Kinsay gitumong sa Genesis 6:2, 4 nga “mga anak sa matuod nga Diyos” sa wala pa ang Lunop?

May pamatuod nga kini nagtumong sa espiritung mga anak sa Diyos. Unsa kini nga pamatuod?

Ang unang bersikulo nag-ingon: “Ang mga anak sa matuod nga Diyos nakamatikod sa mga anak nga babaye sa mga tawo, nga sila maanyag; ug sila nagkuhag mga asawa alang sa ilang kaugalingon, nga mao, ang tanan nga ilang napili.”—Gen. 6:2.

Sa Hebreohanong Kasulatan, ang mga ekspresyong “mga anak sa matuod nga Diyos” ug “mga anak sa Diyos” makita sa Genesis 6:2, 4; Job 1:6; 2:1; 38:7; ug Salmo 89:6. Unsay gipakita sa maong mga teksto bahin niining “mga anak sa Diyos”?

“Ang mga anak sa matuod nga Diyos” nga atong mabasa sa Job 1:6 tin-awng nagtumong sa espiritung mga linalang nga nagtigom sa presensiya sa Diyos. Presente usab niadtong higayona si Satanas, nga “gikan sa pagsuroysuroy sa yuta.” (Job 1:7; 2:1, 2) Sa susama, atong mabasa sa Job 38:4-7 nga “misinggit sa pagdayeg” ang “[mga] anak sa Diyos” dihang iyang ‘gipahiluna ang batong pamag-ang’ sa yuta. Segurado nga ang gitumong dinhi mao ang mga manulonda kay wala pa man gilalang ang tawo niadtong panahona. Tin-aw nga ang “mga anak sa Diyos” sa Salmo 89:6 wala magtumong sa mga tawo kondili sa espiritung mga linalang nga kauban sa Diyos sa langit.

Busa kinsay gitumong sa Genesis 6:2, 4 nga “mga anak sa matuod nga Diyos”? Base sa mga teksto nga gihisgotan, makataronganong mohinapos nga kini nagtumong sa espiritung mga anak sa Diyos nga mianhi sa yuta.

Ang uban dili makatuo nga ang mga manulonda mahimong magtinguhag seksuwal nga relasyon. Ug gipakita sa mga pulong ni Jesus sa Mateo 22:30 nga walay kaminyoon ug seksuwal nga relasyon sa langit. Apan dihay panahon nga ang mga manulonda nagmateryalisar, nga mikaon ug miinom pa gani uban sa mga tawo. (Gen. 18:1-8; 19:1-3) Busa kay nagsul-ob man silag lawas sa tawo, makataronganong mohinapos nga sila makahimo sa pagpakigsekso sa mga babaye.

Dunay mga pamatuod sa Bibliya nga gihimo kana sa pipila ka manulonda. Sa Judas 6, 7, ang sala sa mga taga-Sodoma, nga nagtagbaw ilang unodnong tinguha sa dili kinaiyanhong paagi, gitandi sa sala sa “mga manulonda nga wala magpadayon sa paghupot sa ilang orihinal nga pagkabutang apan mitalikod sa ilang nahiangay nga puloy-anang dapit.” Ang mga manulonda ug ang mga taga-Sodoma parehong “nakighilawas nga mapatuyangon ug nangagpas sa unod alang sa dili-kinaiyanhong paggamit.” Gihisgotan usab sa 1 Pedro 3:19, 20 ang dili masinugtanong mga manulonda sa “mga adlaw ni Noe.” (2 Ped. 2:4, 5) Busa ang sala sa dili masinugtanong mga manulonda sa adlaw ni Noe susama sa sala sa mga taga-Sodoma ug Gomora.

Gipakita niini nga konklusyon nga ang “mga anak sa matuod nga Diyos” sa Genesis 6:2, 4 nagtumong sa mga manulonda nga nagmateryalisar ug naghimog imoralidad uban sa mga babaye.

 Ang Bibliya nag-ingon nga si Jesus “miwali sa mga espiritu nga anaa sa bilanggoan.” (1 Ped. 3:19) Unsay buot ipasabot niini?

Si apostol Pedro miingon nga ang maong mga espiritu “wala magmasinugtanon sa dihang ang pailob sa Diyos nagpaabot sa mga adlaw ni Noe.” (1 Ped. 3:20) Tin-aw nga ang gitumong ni Pedro mao ang mga espiritung linalang nga miduyog kang Satanas sa pagrebelde. Si Judas naghisgot bahin sa mga manulonda nga “wala magpadayon sa paghupot sa ilang orihinal nga pagkabutang apan mitalikod sa ilang nahiangay nga puloy-anang dapit,” ug nag-ingon nga ang Diyos ‘nagtagana [kanila] uban ang walay kataposang mga gapos ilalom sa naglugitom nga kangitngit alang sa paghukom sa dakong adlaw.’—Jud. 6.

Sa unsang paagi ang espiritung mga linalang wala nagmasinugtanon sa adlaw ni Noe? Sa wala pa ang Lunop, kining daotang mga espiritu nagmateryalisar ingong mga tawo, nga wala isugo ni Jehova kanila. (Gen. 6:2, 4) Dugang pa, ang maong mga manulonda nakigsekso sa mga babaye, ug kini dili kinaiyanhon. Ang Diyos wala maglalang kanila aron makigsekso. (Gen. 5:2) Kining daotan ug dili masinugtanong mga manulonda laglagon sa gitakdang panahon sa Diyos. Sa pagkakaron, sumala sa giingon ni Judas, sila anaa sa “naglugitom nga kangitngit”—sa ato pa, sa espirituwal nga bilanggoan.

Kanus-a ug sa unsang paagi si Jesus nagwali sa “mga espiritu nga anaa sa bilanggoan”? Si Pedro misulat nga nahitabo kini human nga si Jesus “gibuhi diha sa espiritu.” (1 Ped. 3:18, 19) Matikdi usab nga si Pedro miingon nga si Jesus “miwali.” Ang pulong “miwali” nagpaila nga ang pagwali nahuman na sa wala pa isulat ni Pedro ang iyang unang sulat. Busa gipakita niini nga human sa pagkabanhaw ni Jesus, iyang gipahayag ngadto sa daotang mga espiritu nga sila makaagom ug bug-os ug makataronganong paghukom. Dili kadto pagwali nga maghatag ug paglaom kanila. Kadto maoy pagwali sa paghukom. (Jon. 1:1, 2) Human si Jesus nagmatinumanon ug nagmaunongon hangtod sa kamatayon ug dayon gibanhaw—pamatuod nga wala gayoy gahom ang Yawa kaniya—may basehanan na si Jesus sa pagpahayag sa maong paghukom.—Juan 14:30; 16:8-11.

Sa umaabot, si Jesus maggapos ug magtambog kang Satanas ug sa maong mga manulonda ngadto sa kahiladman. (Luc. 8:30, 31; Pin. 20:1-3) Sa pagkakaron, kining dili masinugtanong mga espiritu anaa sa naglugitom nga espirituwal nga kangitngit, ug ang ilang kalaglagan segurado.—Pin. 20:7-10.