Kristo. (Basaha ang Efeso 5:23, 24.) Sila mahimong bahin sa Mesiyanikong Gingharian ni Kristo. (Luc. 12:32) Kining 144,000 ka dinihogang Kristohanon ‘padayong magsunod sa Kordero bisan asa siya moadto.’ (Pin. 14:1-4) Sila mahimong “asawa sa Kordero” ug mopuyo uban kaniya sa iyang langitnong puloy-anan.Pin. 21:9; Juan 14:2, 3.

6. Nganong ang mga dinihogan gitawag nga “anak nga babaye sa hari,” ug nganong gisugo sila nga ‘kalimtan ang ilang katawhan’?

6 Ang umaabot nga pangasaw-onon wala lang tawgang “anak nga babaye” apan gitawag usab nga “anak nga babaye sa hari.” (Sal. 45:13) Kinsa kini nga “hari”? Ang dinihogang mga Kristohanon gisagop ingong “mga anak” ni Jehova. (Roma 8:15-17) Sanglit mahimo man silang langitnong pangasaw-onon, ang mga dinihogan gisugo: “Kalimti ang imong katawhan ug ang [yutan-ong] balay sa imong amahan.” Ang ilang mga hunahuna kinahanglang ‘ipunting sa mga butang sa itaas, dili sa mga butang sa yuta.’Col. 3:1-4.

7. (a) Sa unsang paagi giandam ni Kristo ang iyang pangasaw-onon? (b) Unsay pag-isip sa pangasaw-onon sa iyang Pamanhonon?

7 Latas sa kasiglohan, giandam ni Kristo ang iyang pangasaw-onon alang sa kasal sa langit. Gipatin-aw ni apostol Pablo nga si Kristo ‘nahigugma sa kongregasyon ug nagtugyan sa iyang kaugalingon alang niini, aron iyang mabalaan kini, nga naghinlo niini pinaagi sa paghugas ug tubig pinaagi sa pulong, aron iyang ikatanyag ang kongregasyon ngadto sa iyang kaugalingon diha sa kahalangdon niini, nga walay buling o kunot o bisan unsa nga ingon nianang mga butanga, apan kini angay nga mahimong balaan ug walay lama.’ (Efe. 5:25-27) Giingnan ni Pablo ang dinihogang mga Kristohanon sa Corinto: “Ako nangabugho kaninyo sa usa ka diyosnong pangabugho, kay kamo akong gisaad sa kaminyoon ngadto sa usa ka bana aron ikapresentar ko kamo nga usa ka putli nga ulay ngadto kang Kristo.” (2 Cor. 11:2) Ang Pamanhonon nga Hari nga si Jesu-Kristo nakadayeg sa espirituwal nga “kaanyag” sa iyang pangasaw-onon. Sa baylo, kini miila kang Jesus ingong iyang “ginoo” ug ‘miyukbo kaniya’ ingong iyang umaabot nga bana.

ANG PANGASAW-ONON “PAGADAD-ON NGADTO SA HARI”

8. Nganong haom nga ang pangasaw-onon gihubit ingong “tuman ka mahimayaon”?

8 Basaha ang Salmo 45:13, 14a. Ang pangasaw-onon gihubit ingong “tuman ka  mahimayaon” alang sa harianong kasal. Sa Pinadayag 21:2, ang pangasaw-onon gitandi sa usa ka siyudad, ang Bag-ong Jerusalem, ug kini “gidayandayanan alang sa iyang bana.” Kining langitnong siyudad may “himaya sa Diyos” ug kini madan-agon, sama sa “usa ka batong bililhon kaayo, ingon sa usa ka batong haspe nga naggilakgilak nga sama katin-aw sa kristal.” (Pin. 21:10, 11) Ang naggilakgilak nga hitsura sa Bag-ong Jerusalem nindot kaayong pagkahubit diha sa Pinadayag. (Pin. 21:18-21) Dili ikatingala nga ang salmista naghubit sa pangasaw-onon ingong “tuman ka mahimayaon”! Haom kana kay ang harianong kasal didto himoon sa langit.

9. Kinsa ang “hari” diin gidala ang pangasaw-onon, ug unsay gisul-ob sa pangasaw-onon?

9 Ang pangasaw-onon gidala ngadto sa iyang Pamanhonon, ang Mesiyanikong Hari. Ang Hari nag-andam kaniya, nga ‘naghinlo kaniya pinaagi sa paghugas ug tubig pinaagi sa pulong.’ Siya “balaan ug walay lama.” (Efe. 5:26, 27) Ang besti sa iyang pangasaw-onon kinahanglang haom usab sa okasyon. Ug kana gayod ang nahitabo kay “ang iyang besti may mga borda sa bulawan,” ug ‘siya nagsul-ob ug hinablon nga sapot ug dad-on ngadto sa hari.’ Sa kasal sa Kordero, ang pangasaw-onon ‘gitugotan nga magsul-ob ug magilakon, hinlo, pino nga lino, kay ang pino nga lino naghawas sa matarong nga mga buhat sa mga balaan.’Pin. 19:8.

