Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Pagpilig pinulongan Cebuano

Dayega si Kristo—Ang Mahimayaong Hari!

Dayega si Kristo—Ang Mahimayaong Hari!

“Sa imong kahalangdon magmalamposon ka.”SAL. 45:4.

1, 2. Nganong angay kitang mainteres sa Salmo 45?

USA ka mahimayaong hari ang miasdang alang sa kamatuoran ug pagkamatarong aron pukanon ang iyang mga kaaway. Human makadaog, giminyoan niya ang iyang maanyag nga pangasaw-onon. Ang hari pagahinumdoman ug dayegon sa tanang mosunod nga kaliwatan. Kini ang tema sa Salmo 45.

2 Apan ang Salmo 45 dili lang kay makaiikag nga estorya nga may malipayong kataposan. Ang mga hitabo nga gihisgotan dinhi may kahulogan alang kanato. Nalangkit niini ang atong kinabuhi karon ug ang atong kaugmaon. Busa maampingon natong susihon kini nga salmo.

“NAPUKAW ANG AKONG KASINGKASING SA USA KA MAAYONG BUTANG”

3, 4. (a) Unsa kanang “maayong butang” nga nalangkit kita, ug sa unsang paagi kana nakaapektar sa atong kasingkasing? (b) Nganong ang atong awit maoy “mahitungod sa usa ka hari,” ug sa unsang paagi ang atong dila nahisamag dagang?

3 Basaha ang Salmo 45:1. Ang “maayong butang” nga ‘nakapukaw’ sa kasingkasing sa salmista maoy bahin sa usa ka hari. Ang Hebreohanong pulong nga gihubad “napukaw” sa orihinal nagkahulogang “nagbukal.” Tungod sa maong “maayong butang,” ang  kasingkasing sa salmista nagbukal sa kaikag ug ang iyang dila nahisamag ‘dagang sa usa ka batid nga magkokopya.’

4 Komosta kita? Ang maayong balita sa Mesiyanikong Gingharian maoy maayong butang nga nakatandog sa atong kasingkasing. Ang mensahe sa Gingharian ilabinang nahimong ‘maayo’ sa 1914. Sukad niadto, ang mensahe dili na maylabot sa umaabot nga Gingharian kondili sa tinuod nga gobyerno nga nagmando na karon sa langit. Kini ang “maayong balita sa gingharian” nga atong gisangyaw “sa tibuok gipuy-ang yuta ingon nga pagpamatuod ngadto sa tanang kanasoran.” (Mat. 24:14) Ang ato bang kasingkasing “napukaw” sa mensahe sa Gingharian? Masiboton ba natong gisangyaw ang maayong balita sa Gingharian? Sama sa salmista, ang atong awit maoy “mahitungod sa usa ka hari,” si Jesu-Kristo. Atong gimantala nga siya naentrono na sa langit ingong Hari sa Mesiyanikong Gingharian. Dugang pa, atong gidapit ang tananmga magmamando ug ang ilang gimandoannga magpasakop sa iyang pagmando. (Sal. 2:1, 2, 4-12) Ug ang atong dila nahisamag ‘dagang sa usa ka batid nga magkokopya’ kay kanunay natong gigamit ang Bibliya sa atong pagsangyaw.

Malipayon natong gimantala ang maayong balita bahin sa atong Hari, si Jesu-Kristo

ANG HARI NAGSULTI NGA ‘MADANIHON’

5. (a) Sa unsang mga paagi “ambongan” si Jesus? (b) Sa unsang paagi ang Hari nagsulti nga ‘madanihon,’ ug sa unsang paagi nato masundog ang iyang panig-ingnan?

5 Basaha ang Salmo 45:2. Wala kaayoy giingon ang Kasulatan bahin sa hitsura ni Jesus. Kay hingpit nga tawo, seguradong “ambongan” siya. Apan ang iyang talagsaong pagkaambongan maoy tungod sa iyang pagkamatinumanon kang Jehova ug lig-ong integridad. Dugang pa, si Jesus migamit ug ‘madanihong’ mga pulong sa pagsangyaw sa mensahe sa Gingharian. (Luc. 4:22; Juan 7:46) Sa atong pagsangyaw, naningkamot ba kita sa pagsundog kang Jesus pinaagi sa paggamit ug mga pulong nga makatandog sa kasingkasing sa mga tawo?Col. 4:6.

