“Mahimong mga tigsundog sa Diyos, ingon nga hinigugmang mga anak.”—EFE. 5:1.

1. (a) Unsang mga hiyas ni Jehova ang mahimong tun-an sa usa ka Kristohanon? (b) Sa unsang paagi makabenepisyo kita sa pagtuon sa mga hiyas sa Diyos?

DIHANG maghunahuna sa personalidad ni Jehova, unsang mga hiyas ang mosulod sa imong hunahuna? Daghan kanato moingon nga gugma, hustisya, kaalam, ug gahom. Siyempre, nahibalo kita nga daghan pag nindot nga mga hiyas si Jehova. Gani, kapin sa 40 niya ka hiyas ang gihisgotan sa atong mga publikasyon. Kon tun-an nato ang matag usa niini sa atong personal o pamilyahanong pagtuon, daghan kaayo kitag makat-onan bahin kang Jehova! Sa unsang paagi kita makabenepisyo sa maong pagtuon? Kini magpalalom sa atong pagpabili sa atong langitnong Amahan. Ug samtang magkalalom ang atong pagpabili kang Jehova, mas modako ang atong tinguha nga masuod kaniya ug sundogon siya.—Jos. 23:8; Sal. 73:28.

2. (a) Iilustrar kon sa unsang paagi mahimong molalom ang atong pagpabili sa mga hiyas ni Jehova. (b) Unsay atong hisgotan?

2 Apan unsay kahulogan sa “pagpabili” sa usa ka butang? Niining artikuloha, kini nagtumong sa pag-ila sa tinuod nga bili sa usa ka butang. Ang pagpabili mahimong anam-anam nga molalom. Sa pag-ilustrar: Mas maapresyar nato ang usa ka bag-ong potahe samtang ato kining simhoton, tilawan, ug dayon kita na mismo ang magluto niini. Sa susama, mas molalom ang atong pagpabili sa matag hiyas ni Jehova samtang ato kining tun-an, palandongon, ug dayon ipadapat sa atong kinabuhi. (Efe. 5:1) Kining artikuloha ug ang sunod nga duha ka artikulo motabang kanato sa pagpalalom sa atong pagpabili sa mga hiyas sa Diyos nga panagsa ra natong mahunahunaan kon itandi sa pangunang mga hiyas ni Jehova. Samtang hisgotan ang matag hiyas, atong tubagon kini: Unsay kahulogan niini? Giunsa kini pagpakita ni Jehova? Ug sa unsang paagi  nato masundog si Jehova sa pagpakita niini?

SI JEHOVA DALING DUOLON

3, 4. (a) Unsaon nimo paghubit ang tawo nga daling duolon? (b) Sa unsang paagi si Jehova nagpasalig kanato nga siya daling duolon?

3 Una, atong hisgotan ang hiyas nga pagkadaling duolon. Unsaon nimo paghubit ang tawo nga daling duolon? Tingali moingon ka, ‘Siya buotan, mogahig panahon, ug andam makig-estorya kanimo.’ Sagad mamatikdan dayon nimo nga daling duolon ang usa pinaagi sa iyang sinultihan, linihokan, ug ekspresyon sa nawong.

4 Giunsa pagpakita ni Jehova nga siya daling duolon? Bisag siya ang labing gamhanang Maglalalang sa tibuok uniberso, si Jehova nagpasalig nga siya andam ug gustong mamati sa atong mga pag-ampo ug motubag niini. (Basaha ang Salmo 145:18; Isaias 30:18, 19.) Makaestorya kita sa Diyos ug dugay, sa bisan unsang oras o dapit. Dili kita mahadlok nga moduol kaniya kay nahibalo kitang dili siya samokan sa atong mga pag-ampo. (Sal. 65:2; Sant. 1:5) Sa Bibliya, si Jehova gihubit sa mga terminong masabtan sa mga tawo aron ipakita nga gusto niyang moduol kita kaniya. Pananglitan, si salmistang David misulat nga “ang mga mata ni Jehova gipunting” kanato ug ang iyang “tuong kamot hugot nga naghawid” kanato. (Sal. 34:15; 63:8) Gipakasama ni propeta Isaias si Jehova sa usa ka magbalantay. Siya miingon: “Pinaagi sa iyang bukton iyang tapokon ang mga nating karnero; ug sa iyang sabakan iya silang kugoson.” (Isa. 40:11) Handurawa kana! Gusto ni Jehova nga masuod kita kaniya sama sa usa ka nating karnero nga gikugos sa mahigugmaong magbalantay. Pagkadaling duolon sa atong Amahan! Sa unsang paagi nato masundog si Jehova?

