Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Pagpilig pinulongan Cebuano

Lihok Uyon sa Mahigugmaong Pag-ampo ni Jesus

Lihok Uyon sa Mahigugmaong Pag-ampo ni Jesus

“Amahan, . . . himayaa ang imong anak, aron nga ang imong anak maghimaya kanimo.”—JUAN 17:1.

1, 2. Unsay gibuhat ni Jesus alang sa iyang matinumanong mga apostoles human sila magsaulog sa Paskuwa sa 33 C.E.?

TUNGANG gabii kadto sa Nisan 14 sa 33 C.E. Bag-o lang gisaulog ni Jesus ug sa iyang mga apostoles ang Paskuwa, nga nagpahinumdom kanila kon giunsa pagluwas sa Diyos ang ilang mga katigulangan gikan sa pagkaulipon sa Ehipto. Apan ang iyang matinumanong mga tinun-an makasinatig mas labaw ug “walay kataposang kaluwasan.” Pagkaugma (Nisan 14 gihapon), ang ilang hingpit nga Lider patyon sa iyang mga kaaway. Apan kining mapintas nga buhat moresultag panalangin. Ang giula nga dugo ni Jesus mahimong basehanan sa pagluwas sa katawhan gikan sa sala ug kamatayon.—Heb. 9:12-14.

2 Aron maseguro nga dili nato malimtan kining mahigugmaong probisyon, gisugdan ni Jesus ang usa ka bag-ong pagsaulog nga mipuli sa Paskuwa ug kini saulogon kada tuig. Siya mikuhag tinapay nga walay lebadura, gipikaspikas kini, ug gipasa ngadto sa iyang 11 ka matinumanong apostoles, ug miingon: “Kini nagkahulogan sa akong lawas nga igahatag alang kaninyo. Ipadayon ninyo ang pagbuhat niini sa paghandom kanako.” Kana usab ang iyang gihimo sa kopa nga may pulang bino, ug miingon kanila: “Kini nga kopa nagkahulogan sa bag-ong pakigsaad tungod sa akong dugo, nga igabubo alang kaninyo.”—Luc. 22:19, 20.

3. (a) Unsang dakong kausaban ang nahitabo human sa kamatayon ni Jesus? (b) Unsang mga pangutana ang angay natong palandongon bahin sa pag-ampo ni Jesus nga narekord sa Juan kapitulo 17?

3 Ang pakigsaad sa Balaod tali sa Diyos ug sa nasod sa Israel hapit nang matapos. Pulihan kini sa bag-ong pakigsaad tali kang Jehova ug sa dinihogang mga sumusunod ni Jesus. Si Jesus nabalaka sa kahimtang niining bag-ong espirituwal nga nasod. Ang mga Israelinhon wala mahiusa sa ilang pagsimba sa Diyos, ug kini nakapasipala gayod sa balaang ngalan sa Diyos. (Juan 7: 45-49; Buh. 23:6-9) Apan buot ni Jesus nga ang iyang mga sumusunod magkahiusa kanunay aron mahimaya ang ngalan sa Diyos. Busa unsay gihimo ni Jesus? Siya nangayog tabang sa iyang Amahan diha sa labing nindot nga pag-ampo nga pribilehiyong mabasa ni bisan kinsa. (Juan 17:1-26; tan-awa ang hulagway sa panid 26.) Samtang atong susihon ang maong pag-ampo, palandonga kining mga pangutanaha: “Gitubag ba sa Diyos ang pag-ampo ni Jesus? Ang ako bang mga lihok nahiuyon niini?”

MGA PRAYORIDAD NI JESUS

4, 5. (a) Unsay atong makat-onan sa introduksiyon sa pag-ampo ni Jesus? (b) Sa unsang paagi gitubag ni Jehova ang hangyo ni Jesus para sa iyang kaugalingon?