‘ANG KASAL MIABOT NA’

10. Kanus-a mahitabo ang kasal sa Kordero?

10 Basaha ang Pinadayag 19:7. Kanus-a ang kasal sa Kordero? Bisag “ang iyang asawa nakaandam na sa iyang kaugalingon” alang sa kasal, ang mosunod nga mga bersikulo wala maghubit sa aktuwal nga kasal. Hinunoa, kini tin-awng naghubit sa kataposang bahin sa dakong kasakitan. (Pin. 19:11-21) Nagpasabot ba kini nga mahitabo ang kasal sa dili pa taposon sa Pamanhonon nga Hari ang iyang pagpangdaog? Wala. Ang mga panan-awon sa basahon sa Pinadayag wala gisulat sa kronolohikal nga paagi. Sa Salmo 45, ang harianong kasal mahitabo human ang Hari, si Jesu-Kristo, magbakos sa iyang espada ug “magmalamposon” batok sa iyang mga kaaway.Sal. 45:3, 4.

11. Unsay sunodsunod nga mahitabo dihang taposon ni Kristo ang iyang pagpangdaog?

11 Busa kini ang sunodsunod nga mahitabo: Una, ipahamtang ang paghukom nganha sa “dakong bigaon,” ang Dakong Babilonya, nga mao ang tibuok kalibotang imperyo sa bakak nga relihiyon. (Pin. 17:1, 5, 16, 17; 19:1, 2) Dayon, ipahamtang ni Kristo ang paghukom sa Diyos sa ubang bahin sa daotang sistema ni Satanas sa yuta pinaagi sa paglaglag kanila sa Armagedon, ang “gubat sa dakong adlaw sa Diyos nga Labing Gamhanan.” (Pin. 16:14-16; 19:19-21) Sa kataposan, ang Manggugubat nga Hari magtapos sa iyang pagpangdaog pinaagi sa pagtambog kang Satanas ug sa mga demonyo ngadto sa kahiladman, nga magbutang kanila sa samag patay nga kahimtang.Pin. 20:1-3.

12, 13. (a) Kanus-a ang kasal sa Kordero? (b) Sa langit, kinsay magmaya sa kasal sa Kordero?

12 Sa kataposang mga adlaw, ang mga dinihogan nga magmatinumanon hangtod sa kamatayon banhawon ngadto sa langit. Dili madugay human sa pagkalaglag sa Dakong Babilonya, tigomon ni Jesus ang nahibiling mga membro sa pangasaw-onon nga matang. (1 Tes. 4:16, 17) Busa sa dili pa ang gubat sa Armagedon, ang tanang membro sa “pangasaw-onon” tua na sa langit. Human sa gubat, himoon na ang kasal sa Kordero. Pagkamalipayon niana nga okasyon! “Malipayon kadtong gidapit sa panihapon sa kasal sa Kordero,” nag-ingon ang Pinadayag 19:9. Malipayon gayod unya ang 144,000 ka membro sa pangasaw-onon nga matang. Ug ang Pamanhonon nga Hari magmaya kay kauban na niya ang tanang dinihogan, nga mahulagwayong ‘mangaon ug manginom sa iyang lamesa diha sa iyang gingharian.’ (Luc. 22:18,  28-30) Apan sa kasal sa Kordero, dili lang ang Pamanhonon ug ang iyang pangasaw-onon ang magmaya.

13 Sumala sa ato nang gihisgotan, ang mga panon sa langit moawit: “Magmaya kita ug maglipay pag-ayo, ug ihatag nato kaniya [Jehova] ang himaya, tungod kay ang kasal sa Kordero miabot na ug ang iyang asawa nakaandam na sa iyang kaugalingon.” (Pin. 19:6, 7) Apan komosta ang mga alagad ni Jehova sa yuta? Moduyog ba sila sa pagmaya?

“SILA PAGADAD-ON UBAN ANG PAGMAYA”

14. Sumala sa Salmo 45, kinsa ‘ang ulay nga mga kauban’ sa pangasaw-onon?

14 Basaha ang Salmo 45:12, 14b, 15. Gitagna ni propetang Zacarias nga panahon sa kataposan, ang katawhan sa kanasoran malipayng makig-uban sa mga nanghibilin sa espirituwal nga Israel. Siya misulat: “Niadtong mga adlawa nga napulo ka tawo gikan sa tanang pinulongan sa mga nasod mokupot, oo, sila gayod mokupot sa sidsid sa tawo nga usa ka Hudiyo, nga magaingon: ‘Mouban kami kaninyo, kay kami nakadungog nga ang Diyos nagauban kaninyo.’” (Zac. 8:23) Sa Salmo 45:12, kining simbolikong “napulo ka tawo” gitawag nga “anak nga babaye sa Tiro” ug “ang mga dato sa katawhan.” Sila mangadto sa dinihogang nanghibilin uban ang mga gasa, nga nagtinguha sa pag-uyon ug espirituwal nga tabang niini. Sukad sa 1935, minilyon na ang gidala sa nanghibilin “ngadto sa pagkamatarong.” (Dan. 12:3) Kining maunongong mga kauban sa dinihogang mga Kristohanon nagdalisay sa ilang kinabuhi, ug nahimong espirituwal nga mga ulay. Kining ‘ulay nga mga kauban’ sa pangasaw-onon nagdedikar sa ilang kinabuhi kang Jehova ug nagpakita nga sila maoy matinumanong mga sakop sa Pamanhonon nga Hari.