6. Sa unsang paagi gipanalanginan sa Diyos si Jesus “hangtod sa panahong walay tino”?

6 Tungod sa bug-os nga debosyon ni Jesus, gipanalanginan ni Jehova ang iyang ministeryo ug gigantihan ang iyang paghalad sa iyang kinabuhi. Si apostol Pablo misulat: “Sa dihang iyang [Jesus] nakaplagan ang iyang kaugalingon nga diha sa dagway sa usa ka tawo, siya nagpaubos ug nagmasinugtanon hangtod sa kamatayon, oo, kamatayon sa estaka sa pagsakit. Tungod niini mismo usab ang Diyos nagbayaw kaniya ngadto sa usa ka labaw nga katungdanan ug malulotong naghatag kaniya sa ngalan nga labaw sa tanang uban pa nga ngalan, aron nga sa ngalan ni Jesus moluhod ang tanang tuhod nilang anaa sa langit ug nilang anaa sa yuta ug nilang anaa ilalom sa yuta, ug ang tanang dila magaila sa dayag nga si Jesu-Kristo maoy Ginoo alang sa kahimayaan sa Diyos nga Amahan.” (Filip. 2:8-11) Si Jehova nagpanalangin kang Jesus “hangtod sa panahong walay tino” pinaagi sa pagbanhaw kaniya ngadto sa imortal nga kinabuhi.Roma 6:9.

ANG HARI GIHIMONG LABAW KAY SA IYANG “MGA KAUBAN”

7. Sa unsang mga paagi ang Diyos nagdihog kang Jesus nga labaw kay sa iyang “mga kauban”?

7 Basaha ang Salmo 45:6, 7. Tungod sa dakong gugma ni Jesus sa pagkamatarong ug pagdumot sa bisan unsa nga dili makapasidungog sa iyang Amahan, siya gidihogan ni Jehova ingong Hari sa Mesiyanikong Gingharian. Si Jesus gidihogan sa “lana sa kasadya” nga labaw pa kay sa iyang “mga kauban,”  ang mga hari sa Juda nga kaliwat ni David. Sa unsang paagi? Si Jehova mismo ang nagdihog kang Jesus. Gidihogan usab siya ni Jehova ingong Hari ug Hataas nga Saserdote. (Sal. 2:2; Heb. 5:5, 6) Dugang pa, si Jesus wala dihogi pinaagig lana, kondili sa balaang espiritu. Ug ang iyang pagmando maggikan sa langit, dili sa yuta.

8. Sa unsang diwa ang ‘Diyos maoy trono ni Jesus,’ ug nganong makaseguro kita nga matarong ang iyang pagmando?

8 Niadtong 1914, gientrono ni Jehova ang iyang Anak ingong Mesiyanikong Hari sa langit. ‘Ang setro sa iyang pagkahari maoy setro sa katul-id,’ busa seguradong matarong ug walay pagpihig ang iyang pagmando. Legal ang iyang awtoridad kay ang ‘Diyos ang iyang trono.’ Sa ato pa, si Jehova ang pundasyon sa iyang pagkahari. Ang trono usab ni Jesus magpabilin “sa panahong walay tino, bisan hangtod sa kahangtoran.” Dili ba dakong kadungganan nga mag-alagad kang Jehova ilalom sa maong gamhanan ug tinudlong Hari?

ANG HARI ‘NAGBAKOS SA IYANG ESPADA’

9, 10. (a) Kanus-a gibakos ni Kristo ang iyang espada, ug sa unsang paagi niya kini gigamit dayon? (b) Sa unsang paagi gamiton ni Kristo sa umaabot ang iyang espada?

