“Ikaw, Oh Jehova, maayo ug andam sa pagpasaylo; ug dagaya ang mahigugmaong-kalulot alang niadtong tanan nga nagatawag kanimo.”—SAL. 86:5.

1, 2. (a) Nganong atong gipabilhan ang mga higala nga maunongon ug mapinasayloon? (b) Unsang mga pangutana ang atong tubagon?

PARA nimo, unsa ang tinuod nga higala? “Para nako, ang tinuod nga higala andam kanunay nga motabang ug mopasaylo nimo kon masayop ka,” matod sa sister nga si Ashley. Kitang tanan nagpabili sa mga higala nga maunongon ug mapinasayloon. Sila nakatabang nga mobati kitang gimahal ug dili kaayo mabalaka.—Prov. 17:17.

2 Si Jehova ang labing maunongon ug mapinasayloon nga Higala. Ang salmista miingon: “Ikaw, Oh Jehova, maayo ug andam sa pagpasaylo; ug dagaya ang mahigugmaong-kalulot [o, “maunongong gugma”] alang niadtong tanan nga nagatawag kanimo.” (Sal. 86:5) Unsa ang pagkamaunongon ug pagkamapinasayloon? Giunsa pagpakita ni Jehova kining nindot nga mga hiyas? Ug sa unsang paagi nato masundog ang iyang panig-ingnan? Ang mga tubag niini motabang sa pagpalalom sa atong gugma kang Jehova, ang atong labing suod nga Higala. Kini motabang usab sa pagpalig-on sa atong pagpakighigala sa atong mga igsoon.—1 Juan 4:7, 8.

SI JEHOVA MAUNONGON

3. Unsa ang pagkamaunongon?

3 Ang pagkamaunongon maoy hiyas nga naglakip sa debosyon, pagkamatinumanon, ug walay paglubad nga suporta. Ang tawong maunongon dili mag-usab-usab sa iyang debosyon. Hinunoa, siya mahigugmaong mounong sa usa ka tawo (o butang), nga dili mobiya bisan sa lisod nga mga kahimtang. Oo, si Jehova ang “Usa nga maunongon,” ug wala nay molabaw kaniya.—Pin. 16:5.

4, 5. (a) Giunsa pagpakita ni Jehova nga siya maunongon? (b) Sa unsang paagi kita mapalig-on dihang atong palandongon ang pagkamaunongon sa Diyos?

4 Giunsa pagpakita ni Jehova nga siya maunongon?  Siya dili gayod mobiya sa iyang matinumanong mga magsisimba. Usa kanila si Haring David, nga nakapamatuod sa pagkamaunongon ni Jehova. (Basaha ang 2 Samuel 22:26.) Dihang nag-atubang ug pagsulay si David, si Jehova maunongong naggiya, nanalipod, ug nagluwas kaniya. (2 Sam. 22:1) Nahibalo si David nga ang pagkamaunongon ni Jehova dili lang kutob sa mga pulong. Nganong nagmaunongon si Jehova kaniya? Kay si David “maunongon.” Pabilhan ni Jehova ang pagkamaunongon sa iyang mga magsisimba, ug ingong ganti, siya usab magmaunongon kanila.—Prov. 2:6-8.

5 Mapalig-on kita sa pagpamalandong sa pagkamaunongon ni Jehova sa iyang mga alagad. “Nakatabang gyod nako ang pagbasa bahin sa pagpakiglabot ni Jehova kang David panahon sa kalisdanan,” matod sa brader nga si Reed. “Bisan sa panahon nga si David nagtagotago diha sa mga langob, kanunay siyang gitagan-an ni Jehova. Nadasig gyod ko niana! Napahinumdoman ko nga bisan unsa pay kahimtang, bisag morag wala nay paglaom, si Jehova motabang kanako basta magpabilin kong maunongon kaniya.” Seguradong ingon usab niana ang imong gibati.—Roma 8:38, 39.

6. Unsa ang laing mga paagi nga si Jehova nagmaunongon, ug sa unsang paagi nakabenepisyo niini ang iyang mga magsisimba?

6 Unsa ang laing mga paagi nga si Jehova nagmaunongon? Kanunay niyang gisunod ang iyang mga sukdanan. “Bisan hangtod sa pagkatigulang sa usa ako mao gihapon,” siya nagpasalig kanato. (Isa. 46:4) Siya kanunayng modesisyon base sa iyang dili mausab nga mga sukdanan sa husto ug sayop. (Mal. 3:6) Dugang pa, si Jehova nagmaunongon pinaagi sa pagtuman kanunay sa iyang mga saad. (Isa. 55:11) Tungod sa pagkamaunongon ni Jehova, nakabenepisyo ang tanan niyang matinumanong magsisimba. Sa unsang paagi? Kon maningkamot kitang sundon ang mga sukdanan ni Jehova, kita makasalig nga tumanon niya ang iyang saad nga iya kitang panalanginan.—Isa. 48:17, 18.

