“Pinaagi sa imong tambag pagatultolan mo ako, ug sa ulahi dad-on mo ako sa himaya.”—SAL. 73:24.

1, 2. (a) Unsay gikinahanglan aron makabaton kitag maayong relasyon kang Jehova? (b) Sa unsang paagi kita makabenepisyo sa pagsusi sa mga asoy sa Bibliya bahin sa lainlaing sanong sa mga tawo sa disiplina ni Jehova?

“BAHIN kanako, ang pagduol sa Diyos maayo alang kanako. Ang Soberanong Ginoong Jehova gihimo ko nga akong dalangpanan.” (Sal. 73:28) Nganong ang salmista nagpahayag sa iyang pagsalig sa Diyos? Dihang nakita sa salmista nga ang mga tawong daotan may kalinaw, sa sinugdan siya nayugot. Siya miingon: “Kawang lamang gayod nga gihinloan ko ang akong kasingkasing ug gihunawan ko ang akong mga kamot sa pagkainosente.” (Sal. 73:2, 3, 13, 21) Apan dihang misulod siya “sa dakong sangtuwaryo sa Diyos,” natabangan siya nga mausab ang iyang panghunahuna ug mahuptan ang iyang suod nga relasyon sa Diyos. (Sal. 73:16-18) Ang salmista nakakat-on ug hinungdanong leksiyon: Aron makabaton ug suod nga relasyon kang Jehova, gikinahanglan ang pagpakig-uban sa katawhan sa Diyos, ang pagdawat ug tambag, ug ang pagpadapat niana.—Sal. 73:24.

2 Buot usab natong makabaton ug suod nga relasyon sa matuod ug buhi nga Diyos. Busa hinungdanon gayod nga kita magpaumol sa iyang tambag o disiplina aron mahimo kitang matang sa tawo nga makapahimuot kaniya! Kaniadto, ang Diyos nagpakitag kaluoy sa mga indibiduwal ug mga nasod pinaagi sa paghatag kanilag kahigayonan sa pagdawat sa iyang disiplina. Ang mga asoy bahin niana girekord sa Bibliya aron “sa pagtudlo kanato” ug “ingong pasidaan kanato nga naabtan sa mga kataposan sa mga sistema sa mga butang.” (Roma 15:4; 1 Cor. 10:11) Kon atong susihon ang maong mga asoy, mas mailhan nato ang personalidad ni Jehova ug atong mahibaloan kon sa unsang paagi kita makabenepisyo sa iyang pag-umol.

 KON SA UNSANG PAAGI ANG MAGKUKULON NAGGAMIT SA IYANG AWTORIDAD

3. Giunsa paghubit sa Isaias 64:8 ug Jeremias 18:1-6 ang awtoridad ni Jehova sa mga tawo? (Tan-awa ang hulagway sa panid 24.)

3 Sa paghubit sa awtoridad ni Jehova sa mga indibiduwal ug sa mga nasod, ang Isaias 64:8 nag-ingon: “Oh Jehova, ikaw ang among Amahan. Kami ang yutang-kulonon, ug ikaw ang among Magkukulon; ug kaming tanan maoy buhat sa imong kamot.” Ang magkukulon makaumol sa yutang kulonon ngadto sa matang sa sudlanan nga iyang gusto. Dili puwedeng diktahan sa yutang kulonon ang magkukulon kon unsay himoon. Susama usab kana sa tawo ug sa Diyos. Ang tawo walay katungod nga diktahan ang Diyos, ingon nga ang yutang kulonon walay katungod sa pagdiktar sa magkukulon nga nag-umol niini.—Basaha ang Jeremias 18:1-6.

4. Ang Diyos basta na lang ba mag-umol sa mga tawo o mga nasod? Ipatin-aw.

4 Gipakita ni Jehova sa karaang Israel ang iyang katakos ingong magkukulon. Apan dunay dakong kalainan tali sa Diyos ug sa tawong magkukulon. Kontrolado sa tawong magkukulon ang yutang kulonon, nga makaumol sa bisan unsang sudlanan sumala sa iyang gusto. Si Jehova basta na lang pod ba mag-umol sa mga tawo o mga nasod, nga maghimo sa pipila nga maayo ug ang uban daotan? Ang tubag sa Bibliya maoy dili. Gihatagan ni Jehova ang tawo ug bililhon kaayong gasa—ang kagawasan sa pagpili. Wala niya gamita ang iyang awtoridad aron pugson ang tawo sa pagsunod kaniya. Ang mga tawo maoy mopili kon magpaumol sila sa Maglalalang, si Jehova.—Basaha ang Jeremias 18:7-10.