4 Hangtod sa tungang gabii, gitudloan ni Jesus ang iyang mga tinun-an sa bililhong kahibalo gikan sa Diyos. Dayon siya miyahat sa langit ug miampo: “Amahan, ang takna miabot na; himayaa ang imong anak, aron nga ang imong anak maghimaya kanimo, sumala sa imong paghatag kaniya ug awtoridad ibabaw sa tanang unod, aron nga, labot sa bug-os nga gidaghanon nila nga gihatag mo kaniya, iyang mahatagan sila ug kinabuhing walay kataposan. . . . Gihimaya ko ikaw dinhi sa yuta, kay natapos ko ang buluhaton nga imong gihatag kanako aron buhaton. Busa karon, Amahan, himayaa ako uban kanimo sa himaya nga akong nabatonan uban kanimo sa wala pa ang kalibotan.”—Juan 17:1-5.

5 Matikdi kon unsay mga prayoridad ni Jesus sa introduksiyon sa iyang pag-ampo. Ang una niyang prayoridad mao ang paghimaya sa iyang langitnong Amahan. Nahiuyon kini sa unang hangyo sa modelong pag-ampo ni Jesus: “Amahan, balaana ang imong ngalan.” (Luc. 11:2) Dayon, siya miampo alang sa panginahanglan sa iyang mga tinun-an, nga “iyang mahatagan sila ug kinabuhing walay kataposan.” Human niana, si Jesus mihangyo para sa iyang kaugalingon: “Amahan, himayaa ako uban kanimo sa himaya nga akong nabatonan uban kanimo sa wala pa ang kalibotan.” Gitubag ni Jehova ang pag-ampo sa iyang matinumanong Anak, ug labaw pa ang gihatag kang Jesus—“usa ka ngalan nga mas hamili” kay sa ngalan sa tanang manulonda.—Heb. 1:4.

ANG PAGKAILA SA BUGTONG MATUOD NGA DIYOS

6. Unsay kinahanglang buhaton sa mga apostoles aron mabatonan ang kinabuhing walay kataposan, ug giunsa nato pagkahibalo nga nahimo nila kana?

6 Giampo usab ni Jesus kon unsay angay natong buhaton ingong mga makasasala aron mokuwalipikar sa gasa nga kinabuhing walay kataposan. (Basaha ang Juan 17:3.) Siya miingon nga angay kitang magpadayon sa “pagkuha ug kahibalo” bahin sa Diyos ug ni Kristo. Sa unsang paagi? Una, himoon nato ang tanan natong maarangan sa pagkat-on ug dugang bahin kang Jehova ug sa iyang Anak. Ikaduha, ipadapat nato ang atong nakat-onan. Gihimo kini sa mga apostoles kay si Jesus miampo: “Ang mga pulong nga imong gihatag kanako gihatag ko kanila, ug ilang gidawat kini.” (Juan 17:8) Apan aron ilang madawat ang kinabuhing walay kataposan, kinahanglang padayon nilang palandongon ang Pulong sa Diyos ug ipadapat kini sa ilang adlaw-adlawng pagkinabuhi. Nahimo ba kana sa matinumanong mga apostoles hangtod sa kataposan sa ilang kinabuhi sa yuta? Oo. Nahibalo kita niini kay ang ilang mga ngalan nasulat diha sa 12 ka patukoranang bato sa langitnong Bag-ong Jerusalem.—Pin. 21:14.