HINUNGDANON KAAYONG HIYAS

5. Nganong importante nga ang mga ansiyano daling duolon?

5 Dili pa dugay, gipangutana ang masibotong mga Saksi sa lainlaing kontinente, “Unsang hiyas ang ganahan kaayo nimo  sa usa ka ansiyano?” Kadaghanan mitubag, “Ang pagkadaling duolon.” Tinuod, ang matag Kristohanon kinahanglang bug-os mag-ugmad niining hiyasa, apan ilabina ang mga ansiyano. (Isa. 32:1, 2) Kini ang komento sa usa ka sister kon nganong importante kaayo kining hiyasa: “Makabenepisyo lang kita sa ubang maayong hiyas sa usa ka ansiyano kon siya daling duolon.” Dili ba husto kini? Apan sa unsang paagi ang usa mahimong daling duolon?

6. Unsa ang usa ka paagi aron dali kang duolon?

6 Ang usa ka paagi aron ikaw daling duolon mao ang pagpakitag tinuod nga interes sa uban. Kon ang ansiyano may kahangawa ug andam motabang, ang mga igsoon, apil ang mga batan-on, komportableng makigsulti kaniya. (Mar. 10:13-16) Ang 12 anyos nga si Carlos miingon: “Makita nako ang mga ansiyano sa Kingdom Hall nga mopahiyom ug buotan kaayo, kanay gusto nako sa ilaha.” Siyempre, dili igo nga ang ansiyano moingon nga siya daling duolon; angay niya kining ipakita. (1 Juan 3:18) Sa unsang paagi?

7. Nganong pinaagi sa badge card kita sagad daling makasugod ug panaghisgot, ug unsay atong makat-onan niana?

7 Tagda kini: Dili pa dugay, usa ka brader nga naka-badge card ang mipauli sakay sa eroplano gikan sa kombensiyon sa laing nasod. Dihang nakita sa flight attendant ang badge card nga “Paanhia ang Gingharian sa Diyos!” siya miingon sa brader, “Bitaw, moabot na unta—gusto kong masayod ug dugang bahin niana.” Dayon, sila nagkaestorya ug midawat ug mga magasin ang flight attendant. Daghan kanato ang nakasinati ug susama niana. Nganong ang badge card sagad daling makakuhag atensiyon ug masugdan ang panaghisgot? Kay kini samag nag-ingon sa mga tawo: “Ayawg kaulaw, duola ko. Pangutan-a ko kon asa ko moadto.” Ang badge card nagpaila nga andam kitang mopaambit sa atong pagtuo. Sa susama, ang mga ansiyano angayng magpakitag mga ilhanan nga daw magsulti sa mga igsoon: “Ayawg kaulaw, duola ko.” Unsa ang pipila sa maong ilhanan?

8. Sa unsang paagi ikapakita sa mga ansiyano ang ilang tinuod nga interes sa uban, ug unsay epekto niini sa kongregasyon?

8 Lainlain ang kostumbre sa matag nasod, apan sagad ang pagpahiyom, paglamano, ug pagtimbaya magsilbing ilhanan nga kita may tinuod nga interes sa mga igsoon. Kinsay angayng manguna sa paghimo niini? Matikdi ang panig-ingnan ni Jesus. Si Mateo miingon nga sa usa ka panagkatigom uban sa mga tinun-an, “si Jesus miduol ug misulti kanila.” (Mat. 28:18) Ang mga ansiyano usab karon maoy unang moduol sa mga igsoon ug makigsulti kanila. Unsay epekto niini sa kongregasyon? Ang 88 anyos nga payunir nga sister miingon: “Ganahan kaayo ko sa among mga ansiyano kay sila mopahiyom ug mosultig makapadasig nga pulong inigsulod nako sa Kingdom Hall.” Ang laing sister miingon: “Morag gamay rang butang, pero dihang sugaton kog pahiyom sa ansiyano, malipay na kaayo ko.”

DALING DUOLON UG MOGAHIG PANAHON

9, 10. (a) Unsang maayong panig-ingnan ang gihatag ni Jehova kanato? (b) Sa unsang paagi ikapakita sa mga ansiyano nga sila may panahon sa uban?