9 Basaha ang Salmo 45:3. Gisugo ni Jehova ang Hari nga ‘ibakos ang espada dapit sa paa niini.’ Sa ato pa, gihatagan niyag awtoridad si Jesus sa pagpakiggubat sa tanang batok sa pagmando sa Diyos ug sa pagpahamtang sa Iyang paghukom kanila. (Sal. 110:2) Kay walay makapildi kang Kristo ingong Manggugubat nga Hari, siya gitawag nga “usa nga gamhanan.” Iyang gibakos ang iyang espada niadtong 1914 dihang iyang gipildi si Satanas ug ang mga demonyo ug gitambog sila sa yuta.Pin. 12:7-9.

10 Kadto maoy sinugdanan pa lang sa pagpangdaog sa Hari. Kinahanglan pa niyang ‘taposon ang iyang pagpangdaog.’ (Pin. 6:2) Ipahamtang pa ni Jehova ang iyang paghukom sa tanang bahin sa kalibotan ni Satanas, ug wagtangon ang impluwensiya ni Satanas ug sa mga demonyo. Ang una niyang laglagon mao ang Dakong Babilonya, ang tibuok kalibotang imperyo sa bakak nga relihiyon. Katuyoan ni Jehova nga gamiton ang mga lider sa politika sa paglaglag sa daotang “bigaon.” (Pin. 17:16, 17) Dayon, hanawon sa Manggugubat nga Hari ang politikal nga sistema ni Satanas. Si Kristo, nga gitawag usab nga “manulonda sa kahiladman,” magtapos sa iyang pagpangdaog pinaagi sa pagtambog kang Satanas ug sa mga demonyo ngadto sa kahiladman. (Pin. 9:1, 11; 20:1-3) Atong tan-awon kon sa unsang paagi gitagna sa Salmo 45 kining makaiikag nga mga hitabo.

ANG HARI MIASDANG ALANG SA “KAMATUORAN”

11. Sa unsang paagi si Kristo miasdang alang sa “kamatuoran”?

11 Basaha ang Salmo 45:4. Ang Manggugubat nga Hari dili makiggubat aron mosakop ug mga teritoryo ug mag-ulipon sa mga tawo. Matarong ang iyang mga rason sa pagpakiggubat. Siya miasdang alang sa “kamatuoran ug sa pagkamapainubsanon ug sa pagkamatarong.” Ang kinadak-ang kamatuoran nga angayng depensahan mao ang pagkasoberano ni Jehova sa uniberso. Gikuwestiyon ni Satanas ang katungod ni Jehova sa pagmando dihang siya mirebelde Kaniya. Sukad niadto, ang maong hinungdanong kamatuoran gikuwestiyon usab sa mga demonyo ug sa mga tawo. Miabot na ang panahon nga ang Hari nga gidihogan ni Jehova makiggubat aron pamatud-an ang kamatuoran nga si Jehova lang ang may katungod sa pagmando.

12. Sa unsang paagi ang Hari miasdang alang sa “pagkamapainubsanon”?

12 Ang Hari miasdang usab alang sa “pagkamapainubsanon.” Ingong bugtong Anak sa Diyos, siya naghatag ug kinamaayohang ehemplo sa pagkamapainubsanon ug sa maunongong pagpasakop sa pagkasoberano sa iyang Amahan. (Isa. 50:4, 5; Juan 5:19) Ang  tanang sakop sa Hari angayng mosundog sa iyang ehemplo ug mapainubsanong magpasakop sa pagkasoberano ni Jehova sa tanang butang. Kadto lamang mobuhat niana ang papuy-on sa Diyos sa iyang gisaad nga bag-ong kalibotan.Zac. 14:16, 17.