7. Unsay kahulogan sa “pagkaila” sa Diyos, ug nganong importante kaayo kana?

7 Sumala sa mga eskolar sa Gregong pinulongan, ang ekspresyong gihubad nga “pagkuha ug kahibalo” mahimong hubaron usab nga “angayng magpadayon sa pagkahibalo.” Ang footnote sa Juan 17:3 sa Reference Bible naghatag sa laing hubad nga “ang ilang pagkaila kanimo.” Busa ang “pagkuha  ug kahibalo” maoy padayong proseso nga moresulta sa pribilehiyo sa “pagkaila” nato sa Diyos. Apan ang pagkaila sa labing dakong Persona sa uniberso wala lang maglakip sa pagkahibalo sa mga hiyas ug katuyoan sa Diyos. Naglakip kana sa pagbaton ug lalom nga gugma kaniya ug sa mga isigkamagtutuo. “Siya nga wala mahigugma,” matod sa Bibliya, “wala makaila sa Diyos.” (1 Juan 4:8) Ang pagkaila sa Diyos naglakip usab sa atong pagkamasinugtanon kaniya. (Basaha ang 1 Juan 2:3-5.) Pagkadakong pribilehiyo nga nakaila kita kang Jehova! Apan sama sa nahitabo kang Judas Iskariote, kanang bililhong relasyon mahimong mawala. Busa maningkamot kitang huptan kana. Sa ingon, kita mokuwalipikar sa gasa nga kinabuhing walay kataposan.—Mat. 24:13.

“TUNGOD SA IMONG NGALAN”

8, 9. Unsay labing importante kang Jesus panahon sa iyang ministeryo sa yuta, ug unsang relihiyosong tradisyon ang iyang gisalikway?

8 Sa pag-ampo ni Jesus diha sa Juan kapitulo 17, tin-aw nga wala lang siya mahigugma pag-ayo sa iyang mga apostoles apan kanato usab. (Juan 17:20) Apan angay natong masabtan nga ang atong kaluwasan dili mao ang labing importante kang Jesus. Ang iyang pangunang katuyoan sukad sa sinugdan hangtod sa kataposan sa iyang ministeryo sa yuta mao ang pagbalaan ug paghimaya sa ngalan sa iyang Amahan. Pananglitan, dihang gipahayag niya sa sinagoga sa Nasaret ang iyang buluhaton, gibasa ni Jesus ang linukot nga basahon ni Isaias: “Ang espiritu ni Jehova ania kanako, tungod kay siya nagdihog kanako aron sa pagpahayag sa maayong balita ngadto sa mga kabos.” Makaseguro kita nga dihang gibasa kini ni Jesus, tin-aw niyang gilitok ang ngalan sa Diyos.—Luc. 4:16-21.

9 Sa wala pa si Jesus sa yuta, dugay nang gitudlo sa relihiyosong mga lider sa Hudiyo nga dili gamiton ang ngalan sa Diyos. Makaseguro kita nga gisalikway gayod ni Jesus kanang dili kasulatanhong tradisyon sa mga Hudiyo. Siya miingon sa iyang mga magsusupak: “Mianhi ako sa ngalan sa akong Amahan, apan wala kamo modawat kanako; kon may lain nga moabot sa iyang kaugalingong ngalan, siya inyong pagadawaton.” (Juan 5:43) Dayon, pipila ka adlaw una sa iyang kamatayon, gipahayag ni Jesus diha sa  iyang pag-ampo ang labing importante kaniya: “Amahan, himayaa ang imong ngalan.” (Juan 12:28) Busa dili ikatingala nga gilakip ni Jesus sa iyang pag-ampo, nga atong ginasusi karon, ang bahin sa paghimaya sa ngalan sa iyang Amahan.

10, 11. (a) Giunsa pagpaila ni Jesus ang ngalan sa iyang Amahan? (b) Unsay angayng tumong sa mga tinun-an ni Jesus?

10 Si Jesus miampo: “Gipadayag ko ang imong ngalan sa mga tawo nga imong gihatag kanako gikan sa kalibotan. Sila imoha, ug sila imong gihatag kanako, ug sila nagsunod sa imong pulong. Dugang pa, ako wala na sa kalibotan, apan sila ania sa kalibotan ug ako moanha kanimo. Amahan nga Balaan, bantayi sila tungod sa imong ngalan nga imong gihatag kanako, aron nga sila mahimong usa nga sama kanato.”—Juan 17:6, 11.