 9 Siyempre, dali lang kitang duolon kon duna kitay panahon sa uban. Si Jehova maoy maayong panig-ingnan niini. “Siya dili halayo gikan sa matag usa kanato.” (Buh. 17:27) Ang usa ka paagi nga mahimo kana sa mga ansiyano mao ang paggahin ug panahon sa pagpakig-estorya sa mga igsoon, batan-on man o tigulang, sa dili pa magsugod ug inigkahuman sa tigom. Kini ang gisulti sa payunir nga brader: “Dihang ang ansiyano mangomosta nako ug  mohunong aron mamati sa akong tubag, mobati kong gipabilhan.” Matod sa usa ka sister nga halos 50 ka tuig nang nag-alagad kang Jehova: “Mobati kong importante dihang ang mga ansiyano mogahin ug panahon sa pagpakig-estorya nako human sa tigom.”

10 Tinuod, ang mga ansiyano duna pay laing mga responsabilidad. Apan angay nilang himoong tumong nga makig-estorya sa mga igsoon diha sa tigom.

SI JEHOVA DILI MAPIHIGON

11, 12. (a) Unsay kahulogan sa pagkadili-mapihigon? (b) Giunsa pagpakita sa Bibliya nga si Jehova dili mapihigon?

11 Ang pagkadili-mapihigon maoy laing nindot nga hiyas ni Jehova. Unsay kahulogan sa pagkadili-mapihigon? Kini nagpasabot nga ang usa makiangayon, walay pinalabi, o walay pinaboran. Dunay duha ka aspekto ang maong hiyas: tinamdan ug panggawi. Nganong pareho kanang gikinahanglan? Kay kon ang tinamdan sa usa dili mapihigon, siya makatratar sa tanan nga walay pagpihigpihig. Sa Kristohanon Gregong Kasulatan, ang ekspresyong “dili mapihigon” sa literal nagkahulogang dili “motan-aw sa nawong,” sa ato pa, walay gipaboran. (Buh. 10:34, Kingdom Interlinear) Busa ang tawong dili mapihigon dili motan-aw sa panggawas nga hitsura o kahimtang sa usa, kondili sa pagkatawo niini.

12 Si Jehova mao ang kinalabwang ehemplo sa pagkadili-mapihigon. Ang Bibliya nag-ingon nga siya “dili mapihigon” ug “wala magpihig kang bisan kinsa.” (Basaha ang Buhat 10:34, 35; Deuteronomio 10:17.) Napamatud-an kini sa usa ka hitabo sa adlaw ni Moises.

Naapresyar sa mga anak nga babaye ni Zelopehad ang pagkadili-mapihigon sa Diyos (Tan-awa ang parapo 13, 14)

13, 14. (a) Unsay problema sa lima ka anak nga babaye ni Zelopehad? (b) Giunsa pagpakita ni Jehova nga siya dili mapihigon?

 13 Sa wala pa mosulod ang mga Israelinhon sa Yutang Saad, lima ka managsoong dalaga ang nakaatubang ug problema. Unsa kini? Nahibalo sila nga ang ilang pamilya, sama sa ubang Israelinhong pamilya, makadawat ug usa ka luna sa yuta ingong panulondon sa ilang amahan. (Num. 26:52-55) Apan patay na ang ilang amahang si Zelopehad, nga gikan sa tribo ni Manases. Sumala sa Balaod, ang yuta mapanunod sa mga anak nga lalaki ni Zelopehad. Apan babaye tanan ang iyang anak. (Num. 26:33) Kay walay anak nga lalaki ang ilang amahan, maadto na lang ba sa mga paryente ang yuta nga para unta sa ilang pamilya?

14 Ang lima ka managsoon miduol kang Moises ug nangutana: “Nganong kuhaon man ang ngalan sa among amahan gikan sa taliwala sa iyang banay tungod kay siya walay anak nga lalaki?” Sila mihangyo: “Oh hatagi kami ug panulondon sa taliwala sa mga igsoong lalaki sa among amahan.” Si Moises ba miingon, ‘Dili puwede kay wala na sa balaod’? Wala. Hinuon, “gidala ni Moises ang ilang kaso sa atubangan  ni Jehova.” (Num. 27:2-5) Unsay tubag ni Jehova? Siya miingon kang Moises: “Matarong ang gisulti sa mga anak nga babaye ni Zelopehad. Ihatag mo gayod kanila ang panulondon sa taliwala sa mga igsoong lalaki sa ilang amahan, ug ipasunod kanila ang panulondon sa ilang amahan.” Gawas niana, gihimo pang balaod ni Jehova ang maong eksepsiyon. Iyang giingnan si Moises: “Kon ang usa ka tawo nga walay anak nga lalaki mamatay, nan ipasunod ninyo ang iyang panulondon ngadto sa iyang anak nga babaye.” (Num. 27:6-8; Jos. 17:1-6) Sukad niadto, ang tanang Israelinhong babaye nga susamag situwasyon makadawat nag panulondon.