13. Sa unsang paagi si Kristo miasdang alang sa “pagkamatarong”?

13 Si Kristo miasdang usab alang sa “pagkamatarong.” Ang pagkamatarong nga gidepensahan sa Hari mao ang “pagkamatarong sa Diyos”mga sukdanan ni Jehova sa kon unsay husto ug sayop. (Roma 3:21; Deut. 32:4) Bahin sa Hari nga si Jesu-Kristo, si Isaias nagtagna: “Usa ka hari magahari alang sa pagkamatarong.” (Isa. 32:1) Ang pagmando ni Jesus magpatungha sa gisaad nga “bag-ong mga langit” ug “bag-ong yuta,” diin “magpuyo ang pagkamatarong.” (2 Ped. 3:13) Ang tanang molupyo nianang bag-ong kalibotan kinahanglang magkinabuhi uyon sa mga sukdanan ni Jehova.Isa. 11:1-5.

ANG HARI MIHIMOG “MGA BUTANG NGA MAKALILISANG”

14. Sa unsang paagi ang tuong kamot ni Kristo mohimog “mga butang nga makalilisang”? (Tan-awa ang hulagway sa panid 3.)

14 Samtang miasdang ang Hari, siya nagbakos ug espada dapit sa iyang paa. (Sal. 45:3) Apan moabot ang panahon nga iyang gunitan ang espada sa iyang tuong kamot ug gamiton kini. Ang salmista nagtagna: “Ang imong tuong kamot magatudlo kanimo sa mga butang nga makalilisang.” (Sal. 45:4) Dihang moasdang si Jesu-Kristo aron ipahamtang ang paghukom ni Jehova sa Armagedon, siya mohimog “mga butang nga makalilisang” sa iyang mga kaaway. Wala kita mahibalo kon unsaon niya paglaglag ang sistema ni Satanas. Apan makapalisang gayod kana sa mga molupyo sa yuta nga wala mamati sa pasidaan sa Diyos nga magpasakop sa pagmando sa Hari. (Basaha ang Salmo 2:11, 12.) Sa iyang tagna bahin sa panahon sa kataposan, si Jesus miingon nga ang mga tawo “panguyapan sa kahadlok ug sa pagpaabot sa mga butang nga mahitabo diha sa gipuy-ang yuta; kay ang mga gahom sa mga langit mangatay-og man.” Siya midugang: “Ug unya ilang makita ang Anak sa tawo nga moanhi diha sa panganod uban ang gahom ug dakong himaya.”Luc. 21:26, 27.

15, 16. Kinsay maglangkob sa “mga panon” nga magsunod kang Kristo sa gubat?

15 Gihisgotan sa Pinadayag ang pag-abot sa Hari “uban ang gahom ug dakong himaya” aron sa pagpahamtang ug paghukom: “Nakita ko ang langit nga nabuksan, ug, tan-awa! usa ka puting kabayo. Ug ang nagsakay niini gitawag nga Matinumanon ug Matuod, ug siya naghukom ug nakiggubat diha sa pagkamatarong. Dugang pa, ang mga panon nga didto sa langit nagsunod kaniya nga nagsakay sa puting mga kabayo, ug sila nagsul-ob ug puti, hinlo, pino nga lino. Ug gikan sa iyang baba nagagula ang usa ka mahait, taas nga espada, aron iyang itigbas sa kanasoran, ug iyang pagabantayan sila pinaagi sa olisi nga puthaw. Iyang tamaktamakan usab ang pug-anan sa bino sa kasuko sa kapungot sa Diyos nga Labing Gamhanan.”Pin. 19:11, 14, 15.

16 Kinsay maglangkob sa langitnong “mga panon,” o kasundalohan, nga magsunod kang Kristo sa gubat? Dihang una niyang gibakos ang iyang espada aron ipalagpot si Satanas ug ang mga demonyo gikan sa langit, kauban ni Jesus ang “iyang mga manulonda.” (Pin. 12:7-9) Busa makataronganong mohinapos nga sa gubat sa Armagedon, ang kasundalohan ni Kristo maglakip sa mga manulonda. Kinsa pay lakip niana? Si Jesus misaad sa iyang dinihogang mga igsoon: “Kaniya nga magmadaogon ug magatuman sa akong mga buhat hangtod sa kataposan ihatag ko kaniya ang awtoridad ibabaw sa kanasoran, ug siya magabantay sa katawhan pinaagig olisi nga puthaw aron sila mangadugmok sama sa kulonon nga mga sudlanan, ingon sa nadawat ko gikan sa akong Amahan.” (Pin. 2:26, 27) Busa ang langitnong kasundalohan ni Kristo maglakip usab sa iyang dinihogang mga igsoon,  nga nianang panahona nakadawat na sa ilang ganti sa langit. Sila anaa sa iyang kiliran dihang iyang himoon ang “mga butang nga makalilisang” aron sa paglaglag sa kanasoran.