11 Dihang gipaila ni Jesus ang ngalan sa iyang Amahan ngadto sa iyang mga tinun-an, wala lang niya basta litoka ang ngalang Jehova. Gitabangan usab niya silang mahibalo kon unsay girepresentahan sa ngalan sa Diyos, sama sa iyang nindot nga mga hiyas ug paagi sa pagpakiglabot kanato. (Ex. 34:5-7) Dugang pa, gikan sa iyang hinimayang posisyon sa langit, padayon niyang gitabangan ang iyang mga tinun-an sa pagpaila sa ngalan ni Jehova sa tibuok yuta. Alang sa unsang tumong? Aron mas daghang tinun-an ang matigom sa dili pa moabot ang kataposan niining daotang sistema sa mga butang. Nianang panahona, luwason ni Jehova ang iyang maunongong mga saksi, ug ang tanan makaila sa iyang dakong ngalan!—Ezeq. 36:23.

“ARON NGA ANG KALIBOTAN MOTUO”

12. Unsang tulo ka butang ang gikinahanglan aron molampos kita sa atong buluhaton nga nagaluwas ug kinabuhi?

12 Samtang nia sa yuta, gipaningkamotan ni Jesus nga tabangan ang iyang mga tinun-an nga mabuntog ang ilang mga kahuyangan. Hinungdanon kini aron matapos nila ang buluhaton nga gisugdan ni Jesus. “Ingon nga ikaw nagpadala kanako sa kalibotan,” miampo si Jesus, “ako usab nagpadala kanila sa kalibotan.” Aron molampos sila niining buluhaton nga nagaluwas ug kinabuhi, gipasiugda ni Jesus ang tulo ka importanteng kinahanglanon. Una, siya miampo nga ang iyang mga tinun-an dili mahimong bahin sa kalibotan ni Satanas. Ikaduha, siya miampo nga sila balaanon, o magpabiling balaan, pinaagi sa pagpadapat sa kamatuoran sa Pulong sa Diyos. Ikatulo, si Jesus sublisubling mihangyo nga ang iyang mga tinun-an mahiusa unta sa gugma, sama kaniya ug sa iyang Amahan. Busa matag usa kanato angayng mangutana, ‘Ako ba nagalihok uyon sa tulo ka hangyo ni Jesus?’ Kon himoon sa iyang mga tinun-an ang maong mga butang, may pagsalig si Jesus nga daghan ang modawat sa ilang mensahe.—Basaha ang Juan 17:15-21.

Aron mapreserbar ang panaghiusa, ang unang siglong mga Kristohanon milihok uyon sa balaang espiritu (Tan-awa ang parapo 13)

13. Sa unsang paagi ang pag-ampo ni Jesus gitubag sa unang siglo C.E.?

13 Pinaagi sa pagtuon sa basahon sa Mga Buhat, makita nato nga gitubag ni Jehova ang pag-ampo ni Jesus. Hunahunaa ang pagkabahinbahin nga posibleng mahitabo sa mga Kristohanon sa unang siglo, nga gilangkoban ug mga Hudiyo ug Hentil, dato ug kabos, ulipon ug agalon. Apan silang tanan nagkahiusa pag-ayo, ug gipakasama pa gani sila sa lainlaing bahin sa lawas diin si Jesus ang ilang ulo. (Efe. 4:15, 16) Milagroso kini nga kalamposan taliwala sa nagkabahinbahin nga kalibotan ni Satanas! Angay gayong himayaon si Jehova kay naposible kini tungod sa iyang balaang espiritu.—1 Cor. 3:5-7.

