Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Pagpilig pinulongan Cebuano

Hunahunaa Kon Unsay Angay Nimong Pagkatawo

Hunahunaa Kon Unsay Angay Nimong Pagkatawo

“Angay nga unsang matanga nga mga tawo kamo unya diha sa balaang mga buhat sa panggawi ug mga buhat sa diyosnong pagkamahinalaron!”—2 PED. 3:11.

1, 2. Aron uyonan sa Diyos, ‘angay nga unsang matanga kita sa mga tawo’?

NORMAL lang nga interesado kita kon unsay hunahuna sa uban kanato. Apan ingong mga Kristohanon, dili ba mas importante kon unsay hunahuna ni Jehova kanato? Total, siya ang kinalabwang Persona sa uniberso ug “ang tuboran sa kinabuhi.”—Sal. 36:9.

2 Aron ipasiugda kon unsang ‘matanga sa mga tawo nga angay kita’ sa panglantaw ni Jehova, si apostol Pedro nag-awhag kanato sa paghimog “balaang mga buhat sa panggawi ug mga buhat sa diyosnong pagkamahinalaron.” (Basaha ang 2 Pedro 3:11.) Aron mabatonan ang pag-uyon sa Diyos, ang atong “mga buhat sa panggawi” angay nga balaan, sa ato pa, hinlo sa moral, mental, ug espirituwal. Dugang pa, kinahanglan kitang mohimog “mga buhat sa diyosnong pagkamahinalaron” uban ang dakong gugma ug pagtahod sa Diyos. Busa ang pagbaton sa pag-uyon sa Diyos wala lang magdepende sa atong panggawi apan sa atong pangsulod nga pagkatawo usab. Kay si Jehova ang “tig-usisa sa kasingkasing,” nahibalo siya kon balaan ang atong panggawi ug kon bug-os ang atong debosyon kaniya.—1 Cron. 29:17.

3. Unsang mga pangutana ang angay natong tagdon bahin sa atong relasyon sa Diyos?

3 Dili gusto ni Satanas nga Yawa nga kita uyonan sa Diyos. Gani, gihimo niya ang tanan aron isalikway nato ang atong relasyon kang Jehova. Si Satanas naggamit ug kabakakan ug panglimbong sa pagtental kanato aron moundang kita sa pag-alagad sa Diyos. (Juan 8:44; 2 Cor. 11:13-15) Busa, angay natong pangutan-on ang kaugalingon: ‘Sa unsang paagi si Satanas naglimbong sa mga tawo? Sa unsang paagi nako mapanalipdan ang akong relasyon kang Jehova?’

SA UNSANG PAAGI SI SATANAS NAGLIMBONG SA MGA TAWO?

4. Aron madaot ang atong relasyon sa Diyos, unsay gipuntirya ni Satanas, ug ngano?

4 “Ang matag usa masulayan pinaagi sa pagkaganoy ug  pagkahaylo sa iyang kaugalingong tinguha,” misulat ang tinun-ang si Santiago. “Unya ang tinguha, sa dihang kini makapanamkon na, manganak ug sala; unya, ang sala, sa dihang kini mahingpit na, manganak ug kamatayon.” (Sant. 1:14, 15) Aron madaot ang atong relasyon sa Diyos, gipuntirya ni Satanas ang tinubdan sa atong mga tinguha—ang atong kasingkasing.

5, 6. (a) Unsay gigamit ni Satanas sa pagpuntirya kanato? (b) Unsang mga panghaylo ang gigamit ni Satanas aron maugmad nato ang sayop nga mga tinguha sa kasingkasing, ug unsa siya ka eksperto sa paggamit niana?