5. Sa unsang paagi gamiton ni Jehova ang iyang awtoridad kon ang tawo dili magpaumol kaniya?

5 Komosta kon ang mga tawo dili magpaumol sa Dakong Magkukulon? Sa unsang paagi niya gamiton ang iyang awtoridad? Hunahunaa kon unsay mahitabo sa yutang kulonon kon dili kini maumol sumala sa gusto sa magkukulon. Puwede niya kining himoong laing matang sa sudlanan o kaha ilabay na lang! Kon dili na magamit ang yutang kulonon, sagad sayop kini sa magkukulon. Apan lahi ang atong Magkukulon. (Deut. 32:4) Kon ang usa dili magpaumol kang Jehova, sayop kini sa tawo. Gigamit ni Jehova ang iyang awtoridad nganha sa mga tawo pinaagi sa pagpasibo sa iyang pagpakiglabot kanila depende sa ilang sanong sa iyang pag-umol. Kadtong positibog sanong maumol sa mapuslanong paagi. Pananglitan, ang dinihogang mga Kristohanon maoy “mga sudlanan sa kaluoy” nga giumol aron mahimong mga “sudlanan alang sa gamit nga dungganon.” Apan kadtong dili magpaumol sa Diyos mahimong “mga sudlanan sa kapungot nga gihimong angay sa kalaglagan.”—Roma 9:19-23.

6, 7. Unsay kalainan sa sanong ni Haring David ug Haring Saul maylabot sa tambag ni Jehova?

 6 Ang usa ka paagi nga si Jehova nag-umol sa mga tawo maoy pinaagi sa tambag o disiplina. Atong hisgotan ang unang duha ka hari sa Israel, si Saul ug si David. Atong makita dinhi kon giunsa paggamit ni Jehova ang iyang awtoridad nganha sa mga tawo nga iyang giumol. Dihang si Haring David nakapanapaw kang Bat-seba, dako kinig epekto kaniya ug sa uban. Bisag hari si David, gihatagan gihapon siya ni Jehova ug bug-at nga disiplina. Gipadala sa Diyos si propeta Natan aron ipahayag ang bug-at nga mensahe. (2 Sam. 12:1-12) Unsay sanong ni David? Siya nagbasol pag-ayo ug naghinulsol. Tungod niana, si David gipakitaan ug kaluoy sa Diyos.—Basaha ang 2 Samuel 12:13.

 7 Apan si Saul, ang gisundan ni David nga hari, negatibog sanong sa tambag. Gihatagan ni Jehova si Saul ug klarong sugo pinaagi ni propeta Samuel: Patyon ang tanang Amalekanhon ug ang ilang mga hayop. Wala kini tumana ni Saul. Wala niya  patya si Haring Agag ug ang kinamaayohang mga hayop. Ngano? Sa usa ka bahin, buot niyang makadawat ug kadungganan. (1 Sam. 15:1-3, 7-9, 12) Dihang gitambagan, angay untang gipahumok ni Saul ang iyang kasingkasing, nga magpaumol sa Dakong Magkukulon. Apan wala siya magpaumol. Gipakamatarong niya ang iyang gihimo. Siya miingon nga husto ra ang iyang gihimo kay ang mga hayop puwedeng gamiton ingong halad, ug iyang gipakamenos ang tambag ni Samuel. Ingong resulta, si Saul gisalikway ni Jehova ingong hari, ug wala na gyod mapasig-uli ang iyang maayong relasyon sa matuod nga Diyos.—Basaha ang 1 Samuel 15:13-15, 20-23.

Gipakamenos ni Saul ang tambag ug gisalikway kana. Siya wala magpaumol! (Tan-awa ang parapo 7)

Si David nagbasol pag-ayo ug midawat sa tambag. Siya nagpaumol sa Diyos. Komosta ka? (Tan-awa ang parapo 6)

ANG DIYOS DILI MAPIHIGON

8. Unsay atong makat-onan sa sanong sa Israel sa pag-umol ni Jehova?

8 Gawas sa mga indibiduwal, si Jehova naghatag usab sa mga nasod ug kahigayonan nga mosanong sa iyang pag-umol. Sa 1513 B.C.E., human maluwas ang mga Israelinhon gikan sa pagkaulipon sa Ehipto, ang Diyos nakigsaad kanila. Sila nahimong piniling nasod ug nakapribilehiyo nga maumol sa Dakong Magkukulon. Apan ang katawhan padayong nagbuhat ug daotan sa atubangan ni Jehova, nga nagsimba pa gani sa mga diyos sa palibot nga mga nasod. Si Jehova balikbalik nga nagpadalag mga propeta aron tabangan silang magbag-o, apan ang Israel wala mamati. (Jer. 35:12-15) Tungod sa ilang pagkamasinupakon, ang Israel kinahanglang hatagag bug-at nga disiplina. Sama sa sudlanan nga angay sa kalaglagan, ang napulo ka tribo nga gingharian sa amihanan gisakop sa mga Asiryanhon ug ang duha ka tribo nga gingharian sa habagatan gisakop sa mga Babilonyanhon. Pagkatin-aw sa leksiyon! Makabenepisyo lang kita sa  pag-umol ni Jehova kon positibo ang atong sanong.

