“Unsa man unya ang ilhanan sa imong presensiya ug sa kataposan sa sistema sa mga butang?”—MAT. 24:3.

1. Sama sa mga apostoles, unsay gusto natong mahibaloan?

HAPIT nang matapos ang ministeryo ni Jesus sa yuta, ug ang iyang mga tinun-an gusto kaayong mahibalo kon unsay mahitabo sa umaabot. Mao nga pipila ka adlaw una sa iyang kamatayon, ang iyang upat ka apostoles nangutana kaniya: “Kanus-a man mahitabo kining mga butanga, ug unsa man unya ang ilhanan sa imong presensiya ug sa kataposan sa sistema sa mga butang?” (Mat. 24:3; Mar. 13:3) Gitubag kana ni Jesus pinaagi sa paghatag ug tagna nga may daghang detalye, nga narekord sa Mateo kapitulo 24 ug 25. Sa maong tagna, si Jesus naghisgot ug daghang talagsaong hitabo. Hinungdanon kanato ang gipamulong ni Jesus kay kita usab interesado kaayong mahibalo kon unsay mahitabo sa umaabot.

2. (a) Latas sa katuigan, unsay atong gipaningkamotan nga mas tin-awng masabtan? (b) Unsang tulo ka pangutana ang atong hisgotan?

2 Latas sa katuigan, mainampoong gitun-an sa mga alagad ni Jehova ang tagna ni Jesus bahin sa kataposang mga adlaw. Naningkamot silang mas tin-awng masabtan kon kanus-a matuman ang mga hitabo sa tagna ni Jesus. Aron ipakita kon sa unsang paagi mas mitin-aw ang atong pagsabot bahin niini, atong hisgotan ang tulo ka “kanus-a” nga pangutana. Kanus-a magsugod ang “dakong kasakitan”? Kanus-a si Jesus maghukom kon kinsay “mga karnero” ug “mga kanding”? Kanus-a si Jesus ‘moabot,’ o moanhi?—Mat. 24:21; 25:31-33.

KANUS-A MAGSUGOD ANG DAKONG KASAKITAN?

3. Unsay atong pagsabot kaniadto bahin sa kon kanus-a mahitabo ang dakong kasakitan?

3 Sa nangagi, nagtuo kita nga ang dakong kasakitan nagsugod sa 1914 panahon sa Gubat sa Kalibotan I; ug ‘kanang mga adlawa gipamubo’ ni Jehova sa 1918 dihang natapos ang gubat aron masangyaw sa dinihogang mga nanghibilin ang maayong balita ngadto sa tanang kanasoran. (Mat. 24:21, 22) Dayon pagkatapos sa maong pagsangyaw, laglagon ang imperyo ni Satanas. Busa kaniadto nagtuo kita nga ang dakong kasakitan may tulo ka hugna:  Kini may sinugdanan (1914-1918), gipahunong (gikan sa 1918 padayon), ug matapos sa Armagedon.

4. Unsang pagsabot ang nakatabang nato nga mas masabtan ang tagna ni Jesus labot sa kataposang mga adlaw?

4 Apan sa dugang pagsusi sa tagna ni Jesus, atong nasabtan nga ang usa ka bahin sa tagna labot sa kataposang mga adlaw dunay duha ka katumanan. (Mat. 24:4-22) Kini unang natuman sa Judea sa unang siglo C.E., ug ang ikaduhang katumanan mahitabo sa tibuok kalibotan sa atong adlaw. Kini nga pagsabot mitultol sa pipila ka katin-awan. *

5. (a) Unsang lisod nga yugto ang nagsugod sa 1914? (b) Kini nga yugto sa kasakit susama sa unsang yugto sa unang siglo C.E.?

5 Nasabtan usab nato nga ang unang bahin sa dakong kasakitan wala magsugod sa 1914. Ngano? Kay gipakita sa tagna sa Bibliya nga ang dakong kasakitan magsugod, dili sa paggubatay sa mga nasod, kondili sa pag-atake nganha sa bakak nga relihiyon. Busa ang mga hitabo nga nagsugod sa 1914 dili mao ang sinugdanan sa dakong kasakitan, kondili ang “sinugdanan sa mga kaul-ol sa kasakit.” (Mat. 24:8) Kini nga “mga kaul-ol sa kasakit” susama sa nahitabo sa Jerusalem ug Judea sa 33 C.E. hangtod 66 C.E.