5 Unsay gigamit ni Satanas sa pagpuntirya sa atong kasingkasing? Ang Bibliya nag-ingon nga “ang tibuok kalibotan nailalom sa gahom sa usa nga daotan.” (1 Juan 5:19) Lakip sa gigamit ni Satanas mao “ang mga butang nga anaa sa kalibotan.” (Basaha ang 1 Juan 2:15, 16.) Sulod sa libo-libo ka tuig, mahanasong gidisenyo sa Yawa ang kalibotan sa paglimbong kanato. Kay nagpuyo man kita niining kalibotana, angay kitang magbantay sa iyang malinglahong mga taktika.—Juan 17:15.

6 Si Satanas naggamit ug mga taktika sa paghaylo kanato sa pag-ugmad ug sayop nga mga tinguha sa kasingkasing. Si apostol Juan naghisgot ug tulo: (1) “ang tinguha sa unod,” (2) “ang tinguha sa mga mata,” ug (3) “ang mapagawalong pagpasundayag sa mga kahinguhaan sa kinabuhi sa usa.” Kining tulo ang gigamit ni Satanas sa pagtental kang Jesus sa kamingawan. Kay dugay nang gigamit ni Satanas ang maong mga lit-ag, eksperto siya kon hain niini ang iyang gamiton sa matag indibiduwal. Sa dili pa nato hisgotan kon sa unsang paagi nato mapanalipdan ang atong kaugalingon, ato unang tan-awon kon sa unsang paagi ang Yawa malamposong migamit ug mga panghaylo kang Eva apan napakyas sa paggamit niini sa Anak sa Diyos.

“ANG TINGUHA SA UNOD”

“Ang tinguha sa unod” maoy nakahaylo kang Eva (Tan-awa ang parapo 7)

7. Sa unsang paagi gigamit ni Satanas “ang tinguha sa unod” sa pagtental kang Eva?

7 Ang tanang tawo kinahanglang mokaon aron mabuhi. Gidisenyo sa Maglalalang ang yuta aron makapatunghag dagayang pagkaon. Mahimong gamiton ni Satanas ang atong normal nga tinguhang mokaon aron supakon ang kabubut-on sa Diyos. Tagda kon sa unsang paagi niya kini gibuhat kang Eva. (Basaha ang Genesis 3:1-6.) Gisultihan ni Satanas si Eva nga dili siya mamatay kon mokaon siya sa bunga sa “kahoy sa kahibalo sa maayo ug sa daotan,” ug miingon nga sa adlaw nga iya kanang kan-on, siya mahisama sa Diyos. (Gen. 2:9) Gipatuo sa Yawa si Eva nga dili siya kinahanglang magmasinugtanon sa Diyos aron mabuhi. Pagkadakong bakak! Dihang natisok sa hunahuna ni Eva ang maong ideya, duna siyay duha ka kapilian: Mahimo niyang isalikway ang maong ideya, o padayon niya kanang hunahunaon hangtod nga mosamot ang iyang tinguha sa pagkaon sa bunga. Bisag makakaon ra siya gikan sa tanang ubang kahoy sa tanaman, padayon niyang gihunahuna ang giingon ni Satanas bahin sa kahoy nga anaa taliwala sa tanaman, ug siya “mikuha sa bunga niini ug mikaon niini.” Busa nahaylo ni  Satanas si Eva sa pagtinguha sa butang nga gidili sa Maglalalang.

Wala tugoti ni Jesus ang bisan unsang butang nga makadaot sa iyang relasyon sa Diyos (Tan-awa ang parapo 8)