9, 10. Unsay sanong sa mga taga-Nineve sa pasidaan ni Jehova?

9 Gihatagan usab ni Jehova ug kahigayonan ang Nineve, ang kaulohang siyudad sa Asirya, sa pagsanong sa iyang pasidaan. Si Jehova miingon kang Jonas: “Tindog, adto sa Nineve nga dakong siyudad, ug imantala batok kaniya nga ang ilang pagkadaotan midangat sa akong atubangan.” Ang Nineve takos gayong laglagon.—Jon. 1:1, 2; 3:1-4.

10 Apan dihang gimantala ni Jonas ang mensahe sa kalaglagan, “ang mga tawo sa Nineve nagbutang ug pagtuo sa Diyos, ug sila nagmantala ug usa ka pagpuasa ug nagsul-ob ug sakong panapton, gikan sa labing dako kanila hangtod sa labing gamay.” Ang ilang hari “mitindog gikan sa iyang trono ug mihukas sa iyang opisyal nga besti ug misul-ob ug sakong panapton ug milingkod sa abo.” Ang mga taga-Nineve nagpaumol kang Jehova ug naghinulsol. Ingong resulta, si Jehova wala maglaglag kanila.—Jon. 3:5-10.

11. Unsang hiyas ni Jehova ang nadayag sa iyang pagpakiglabot sa Israel ug Nineve?

11 Bisag piniling nasod ang Israel, sila gidisiplina ni Jehova. Sa laing bahin, ang mga taga-Nineve walay pakigsaad uban sa Diyos. Apan dihang gihatagan sila ni Jehova ug higayon nga madungog ang iyang mensahe sa paghukom, sila nagpaumol kaniya ug gipakitaag kaluoy. Tin-aw kaayong gipakita niining duha ka pananglitan nga ang atong Diyos nga si Jehova “wala magpihig kang bisan kinsa”!—Deut. 10:17.

SI JEHOVA MAKATARONGANON UG ANDAM MOPASIBO

12, 13. (a) Nganong usbon sa Diyos ang iyang desisyon kon ang mga indibiduwal positibog sanong sa iyang pag-umol? (b) Sa unsang diwa nga si Jehova “nagbasol” labot kang Saul? sa Nineve?

12 Ang paagi sa pag-umol sa Diyos kanato nagpakita nga siya makataronganon ug andam mopasibo. Dihay mga higayon nga si Jehova mihukom sa pagpahamtang ug silot sa katawhan apan nag-usab sa iyang hunahuna tungod sa ilang positibong sanong. Bahin sa unang hari sa Israel, ang Kasulatan nag-ingon nga si Jehova ‘nagbasol nga iyang gipamando si Saul ingong hari.’ (1 Sam. 15:11) Dihang ang mga taga-Nineve naghinulsol ug nagbag-o, ang Bibliya nag-ingon: “Ang matuod nga Diyos nagbasol sa katalagman nga iyang giingon nga ipahinabo kanila; ug kini wala niya ipahinabo.”—Jon. 3:10.

13 Ang Hebreohanong pulong nga gihubad “nagbasol” nagtumong sa kausaban sa tinamdan o intensiyon. Sa sinugdan si Jehova mipili kang Saul ingong hari apan sa ulahi nagsalikway kaniya. Nahitabo kini nga kausaban sa tinamdan, dili tungod kay si Jehova nagbasol sa iyang pagpili kang Saul, kondili tungod kay si Saul nagpakitag kawalay pagtuo ug wala magmasinugtanon. Sa kahimtang sa mga taga-Nineve, ang matuod nga Diyos nagbasol sa diwa nga nausab ang iyang intensiyon labot kanila. Makapahupay gayod nga ang atong Magkukulon nga si Jehova makataronganon ug andam mopasibo, mapuangoron ug maluluy-on, nga andam mag-usab sa iyang desisyon base sa positibong sanong sa mga makasasala!

AYAW ISALIKWAY ANG DISIPLINA NI JEHOVA

14. (a) Sa unsang paagi si Jehova nag-umol kanato karon? (b) Unsay angay natong sanong sa pag-umol sa Diyos?

14 Sa panguna, si Jehova nag-umol kanato karon pinaagi sa iyang Pulong nga mao ang Bibliya ug sa iyang organisasyon. (2 Tim. 3:16, 17) Dili ba angay natong dawaton ang bisan unsang tambag ug disiplina nga gikan niana? Bisag dugay na kitang bawtismado o nakadawat nag daghang pribilehiyo, angay kitang mamati sa tambag ni Jehova. Sa ingon, atong gipakita nga buot  natong magpaumol kaniya aron mahimong dungganong mga sudlanan.