TAPOSON SA HARI ANG IYANG PAGPANGDAOG

17. (a) Unsay gisimbolohan sa puting kabayo nga gisakyan ni Kristo? (b) Unsay gisimbolohan sa espada ug pana?

17 Basaha ang Salmo 45:5. Ang Hari nagsakay sa puting kabayo, nga nagsimbolo sa gubat nga hinlo ug matarong sa mga mata ni Jehova. (Pin. 6:2; 19:11) Gawas sa espada, duna sab siyay pana. Atong mabasa: “Nakita ko, ug, tan-awa! usa ka puting kabayo; ug ang nagsakay niini may usa ka pana; ug gihatag kaniya ang usa ka korona, ug siya miasdang nga nagapangdaog ug sa pagtapos sa iyang pagpangdaog.” Ang espada ug pana nagsimbolo sa gamiton ni Kristo sa pagpahamtang ug paghukom sa iyang mga kaaway.

Ang mga langgam pagatawgon aron mahinloan ang yuta (Tan-awa ang parapo 18)

18. Sa unsang diwa ‘hait’ ang “mga udyong” ni Kristo?

18 Pinaagig balaknong mga pulong, ang salmista nagtagna nga ‘ang mga udyong sa Hari hait,’ nga molapos ‘diha sa kasingkasing sa iyang mga kaaway’ ug ‘magpukan sa mga tawo.’ Ang pagpamatay maoy sa tibuok yuta. Si Jeremias nagtagna: “Ang mga pinatay ni Jehova nianang adlawa maoy gikan gayod sa usa ka tumoy sa yuta hangtod sa laing tumoy sa yuta.” (Jer. 25:33) Ang susamang tagna nag-ingon: “Nakita ko usab ang usa ka manulonda nga nagtindog diha sa adlaw, ug sa makusog nga tingog siya misinggit ug miingon sa tanang langgam nga nanaglupad sa kinatung-an sa langit: ‘Umari kamo, tambong kamo sa dakong panihapon sa Diyos, aron inyong kan-on ang unod sa mga hari ug ang unod sa mga komandante militar ug ang unod sa mga tawong kusgan ug ang unod sa mga kabayo ug sa nanagsakay niini, ug ang unod sa tanan, sa mga tawong gawasnon maingon man usab sa mga ulipon ug sa mga gagmay ug dagko.’”Pin. 19:17, 18.

19. Sa unsang paagi si Kristo “magmalamposon” ug magtapos sa iyang pagpangdaog?

19 Human malaglag ang daotang sistema ni Satanas sa yuta, si Kristo ‘sa iyang kahalangdon magmalamposon.’ (Sal. 45:4) Iyang taposon ang iyang pagpangdaog pinaagi sa pagtambog kang Satanas ug sa mga demonyo ngadto sa kahiladman hangtod matapos ang Usa ka Libo ka Tuig nga Pagmando. (Pin. 20:2, 3) Kay ang Yawa ug ang mga demonyo anaa sa samag patay nga kahimtang nianang panahona, ang mga molupyo sa yuta mahigawas sa impluwensiya ni Satanas ug bug-os nang makapasakop sa ilang madaogon ug mahimayaong Hari. Apan sa dili pa mahimong paraiso ang tibuok yuta, duna silay laing rason nga magmaya uban sa ilang Hari ug sa iyang mga isigkamagmamando sa langit. Kanang malipayong hitabo hisgotan sa sunod nga artikulo.