“Magpakita ako ug mahulatong tinamdan.”MIQ. 7:7.

1. Ngano kahang mawad-an kitag pailob?

DIHANG natukod ang Mesiyanikong Gingharian sa 1914, nagsugod ang kataposang mga adlaw sa sistema ni Satanas. Ingong resulta sa gubat sa langit, gitambog ni Jesus sa yuta ang Yawa ug ang iyang mga demonyo. (Basaha ang Pinadayag 12:7-9.) Nahibalo si Satanas nga “hamubo na lamang ang iyang panahon.” (Pin. 12:12) Apan ang maong ‘hamubo nga panahon’ miabot nag mga dekada, ug gibati sa uban nga dugay na kaayo silang naghulat. Nawad-an na ba kitag pailob samtang naghulat sa paglihok ni Jehova?

2. Unsay hisgotan niining artikuloha?

2 Kon kita mawad-an ug pailob, o dili makahulat, peligroso kana kay basin molihok kitang madalidalion. Sa unsang paagi nato mahuptan ang mahulatong tinamdan? Tabangan kita niining artikuloha pinaagi sa pagtubag sa mosunod nga mga pangutana. (1) Unsay atong makat-onan sa panig-ingnan ni propetang Miqueas bahin sa pailob? (2) Unsang mga hitabo ang magpaila nga matapos na ang atong paghulat? (3) Sa unsang paagi nato ikapakita ang atong apresasyon sa pailob ni Jehova?

UNSAY ATONG MAKAT-ONAN SA PANIG-INGNAN NI MIQUEAS?

3. Sa adlaw ni Miqueas, unsay kahimtang sa Israel?

3 Basaha ang Miqueas 7:2-6. Nakita ni propetang Miqueas nga nadaot ang espirituwalidad sa Israel ug migrabe pa kini ilalom sa pagmando sa daotang hari nga si Ahaz. Gipakasama ni Miqueas ang dili matinumanong mga Israelinhon ngadto sa “sampinit” ug sa “koral nga sampinit.” Maingon nga ang sampinit o koral nga sampinit makatunok niadtong moagi niini, kadtong dili matinumanong mga Israelinhon naghatag kadaot kang bisan kinsa nga ilang gipakiglabotan. Daotan kaayo ang kahimtang kay bisan ang mga relasyon sa pamilya nabungkag. Kay  walay mahimo sa pagbag-o sa kahimtang, si Miqueas tim-os nga miampo kang Jehova. Dayon mapailobon siyang naghulat sa paglihok sa Diyos. May pagsalig si Miqueas nga molihok si Jehova sa Iyang gitakdang panahon.

4. Unsang mga kalisdanan ang atong giatubang?

4 Sama kang Miqueas, nagkinabuhi kita taliwala sa mga tawong mahakogon. Daghan ang “dili-mapasalamaton, dili-maunongon, walay kinaiyanhong pagbati.” (2 Tim. 3:2, 3) Makapaluya gyod dihang ang atong mga kauban sa trabaho, eskolmet, ug mga silingan may mahakogong tinamdan. Apan may mas lisod pang giatubang ang ubang alagad sa Diyos. Si Jesus miingon nga ang iyang mga sumusunod makaatubang ug mga pagsupak sa pamilya. Sa paghubit sa epekto sa iyang mensahe, migamit siyag mga pulong nga susama sa narekord sa Miqueas 7:6. Si Jesus miingon: “Ako mianhi sa pagpahinabog panagkabahin, sa lalaki batok sa iyang amahan, ug sa anak nga babaye batok sa iyang inahan, ug sa batan-ong asawa batok sa iyang ugangang babaye. Sa pagkatinuod, ang mga kaaway sa usa ka tawo mao unya ang mga tawo sa iyang kaugalingong panimalay.” (Mat. 10:35, 36) Lisod gayong atubangon ang pagtamay ug pagsupak sa dili magtutuong mga membro sa pamilya! Kon makasinati kita niana, dili kita angayng magpadaog. Hinunoa, hinaot magpabilin kitang maunongon kang Jehova ug mapailobong maghulat nga iyang tul-iron ang kahimtang. Kon kanunay natong pangayoon ang iyang tabang, hatagan niya kitag kusog ug kaalam aron makalahutay.

5, 6. Sa unsang paagi gigantihan ni Jehova si Miqueas, apan unsay wala niya makita?