6. Unsay ilhanan sa pagsugod sa dakong kasakitan?

6 Unsay ilhanan sa pagsugod sa dakong kasakitan? Si Jesus nagtagna: “Inigkakita ninyo sa dulumtanang butang nga magpahinabog kalaglagan, ingon sa gisulti ni Daniel nga manalagna, nga nagabarog diha sa usa ka balaang dapit, (pagamitag katakos sa pag-ila ang magbabasa,) nan silang anaa sa Judea pakalagiwa ngadto sa kabukiran.” (Mat. 24:15, 16) Sa unang katumanan, ang ‘pagbarog diha sa balaang dapit’ nahitabo sa 66 C.E. dihang giatake sa Romanong kasundalohan (ang “dulumtanang butang”) ang Jerusalem ug ang templo niini (balaang dapit alang sa mga Hudiyo). Sa mas dakong katumanan, ang ‘pagbarog’ mahitabo dihang atakehon sa United Nations (modernong “dulumtanang butang”) ang Kakristiyanohan (balaan alang sa nag-angkong mga Kristohanon) ug ang ubang bahin sa Dakong Babilonya. Kini nga pag-atake  gihubit sa Pinadayag 17:16-18. Kini mao ang sinugdanan sa dakong kasakitan.

7. (a) Sa unsang paagi ang ‘unod naluwas’ sa unang siglo? (b) Unsay atong madahom nga mahitabo sa umaabot?

7 Si Jesus usab nagtagna: “Kanang mga adlawa pagapamub-on.” Sa unang katumanan, kini nahitabo sa 66 C.E. dihang ‘gipamubo,’ o gihunong, sa mga Romano ang ilang pag-atake. Dayon, ang dinihogang mga Kristohanon sa Jerusalem ug Judea mikalagiw aron ang ilang ‘unod, o kinabuhi, maluwas.’ (Basaha ang Mateo 24:22; Mal. 3:17) Busa, unsay atong madahom nga mahitabo panahon sa dakong kasakitan? “Pamub-on” ni Jehova ang pag-atake sa United Nations nganha sa bakak nga relihiyon aron ang matuod nga relihiyon dili maapil ug kahanaw uban sa bakak nga relihiyon. Kini nagpakita nga maluwas gayod ang katawhan sa Diyos.

8. (a) Unsang mga hitabo ang matuman human sa unang bahin sa dakong kasakitan? (b) Mopatim-aw nga kanus-a ang kataposang membro sa 144,000 makadawat sa iyang ganti sa langit? (Tan-awa ang endnote.)

 8 Unsay mahitabo human sa unang bahin sa dakong kasakitan? Gipaila sa mga pulong ni Jesus nga mosunod niini ang usa ka yugto nga mosangko sa pagsugod sa Armagedon. Unsang mga hitabo ang matuman sulod nianang yugtoa? Ang tubag narekord sa Ezequiel 38:14-16 ug Mateo 24:29-31. (Basaha.) * Dayon atong masaksihan ang Armagedon, ang sangkoanan sa dakong kasakitan, nga susama sa pagkalaglag sa Jerusalem sa 70 C.E. (Mal. 4:1) Sanglit ang gubat sa Armagedon mao ang sangkoanan niini, ang umaabot nga dakong kasakitan maoy talagsaon—usa ka hitabo nga “wala pa mahitabo sukad sa sinugdan sa kalibotan.” (Mat. 24:21) Human niana, magsugod ang Usa ka Libo ka Tuig nga Pagmando ni Kristo.

9. Unsay epekto sa tagna ni Jesus bahin sa dakong kasakitan nganha sa katawhan ni Jehova?

9 Kita mapalig-on sa tagna bahin sa dakong kasakitan. Ngano? Kay kini nagpasalig kanato nga bisag unsang kalisdanan ang atong maatubang, ang katawhan ni Jehova, ingong grupo, maluwas sa dakong kasakitan. (Pin. 7:9, 14) Labaw sa tanan, kita malipay  kay sa Armagedon ibindikar ni Jehova ang iyang pagkasoberano ug balaanon ang iyang ngalan.—Sal. 83:18; Ezeq. 38:23.

KANUS-A SI JESUS MAGHUKOM KON KINSAY MGA KARNERO UG MGA KANDING?