Nahiusa ang katawhan ni Jehova sa tibuok kalibotan (Tan-awa ang parapo 14)

14. Sa unsang paagi ang pag-ampo ni Jesus gitubag niining modernong panahon?

14 Makapasubo nga nawala ang maong panaghiusa pagkamatay sa mga apostoles. Sumala sa gitagna, mitungha ang dakong apostasya, nga miresulta sa daghang sekta sa Kakristiyanohan. (Buh. 20:29, 30) Apan  sa 1919, gipahigawas ni Jesus ang iyang dinihogang mga sumusunod gikan sa bakak nga relihiyon ug gitigom sila diha sa “usa ka hingpit nga bugkos sa panaghiusa.” (Col. 3:14) Unsay resulta sa ilang pagsangyaw? Kapin sa pito ka milyong “ubang mga karnero” gikan sa “tanang kanasoran ug mga tribo ug katawhan ug mga pinulongan” ang nahiusang nagsimba kang Jehova duyog sa mga dinihogan. (Juan 10:16; Pin. 7:9) Pagkakahibulongang tubag sa pag-ampo ni Jesus, nga “ang kalibotan makahibalo nga ikaw [Jehova] nagpadala kanako ug nga ikaw nahigugma kanila ingon nga ikaw nahigugma kanako”!—Juan 17:23.

MAKAPATANDOG NGA KONKLUSYON

15. Unsay talagsaong gihangyo ni Jesus alang sa iyang dinihogang mga tinun-an?

15 Sa sayong gabii sa Nisan 14, gihimaya, o gipasidunggan, ni Jesus ang iyang mga apostoles pinaagi sa paghimog pakigsaad kanila nga magmando uban kaniya sa iyang Gingharian. (Luc. 22:28-30; Juan 17:22) Busa si Jesus karon miampo alang sa tanan nga mahimong iyang dinihogang mga sumusunod: “Amahan, kon bahin sa imong gihatag kanako, buot ko nga, kon asa ako, sila mauban usab unta kanako, aron makakita sila sa akong himaya nga imong gihatag kanako, tungod kay ikaw nahigugma man kanako sa wala pa ang pagkatukod sa kalibotan.” (Juan 17:24) Imbes masina sa ganti nga madawat sa mga dinihogan, ang ubang karnero nalipay niana. Dugang kining pamatuod nga nagkahiusa ang tanang matuod nga mga Kristohanon karon.

16, 17. (a) Unsang determinasyon ang gipahayag ni Jesus sa konklusyon sa iyang pag-ampo? (b) Unsay angay natong determinasyon?

16 Tungod sa impluwensiya sa relihiyosong mga lider, daghan karon ang wala magpakabana sa tin-awng ebidensiya nga si Jehova dunay nahiusang katawhan nga tinuod nga nakaila kaniya. Nahitabo usab kini sa panahon ni Jesus. Busa gitapos niya ang iyang pag-ampo pinaagi niining makapatandog nga mga pulong: “Amahan nga Matarong, ang kalibotan, sa pagkatinuod, wala makaila kanimo; apan ako nakaila kanimo, ug sila nakahibalo nga ikaw nagpadala kanako. Ug gipaila ko ang imong ngalan kanila ug igapaila pa kini, aron nga ang gugma nga imong gibati kanako maanaa unta kanila ug ako mahiusa kanila.”—Juan 17:25, 26.

17 Dili ba milihok gayod si Jesus uyon sa iyang pag-ampo? Ingong Ulo sa kongregasyon, padayon niya kitang gitabangan sa pagpaila sa ngalan ug katuyoan sa iyang Amahan. Hinaot padayon kitang magpasakop sa iyang pagkaulo pinaagi sa masibotong pagsunod sa iyang sugo, ang pagsangyaw ug paghimog tinun-an. (Mat. 28:19, 20; Buh. 10:42) Hinaot maningkamot usab kita sa pagpreserbar sa atong bililhong panaghiusa. Kon himoon nato kana, kita nagalihok uyon sa pag-ampo ni Jesus nga moresulta sa paghimaya sa ngalan ni Jehova ug sa atong walay kataposang kalipay.