SUNDOGA ANG PAGKAMAUNONGON NI JEHOVA

7. Unsa ang usa ka paagi nga atong masundog ang pagkamaunongon sa Diyos?

 7 Sa unsang paagi nato masundog ang pagkamaunongon ni Jehova? Ang usa ka paagi mao ang paghimog maayo niadtong anaa sa lisod nga mga situwasyon. (Prov. 3:27) Pananglitan, duna ka bay nailhang igsoon nga naluya, tingali tungod sa problema sa panglawas, pagsupak sa pamilya, o personal nga mga kahuyangan? Mahimo nimo siyang dasigon pinaagig “maayong mga pulong, makapahupay nga mga pulong.” (Zac. 1:13) * Sa pagbuhat niana, imong gipakita nga ikaw maunongon ug tinuod nga higala, usa nga “mounong labaw pa kay sa usa ka igsoon.”—Prov. 18:24.

8. Sa unsang paagi nato masundog ang pagkamaunongon ni Jehova, pananglitan, diha sa kaminyoon?

8 Masundog usab nato ang pagkamaunongon ni Jehova pinaagi sa pagpabiling maunongon sa atong mga minahal. Pananglitan, kon kita minyo, angay kitang magpabiling maunongon sa atong kapikas. (Prov. 5:15-18) Busa likayan nato nga mobuhat ug bisan unsang butang nga mahimong motultol sa pagpanapaw. (Mat. 5:28) Dugang pa, kita magmaunongon sa atong mga isigkamagtutuo kon atong likayan ang makadaot nga mga tabi o pagbutangbutang, nga dili magpakaylap niana o bisan maminaw niana.—Prov. 12:18.

9, 10. (a) Kang kinsa kita ilabinang magpabiling maunongon? (b) Nganong dili kanunayng sayon ang pagsunod sa mga sugo ni Jehova?

9 Labaw sa tanan, buot natong magpabiling maunongon kang Jehova. Sa unsang  paagi? Pinaagi sa pagsundog sa panglantaw ni Jehova sa mga butang—higugmaon ang iyang gihigugma ug dumtan ang iyang gidumtan—ug dayon mogawi uyon niana. (Basaha ang Salmo 97:10.) Kon atong sundogon ang panghunahuna ug pagbati ni Jehova, mas andam kitang mosunod sa iyang mga sugo.—Sal. 119:104.

10 Siyempre, dili kanunayng sayon ang pagsunod sa mga sugo ni Jehova. Basin kinahanglan kitang maningkamot sa pagpabiling maunongon. Pananglitan, ang pipila ka sister tingali gusto nang magminyo, pero wala pa silay nagustohang brader. (1 Cor. 7:39) Basin ang dili magtutuong mga katrabaho sa usa ka sister pirmeng dunay itupo-tupo kaniya. Tingali mobati pod siyag kamingaw usahay. Bisan pa niana, determinado siyang magmaunongon kang Jehova. Dili ba angay natong pabilhan ang iyang maayong panig-ingnan sa pagkamaunongon? Seguradong gantihan ni Jehova kadtong magpabiling matinumanon kaniya bisan sa lisod nga mga kahimtang.—Heb. 11:6.

“Adunay higala nga mounong labaw pa kay sa usa ka igsoon.” —Prov. 18:24 (Tan-awa ang parapo 7)

“Kinabubut-on nga magpasaylo sa usag usa.”—Efe. 4:32 (Tan-awa ang parapo 16)

SI JEHOVA MAPINASAYLOON

11. Unsa ang pagkamapinasayloon?

11 Lakip sa nindot nga mga hiyas ni Jehova mao ang iyang pagkaandam mopasaylo. Unsa ang pagkamapinasayloon? Kini maoy pagpasaylo sa nakasala kon may basehanan sa paghimo niana. Dili kini pagkonsentir o paglimod sa sala. Hinunoa, ang tawong mapinasayloon dili maghambin ug kayugot. Ang Kasulatan nagtudlo nga si Jehova ‘andam mopasaylo’ niadtong tinuod nga maghinulsol.—Sal. 86:5.