10. Sa nangagi, unsay atong gituohan bahin sa kon kanus-a si Jesus maghukom kon kinsay mga karnero ug mga kanding?

10 Tagda karon kon kanus-a mahitabo ang laing bahin sa tagna ni Jesus—ang sambingay sa paghukom sa mga karnero ug mga kanding. (Mat. 25:31-46) Sa nangagi, nagtuo kita nga ang paghukom ni Jesus kon kinsay karnero o kanding mahitabo sulod sa tibuok yugto sa kataposang mga adlaw gikan sa 1914 padayon. Nagtuo kita nga kadtong misalikway sa mensahe sa Gingharian ug namatay una magsugod ang dakong kasakitan gihukman na ingong kanding, nga walay paglaom nga mabanhaw.

11. Nganong ang paghukom ni Jesus sa mga tawo ingong karnero o kanding wala magsugod sa 1914?

11 Sa 1995, gisusi pag-usab sa Bantayanang Torre ang Mateo 25:31. Ang teksto nag-ingon: “Inig-abot sa Anak sa tawo diha sa iyang himaya, ug ang tanang manulonda uban kaniya, nan siya molingkod sa iyang mahimayaong trono.” Gipatin-aw sa maong gula nga si Jesus nahimong Hari sa Gingharian sa Diyos niadtong 1914, apan wala pa “molingkod sa iyang mahimayaong trono” ingong Maghuhukom sa “tanang kanasoran.” (Mat. 25:32; itandi ang Daniel 7:13.) Apan matikdi nga sa sambingay sa mga karnero ug mga kanding, si Jesus pangunang gihubit ingong Maghuhukom. (Basaha ang Mateo 25:31-34, 41, 46.) Sanglit si Jesus wala pa molihok ingong Maghuhukom sa tanang kanasoran niadtong 1914, dili mahimong magsugod nianang tuiga ang iyang paghukom sa mga tawo ingong karnero o kanding. * Nan, kanus-a si Jesus magsugod sa paghukom?

12. (a) Kanus-a si Jesus molihok sa unang higayon ingong Maghuhukom sa tanang kanasoran? (b) Unsang mga hitabo ang gihubit sa Mateo 24:30, 31 ug Mateo 25:31-33, 46? (Tan-awa usab ang endnote.)

 12 Sa tagna ni Jesus bahin sa kataposang mga adlaw, gipakita nga siya molihok sa unang higayon ingong Maghuhukom sa tanang kanasoran human malaglag ang bakak nga relihiyon. Sama sa gihisgotan sa  parapo 8, ang pipila sa mga hitabo nga matuman nianang panahona narekord sa Mateo 24:30, 31. Kon imong susihon ang maong mga bersikulo, matikdi nga ang mga hitabo nga gitagna ni Jesus maoy susama sa iyang gihisgotan diha sa sambingay sa mga karnero ug mga kanding. Pananglitan, ang Anak sa tawo moabot nga mahimayaon ug uban sa mga manulonda; ang tanang tribo ug kanasoran tigomon; kadtong gihukmang mga karnero ‘maghangad sa [ilang] mga ulo’ kay hapit na nilang mabatonan ang “kinabuhing walay kataposan.” * Kadtong gihukmang mga kanding “magapukpok sa ilang kaugalingon sa pagminatay,” kay nahibalo nga makaagom silag “walay kataposang kalaglagan.”—Mat. 25:31-33, 46.

13. (a) Kanus-a si Jesus maghukom kon kinsay mga karnero ug mga kanding? (b) Sa unsang paagi kini nga pagsabot makaapektar sa atong tinamdan sa ministeryo?

13 Busa unsay atong ikahinapos? Si Jesus maghukom sa mga tawo sa tanang kanasoran ingong karnero o kanding pag-abot niya panahon sa dakong kasakitan. Dayon sa Armagedon—kataposang bahin sa dakong kasakitan—ang samag kanding nga mga tawo ‘malaglag’ hangtod sa hangtod. Sa unsang paagi kini nga pagsabot makaapektar sa atong tinamdan sa ministeryo? Pinaagi niini, atong maamgohan kon unsa ka importante ang atong pagsangyaw. Hangtod nga dili pa magsugod ang dakong kasakitan, may panahon pa ang mga tawo sa pag-usab sa ilang hunahuna ug sa paglakaw sa hagip-ot nga dalan “padulong sa kinabuhi.” (Mat. 7:13, 14) Tinuod, ang mga tawo karon mahimong magpakitag samag karnero o kanding nga tinamdan. Apan, angay natong hinumdoman nga ang kataposang paghukom kon kinsay karnero o kanding mahitabo panahon sa dakong kasakitan. Busa kutob sa maarangan, padayon  natong hatagag kahigayonan ang daghang tawo nga makadungog ug mosanong sa mensahe sa Gingharian.

