Nalingaw ang mga tawo sa nindot ug way tingog nga video nga nag-ulohang A Trip Down Market Street. Gipakita niini ang nagakahitabo adlaw-adlaw sa San Francisco, U.S.A., sa pagsugod sa ika-20ng siglo. Ang mga nag-video nagbutang ug demano nga kamera atubangan sa nagdagan nga cable car subay sa taas nga kalsada. Makita sa video ang mga kalesa, unang mga modelo sa sakyanan, mga pumapalit, ug mga newsboy.

Ang makapasubo niini kay kini gi-video lagmit niadtong Abril 1906, una nahitabo ang dakong linog ug sunog sa Abril 18 nga nakapatayg libo-libo ka tawo ug halos nag-ugdaw nianang bahina sa siyudad. Posible nga ang ubang malipayong nawong diha sa video apil sa nangamatay. “Nakita nako ang mga tawo dinhi,” matod ni Scott Miles, apo sa usa sa mga naghimo sa video, “wala gyod silay kalibotan sa mahitabo kanila. Maluoy ka gyod nila.”

Nga walay pasidaan, ang linog ug sunog sa 1906 nag-ugdaw sa dakong bahin sa San Francisco

Ingon usab niana ang kahimtang karon. Naluoy sab kita sa atong mga silingan. Puliki sila sa ilang adlaw-adlawng kalihokan nga wala gyoy kalibotan sa kalaglagan nga hapit nang mahitabo—kalaglagan niining sistema sa mga butang ug sa ilang paagi sa pagkinabuhi. Apan dili sama sa linog, may mubong panahon pang nahibilin aron pasidan-an ang atong mga silingan bahin sa adlaw sa paghukom ni Jehova. Lagmit may eskedyul ka matag semana sa pagsangyaw, apan duna ka pa bay mahimo aron pasidan-an ang uban?

SI JESUS KANUNAYNG NAGSANGYAW

Maayo gayod nga panig-ingnan si Jesus kay kanunay siyang nagsangyaw. Iyang gisangyawan ang tanan, maniningil man kinig buhis nga nasugatan niya sa dalan o babaye nga nahibalag niya sa atabay samtang nagpahulay siya sa kaudtohon. (Luc. 19:1-5; Juan 4:5-10, 21-24) Andam si Jesus motudlo sa uban bisan sa panahon nga iya untang gigahin sa pagpahulay. Tungod sa iyang kaluoy sa mga tawo, gihimo niya ang kutob sa iyang maarangan aron sangyawan ang uban. (Mar. 6:30-34) Sa unsang paagi gisundog karon ang pagkadinalian nga gipakita ni Jesus?

GIPAHIMUSLAN NILA ANG MATAG KAHIGAYONAN

Si Melika nagpuyo sa apartment nga estrikto kaayo sa seguridad. Daghan siyag silingang estudyante  nga gikan sa laing nasod. Apan ang ilang numero sa cellphone wala sa directory ug ang ilang ngalan wala sa directory sa lobby. Gipahimuslan niya ang kahigayonan nga makasangyaw kanila diha sa lobby ug sa elebetor. Siya miingon, “Giisip ko kini nga akong teritoryo.” Si Melika magdalag mga literatura nga lainlaig pinulongan, ug daghan ang midawat ug tract ug magasin. Giingnan usab niya sila bahin sa atong Web site, ang jw.org. Nakasugod siyag pipila ka pagtuon sa Bibliya.

Si Sonia alisto sab mosangyaw. Nagtrabaho siya sa klinika sa usa ka doktor, ug tumong niya nga masangyawan ang tanan niyang kauban sa trabaho. Una, naniid siya kon unsay panginahanglan ug interes sa matag usa kanila. Dayon, gigamit niya ang iyang lunch break aron sangyawan sila. Ingong resulta, si Sonia nakasugod ug duha ka pagtuon sa Bibliya. Nagplano sab siyang gamiton usahay ang iyang lunch break aron estoryahon ang mga pasyente nga naghulat sa lobby.

PAHIMUSLI ANG IMONG MGA KAHIGAYONAN

Matod sa usa nga naluwas sa linog sa 1906, kadto “ang kinagrabehang kalamidad nga miigo sa usa ka estado o siyudad.” Apan dili madugay, walay kalamidad nga makalabaw sa adlaw sa panimalos batok sa tanang “wala makaila sa Diyos.” (2 Tes. 1:8) Gusto gayod ni Jehova nga ang mga tawo mag-usab sa ilang hunahuna ug kasingkasing ug mosanong sa pasidaan nga ginasangyaw sa iyang mga Saksi.—2 Ped. 3:9; Pin. 14:6, 7.

Sa imong adlaw-adlawng buluhaton, mahimo ba nimong pahimuslan ang matag kahigayonan nga makasangyaw?

Pribilehiyo nimong tabangan ang mga tawo nga makasabot nga nagkinabuhi na kita niining makuyaw nga panahon ug nga pangitaon si Jehova imbes unahon ang kaugalingong interes. (Sof. 2:2, 3) Mahimo ba nimong pahimuslan ang matag kahigayonan nga sangyawan ang imong mga kauban sa trabaho, silingan, ug kadtong imong mahibalag sa adlaw-adlaw? May mahimo ka pa ba aron pasidan-an ang uban?