“TAN-AWA! Ang mga anak maoy panulondon gikan ni Jehova; ang bunga sa tiyan maoy usa ka ganti,” matod sa Bibliya. (Sal. 127:3) Busa, dili ikatingala nga dako ang kalipay sa mga ginikanan dihang mahimugso ang ilang anak.

Makapalipay ang pagkahimugso sa usa ka bata apan nalangkit niini ang seryosong mga responsabilidad. Ang bata kinahanglang regular nga pakan-og sustansiyadong pagkaon aron modako nga himsog. Aron lig-ong makabarog dapig sa matuod nga pagsimba, siya nagkinahanglag espirituwal nga pagkaon ug giya sa mga ginikanan nga naningkamot sa pagsilsil ug diyosnong mga prinsipyo kaniya. (Prov. 1:8) Kanus-a sugdan ang pagbansay, ug unsay angayng itudlo?

 ANG MGA GINIKANAN NAGKINAHANGLAG INSTRUKSIYON

Tagda si Manoa nga Danhanon, nga nagpuyo sa lungsod sa Zora sa karaang Israel. Ang baog nga asawa ni Manoa gisultihan sa manulonda ni Jehova nga siya manganak ug batang lalaki. (Maghu. 13:2, 3) Nalipay kaayo ang matinumanong magtiayon sa maong palaaboton apan nabalaka sab sila. Busa miampo si Manoa: “Tabi, Jehova. Ang tawo sa matuod nga Diyos nga bag-o lang nimong gipadala, palihog, paanhia pag-usab kanamo ug tudloan kami kon unsay angay namong buhaton sa bata nga ipanganak.” (Maghu. 13:8) Si Manoa ug ang iyang asawa nabalaka bahin sa pagmatuto sa ilang anak. Seguradong gitudloan nila ang ilang anak nga si Samson sa balaod ni Jehova, ug nagmalamposon sila. Ang Bibliya nag-ingon nga “sa nahaigong panahon ang espiritu ni Jehova nagpalihok [kang Samson],” ug siya nakahimog daghang gamhanang buhat ingong usa sa mga maghuhukom sa Israel.—Maghu. 13:25; 14:5, 6; 15:14, 15.

Si Manoa miampo alang sa giya kon unsaon pagmatuto ang bata nga ipanganak

Kanus-a sugdan ang pagbansay sa bata? “Sukad pa sa pagkamasuso,” si Timoteo gibansay diha sa “balaang mga sinulat” sa iyang inahang si Eunice ug sa iyang lola nga si Loida. (2 Tim. 1:5; 3:15) Oo, ang pagbansay kang Timoteo sa Kasulatan nagsugod sa bata pa siya.

Maalamon nga ang Kristohanong mga ginikanan mag-ampo alang sa giya ug magplano aron makasugod silag bansay sa ilang anak “sukad pa sa pagkamasuso.” “Ang mga plano sa kugihan mosangpot gayod sa kaayohan,” matod sa Proverbio 21:5. Sa dili pa mahimugso ang bata, seguradong mangandam pag-ayo ang mga ginikanan. Lagmit may listahan pa sila sa mga kinahanglanon sa bata. Hinungdanon usab nga planohon nila kon sa unsang paagi nila siya tudloan bahin kang Jehova. Angay nga ang ilang tumong mao ang sayong pagbansay sa bata.

Ang librong Early Childhood Counts—A Programming Guide on Early Childhood Care for Development nag-ingon: “Ang mga bulan human sa pagkahimugso hinungdanon kaayo sa pag-ugmad sa utok. Niining panahona ang gidaghanon sa synapses—mga koneksiyon nga makatabang sa pagkat-on—modaghan ug bayente ka pilo.” Busa niining mubong yugto nga nagkaugmad ang utok sa bata, pagkahinungdanong isilsil sa mga ginikanan ang kamatuoran ug mga prinsipyo sa Kasulatan diha sa kaisipan sa ilang anak!

Bahin sa iyang anak nga babaye, usa ka inahang regular payunir miingon: “Usa ka bulan pa lang siya, kuyogon na nako siya sa pagsangyaw. Bisag wala siya kasabot sa nagakahitabo, nagtuo ko nga maayo kadtog epekto kaniya. Pagka-dos anyos niya, dili siya maulaw motanyag ug tract sa among mga mahibalag sa kanataran.”