12. (a) Giunsa pagpakita ni Jehova nga siya mapinasayloon? (b) Sa unsang diwa “mapapas” ang atong mga sala?

12 Giunsa pagpakita ni Jehova nga siya mapinasayloon? Dihang si Jehova mopasaylo, himoon niya kini “sa madagayaon gayod”; siya bug-os nga nagapasaylo ug iyang kalimtan ang atong mga sala. (Isa. 55:7) Giunsa nato pagkahibalo nga si Jehova bug-os nga nagapasaylo? Tagda ang pasalig sa Buhat 3:19. (Basaha.) Giawhag ni apostol Pedro ang iyang mga mamiminaw sa  ‘paghinulsol ug sa pagbalik.’ Kon ang makasasala tinuod nga maghinulsol, basolan niya pag-ayo ang iyang nahimong sayop. Determinado usab siyang dili na usbon ang iyang sala. (2 Cor. 7:10, 11) Dugang pa, ang tinuod nga paghinulsol magpalihok sa makasasala sa ‘pagbalik,’ nga talikdan ang sayop nga dalan ug maningkamot nga himoon ang mga butang nga makapahimuot sa Diyos. Kon himoon kini sa mga mamiminaw ni Pedro, unsa ang resulta? Si Pedro miingon nga ang ilang sala mahimong “mapapas.” Ang maong ekspresyon maoy gikan sa Gregong pulong nga nagkahulogang “wagtangon, palaon.” Busa dihang si Jehova magpasaylo, samag papason niya ang atong mga sala. Siya bug-os nga nagapasaylo.—Heb. 10:22; 1 Juan 1:7.

13. Unsay gipasalig kanato sa mga pulong nga “dili ko na hinumdoman ang ilang sala”?

13 Dihang magpasaylo si Jehova, giunsa nato pagkahibalo nga iyang kalimtan ang atong mga sala? Tagda ang tagna ni Jeremias bahin sa bag-ong pakigsaad uban sa dinihogang mga Kristohanon. Pinaagi niini, mapasaylo kadtong nagtuo sa lukat. (Basaha ang Jeremias 31:34.) Si Jehova miingon: “Akong pasayloon ang ilang kasaypanan, ug dili ko na hinumdoman ang ilang sala.” Busa nagpasalig si Jehova nga dihang siya magpasaylo, dili na niya kita singlon sa atong mga sala sa umaabot. Dili niya kita balikbalik nga akusahan o silotan. Hinunoa, kalimtan na ni Jehova ang atong mga sala.—Roma 4:7, 8.

14. Sa unsang paagi kita mahupay sa pagpamalandong sa pagkamapinasayloon ni Jehova? Paghatag ug pananglitan.

14 Makapahupay ang pagpamalandong sa pagkamapinasayloon ni Jehova. Tagda kini nga pananglitan. Daghang tuig nga napalagpot ang usa ka sister nga nganlan natog Elaine. Paglabayg pipila ka tuig, siya napasig-uli. “Bisag moingon ko sa akong kaugalingon ug sa uban nga nagtuo kong gipasaylo na ko ni Jehova,” matod ni Elaine, “kanunay kong mobati nga layo si Jehova nako o mas suod ang uban kaniya ug mas tinuod siya kanila.” Apan siya nahupayan sa pagbasa ug sa pagpamalandong kon giunsa paghubit sa Bibliya ang pagkamapinasayloon ni Jehova. “Gibati nako karon ang gugma ug kalulot ni Jehova,” midugang si Elaine. Kini ang ilabinang nakatandog kaniya: “Sa dihang si Jehova magpasaylo sa atong mga sala, kita dili na gayod mobati nga atong ginadala ang mansa sa maong mga sala sa nahibilin natong kinabuhi.” * Matod ni Elaine: “Akong naamgohan nga dili diay ko kombinsido nga bug-os kong mapasaylo ni Jehova, ug nagtuo kong dad-on ko kini nga kabug-at sa tibuok nakong kinabuhi. Nahibalo kong nagkinahanglan kinig panahon, pero anam-anam na kong mibati nga puwede kong masuod kang Jehova, ug migaan ang akong gibati.” Mahigugmaon ug mapinasayloon gayod ang atong Diyos!—Sal. 103:9.