Hangtod nga dili pa magsugod ang dakong kasakitan, may panahon pa ang mga tawo sa pag-usab sa ilang hunahuna

(Tan-awa ang parapo 13)

KANUS-A SI JESUS MOABOT, O MOANHI?

14, 15. Unsa ang upat ka teksto nga nagtumong sa pag-abot, o pag-anhi, ni Jesus sa umaabot ingong Maghuhukom?

 14 Human sa dugang nga pagsusi sa tagna ni Jesus, kinahanglan ba natong usbon ang atong pagsabot kon kanus-a matuman ang ubang importanteng hitabo nga gitagna? Ang tagna mismo naghatag sa tubag. Atong tan-awon.

15 Sa usa ka bahin sa iyang tagna nga narekord sa Mateo 24:29–25:46, pangunang gipasiugda ni Jesus kon unsay mahitabo sulod niining kataposang mga adlaw ug panahon sa dakong kasakitan. Dinhi, walo ka beses si Jesus naghisgot bahin sa iyang pag-abot, o pag-anhi. * Siya miingon bahin sa dakong kasakitan: “Sila makakita sa Anak sa tawo nga moanhi diha sa mga panganod.” “Kamo wala mahibalo kon unsang adlawa moabot ang inyong Ginoo.” “Sa takna nga wala ninyo hunahunaa, ang Anak sa tawo moabot.” Ug sa iyang sambingay bahin sa mga karnero ug mga kanding, si Jesus miingon: ‘Ang Anak sa tawo moabot diha sa iyang himaya.’ (Mat. 24:30, 42, 44; 25:31) Kining upat ka teksto nagtumong sa pag-anhi ni Kristo sa umaabot ingong Maghuhukom. Apan asa sa tagna ni Jesus makita ang laing upat ka teksto nga naghisgot sa iyang pag-abot, o pag-anhi?

16. Unsa ang ubang teksto nga naghisgot bahin sa pag-abot ni Jesus?

16 Bahin sa matinumanon ug maalamong ulipon, si Jesus miingon: “Malipayon kanang ulipona kon sa pag-abot sa iyang agalon makaplagan siya nga nagabuhat sa ingon!” Sa iyang sambingay bahin sa mga ulay, si Jesus miingon: “Samtang sila nanglakaw aron sa pagpalit, ang pamanhonon miabot.” Sa iyang sambingay bahin sa mga talanton, si Jesus miingon: “Human sa hataas nga panahon ang agalon niadtong mga ulipona miabot.” Sa mao gihapong sambingay, ang agalon miingon: “Sa akong pag-abot makadawat unta ako kon unsay akoa.” (Mat. 24:46; 25:10, 19, 27) Unsa nga panahon ang gitumong niining upat ka teksto nga naghisgot sa pag-abot ni Jesus?

17. Unsay atong giingon kaniadto bahin sa pag-abot nga gihisgotan sa Mateo 24:46?

17 Sa nangagi, gihisgotan sa atong mga publikasyon nga kining ulahing upat ka  teksto nagtumong sa pag-abot, o pag-anhi, ni Jesus sa 1918. Ingong pananglitan, tagda ang giingon ni Jesus bahin sa “matinumanon ug maalamong ulipon.” (Basaha ang Mateo 24:45-47.) Atong gisabot nga ang “pag-abot” nga gihisgotan sa bersikulo 46 nagtumong sa pag-anhi ni Jesus niadtong 1918 aron sa pagsusi sa espirituwal nga kahimtang sa mga dinihogan; ug nga iyang gitudlo ang ulipon ibabaw sa tanang kabtangan sa Agalon niadtong 1919. (Mal. 3:1) Apan gipakita sa dugang pagsusi sa tagna ni Jesus nga kinahanglan natong usbon ang atong pagsabot kon kanus-a matuman ang pipila ka hitabo sa tagna ni Jesus. Ngano?