Dunay maayong resulta ang sayong pagbansay sa bata. Apan nakita sa mga ginikanan nga dili pirmeng sayon ang pagtudlo sa kamatuoran ngadto sa ilang mga anak.

‘PALITA ANG NAHIANGAY NGA PANAHON’

Ang mga ginikanan mahimong malisdan sa pagtudlo sa ilang mga anak tungod sa pagkalihokan o pagkadaling malinga sa mga bata. Dali kaayong mabalhin ang atensiyon sa mga bata. Sila man god sukitsukitan ug buot masayod sa ilang palibot. Unsa kahay mahimo sa mga ginikanan aron ang ilang anak makapokus sa ilang itudlo?

Tagda ang giingon ni Moises sa Deuteronomio 6:6, 7: “Kining mga pulonga nga akong gisugo kanimo niining adlawa kinahanglan nga maanaa sa imong kasingkasing; ug isilsil mo kini sa imong anak ug magsulti ka mahitungod niini sa maglingkod ikaw sa imong balay ug sa maglakaw ikaw sa dalan ug sa imong paghigda ug sa imong pagbangon.” Ang pulong nga “isilsil” nagpasabot ug sublisubling pagtudlo. Ang gamayng bata samag linghod nga kahoy nga nagkinahanglag regular nga pagbisbis. Kon ang pagsublisubli makatabang sa mga hamtong sa paghinumdom ug importanteng mga butang, seguradong makatabang usab kini sa mga bata!

Kinahanglang mogugol ug panahon ang mga ginikanan uban sa ilang mga anak aron matudloan sila sa kamatuoran. Niining puliki nga kalibotan, mahimong lisod kana para sa mga ginikanan. Apan si apostol Pablo nagtambag nga ‘paliton ang nahiangay nga panahon’ alang sa teokratikanhong mga kalihokan. (Efe. 5:15, 16) Sa unsang paagi kini mahimo? Usa ka ansiyano kansang asawa puliki usab ingong regular payunir ang nalisdan sa pagbalanse sa pagbansayg anak, pag-atiman sa mga responsabilidad sa kongregasyon, ug sa sekular nga trabaho. Unsaon kaha nila paggahig panahon sa pagbansay  sa ilang batang babaye? Matod sa amahan: “Kada buntag, una ko moadto sa trabaho, amo siyang basahan sa Akong Basahon sa mga Estorya sa Bibliya o sa Pagsusi sa Kasulatan sa Adlaw-Adlaw. Magabii, tinoon namo nga basahan siya una matulog, ug kon mosangyaw mi, amo siyang kuyogon. Gusto namong mabansay siya sa unang mga tuig sa iyang kinabuhi.”

‘ANG MGA ANAK INGON SA MGA UDYONG’

Buot gayod nato nga ang atong mga anak managko nga responsable. Apan ang pangunang rason sa pagbansay kanila mao nga ilang maugmad ang gugma alang sa Diyos diha sa ilang kasingkasing.—Mar. 12:28-30.

Ang Salmo 127:4 nag-ingon: “Ingon sa mga udyong diha sa kamot sa tawong gamhanan, mao man usab ang mga anak sa pagkabatan-on.” Busa ang mga anak gipakasama sa mga udyong nga kinahanglang ipuntiryag maayo sa target. Kon matira na sa magpapana ang udyong, dili na niya kana mabalik. Mubong panahon lang nga magunitan sa mga ginikanan ang ilang “mga udyong,” ang ilang mga anak. Ang maong panahon angayng gamiton sa mga ginikanan sa pagsilsil sa diyosnong mga prinsipyo diha sa kaisipan sa ilang mga anak.

Bahin sa espirituwal niyang mga anak, si apostol Juan misulat: “Wala nay labaw nga hinungdan sa akong pagkamapasalamaton kay niining mga butanga, nga akong madungog nga ang akong mga anak nagpadayon sa paglakaw diha sa kamatuoran.” (3 Juan 4) Ang Kristohanong mga ginikanan magmapasalamaton usab dihang makita nila ang ilang mga anak nga “nagpadayon sa paglakaw diha sa kamatuoran.”