5 Tungod sa pagkamapailobon ni Miqueas, siya gigantihan ni Jehova. Nakita ni Miqueas ang pagkapukan ni Haring Ahaz ug sa daotang pagmando niini. Nakita niya ang maayong anak ni Ahaz, si Haring Ezequias, nga mipuli sa trono ug nagpasig-uli sa matuod nga pagsimba. Nakita usab ni Miqueas nga natuman ang iyang gisulat nga mensahe sa paghukom batok sa Samaria dihang gipildi sa mga Asiryanhon ang amihanang gingharian sa Israel.Miq. 1:6.

6 Apan wala makita ni Miqueas ang katumanan sa tanang tagna nga gipasulat ni Jehova kaniya. Pananglitan, si Miqueas misulat: “Sa kaulahiang bahin sa mga adlaw . . . ang bukid sa balay ni Jehova lig-ong matukod ibabaw sa tumoy sa kabukiran, ug kini igatuboy gayod ibabaw sa kabungtoran; ug nganha niini ang mga katawhan magaganayan. Ug daghang kanasoran ang moadto gayod ug moingon: ‘Umari kamo, ug manungas kita ngadto sa bukid ni Jehova.’” (Miq. 4:1, 2) Dugay nang namatay si Miqueas dihang natuman kining tagnaa. Bisan pa niana, determinado siyang magmaunongon kang Jehova hangtod sa kamatayon, bisag unsa pay gibuhat sa mga tawo sa iyang palibot. Bahin niini, siya misulat: “Ang tanang mga katawhan, sa ilang bahin, magalakaw ang tagsatagsa sa ngalan sa iyang diyos; apan kita, sa atong bahin, magalakaw sa ngalan ni Jehova nga atong Diyos hangtod sa panahong walay tino, bisan hangtod sa kahangtoran.” (Miq. 4:5) Si Miqueas mapailobong naghulat bisan sa lisod nga mga panahon kay segurado siyang tumanon ni Jehova ang tanan Niyang saad. Ang matinumanong propeta misalig kang Jehova.

7, 8. (a) Nganong may rason kitang mosalig kang Jehova? (b) Unsay atong himoon aron morag paspas molabay ang panahon?

7 Duna ba kitay susamang pagsalig kang Jehova? May maayo kitang rason nga mosalig. Nakita nato ang katumanan sa tagna ni Miqueas. Sa “kaulahiang bahin sa mga adlaw,” minilyong tawo gikan sa tanang nasod ug tribo ug pinulongan ang nanungas sa “bukid sa balay ni Jehova.” Bisag naggikan sa magkaaway nga mga nasod, kining mga magsisimba naghimo sa “ilang mga espada nga mga punta sa daro,” ug midumili nga ‘mokat-on pag gubat.’ (Miq. 4:3) Dako gayong pribilehiyo nga mahilakip sa makigdaitong katawhan ni Jehova!

8 Siyempre gusto natong taposon na ni Jehova kining daotang sistema. Apan aron  mapailobon kitang makahulat, kinahanglan natong lantawon ang mga butang sumala sa panglantaw ni Jehova. Nagtakda na siyag adlaw kon kanus-a niya hukman ang katawhan pinaagi “sa usa ka tawo nga iyang gitudlo,” si Jesu-Kristo. (Buh. 17:31) Apan una kana mahitabo, ang Diyos naghatag sa tanang matang sa katawhan ug kahigayonan nga makabaton ug “tukmang kahibalo sa kamatuoran,” magkinabuhi uyon niana, ug maluwas. Atong hinumdoman nga nameligro ang kinabuhi sa mga tawo. (Basaha ang 1 Timoteo 2:3, 4.) Kon puliki kita sa pagtabang sa uban nga makabaton ug tukmang kahibalo sa kamatuoran bahin sa Diyos, morag paspas rang molabay ang nahibiling panahon una moabot ang paghukom ni Jehova. Sa dili madugay, ug kalit pa gani, moabot ang kataposan. Nianang panahona, magpasalamat gyod kita nga nagmapuliki kita sa pagsangyaw sa Gingharian!

UNSANG MGA HITABO ANG MAGPAILA NGA MATAPOS NA ANG ATONG PAGHULAT?

9-11. Natuman na ba ang 1 Tesalonica 5:3? Ipatin-aw.

9 Basaha ang 1 Tesalonica 5:1-3. Sa dili madugay, ang mga nasod moingon ug “Kalinaw ug kasegurohan!” Kon dili nato buot malimbongan niana, kinahanglang “magtukaw kita ug maghupot ug maayong panghunahuna.” (1 Tes. 5:6) Aron makapabiling nagtukaw sa espirituwal, atong repasohon kadiyot ang mga hitabo una pa sa maong hinungdanong proklamasyon.