SUNDOGA ANG PAGKAMAPINASAYLOON NI JEHOVA

15. Sa unsang paagi nato masundog ang pagkamapinasayloon ni Jehova?

15 Atong masundog ang pagkamapinasayloon ni Jehova pinaagi sa pagpasaylo sa usag usa kon may basehanan sa paghimo niana. (Basaha ang Lucas 17:3, 4.) Hinumdomi nga dihang si Jehova magpasaylo, iyang kalimtan ang atong mga sala sa diwa nga dili na niya kana balikbalikon pa sa umaabot. Busa dihang kita magpasaylo sa uban, kalimtan usab nato ang ilang sala ug dili na kana hisgotan pag-usab.

16. (a) Ang pagkamapinasayloon nagpasabot ba nga konsentihon ang sala o motugot nga daogdaogon kita sa uban? Ipatin-aw. (b) Aron pasayloon sa Diyos, unsay angay natong himoon?

 16 Ang pagkamapinasayloon wala magpasabot nga konsentihon ang sala o motugot nga daogdaogon kita sa uban. Hinunoa, kini nagpasabot nga dili kita maghambin  ug kayugot. Ug aron pasayloon kita ni Jehova, sundogon nato ang iyang pagkamapinasayloon diha sa atong pagpakiglabot sa uban. (Mat. 6:14, 15) Tungod kay may empatiya, gihinumdoman ni Jehova nga “kita abog.” (Sal. 103:14) Dili ba angay usab kitang magpakitag empatiya, nga palabyon ang sayop sa uban ug sinserong magpasaylo kanila?—Efe. 4:32; Col. 3:13.

Sinserong mag-ampo aron atong mapasaylo kadtong nakapasakit kanato (Tan-awa ang parapo 17)

17. Unsay makatabang kanato kon mapasakitan kita sa atong isigkamagtutuo?

 17 Siyempre, dili kanunayng sayon ang pagpasaylo. Bisan ang dinihogang mga Kristohanon sa unang siglo nalisdan sa paghusay sa ilang dili pagsinabtanay. (Filip. 4:2) Kon mapasakitan kita sa atong isigkamagtutuo, unsay makatabang kanato? Tagda si Job. Siya nasakitan pag-ayo dihang ang iyang “mga higala”—si Elipaz, Bildad, ug Zopar—nagpasagad ug akusar kaniya. (Job 10:1; 19:2) Sa ulahi, gibadlong ni Jehova ang maong mga tigbutangbutang. Sila gisugo sa Diyos sa pag-adto kang Job ug sa pagtanyag ug halad alang sa ilang mga sala. (Job 42:7-9) Apan may gipahimo usab si Jehova kang Job. Unsa kana? Gisugo ni Jehova si Job nga iampo kadtong mga nag-akusar kaniya. Gisunod ni Job ang sugo, ug siya gipanalanginan ni Jehova tungod sa iyang pagkamapinasayloon. (Basaha ang Job 42:10, 12, 16, 17.) Ang leksiyon? Ang sinserong pag-ampo alang sa nakasala kanato makatabang nga dili kita maghambin ug kayugot.

PADAYONG PABILHI SA BUG-OS ANG MGA HIYAS NI JEHOVA

18, 19. Sa unsang paagi nato padayong mapalalom ang atong pagpabili sa makapadaning personalidad ni Jehova?

18 Makapalipay gayod ang paghisgot sa pipila ka aspekto sa mahigugmaong personalidad ni Jehova. Atong nahibaloan nga siya daling duolon, dili mapihigon, mahinatagon, makataronganon, maunongon, ug mapinasayloon. Siyempre, gamay ra kini kon itandi sa atong makat-onan pa bahin kaniya. Gani, walay kataposan ang atong kahigayonan nga mas mailhan si Jehova. (Eccl. 3:11) Kita mouyon sa giingon ni apostol Pablo: “Oh pagkalawom sa bahandi ug sa kaalam ug sa kahibalo sa Diyos”—lakip na ang gugma ug ang unom ka hiyas nga atong gihisgotan.—Roma 11:33.

19 Hinaot padayon natong palalomon ang atong pagpabili sa makapadaning personalidad ni Jehova. Mahimo nato kana pinaagi sa pagkat-on bahin sa iyang mga hiyas, pagpamalandong niana, ug dayon sundogon kana. (Efe. 5:1) Sa ingon, mas mouyon kita sa giawit sa salmista: “Bahin kanako, ang pagduol sa Diyos maayo alang kanako.”—Sal. 73:28.

^ par. 7 Alang sa dugang sugyot, tan-awa ang Bantayanang Torre sa Enero 15, 1995 sa artikulong “May Gidasig Ka ba sa Dili pa Dugay?” ug sa Abril 1, 1995 sa artikulong “Pagpasibot sa Paghigugma ug sa Maayong mga Buhat—Sa Unsang Paagi?”