8. Gamit “ang tinguha sa unod,” sa unsang paagi gisulayan pagtental ni Satanas si Jesus, ug nganong wala kini molampos?

8 Gigamit ni Satanas ang samang taktika sa pagtental kang Jesus sa kamingawan. Human si Jesus magpuasa ug 40 ka adlaw ug 40 ka gabii, gigamit ni Satanas ang tinguha alang sa pagkaon sa pagtental kang Jesus. “Kon ikaw anak sa Diyos,” matod ni Satanas, “sugoa kining bato nga mahimong tinapay.” (Luc. 4:1-3) Si Jesus dunay duha ka kapilian: Mahimo niyang gamiton ang iyang gahom sa pagtagbaw sa iyang tinguha sa pagkaon o dili. Nahibalo si Jesus nga dili niya angayng gamiton ang iyang gahom alang sa hinakog nga katuyoan. Bisag gigutom siya, mas importante kaniya ang iyang relasyon kang Jehova kay sa pagkaon. Si Jesus mitubag: “Kini nahisulat, ‘Ang tawo mabuhi, dili sa tinapay lamang, kondili sa matag pulong nga magagula sa baba ni Jehova.’”—Mat. 4:4; Luc. 4:4.

“ANG TINGUHA SA MGA MATA”

9. Unsay gipaila sa ekspresyong “ang tinguha sa mga mata,” ug sa unsang paagi kini gigamit ni Satanas kang Eva?

9 Gihisgotan usab ni Juan “ang tinguha sa mga mata” ingong usa ka panghaylo. Gipakita niini nga ekspresyon nga ang usa ka tawo mahimong magsugod sa pagtinguha sa usa ka butang pinaagi lang sa pagtan-aw niini. Gigamit kini ni Satanas sa pagtental kang Eva ug miingon: “Ang inyong mga mata mangabuka.” Kay padayong nagtan-aw si Eva sa gidili nga bunga, nahimo kining mas tilinguhaon kaniya. Nakita ni Eva nga ang kahoy “takos pangandoyon sa mga mata.”

10. Sa unsang paagi gigamit ni Satanas “ang tinguha sa mga mata” sa pagtental kang Jesus, ug unsay sanong ni Jesus?

10 Komosta sa kahimtang ni Jesus? Gipakita ni Satanas kang Jesus “ang tanang gingharian sa gipuy-ang yuta sa daklit nga panahon.” Dayon ang Yawa miingon kaniya: “Ihatag ko kanimo kining tanan nga awtoridad ug ang ilang himaya.” (Luc. 4:5, 6) Dili literal nga makita ni Jesus ang tanang gingharian sa daklit lang. Apan lagmit gihunahuna ni Satanas nga kon makita ni Jesus ang himaya niini pinaagig panan-awon, iyang matental si Jesus. Si Satanas walay ulaw nga miingon: “Kon ikaw mohimog usa ka buhat sa pagsimba sa atubangan ko, maimo kining tanan.” (Luc. 4:7) Dili gayod buot ni Jesus nga mahimo siyang matang sa tawo nga gusto ni Satanas. Busa siya miingon dayon: “Kini nahisulat, ‘Si Jehova nga imong Diyos ang imong pagasimbahon, ug siya lamang ang imong pagahatagan ug sagradong pag-alagad.’”—Luc. 4:8.

“ANG MAPAGAWALONG PAGPASUNDAYAG SA MGA KAHINGUHAAN SA KINABUHI SA USA”

11. Sa unsang paagi si Eva nalimbongan ni Satanas?

11 Sa paghisgot sa mga butang sa kalibotan, gilakip ni Juan “ang mapagawalong pagpasundayag sa mga kahinguhaan sa kinabuhi  sa usa.” Dihang si Adan ug Eva pa lang ang nagpuyo sa yuta, siyempre dili sila makapanghambog sa ilang kahinguhaan ngadto sa ubang tawo. Apan nagpakita silag garbo. Sa pagtental kang Eva, gipalutaw ni Satanas nga ang Diyos naghikaw kaniyag usa ka maayong butang. Gisultihan siya sa Yawa nga sa mismong adlaw nga siya mokaon gikan sa “kahoy sa kahibalo sa maayo ug sa daotan,” siya “mahisama sa Diyos, nga mahibalo sa maayo ug sa daotan.” (Gen. 2:17; 3:5) Gusto ni Satanas nga hunahunaon ni Eva nga puwede siyang mag-independente gikan kang Jehova. Dayag nga garbo ang usa ka rason nga mituo si Eva niana nga bakak. Iyang gikaon ang gidiling bunga kay nagtuo nga dili siya mamatay. Nasayop gayod siya!