10 Human sa duha ka gubat sa kalibotan, ang mga nasod naningkamot nga mabatonan ang kalinaw. Human sa unang gubat sa kalibotan, giporma ang League of Nations aron magpatunghag kalinaw. Sa ulahi, human sa ikaduhang gubat sa kalibotan, gilaoman sa mga tawo nga ang United Nations magpatunghag kalinaw sa yuta. Ang mga lider sa gobyerno ug relihiyon misalig sa maong mga organisasyon. Pananglitan, gideklarar sa United Nations ang 1986 ingong International Year of Peace. Nianang tuiga, daghang lider sa mga nasod ug relihiyon ang nagtigom uban sa pangulo sa Simbahang Katoliko sa Assisi, Italy, aron mag-ampo alang sa kalinaw.

11 Apan kadto ug ang ubang proklamasyon sa kalinaw ug kasegurohan dili mao ang katumanan sa 1 Tesalonica 5:3. Ngano? Kay ang  gitagnang “kalit nga kalaglagan” wala pa mahitabo.

12. Unsay atong nahibaloan bahin sa pagproklamar ug “Kalinaw ug kasegurohan”?

12 Kinsay moproklamar ug “Kalinaw ug kasegurohan”? Unsay papel unya sa mga lider sa Kakristiyanohan ug sa ubang relihiyon? Sa unsang paagi malangkit niana ang mga lider sa lainlaing gobyerno? Walay gisulti ang Kasulatan. Apan bisag sa unsang paagi pa himoon ang proklamasyon o bisag makapakombinsir pa kana, nahibalo kita nga dili kana tinuod. Kining daang sistema magpabiling iya ni Satanas. Kini dunot kaayo ug dili na mausab. Makapasubo gayod kon motuo kita sa propaganda ni Satanas ug dili magpabiling neyutral!

13. Nganong gipugngan sa mga manulonda ang malaglagong mga hangin?

13 Basaha ang Pinadayag 7:1-4. Samtang naghulat kita sa katumanan sa 1 Tesalonica 5:3, gipugngan sa mga manulonda ang malaglagong mga hangin sa dakong kasakitan. Unsay ilang gihulat? Usa ka importanteng hitabo ang gihubit ni apostol Juan—ang kataposang pagtimbre sa dinihogang “mga ulipon sa atong Diyos.” * Pagkahuman sa kataposang pagtimbre, buhian na sa mga manulonda ang malaglagong mga hangin. Dayon unsay mahitabo?

14. Unsay nagpakita nga hapit nang laglagon ang Dakong Babilonya?

14 Ang Dakong Babilonya, ang tibuok kalibotang imperyo sa bakak nga relihiyon, makaagom ug kalaglagan nga angay kaniya. Dihang mahitabo kana, “ang mga katawhan ug mga panon sa katawhan ug kanasoran ug mga pinulongan” dili makatabang kaniya. Nakita na nato ang mga ilhanan nga hapit na siyang laglagon. (Pin. 16:12; 17:15-18; 18:7, 8, 21) Gani karon pa lang, ang kakulang ug suportar kaniya makita diha sa mga balita, diin ginasaway ang relihiyon ug ang mga lider niini. Apan nagtuo gihapon ang mga lider sa Dakong Babilonya nga wala sila mameligro. Sayop gayod sila! Human sa pagproklamar ug “Kalinaw ug kasegurohan!” ang politikal nga mga elemento sa sistema ni Satanas kalit nga moatake sa bakak nga relihiyon ug laglagon kini. Dili na makita pag-usab ang Dakong Babilonya! Dili gyod kita magmahay nga mapailobon kitang naghulat sa maong talagsaong mga hitabo.Pin. 18:8, 10.

SA UNSANG PAAGI NATO IKAPAKITA ANG ATONG APRESASYON SA PAILOB NI JEHOVA?

15. Nganong si Jehova wala molihok nga madalidalion?

15 Bisag gipasipalahan sa mga tawo ang ngalan ni Jehova, mapailobon niyang gihulat ang hustong panahon sa paglihok. Dili niya gustong malaglag ang matinud-anog kasingkasing nga mga tawo. (2 Ped. 3:9, 10) Kana ba usab ang atong pagbati? Una moabot ang adlaw ni Jehova, atong ikapakita ang atong apresasyon sa iyang pailob sa mosunod nga mga paagi.