15. Sa unsang paagi ‘ang ulay nga mga kauban’ mitabang sa nanghibilin sa pangasaw-onon nga matang?

 15 Ang nanghibilin sa pangasaw-onon nga matang mapasalamaton kaayo niining ‘ulay nga mga kauban’ tungod sa ilang masibotong pagtabang sa pagsangyaw sa “maayong balita sa gingharian” sa tibuok gipuy-ang yuta. (Mat. 24:14) Dili lang ‘ang espiritu ug ang pangasaw-onon ang nagpadayon sa pag-ingon: “Umari ka!”’ apan ang mga nagpatalinghog miingon usab: “Umari ka!” (Pin. 22:17) Oo, ang “ubang mga karnero” nakadungog sa mga membro sa dinihogang pangasaw-onon nga matang nga miingon “Umari ka!” ug sila miduyog sa pag-ingon ug “Umari ka!” ngadto sa mga molupyo sa yuta.Juan 10:16.

16. Unsang pribilehiyo ang gihatag ni Jehova sa ubang karnero?

16 Gihigugma sa dinihogang nanghibilin ang ubang karnero. Nalipay silang mahibalo nga ang Amahan sa Pamanhonon, si Jehova, naghatag sa ubang karnero ug pribilehiyo nga moduyog sa pagmaya sa kasal sa Kordero. Sumala sa tagna, kining ‘ulay nga mga kauban’ “pagadad-on uban ang pagmaya ug pagkamalipayon.” Oo, ang ubang karnero, nga may paglaom nga mopuyo sa yuta sa walay kataposan, moduyog sa pagmaya sa tibuok uniberso dihang ang kasal sa Kordero mahitabo na sa langit. Haom gayod nga ang Pinadayag naghubit sa mga membro sa “dakong panon” ingong “nagbarog atubangan sa trono ug atubangan sa Kordero.” Sila sagradong nag-alagad kang Jehova diha sa yutan-ong sawang sa iyang espirituwal nga templo.Pin. 7:9, 15.

Ang kasal sa Kordero makapalipay sa ‘ulay nga mga kauban’ sa pangasaw-onon (Tan-awa ang parapo 16)

‘ANG IMONG MGA ANAK MOPULI UNYA SA IMONG MGA KATIGULANGAN’

17, 18. Sa unsang paagi magmabungahon ang kasal sa Kordero, ug kang kinsa si Kristo mahimong amahan panahon sa iyang Milenyal nga Pagmando?

17 Basaha ang Salmo 45:16. ‘Ang ulay nga mga kauban’ sa langitnong pangasaw-onon ni Kristo dugang nga magmaya dihang makita nilang ang kaminyoon magmabungahon didto sa bag-ong kalibotan. Ang Pamanhonon nga Hari magbanhaw sa yutan-ong “mga katigulangan,” kinsa mahimong iyang yutan-ong “mga anak.” (Juan 5:25-29; Heb. 11:35) Gikan kanila, siya magtudlog “mga prinsipe sa tibuok nga yuta.” Seguradong magtudlo si Kristo ug “mga prinsipe” gikan sa matinumanong mga ansiyano karon aron manguna sa bag-ong kalibotan.Isa. 32:1.

18 Panahon sa iyang Milenyal nga Pagmando, si Kristo mahimong amahan usab sa uban. Gani, ang tanang molupyo sa yuta mabuhi sa walay kataposan kay sila nagpasundayag ug pagtuo sa halad lukat ni Jesus. (Juan 3:16) Busa siya mahimong ilang “Amahang Walay Kataposan.”Isa. 9:6, 7.

NAPALIHOK SA PAGPAILA SA IYANG NGALAN

19, 20. Sa unsang paagi ang makaiikag nga mga hitabo nga narekord sa Salmo 45 makaapektar sa tanang matuod nga Kristohanon karon?

19 Basaha ang Salmo 45:1, 17. Sa pagkatinuod, ang mga hitabo nga narekord sa Salmo 45 naglangkit sa tanang Kristohanon. Ang nahibiling mga dinihogan sa yuta mahinamon nga hapit na silang mahiusa sa ilang mga igsoon didto sa langit ug sa ilang Pamanhonon. Ang ubang karnero napalihok nga mas magpasakop sa ilang mahimayaong Hari. Sila usab mapasalamaton sa pribilehiyo nga nakauban nila sa yuta ang nahibiling mga membro sa pangasaw-onon. Human sa ilang kasal, si Kristo ug ang iyang mga kauban sa Gingharian dagayang magpanalangin sa mga molupyo sa yuta.Pin. 7:17; 21:1-4.

20 Samtang nagpaabot sa katumanan sa “maayong butang” bahin sa Mesiyanikong Hari, dili ba mapalihok kita sa pagpaila sa iyang ngalan? Hinaot apil kita niadtong ‘magdayeg sa Hari hangtod sa kahangtoran.’