12. Unsa ang laing paagi nga gigamit ni Satanas sa pagtental kang Jesus, ug unsay sanong ni Jesus?

12 Dili sama kang Eva, si Jesus maayo kaayong ehemplo sa pagpaubos! Si Satanas misulay sa pagtental kaniya sa laing paagi, nga mobuhat si Jesus ug usa ka butang nga makapabilib sa uban pero magbutang sa Diyos sa pagsulay. Apan gisalikway ni Jesus bisan gani ang paghunahuna sa maong ideya, kay kana maoy pagpasigarbo! Busa si Jesus tin-aw ug prangkang mitubag: “Giingon kini, ‘Dili mo ibutang si Jehova nga imong Diyos sa pagsulay.’”—Basaha ang Lucas 4:9-12.

SA UNSANG PAAGI NATO MAPANALIPDAN ANG ATONG RELASYON KANG JEHOVA?

13, 14. Ipatin-aw kon sa unsang paagi si Satanas naggamit ug mga panghaylo karon.

13 Karon, si Satanas naggamit ug mga panghaylo nga sama sa iyang gigamit kang Eva ug kang Jesus. Sa pagpukaw sa “tinguha sa unod,” gigamit sa Yawa ang kalibotan sa pagtental sa mga tawo sa paghimog imoralidad ug sa paghinobra sa pagkaon ug pag-inom. Pinaagi sa pornograpiya, ilabina diha sa Internet, iyang makuha ang atensiyon sa mga dili maampingon ug iyang mapukaw ang ilang “tinguha sa mga mata.” Ug epektibo kaayong tentasyon ang materyalismo, gahom, ug kabantog alang niadtong mga garboso ug may tendensiya nga ‘magpagawal sa ilang mga kahinguhaan sa kinabuhi’!

Unsang mga prinsipyo sa Bibliya ang makatabang kanimo niini nga mga situwasyon? (Tan-awa ang parapo 13 ug 14)

14 “Ang mga butang nga anaa sa kalibotan” maoy samag mga paon sa mangingisda. Kini makapadani, apan ang matag paon dunay taga. Gigamit ni Satanas ang mga butang nga giisip sa mga tawo ingong normal nga mga panginahanglan aron sa pagtental kanila sa pagsupak sa mga balaod sa Diyos. Apan ang maong malinglahong mga tentasyon gidisenyo aron maimpluwensiyahan ang atong mga tinguha ug mahugawan ang atong kasingkasing. Gusto ni Satanas nga atong hunahunaon nga mas importante ang pag-atiman sa personal  nga mga panginahanglan ug ang pagbaton ug komportableng kinabuhi kay sa pagbuhat sa kabubut-on sa Diyos. Magpahaylo ba kita niini?

15. Sa unsang paagi nato masundog si Jesus sa pagsalikway sa mga tentasyon ni Satanas?

15 Si Eva nadani sa mga tentasyon ni Satanas, apan si Jesus malamposong misalikway niana. Sa matag higayon, siya mitubag gikan sa Kasulatan, nga nag-ingon: “Kini nahisulat” o, “Giingon kini.” Kon magkugi kita sa pagtuon sa Bibliya, atong masinati ang Kasulatan ug mahinumdoman ang mga teksto nga makatabang kanato dihang makaatubang ug tentasyon. (Sal. 1:1, 2) Ang paghinumdom sa matinumanong mga alagad sa Diyos makatabang kanato nga sundogon ang ilang panig-ingnan. (Roma 15:4) Ang dakong pagtahod kang Jehova—paghigugma sa iyang gihigugma ug pagdumot sa iyang gidumtan—magsilbing proteksiyon kanato.—Sal. 97:10.