16, 17. (a) Nganong angay natong tabangan ang mga dili aktibo? (b) Nganong ang mga dili aktibo angayng mobalik na dayon karon kang Jehova?

16 Tabangi ang mga dili aktibo. Si Jesus miingon nga may kalipay sa langit dihang makaplagan ang bisan usa lang ka nawalang karnero. (Mat. 18:14; Luc. 15:3-7) Tin-aw nga nahingawa pag-ayo si Jehova sa tanan nga nagpakitag gugma sa iyang ngalan, bisag dili sila aktibong nag-alagad karon. Kon tabangan nato silang makabalik sa kongregasyon, atong mapalipay si Jehova ug ang mga manulonda.

17 Dili ka ba aktibo sa pag-alagad karon? Lagmit may nakapasakit nimo sa kongregasyon maong mibiya ka sa organisasyon ni Jehova. Tingali taastaas nang panahon ang milabay, busa pangutan-a ang kaugalingon: ‘Mas maayo ug malipayon ba ang akong kinabuhi karon? Si Jehova ba ang nakapasilo  nako, o ang dili hingpit nga tawo? May gihimo ba sukad si Jehova nga nakadaot nako?’ Sa pagkatinuod, si Jehova kanunayng maayo kanato. Bisag wala na nato matuman ang atong panaad kaniya, gitugotan niya kitang makabenepisyo sa maayong mga butang nga iyang gitagana. (Sant. 1:16, 17) Sa dili madugay, moabot na ang adlaw ni Jehova. Karon na ang panahon nga mobalik kita sa atong mahigugmaong Amahan ug sa kongregasyon, ang bugtong luwas nga dapit niining kataposang mga adlaw.Deut. 33:27; Heb. 10:24, 25.

Ang katawhan ni Jehova naningkamot sa pagtabang sa mga dili aktibo nga mobalik kang Jehova (Tan-awa ang parapo 16 ug 17)

18. Nganong angay natong paluyohan ang mga nanguna?

18 Maunongong magpaluyo sa mga nanguna. Ingong mahigugmaong Magbalantay, si Jehova naggiya ug nanalipod kanato. Iyang gitudlo ang iyang Anak ingong Pangulong Magbalantay sa panon. (1 Ped. 5:4) Ang mga ansiyano sa kapig 100,000 ka kongregasyon nag-atiman sa matag karnero sa Diyos. (Buh. 20:28) Kon maunongon kitang magpaluyo niadtong gitudlo nga manguna kanato, kita nagpakitag apresasyon sa tanang gihimo ni Jehova ug ni Jesus alang kanato.

19. Sa unsang paagi makaporma kitag lig-on kaayong depensa?

19 Makigsuod sa usag usa. Unsay kahulogan niana? Dihang ang nabansay nga kasundalohan atakehon sa kaaway, ang mga sundalo magtapadtapad ug dili magbulag. Nianang paagiha, makaporma silag lig-on kaayong depensa. Ang mga pag-atake ni Satanas sa katawhan sa Diyos nagkagrabe. Dili panahon karon nga makig-away sa atong isigkamagtutuo. Kondili karon na ang panahon nga makigsuod sa usag usa, palabyon ang mga kahuyangan sa uban, ug mosalig sa pagpanguna ni Jehova.

Karon na ang panahon nga makigsuod sa mga igsoon ug hiusang mobarog batok kang Satanas ug sa mga demonyo (Tan-awa ang parapo 19)

20. Unsay angay natong buhaton karon?

20 Hinaot kitang tanan magpabiling alerto sa espirituwal ug magpakitag mahulatong tinamdan. Mapailobon natong paaboton ang pagproklamar ug “Kalinaw ug kasegurohan!” ug ang kataposang pagtimbre sa mga dinihogan. Human niana, buhian sa upat ka manulonda ang malaglagong mga hangin, ug ang Dakong Babilonya laglagon. Samtang naghulat kita sa katumanan niini, atong sundon ang direksiyon niadtong gitudlo nga manguna sa organisasyon ni Jehova. Makigsuod sa mga igsoon ug hiusang mobarog batok sa Yawa ug sa mga demonyo! Karon ang panahon nga sundon ang tambag sa salmista: “Magmaisogon kamo, ug magmalig-on unta ang inyong kasingkasing, kamong tanan nga nagahulat kang Jehova.”Sal. 31:24.

^ par. 13 Bahin sa kalainan sa una ug kataposang pagtimbre sa mga membro sa mga dinihogan, tan-awa ang Enero 1, 2007, nga gula sa Ang Bantayanang Torre, panid 30-31.