15, 16. (a) Unsang negatibong mga pagbati ang motungha dihang ang disiplina nalangkit sa pagkawala sa mga pribilehiyo? Paghatag ug pananglitan. (b) Unsay makatabang nato sa pagsagubang sa negatibong mga pagbati tungod sa disiplina?

15 Ang pipila ka disiplina ihatag ingong instruksiyon o pagtul-id. Apan usahay, kita kinahanglang disiplinahon kay nakahimog seryosong sayop. Tungod niana, basin mawad-an kitag mga pribilehiyo sa kongregasyon. Nahitabo kini kang Dennis * nga ansiyano kaniadto. Tungod sa iyang sayop nga desisyon labot sa negosyo, siya gibadlong. Unsay gibati ni Dennis sa gabii nga gipahibalo sa kongregasyon nga siya dili na ansiyano? “Mibati ko nga wala nay pulos,” siya miingon. “Sa milabayng 30 ka tuig, nakabaton kog daghang pribilehiyo. Nahimo kong regular payunir, Bethelite, ministeryal nga alagad, ug dayon ansiyano. Bag-o pod kong naghatag sa akong unang pakigpulong sa kombensiyon. Unya kalit lang nga nawala ang tanan. Naulaw kaayo ko, ug naghunahuna nga wala na koy luna sa organisasyon.”

16 Kinahanglang biyaan ni Dennis ang buhat nga maoy hinungdan nga siya gidisiplina. Apan unsay nakatabang niya sa pagsagubang sa negatibong mga pagbati? Matod niya: “Naningkamot ko nga mamentinar ang maayong espirituwal nga rutina. Dako kaayog tabang ang suportar sa mga igsoon sa kongregasyon ug ang mga pagdasig diha sa atong mga publikasyon. Ingong tubag sa akong mga pag-ampo, nahisamag personal nga sulat ang artikulong ‘May Pribilehiyo Ka ba Kaniadto? Mahimo Ka Bang Mokab-ot Pag-usab?’ sa Agosto 15, 2009, nga isyu sa Ang Bantayanang Torre. Kini ang ganahan kaayo nakong tambag sa artikulo, ‘Samtang wala ka pay dugang mga responsibilidad sa kongregasyon, maningkamot sa pagpalig-on sa imong relasyon kang Jehova.’” Sa unsang paagi nakabenepisyo si Dennis sa maong disiplina? Paglabay sa pipila ka tuig, siya miingon, “Gipanalanginan ko ni Jehova nga mahimong ministeryal nga alagad pag-usab.”

17. Sa unsang paagi ang pagpalagpot sa nakasala makatabang kaniya? Paghatag ug pananglitan.

17 Ang pagpalagpot maoy laing paagi sa pagdisiplina ni Jehova. Kini manalipod sa kongregasyon gikan sa daotang impluwensiya ug makatabang nga mapasig-uli ang nakasala. (1 Cor. 5:6, 7, 11) Si Robert halos 16 ka tuig nang napalagpot sa kongregasyon. Sulod niining panahona, ang iyang ginikanan ug mga igsoon lig-on ug maunongong nagsunod sa instruksiyon sa Bibliya nga dili makig-uban sa mga mamumuhat ug daotan. Sila dili gani motimbaya kaniya. Si Robert napasig-uli na sa miaging pipila ka tuig ug nagmauswagon sa espirituwal. Dihang gipangutana kon unsay nagpalihok kaniya nga mobalik kang Jehova ug sa Iyang katawhan human sa taas nga panahon, siya miingon nga natandog siya sa determinasyon sa iyang pamilya nga sundon ang instruksiyon sa Diyos. “Kon ang akong pamilya mikontak nako bisan sa pagpangomosta lang, igo na kadto aron matagbaw ko. Ug lagmit dili ko mapalihok nga mobalik sa Diyos.”

18. Angay nga unsang matanga kita sa yutang kulonon sa kamot sa Dakong Magkukulon?

18 Tingali wala kita makasinati nianang matanga sa disiplina. Apan unsang matanga kita sa yutang kulonon sa kamot sa atong Dakong Magkukulon? Unsa kahay atong sanong kon disiplinahon? Sama ba kita kang David, o kang Saul? Ang Dakong Magkukulon mao ang atong Amahan. Ayaw kalimti nga “ang gihigugma ni Jehova iyang ginabadlong, ingon sa ginabuhat sa usa ka amahan sa anak nga iyang gikahimut-an.” Busa, ‘ayaw isalikway ang disiplina ni Jehova, ug ayaw ayri ang iyang pagbadlong.’—Prov. 3:11, 12.

^ par. 15 Ang mga ngalan giilisan.