15. (a) Giunsa pagtratar ni Jehova ang iyang katawhan, ilabina kadtong anaa sa makaluluoyng kahimtang? (b) Unsa pang mga asoy sa Bibliya nga nagpakita sa pagkadili-mapihigon ni Jehova?

15 Pagkamaluloton ug pagkadili-mapihigon kadto nga desisyon! Gitratar ni Jehova nga may dignidad ang maong mga babaye, nga anaa sa makaluluoyng kahimtang, sama sa iyang pagtratar sa ubang Israelinhon nga mas maayog kahimtang. (Sal. 68:5) Usa lang kini sa daghang asoy sa Bibliya nga nagpakita niini nga kamatuoran: Si Jehova dili mapihigon sa tanan niyang alagad.—1 Sam. 16:1-13; Buh. 10:30-35, 44-48.

ATONG MASUNDOG SI JEHOVA

16. Sa unsang paagi nato maugmad ang pagkadili-mapihigon?

16 Sa unsang paagi nato masundog ang pagkadili-mapihigon ni Jehova? Hinumdomi nga may duha ka aspekto ang maong hiyas. Makatratar lang kita sa uban nga walay pagpihigpihig kon kita dili mapihigon. Lagmit kita maghunahuna nga kita dili mapihigon. Apan mouyon ka tingali nga dili kanunayng sayon ang pagsusi sa atong kaugalingon. Busa unsay angay natong himoon aron masayran kon nailhan ba kitang dili mapihigon? Dihang gustong masayran ni Jesus kon unsay ginasulti sa mga tawo bahin kaniya, gipangutana niya ang iyang kasaligang mga higala: “Sumala sa sulti sa mga tawo kinsa ba ang Anak sa tawo?” (Mat. 16:13, 14) Nganong dili sundogon si Jesus? Pangutan-a ang imong higala nga nahibalo kang matinud-anong mosulti kanimo kon ikaw ba mapihigon o dili. Kon siya moingon nga usahay duna kay pagpihigpihig labot sa rasa, edukasyon, o materyal nga kahimtang sa usa, unsay angay nimong himoon? Sinserong iampo kang Jehova ang imong pagbati, nga hangyoon siyang tabangan kang usbon ang imong tinamdan aron mas masundog nimo ang iyang pagkadili-mapihigon.—Mat. 7:7; Col. 3:10, 11.

17. Sa unsang mga paagi nato ikapakita nga kita dili mapihigon?

 17 Sa kongregasyon, ikapakita nato ang atong tinguha nga sundogon ang pagkadili-mapihigon ni Jehova pinaagi sa pagtratar sa tanang igsoon uban ang dignidad ug mahigugmaong kalulot. Pananglitan, sa pagpakitag pagkamaabiabihon, gusto natong imbitahon ang lainlaing igsoon, apil kadtong lahig kultura, kabos, ilo, o balo. (Basaha ang Galacia 2:10; Santiago 1:27.) Sa pagsangyaw, ipaambit usab nato ang maayong balita sa Gingharian ngadto sa tanan, lakip niadtong gikan sa ubang nasod. Mapasalamaton kaayo kita nga ang mga literatura sa Bibliya mabatonan na sa mga 600 ka pinulongan. Pamatuod gayod kini sa pagkadili-mapihigon!

18. Sa unsang paagi nimo ikapakita ang imong pagpabili sa pagkadaling duolon ug pagkadili-mapihigon ni Jehova?

18 Samtang atong palandongon ang pagkadaling duolon ug pagkadili-mapihigon ni Jehova, magkalalom ang atong pagpabili kaniya. Sa ingon, kini magpalihok kanato nga bug-os sundogon ang iyang mga hiyas, nga ipakita kana sa atong pagpakiglabot sa mga isigkamagtutuo ug sa atong gisangyawan.

“Si Jehova haduol kanilang tanan nga nagatawag kaniya.”—Sal. 145:18 (Tan-awa ang parapo 9)

“Si Jehova nga inyong Diyos . . . wala magpihig kang bisan kinsa.”—Deut. 10:17 (Tan-awa ang parapo 17)