16, 17. Sa unsang paagi ang atong “gahom sa pagpangatarongan” makaapektar kon unsang matanga kita sa pagkatawo?

16 Si apostol Pablo nagdasig kanato nga gamiton ang atong “gahom sa pagpangatarongan” aron mahimong matang sa tawo nga naumol sa panghunahuna sa Diyos, dili nianang sa kalibotan. (Roma 12:1, 2) Aron ipasiugda nga kinahanglan natong kontrolahon pag-ayo ang atong hunahuna, si Pablo miingon: “Among gipukan ang mga pangatarongan ug ang tanang hataas nga butang nga gibangon batok sa kahibalo sa Diyos; ug among gibihag ang tanang hunahuna aron himoon kining masinugtanon kang Kristo.” (2 Cor. 10:5) Ang atong hunahuna dakog epekto sa atong pagkatawo. Busa kinahanglan kitang “magpadayon sa pagpalandong” sa makapalig-ong mga butang.—Filip. 4:8.

17 Kon buot natong mahimong balaan, atong isalikway ang dili hustong mga hunahuna ug tinguha. Angay natong higugmaon si Jehova uban ang “hinlong kasingkasing.” (1 Tim. 1:5) Apan malimbongon ang kasingkasing, ug basin dili nato mamatikdan nga naimpluwensiyahan na kita pag-ayo sa “mga butang nga anaa sa kalibotan.” (Jer. 17:9) Busa angay natong sundon kini nga tambag: “Padayong sulayi kon kamo anaa ba sa pagtuo, padayong pamatud-i kon unsa kamo sa inyong kaugalingon.” Samtang magtuon kita sa Bibliya, pangutan-on nato ang atong kaugalingon, ‘Ang ako bang mga hunahuna ug tinguha makapahimuot sa Diyos?’—2 Cor. 13:5.

18, 19. Nganong angay kitang maningkamot nga mahimong matang sa tawo nga gusto ni Jehova?

18 Ang laing butang nga makatabang kanato sa pagsalikway sa “mga butang nga anaa sa kalibotan” mao ang paghinumdom sa mga pulong ni Juan: “Ang kalibotan nagakahanaw ingon man ang tinguha niini, apan siya nga nagabuhat sa kabubut-on sa Diyos magpabilin hangtod sa kahangtoran.” (1 Juan 2:17) Ang sistema ni Satanas daw permanente, apan moabot ra ang adlaw nga kini matapos. Walay butang sa kalibotan ni Satanas ang magpabilin. Ang paghinumdom niana nga kamatuoran makatabang kanato nga dili mahaylo sa mga tentasyon sa Yawa.

19 Si apostol Pedro nagtambag kanato nga mahimong matang sa tawo nga giuyonan sa Diyos samtang “nagapaabot ug nagabutang kanunay sa hunahuna sa presensiya sa adlaw ni Jehova, nga pinaagi niini ang mga langit nga nagadilaab mangaugdaw ug ang mga elemento tungod sa hilabihang kainit mangatunaw!” (2 Ped. 3:12) Sa dili madugay, kanang adlawa moabot, ug laglagon ni Jehova ang tanang bahin sa kalibotan ni Satanas. Samtang wala pa kana, padayong gamiton ni Satanas “ang mga butang nga anaa sa kalibotan” sa paghaylo kanato, sama sa iyang gihimo kang Eva ug kang Jesus. Dili nato sundogon si Eva pinaagi sa pagtagbaw sa atong kaugalingong mga tinguha. Kon ato kanang himoon, sama rag gihimo natong diyos si Satanas. Angay natong sundogon si Jesus ug isalikway ang maong mga panghaylo, bisag tilinguhaon ug nindot pa kaayo kanang tan-awon. Hinaot maningkamot ang matag usa kanato nga mahimong matang sa tawo nga gusto ni Jehova.