18. Sa pagsusi sa katibuk-ang tagna ni Jesus, unsay atong ikahinapos bahin sa iyang pag-abot?

18 Sa nag-unang mga bersikulo sa Mateo 24:46, ang pulong nga “moabot” ug “moanhi” kanunayng nagtumong sa pag-abot ni Jesus aron sa pagpahayag sa iyang paghukom ug sa pagpahamtang niini panahon sa dakong kasakitan. (Mat. 24:30, 42, 44) Dugang pa, sama sa atong nahisgotan sa  parapo 12, ang ‘pag-abot’ ni Jesus nga gihisgotan sa Mateo 25:31 nagtumong gihapon nianang umaabot nga panahon sa paghukom. Busa haom lang nga mohinapos nga ang pag-abot ni Jesus aron sa pagtudlo sa matinumanong ulipon ibabaw sa tanan niyang kabtangan, nga gihisgotan sa Mateo 24:46, 47, mapadapat usab sa iyang pag-anhi sa umaabot—panahon sa dakong kasakitan. * Oo, ang pagsusi sa katibuk-ang tagna ni Jesus tin-awng nagpakita nga ang matag usa niining walo ka teksto nga naghisgot bahin sa iyang pag-abot nagtumong sa umaabot nga paghukom panahon sa dakong kasakitan.

19. Unsang mga kausaban sa pagsabot ang atong gihisgotan, ug unsang mga pangutana ang tubagon sa sunod nga mga artikulo?

19 Agig repaso, unsay atong nakat-onan? Sa sinugdanan sa artikulo, kita nagpatunghag tulo ka “kanus-a” nga pangutana. Atong nakat-onan nga ang dakong kasakitan wala magsugod sa 1914 apan magsugod dihang ang United Nations moatake sa Dakong Babilonya. Dayon, atong gisusi pag-usab kon nganong ang paghukom ni Jesus kon kinsay karnero o kanding wala magsugod sa 1914 apan mahitabo panahon sa dakong kasakitan. Sa kataposan, atong gisusi kon nganong ang pag-abot ni Jesus aron sa pagtudlo sa matinumanong ulipon ibabaw sa tanan niyang kabtangan wala mahitabo sa 1919 apan mahitabo panahon sa dakong kasakitan. Busa, ang tulo ka “kanus-a” nagtumong sa samang umaabot nga yugto sa panahon—ang dakong kasakitan. Sa unsang paagi kini nga mga katin-awan makaapektar sa atong pagsabot sa ilustrasyon bahin sa matinumanong ulipon? Sa unsang paagi usab kini makaapektar sa atong pagsabot sa ubang sambingay, o ilustrasyon, ni Jesus nga nagakatuman niining panahon sa kataposan? Tubagon kini sa sunod nga mga artikulo.

 

^ par. 4 Parapo 4: Alang sa dugang impormasyon, tan-awa ang Bantayanang Torre sa Pebrero 15, 1994, panid 8-21 ug Mayo 1, 1999, panid 8-20.

^ par. 8 Parapo 8: Ang usa sa mga hitabo nga gihisgotan niining mga bersikuloha mao ang ‘pagtigom sa mga pinili.’ (Mat. 24:31) Busa mopatim-aw nga ang tanang dinihogan nga buhi pa sa yuta human sa unang bahin sa dakong kasakitan dad-on sa langit sa dili pa magsugod ang Armagedon. Kini maoy kausaban sa gihisgotan sa “Mga Pangutana Gikan sa mga Magbabasa” sa Bantayanang Torre sa Agosto 15, 1990, panid 30.

^ par. 11 Parapo 11: Tan-awa ang Bantayanang Torre sa Oktubre 15, 1995, panid 18-28.

^ par. 12 Parapo 12: Tan-awa ang susamang asoy sa Lucas 21:28.

^ par. 15 Parapo 15: Ang Gregong pulong nga er′kho·mai gihubad nga “moabot” ug “moanhi.”

^ par. 18 Parapo 18: Ang Gregong pulong nga gihubad “moanhi” sa Mateo 24:30 maoy sama sa Gregong pulong nga gihubad “pag-abot” ug “moabot” sa Mateo 24:42, 44, 46.